Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

E'LERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!

(SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs - 15 Temmuz 2024 arasında... ]

[15 Temmuz 2024]
Bugün itibariyle yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs - 15 Temmuz 2024 arasında... ]
( 101 yeni ekleme, 110 katkı(bilgi/açıklama) )

- EKLER:<BR> ADDAN AD YAPMA ile/ve/||/<> EYLEMDEN AD YAPMA ile/ve/||/<> ADDAN EYLEM YAPMA ile/ve/||/<> EYLEMDEN EYLEM YAPMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz | 12:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67875(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( - Addan ad yapma ekleri
-aç / -eç
-ak / -ek
-al / -el
-an / -en
-ar / -er
-ay / -ey
-ca / -ce / -ça / -çe
-cağız / -ceğiz
-cak / -cek / -çak / -çek
-cı / -ci / -cu / -cü / -çı / -çi / -çu / -çü
-ciğaz / -ciğez / -cuğaz / -cüğez
-cık / -cik / -cuk / -cük / -çık / -çik / -çuk / -çük
-cı / -ci / -cu / -cü/ / -çı / -çi / -çu / -çü / -cılayın / -cileyin
-cm / -cin / -cun / -cün / -çın / -çin / -çun / -çün

-dam / -dem / -tam / -tem
-daş / -deş / -taş / -teş
-dmk / -dirik / -duruk / -dürük
-ga / -ge
-gan / -gen
-k
-l
-lak / -lek
-layın / -leyin
-lı / -li / -lu / -lü
-lık / -lik / -luk / -lük
-m
-man / -men
-msı / -msi / -msu / -msü
-mtırak
-ncı / -nci / -ncu / -ncü
-rak / -rek
-sal / -sel
-sı / -si / -su / -sü
-sıl / -sil / -sul / -sül
-sız / -siz / -suz / -süz
-şar / -şer
-şın / -şin
-t
-tı / -ti / -tu / -tü
-z

- Addan eylem yapma ekieri
-a- / -e-
-al- / -el-
-ar- / -er-
-da- / -de- / -ta- / -te-
-ı- / -i- / -u- / -ü-
-k-
-kır- / -kir- / -kur- / -kür-
-1-
-la- / -le-
-lan- / -len-
-laş- / -leş-
-msa- / -mse-
-r-
-rga-
-sa- / -se-
-sı- / -si- / -su- / -sü-

- Eylemden ad yapma ekleri
-a / -e
-acak / -ecek
-acan / -ecen
-aç / -eç
-ağan / -eğen
-ak / -ek
-al / -el
-alak / -e/ek
-alga / -elge
-am / -em
-amaç / -emeç
-amak / -emek
-an / -en
-anak / -enek
-ar / -er
-ası / -esi
-ay / -ey
-az / -ez
-ca / -ce
-cak / -cek

-dık / -dik / -duk / -dük / -tık / -tik / -tuk / -tük
-ga / -ge / -ka / -ke
-gıç / -giç / -guç / -güç
-gm / -gin / -gun / -gün / -km / -kin / -kun / -kün
-ı / -i / -u / -ü
-ıcı / -ici / -ucu / -ücü
-ış / -iş / -uş / -üş
-k
-1
-m
-ma / -me
-maca / -mece
-maç / -meç
-mak / -rnek
-man / -men
-maz / -mez
-mık / -mik / -muk / -mük
-mış / -miş / -muş / -müş
-n
-nç
-ntı / -nti / -ntu / -ntü
-r
-sal / -sel
-t
-tay
-tı / -ti / -tu / -tü
-v
-z

- Eylemden eylem yapma ekieri
-ala- / -ele-
-ar- / -er-
-dar- / -der-
-dır- / -dir- / -dur- / -dür-1 -tır- / -tir- / -tur- / -tür-
-ga / -ge
-ı- / -i- / -u- / -ü-
-k-
-l-
-ma- / -me-
-msa- / -mse-
-n-
-p-
-r-
-ş-
-t-
-z-
)

- EYLEM ile/||/<> EK EYLEM/MECHÛL ile/||/<> EYLEMLİK ile/||/<> ETKEN/EDEN ile/||/<> EDİLGEN EYLEM ile/||/<> BUYRUM ile/||/<> ORTAÇ/FERÎ FİL ile/||/<> GEÇİŞLİ/MÜTEADDÎ ile/||/<> GEÇİŞSİZ/LÂZIM ile/||/<> KİŞİSİZ/MEÇHUL
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz | 23:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67871(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/||/<> Ad soylu dil birimlerinin yüklem işlevi üstlenmesini sağlayan eylem. İLE/||/<> Başlıca işlevi, eylemin belirttiği oluşu göstermek olan ad özellikli eylemsi. İLE/||/<> Etken biçimde oluşa katılan öğe. İLE/||/<> Öznenin, yapılan işin etkisi altında kaldığını belirten çatıyla kurulan eylem. İLE/||/<> Eylemin yapılması gerektiğini buyurarak anlatan isteme kipi. İLE/||/<> Eylemden türemiş, çoğunlukla ön ad/sıfat, bazen de ad olarak kullanılan eylemsi. İLE/||/<> Nesneyle kullanılan eylem. İLE/||/<> Nesnesiz kullanılan eylem. İLE/||/<> Kişi belirtisi olmayan eylem kipleri ile üçüncü tekil kişi çekimlerinde öznesi belirli olmayan eylem biçimleri için kullanılan bir tanım.+ Diller/Arapca )

- SÖZCELEME ile/||/<> SÖZ UZATIMI ile/||/<> EĞRETİLEME ile/||/<> TOPLULUK ADI
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz | 23:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67869(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İki susku arasında yer alan söz zinciri parçasını -yani sözceyi- belirli bir bağlam ve durum içinde gerçekleştirme. İLE/||/<> Değişik gösterenler aracılığıyla aynı gösterileni aynı sözcede yineleme. İLE/||/<> Düz değişmeceye karşıt olarak, dizisel bağıntılar düzleminde ortak anlambirimcikler kapsadığından aralarında eşdeğerlik ilişkisi kurulan anlamlı öğelerden birini öbürü yerine ve karşılaştırma yapılmasının sağlayan sözcükleri kaldırarak kullanma sonucu oluşan değişmece. İLE/||/<> Birçok öğeden oluşmakla birlikte bütünlük gösteren, birlik sunan bir topluluğa verilen tekil ad. )

- DAMAKSILLAŞTIRMA/İMÂLE ile/||/<> ART DAMAKSALLAŞTIRMA ile/||/<> EKLEMLEME NOKTASI/ÇIKAK ile/||/<> GENİZSİL/GUNNE ile/||/<> SALÂBET
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz | 23:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67868(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İki ses arasından, asıl seslere katılmayacak bir ses çıkarma. | Bir sesin eklemlenme bölgesini art damaktan ön damağa kaydırma. [iki ses arasından, asıl seslere katılamayacak bir ses çıkarma]. İLE/||/<> Yumuşak damak bölgesinde, sert damağın art uç noktasıyla küçük dil arasında oluşturulan ses. İLE/||/<> Sesler oluşturulurken eklemleyicilerin birbirine yaklaşması ya da değmesi sonucu ses yolunun daraldığı ya da tıkandığı yer. İLE/||/<> Geniz yoluyla[nazal] çıkarılan ses. İLE/||/<> Sertlik. )

- ESNEK/ELASTİK ÇARPIŞMA ile/>< ESNEK OLMAYAN ÇARPIŞMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz | 00:41 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67856(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Toplam kinetik enerjinin korunduğu çarpışma. İLE/>< Toplam kinetik enerjinin korunmadığı çarpışma. )

- EŞİT/LİK ile/ve/değil/||/<>/< ORTAK/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 23:07 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67851(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POLİMER KİMYASI ile/||/<> ELASTOMER KİMYASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67843(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Polimerlerin yapısını ve özelliklerini inceleyen bilim dalı. İLE/||/<> Elastomerlerin yapısını ve özelliklerini inceleyen bilim dalı. )

- ELEKTROKİMYA ile/||/<> ELEKTROANALİTİK KİMYA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67842(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elektriksel süreçlerin kimyasını inceleyen bilim dalı. İLE/||/<> Elektriksel analiz yöntemlerini inceleyen bilim dalı. )

- KATALİZÖR KİMYASI ile/||/<> ENZİM KİNETİĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67833(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Katalizörlerin kimyasını inceleyen bilim dalı. İLE Enzimlerin hızlarını ve mekanizmalarını inceleyen bilim dalı. )

- ELEKTROKİMYA ile/||/<> REDOKS KİMYASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67823(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elektriksel süreçlerin kimyasını inceleyen bilim dalı. İLE/||/<> Oksidasyon ve indirgenme süreçlerinin kimyasını inceleyen bilim dalı. )

- KATALİTİK KİMYA ile/||/<> ENZİM KİMYASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67818(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Katalizörlerin kimyasını inceleyen bilim dalı. İLE/||/<> Enzimlerin kimyasını inceleyen bilim dalı. )

- KOLLOİD KİMYA ile/||/<> EMÜLSİYON KİMYASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67817(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kolloid sistemlerin kimyasını inceleyen bilim dalı. İLE/||/<> Emülsiyonların kimyasını inceleyen bilim dalı. )

- ELEKTROKİMYA ile/||/<> NÜKLEER KİMYA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67809(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elektriksel süreçlerin kimyasını inceleyen bilim dalı. İLE/||/<> Nükleer süreçlerin kimyasını inceleyen bilim dalı. )

- ÇEVRE KİMYASI ile/||/<> ENDÜSTRİYEL KİMYA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67803(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çevresel süreçlerin kimyasını inceleyen bilim dalı. İLE/||/<> Endüstriyel süreçlerin kimyasını inceleyen bilim dalı. )

- ELEKTROANALİTİK KİMYA ile/||/<> SPEKTROANALİTİK KİMYA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67798(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elektriksel özellikleri kullanarak nesnelerin analizini yapan bilim dalı. İLE/||/<> Işık spektrumunu kullanarak nesnelerin analizini yapan bilim dalı. )

- ELEKTROKİMYA ile TERMOKİMYA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67788(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elektrik ve kimyasal tepkimeler arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı. İLE Isı ve kimyasal tepkimeler arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı. )

- METANOL ile ETANOL
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67777(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir karbonlu alkol. İLE İki karbonlu alkol. )

- SÜBSTİTÜSYON TEPKİMESİ/REAKSİYONU ile ELİMİNASYON TEPKİMESİ/REAKSİYONU
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67767(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir atom ya da öbeğin başka bir atom ya da öbekle yer değiştirdiği tepkime. İLE Bir molekülden atom ya da öbeğin ayrıldığı tepkime. )

- NÜKLEOFİLİK KATILMA ile ELEKTROFİLİK KATILMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67753(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nükleofilin bir moleküle katıldığı tepkime. İLE Elektrofilin bir moleküle katıldığı tepkime. )

- GALVANİK GÖZE ile ELEKTROLİTİK GÖZE
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67714(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren göze. İLE Elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştüren göze. )

- ALKOL ile ETER
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67708(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( -OH öbeğine sahip organik bileşik. İLE -O- öbeğine sahip organik bileşik. )

- ESTER ile ETER
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67707(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Karboksilik asidin alkolle tepkimesi sonucu oluşan bileşik. İLE İki alkolün su kaybederek oluşturduğu bileşik. )

( Karboksil ve alkil öbeği içeren bileşikler. İLE Oksijen atomu aracılığıyla iki alkil ya da aril öbeği bağlı bileşikler. )

- TUZ ile ESTER
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67706(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Asit ve bazın nötralizasyonu sonucu oluşan bileşik. İLE Asit ve alkolün tepkimesi sonucu oluşan bileşik. )

- SÜSPANSİYON ile EMÜLSİYON
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67702(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Katı partiküllerin sıvı içinde askıda kaldığı karışım. İLE İki sıvının birbiri içinde dağılmasıyla oluşan karışım. )

- ELEKTROLİZ ile ELEKTROFOREZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67688(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elektrik akımı ile kimyasal ayrışma. İLE Elektrik alanı ile moleküllerin ayrılması. )

- ELEKTROLİT ile/>< NONELEKTROLİT
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67685(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Suda çözündüğünde, iyonlarına ayrışan nesne. İLE/>< Suda çözündüğünde, iyonlarına ayrışmayan nesne. )

- KARBOKSİLİK ASİT ile ESTER
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67670(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( -COOH öbeğine sahip organik asitler. İLE -COOR öbeğine sahip organik bileşikler. )

- ELEKTROFİL ile NÜKLEOFİL
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67666(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elektronları kabul eden kimyasal tür. İLE Elektronları bağışlayan kimyasal tür. )

- ELEKTRONEGATİFLİK ile İYONLAŞMA ENERJİSİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67661(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir atomun elektron çekme yeteneği. İLE Bir atomdan bir elektron koparmak için gerekli enerji. )

- ENZİM ile KATALİZÖR
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67660(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Biyolojik tepkimeleri hızlandıran proteinler. İLE Kimyasal tepkimeleri hızlandıran nesneler. )

- EMPİRİK FORMÜL ile MOLEKÜLER FORMÜL
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67655(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bileşiğin en basit oranını gösteren formül. İLE Bileşiğin gerçek atom sayısını gösteren formül. )

- ELEKTRON ile POZİTRON
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67654(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Negatif yüklü parçacık. İLE Pozitif yüklü parçacık. )

- ELEKTRON ile PROTON
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 22:44 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67653(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Negatif yüklü temel parçacık. İLE Pozitif yüklü temel parçacık. )

- BİRİNCİ YASA ile/ve/||/<>/> İKİNCİ YASA ile/ve/||/<>/> ÜÇÜNCÜ YASA ile/ve/||/<>/> EVRENSEL ÇEKİM YASASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67642(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir nesne üzerine etki eden net güç sıfırsa nesne durur ya da sabit hızla devinir. İLE/VE/||/<>/> Bir nesnenin ivmesi, üzerine etki eden net güçle doğru orantılıdır ve kütlesiyle ters orantılıdır. İLE/VE/||/<>/> Her etkiye karşılık eşit ve zıt bir tepki vardır. İLE/VE/||/<>/> İki nesne arasındaki çekim kuvveti, kütleleriyle doğru orantılı ve aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. )

- KÜTLEÇEKİM ile ELEKTROSTATİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67631(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kütlelerin birbirine uyguladığı çekim gücü. İLE Elektrik yüklerinin birbirine uyguladığı çekim ya da itme gücü. )

- ELEKTROMOTOR GÜÇ ile/ve/||/<> POTANSİYEL FARK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67630(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir devrede elektrik akımını oluşturan güç. İLE/VE/||/<> İki nokta arasındaki elektriksel potansiyel farkı. )

- ELEKTROMOTOR GÜÇ ile GERİLİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67629(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir devrede elektrik akımını oluşturan Güç. İLE İki nokta arasındaki elektriksel potansiyel farkı. )

- ELEKTROMANYETİK RADYASYON ile/ve/||/<> NÜKLEER RADYASYON
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67628(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elektrik ve manyetik alanların yaydığı enerji. İLE/VE/||/<> Atom çekirdeklerinin bozunması sonucu yayılan enerji. )

- ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON ile/ve/||/<> ELEKTROSTATİK İNDÜKSİYON
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67627(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir manyetik alanın değişimiyle elektrik akımı oluşturma. İLE/VE/||/<> Bir elektrik alanın değişimiyle elektrik yükü oluşturma. )

- MANYETİZMA ile ELEKTROSTATİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67626(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Manyetik alanların incelenmesi. İLE Elektrik yüklerinin incelenmesi. )

- ELEKTROSTATİK ile/ve/||/<> ELEKTRODİNAMİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67625(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Durağan elektrik yüklerinin incelenmesi. İLE/VE/||/<> devimli elektrik yüklerinin incelenmesi. )

- ELEKTROMANYETİK RADYASYON ile/ve/||/<> NÜKLEER RADYASYON
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67624(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elektrik ve manyetik alanların yaydığı enerji. İLE/VE/||/<> Atom çekirdeklerinin bozunması sonucu yayılan enerji. )

- ELEKTROMANYETİK DALGALAR ile/ve/||/<> MEKANİK DALGALAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67623(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elektrik ve manyetik alanların oluşturduğu dalgalar. İLE/VE/||/<> Nesnesel ortamda yayılan dalgalar. )

- ELEKTROMANYETİK DALGA ile/ve/||/<> SES DALGA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67622(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elektrik ve manyetik alanların birbirine dik olarak yayılmasıyla oluşan dalgalar. İLE/VE/||/<> Bir ortamın parçacıklarının titreşimiyle yayılan dalgalar. )

- ELEKTROMANYETİK ÇEŞİTLİLİK ile/ve/||/<> GÖRÜNÜR ÇEŞİTLİLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67621(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tüm elektromanyetik dalga boylarını kapsayan yelpaze. İLE/VE/||/<> İnsan gözüyle görülebilen elektromanyetik dalga boylarını kapsayan yelpaze. )

- TERMAL İLETKENLİK ile/ve/||/<> ELEKTRİKSEL İLETKENLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67618(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir nesnenin ısıyı iletme yeteneği. İLE/VE/||/<> Bir nesnenin elektrik akımını iletme yeteneği. )

- ELEKTRİKSEL İLETKENLİK ile/ve/||/<> TERMAL İLETKENLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67617(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir nesnenin elektrik akımını iletme yeteneği. İLE/VE/||/<> Bir nesnenin ısıyı iletme yeteneği. )

- ELEKTRİKSEL İLETKENLİK ile/ve/||/<> MANYETİK İLETKENLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67616(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir nesnenin elektrik akımını iletme yeteneği. İLE/VE/||/<> Bir nesnenin manyetik akışı iletme yeteneği. )

- ELEKTRİKSEL DİRENÇ ile/ve/||/<> ELEKTRİKSEL KAPASİTANS
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67615(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir iletkenin elektrik akımına karşı gösterdiği zorluk. İLE/VE/||/<> Bir kondansatörün elektrik yükünü depolama kapasitesi. )

- ELEKTRİKSEL POTANSİYEL ile/ve/||/<> ELEKTRİKSEL POTANSİYEL ENERJİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67614(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birim yük başına düşen potansiyel enerji. İLE/VE/||/<> Bir yükün elektriksel potansiyel nedeniyle sahip olduğu enerji. )

- ELEKTRİKSEL POTANSİYEL ile/ve/||/<> ELEKTRİKSEL ALAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67613(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birim yük başına düşen potansiyel enerji. İLE/VE/||/<> Birim yük başına düşen güç. )

- MANYETİK ALAN ile/ve/||/<> ELEKTRİK ALAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67611(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Devinen elektrik yüklerinin oluşturduğu alan. İLE/VE/||/<> Durağan elektrik yüklerinin oluşturduğu alan. )

( Manyetik güçlerin etkili olduğu bölge. İLE/VE/||/<> Elektrik güçlerinin etkili olduğu bölge. )

- ELEKTRİK AKIMI ile/ve/||/<> GERİLİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67610(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir iletkenden geçen elektrik yükü. İLE/VE/||/<> Elektrik yüklerini devim ettiren potansiyel fark. )

- ENERJİ ile/ve/||/<> GÜÇ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67607(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İş yapabilme kapasitesi. İLE/VE/||/<> Birim zamanda yapılan iş. )

- ÇEKİM GÜCÜ ile/ve/||/<> ELEKTROMANYETİK GÜÇ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67606(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kütleler arasındaki çekim gücü. İLE/VE/||/<> Elektrik yükleri ve manyetik alanlar arasındaki güç. )

- ETKİN/AKTİF METAL ile/||/<>/>< SOY METAL
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz | 18:01 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67600(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kolay tepkimeye girer. İLE/VE/||/>< Zor tepkimeye girer. )

- ERİME ile/ve/||/<>/> BUHARLAŞMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz | 18:01 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67598(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Katıdan sıvıya geçiş. İLE/VE/||/<>/> Sıvıdan gaz haline geçiş. )

- PROTON ile/ve/||/<>/>< ELEKTRON
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz | 18:01 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67597(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Pozitif yüklü parçacık. İLE/VE/||/>< Negatif yüklü parçacık. )

- EKSİN/ANYON ile/ve/||/<>/>< ARTIN/KATYON
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz | 18:01 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67594(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Negatif yüklü iyon. İLE/VE/||/>< Pozitif yüklü iyon. )

- TERMAL İLETKENLİK ile/ve/||/<> ELEKTRİKSEL İLETKENLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz | 18:01 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67587(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Isı iletme yeteneği. İLE/VE/||/<> Elektrik iletme yeteneği. )

- ELEKTROLİT ile/>< NON-ELEKTROLİT
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz | 18:01 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67584(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elektrik iletkenliği olan çözeltiler. İLE/>< Elektrik iletkenliği olmayan çözeltiler. )

- ELEKTROLİT ile/ve/||/<> MOLALİTE
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz | 18:01 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67582(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sulu çözeltilerde iyonlarına ayrışabilen nesne. İLE/VE/||/<> Çözeltideki mol sayısını belirten bir yoğunlaşma birimi. )

- GİBBS SERBEST ENERJİ ile/||/<> ENTALPİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz | 18:01 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67581(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Etkileşimin gerçekleşebilirliğini belirler. İLE/||/<> Isı enerjisi değişimi. )

( Bir kimyasal etkileşimin kendiliğinden olup olmadığını belirler. İLE/||/<> Bir yapı ve süreçteki toplam enerji miktarını tanımlar. )

- ENTROPİ ile ENTALPİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz | 18:01 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67575(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düzensizlik ölçüsü. [Bir yapının/sürecin düzensizliğini ölçer.] İLE Isı enerjisi değişimi. Bir yapının/sürecin toplam enerji içeriği. [Bir yapının/süreçteki toplam enerji miktarını tanımlar.] )

- ETKİLEŞME ENERJİSİ ile/ve/||/<> TEPKİME HIZI
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz | 18:01 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67573(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kimyasal etkileşimin başlaması için gerekli olan enerji miktarı. İLE/VE/||/<> Birim zamanda gerçekleşen kimyasal değişim hızını tanımlar. )

- ENDOTERMİK (ETKİLEŞİMLER) ile/||/<>/>< EKZOTERMİK (ETKİLEŞİMLERDE)
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz | 18:01 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67572(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Enerji emer. İLE/||/<>/>< Enerji salınır. )

( Isı alan tepkime. İLE/||/<>/>< Isı veren tepkime. )

- ULA ile/||/<>/> BALA ile/||/<>/> ASAF ile/||/<>/> DEVLET KETHÜDASI ile/||/<>/> ELÇİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67542(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/||/<>/> Ula ile vezirlik arasında yüksek bir sivil aşama. İLE/||/<>/> Vezir. İLE/||/<>/> İçişleri Bakanlığı'nın[Dahiliye Nazırlığı] ilk dönemlerdeki adı. İLE/||/<>/> Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kişi. )

- ETNİK ile/||/<> ETNOGRAFYA
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 00:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67476(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kavimle, ulusla ilgili. İLE/||/<> Kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran bilim, kavmiyat. )

- EŞKİNCİ ile/||/<> EŞKİNCİ BİRLİKLERİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 00:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67475(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Osmanlı sultanı ya da serdar ile savaşa giden ve ordunun vurucu gücünü oluşturan yeniçeri askerleri. İLE/||/<> II. Mahmut'un gönüllü yeniçerilerden kurduğu, yeni ordu. )

- ESEDÎ ile/||/<> EŞREFÎ ile/||/<> FLORİ ile/||/<> MECİDİYE ile/||/<> LARİN ile/||/<> SULTANÎ ile/||/<> DUKA ALTINI ile/||/<> MANGIR ile/||/<> GANİMET
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 00:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67474(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üzerinde aslan görseli bulunan Osmanlı parası. İLE/||/<> XVI. yy.dan sonra çıkartılan para. İLE/||/<> Osmanlı devletinde de kullanılmış Floransa parası. : İLE/||/<> 1840 yılında basılmış 20 kuruş değerinde gümüş sikke. İLE/||/<> Basra'da kullanılan bir gümüş para. İLE/||/<> Mısır Trablus ve Cezayir darphanelerinde basılan Osmanlı altını. İLE/||/<> Venedik altını. İLE/||/<> Bakırdan yapılmış iki buçuk para değerinde sikke. İLE/||/<> Savaşta düşmandan ele geçirilen mal. )

- ESÂME ile/||/<> ESÂMİLER ile/||/<> PURUZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 00:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67473(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeniçerililer'in kayıtlı olduğu kütük defter. İLE/||/<> Ana kütük defterine adı ve ücreti yazılmış yeniçeriler ve öteki görevlilere verilen ad. İLE/||/<> Rumeli'de tutulan tevzî defterlerine verilen ad. )

- ENDERUN ile/||/<> ENDERÛN MEKTEBİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 00:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67472(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Devlet görevlilerini yetiştiren okul. İLE/||/<> Osmanlı Devleti'nde devlet görevlilerini yetiştirmek için sarayda açılan ve sadece devşirmelerin alındığı okul. )

- EĞLENCE ile/||/<> ÇIRAĞAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz | 23:55 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67471(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/||/<> Işıklı gece eğlencelerine verilen ad. )

- DÜNYA ile/||/<>/< ESKİ DÜNYA
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz | 23:55 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67470(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/||/<>/< Asya, Avrupa ve Afrika'ya topluca verilen ad. )

- DEVŞİRME ile/||/<>/> CİVELEK ile/||/<>/> ÇERİ ile/||/<>/> YENİÇERİ/SOLAK ile/||/<>/> CERRAH ile/||/<>/> BAŞESKİ ile/||/<>/> EŞKİNCİ ile/||/<>/> KETHÜDA ile/||/<>/> ODABAŞI ile/||/<>/> TURNACIBAŞI ile/||/<>/> ULÛFECİ ile/||/<>/> ile/||/<>/> ASÂKİR-İ MANSURE
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 00:10 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67465(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Asker yetiştirilmek üzere Yeniçeri ocağına alınacak çocukları seçip toplama işi. İLE/||/<>/> Yeniçeri ocağına yeni girmiş delikanlı. İLE/||/<>/> Asker. İLE/||/<>/> Piyade askeri. İLE/||/<> Yeniçeri ordusunda görevli hekim. İLE/||/<> Yeniçeri bölüklerinin en kıdemsiz subayı ve erlerinin en kıdemlisi. İLE/||/<>/> Osmanlı sultanı ya da serdar ile savaşa giden ve ordunun vurucu gücünü oluşturan yeniçeri askerleri. İLE/||/<>/> Yeniçeri Ocağı'nda, Yeniçeri Ağası'ndan sonra gelen en yüksek subay. İLE/||/<>/> Yeniçeri kuruluşunda görevi alaylarda selâm törenlerini düzenlemek ve yönetmek olan subay. İLE/||/<> Yeniçeri Ocağı'nda bir bölüğünün komutanı. Son dönemde mübaşirlik yapanlara verilmiştir. İLE/||/<> Yeniçerilikte bir sınıf süvari askeri. İLE/||/<> İkinci Mahmut döneminde, yeniçeri ocağı kaldırıldıktan sonra kurulan yeni ordunun adı. )

( FERİK: Tümgeneral ya da korgeneral.
HASSA ORDUSU: Hükümdarı ve sarayı korumakla görevli askeri sınıf.
KAPIKULU: Ücretli Osmanlı askeri.
KARAKULAK: Emir çavuşu ya da haberci.
LAĞIMCILAR: Kapıkulu Ordusu'nda düşman kalesini yıkmak için tünel kazan askeri birlik.
LEVEND: Deniz askeri.
LİKATOR: Bulgarlar'dan oluşan Voynuk Teşkilatındaki küçük rütbeli subaylar.
LİVA: İki alaydan oluşan askeri birlik. | İlden küçük, ilçeden büyük olan yönetim bölgesi.
MALKOÇ: Akıncılar ocağının komutanı.
PENCİK: Asker yetiştirilmek için, savaş tutsaklarından beşte bir oranında ayrılan acemioğlan adayları.
PEYK: Postacılık, taşımacılık ve korumacılık yapan, törenlerde yer alan asker sınıfı.
REDİF: Son dönem Osmanlı ordusunda askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er.
REİS-ÜL KÜTTAB: XVII. Yüzyıla kadar Osmanlılarda Sultan divanı katiplerinin başı.
RİKABİYE: Sadrazam, vezir gibi devlet adamları tarafından devlet adamlarına verilen ad.
RİYALA: Tümgenerale eşit bir rütbe.
SAKA: Eyalet askerlerine bağlı bir sınıf.
SALMA: Osmanlı Devleti'nde kol gezen kolluk eri.
SARICA: Eyalet valilerinin buyruğundaki başıbozuk asker.
SEKBAN: Eyalet paşaları ve sancak beylerine bağlı olarak görev yapan bir sınıf asker. | Sınır boylarında görev yapan asker sınıfı.
SERASKER: Kara ordusu komutan. | Sadrazamlık görevi ile yükümlü olmayan ve Osmanlı ordusunun komutanlığını yapan vezirin ünvanı.
SİPAHİ: Osmanlılarda tımar sahibi atlı grup.
ÜMERA: Bey, amir, üst düzey subay.
VELEDEŞ: Kapıkulu süvarilerinin oğullarına verilen ad.
VÜZERA: Vezirler.
YASAVUL: İlhanlılarda ordu müfettişine verilen ad. )

- CED ile/||/<> ECDÂD ile/||/<> CEDİD
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz | 23:52 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67461(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dede, ata. İLE/||/<> Büyük babadan başlayarak geriye doğru atalardan her biri. İLE/||/<> Yeni. )

- BELİRSİZLİK /= TEHLİKE:
EN KÖTÜ
ile/ve/||/<>/> EN İYİ ile/ve/||/<>/> EN OLASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 11:54 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67430(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRİM/LEŞME ile/ve/değil/||/<>/< OLGUNLAŞMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz | 14:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67419(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACEMİ OCAĞI ile/||/<>/> ENDERUN ile/||/<>/> KAPIKULU ORDUSU
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 17:35 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67406(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Askeri eğitim verir. İLE/||/<>/> Daha çok yönetim ve bürokrasi eğitimi sağlar./> İLE/||/<>/> Bu eğitim kurumlarının ürünü olarak ortaya çıkan profesyonel askeri birlik. )

- SÖMÜRMEK ile/ve/||/<>/< EMMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran | 22:13 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67391(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINIR ile/ve/||/<> KIYI ile/ve/||/<> UFUK ile/ve/||/<> YERYÜZÜ ile/ve/||/<> GÖKYÜZÜ ile/ve/||/<> KÜRE ile/ve/||/<> ARAF ile/ve/||/<> EŞİK ile/ve/||/<> BAĞLAÇ ile/ve/||/<> KURGU
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 Haziran | 23:43 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67376(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Önemli eşikler ve sınırlar. )

- ENERJİ(") ile/ve/değil/||/<>/>/< (")ELEKTRİK(")
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran | 22:55 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67332(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİDÂD:
TAM
ile/ve/değil/||/<> EKSİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 Haziran | 14:10 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67303(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKRAN ile/değil ERKÂN
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 Haziran | 11:18 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67279(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EL NİNO ile/ve/||/<> LA NİNA
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran | 23:21 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67277(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERKENDEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/> GENÇ YAŞTA
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran | 22:13 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67271(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİSİNDE KALMAK ile/ve/||/<>/> YÜCELTMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran | 14:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67258(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİ ile/ve/||/<> GERÇEKLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran | 17:11 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67231(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EBE ile/ve/||/<> DOULA
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs | 18:01 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67211(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKİN/KÜLTÜR ve/||/<>/> TAT
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 00:26 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67179(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYLEM:
US/AKIL
ve/+/||/<> İSTENÇ/İRÂDE
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 00:13 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67178(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- c<sup>2</sup>:
a<sup>2</sup> + b<sup>2</sup> = ...
ile/ve/||/<> E = m . ...
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs | 13:09 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67164(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- ETKİ ile MANDELA ETKİSİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs | 12:29 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67156(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Geniş bir kitlenin, gerçekleşmemesine karşın bir olayın yaşandığına inanması durumu. )

- ENGELLİLERE:
"ACIMAK"
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DESTEK/YARDIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs | 14:49 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67152(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLETİŞİM ile/ve/||/<>/>/< ULAŞIM ile/ve/||/<>/>/< ENERJİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 12:32 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67140(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanlığın/bilginin/aklın gelişim, araç ve kaynak yönetimindeki önceliklerindeki/sıralamasındaki üç temel alan. )

- ORIGIN vs. ETYMOS
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 14:41 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67135(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELEKTRİK (ALANI) ve/||/<>/> MANYETİK (ALAN)
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz | 00:24 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50926(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elektrik yüklerinin çevresinde oluşan güç alanı. VE/||/<>/> Mıknatısların çevresinde oluşan güç alanı. )

- EĞRİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/&gt;&lt;/>/< DOĞRU
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran | 12:43 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50061(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Oturalım. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Konuşalım. )

- ADIN(İSMİN) DURUMLARI(HALLERİ):
YALIN
ile/ve/<> -İ HALLERİ ile/ve/<> -E HALİ ile/ve/<> -DE HALİ ile/ve/<> -DEN HALİ ile/ve/<> -İN HALİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz | 12:13 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32335(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Lat./İng./Fr.] Nominatif. İLE/VE/<> Akuzatif. İLE/VE/<> Datif. İLE/VE/<> Lokatif. İLE/VE/<> Ablatif. İLE/VE/<> Genitif. )

- ESNAF[Ar.]/ARTİZAN[Fr. < ARTISAN] ile/ve/||/<> EŞRAF
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz | 01:27 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32141(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Küçük sermaye ve zanaat sahibi. | Başlıca düşüncesi, mesleğinin tüm inceliklerinden yararlanıp bunları karşısındakinin zararına kullanarak ve meslekte kötü örnek oluşturarak çok para kazanmak olan kişi. İLE/VE/||/<> Bir yerin zenginleri, ileri gelenleri, sözü geçenleri. )

- POLİTİKA ile/ve/||/<>/>/< JEOPOLİTİKA ile/ve/||/<>/>/< EKONOMİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 15:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28318(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<>/>/< Coğrafya, ekonomi, nüfus vb.nin devletin ve yönetimi üzerindeki ülkeler arasındaki koşulları, değişkenleri ve etkisi. İLE/VE/||/<>/>/< ... )

( POLITICS vs./and/||/<>/>/< GEOPOLITICS vs./and/||/<>/>/< ECONOMICS )

Bugün[ 15 Temmuz 2024 ]
itibariyle 2475 başlık/FaRk ile birlikte,
2767 katkı[bilgi/açıklama] yer almaktadır.

(1/4)


- !ESİR ile !KÖLE


- ... "EVRENİ" ile/ve/<> ... EVRİMİ


- ... EŞEK DEĞİLSİN YA ... ile/yerine İSTER İSTEMEZ


- ... GERÇEKLİK:
EVRENSEL/BÜTÜNCÜL ... ile/ve/||/<> FİZİKSEL ... ile/ve/||/<> ZİHİNSEL ... ile/ve/||/<> ÖZNEL ... ile/ve/||/<> İLİŞKİSEL ...


- (EN FAZLA:
) KISKANÇLIK YAPMAK ile/yerine KISKANÇLIK DUYMAK


- (EN) BAŞTAN ile/değil (EN) BAŞINDAN


- (NEHY-İ ANİ'L) MÜNKER[Ar.] ile/ve/||/<>/>/>< (EMR-İ) BİL MÂRUF[Ar.]

( Günah ve kötü şeyler[in yapılmaması]. İLE/VE/||/<>/>/>< Herkesçe bilinen, tanınan, belirli, sanlı. | Şeriatın uygun gördüğü, beğendiği ve buyurduğu[nun yapılması]. )


- (not ENGAGED WITH) ENGAGED TO


- [Ar.] EBED/Î, BENGİ ile/ve EZEL/Î[çoğ. AZAL]

( Sonu olmayan gelecek zaman. İLE/VE Öncesi olmayan geçmiş zaman. )

( Ezel ve ebed nedir? ŞİMDİ'dir! )

( Varlık'ın gelecekte takdir edilen zaman içerisindeki sınırsızca sürekliliği. İLE/VE Varlık'ın geçmişte takdir edilen zaman içerisindeki sınırsızca sürekliliği. )

( Ezel ve ebed, ikisi birden önsüzlüğü ve sonsuzluğu bildirir. )

( CÂVİDÂN ile/ve ... )


- [Ar.] ESVÂB[< SEVB] ile/değil ESBÂB[< SEBEB]

( Giyimler, giyilecek şeyler. İLE/DEĞİL Nedenler/sebepler, aracılar/vâsıtalar, lâzımalar. )

( ESBÂB-I MÛCİBE: Gerek(tir)en/icâb eden nedenler/sebepler. )


- [eskiden] İSTANBUL ile/ve/<> ANADOLU

( Yangını. İLE/VE/<> Salgını. )


- [hem, ne] ENGEL ile/ve/değil/yerine/hem de/ne de/||/<>/> KAYNAK

( [hem, ne] Kendimizden başka yoktur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/HEM DE/NE DE/||/<>/> Kendimizden başka yoktur. )


- [ne yazık ki]
!ELİT/İST değil/yerine/= SEÇKİN/Cİ


- [ne yazık ki]
EDEPSİZ ile/değil/yerine/>< EDEPLİ

( Bildiği sözcükler kadar. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Bilmediği sözcükler kadar. )


- [ne yazık ki]
EN BÜYÜK BİLGİSİZLİK/CEHÂLET:
YAKINLARIMIZIN VE SEVDİKLERİMİZİN DEĞERİNİ BİLMEME/ANIMSAMAMA/"AZIMSAMA" ile/ve/||/<>/> BİZİ SEVENLERİN DEĞERİNİ BİLMEME/ANIMSAMAMA/"AZIMSAMA"


- [ne yazık ki]
EN KÖTÜ HUY ile/ve/||/<> EN BÜYÜK HATA ile/ve/||/<> EN BÜYÜK SAFLIK

( Bazılarının karşısında bile iyi olmaktan vazgeçememek. İLE/VE/||/<> Herkesi, kendimiz gibi zannetmek. İLE/VE/||/<> Her bir kişiye güvenmek. )


- [ne yazık ki]
ENAYİ[Ar.] ile/ve/||/<> SERSERİ[Fars.]

( Kendini düşünen. | Fazla bön, avanak, budala. İLE/VE/||/<> Başı, başında[ser: baş > ser-seri]. | Kendinden başkasını dikkate almayan, önemsemeyen, saygı göstermeyen. Kendince ve ölçüsüzce davranan ve/ya da konuşan. )


- [ne yazık ki]
EZÂ[Ar.] ve/||/<> CEFÂ (ÇEK(TİR)MEK)[Ar.]

( İncinme, incitme, can yakma. İLE/VE/||/<> Büyük sıkıntı, eziyet. )


- [ne yazık ki]
EZİLENLER ile/ve/||/<> BASKILANANLAR


- [not] ESSENCE vs. BRIEFLY/SHORTLY


- [not] EXCESS vs./and ADEQUATELY/SUFFICIENTLY


- [not] EXPECTATION vs. DREAM


- [önce] ELİMİZDEN GELEN ile/ve/sonra/||/<>/> ELİMİZDEN GİDEN

( Yap(alım)! İLE/VE/SONRA/||/<>/> (Fazla) Düşünmeyelim hatta umursamayalım. )


- | ENERJİ || HELYUM[He] || NÖTRON |
ile/ve/<>/<
DÖTERYUM[D] || TRİTYUM[T]

( )


- | ERKİN KORAY ve/||/<>/> ZÜLFÜ LİVANELİ ve/||/<>/> HALUK LEVENT |
ve/||/<>/>
YAŞAR

( www.FaRkLaR.net/YASAR | www.yasaronline.net )

( )

( )

( )

( )


- |(ELİF) ile ÖTEKİ HARFLER

( Harflerle birleşmez. İLE ... )

( Harfleri okutur. İLE ... )


- ALAKADAR/ENTERESE ETMEK/EDEN/ETMEZ değil İLGİLENDİRMEK/İLGİLENDİREN/İLGİLENDİRMEZ


- ANESTEZİ[Fr. < ANESTHESIE]:
EPİDURAL ile SPİNAL

( )

( Canlı gövdesinin tümünde ya da bir bölgesinde ağrı, ısı, ışık ve dokunma gibi tüm duyuların ortadan kaldırılması, duyu yitimi. | Belirli bir sinirin hasarına bağlı olarak gövdedeki ilgili bölgesinde ortaya çıkan duyu olmaması. )


- DOMATESTE:
ERCİK ile/ve/||/<> YUMURTALIK ile/ve/||/<> STİGMA ile/ve/||/<> DİŞİCİK

( Polen üreten eril üreme örgenidir. Domates çiçeklerinde altı eril örgeni bulunur. İLE/VE/||/<> Yumurta gözesi üreten dişil üreme örgenidir. Domates çiçeklerinde tek bir yumurtalık bulunur. İLE/VE/||/<> Yumurtalığın tepesinde bulunan ve poleni yakalayan yapıştırıcı bir yüzeye sahip bölümüdür. İLE/VE/||/<> Yumurtalığı ve stigmayı içeren dişil üreme örgenidir. )

( Domates çiçeği tozlaştığında, eril örgenlerden gelen polenler, dişil örgenlerdeki stigmaya yapışır. Polen tanesi, stigmaya yapıştıktan sonra polen tanesinden çıkan bir tüp, yumurtalığa kadar uzanır ve yumurta gözesiyle döllenme gerçekleşir. Bu döllenme sonucunda tohumlar oluşur.[Tohumlar, domatesin meyvesinin içinde bulunur. Tohumlar, domatesin yeni kuşağını oluşturmak için kullanılır.] )


- E-CEL değil ECEL


- E-HEALTH ELECTRONIC HEALTH[İng.] değil/yerine/= E-SAĞLIK, ELEKTRONİK SAĞLIK


- E-MAIL yerine E-POSTA


- E-REÇETE/E-PRESCRIBING[İng.] değil/yerine/= ELEKTRONİK REÇETELEME


- E-SAĞLIK/E-HEALTH[İng.] değil/yerine/= ELEKTRONİK SAĞLIK


- E-SAYRI/E-PATIENT ELECTRONIC PATIENT[İng.] değil/yerine/= ELEKTRONİK BİLGİLENMİŞ SAYRI


- E[Ar.] ile -E[Ar.]

( Elif harfinin üstün ve ince okunan şekli. İLE Arapça sözcükleri dişil/müennes yapmaya yarar. )


- EDEBİ ile EBEDİ


- EKZOZ değil EGZOZ


- EŞKİ değil Eİ


- E = mc²

( Enerji = Kütle[m] - Işık hızı[c]'nın karesi [3 x 1010 cm s-1] )


- E5 ile/ve TEM

( E5 otoyolu. İLE/VE Avrupa otoyolu. [Transportation European Motorway] )


- EACH vs. EVERY


- EACH/EVERY vs. ALL


- EACH/EVERY vs. ALWAYS


- ead.[Lat. < EADEM] değil/yerine/= AYNI


- EARN vs. WIN


- EARNSHAW KURAMI

( Bir elektrik alanı içindeki yüklü bir nesne, sadece elektrik güçlerinin etkisiyle dengede kalamaz. )


- EARTH değil/yerine/= YERYUVARI


- EASY vs. ORDINARY


- EASY vs. PRACTICAL


- EASY vs. SPONTANEOUS


- EASY(NESS) vs. SIMPLE(NESS)


- EB-ÜL-BEŞER

( HZ. ÂDEM )


- EB'AD[Ar. < BA'D] ile EB'ÂD[Ar. < BU'D]

( Daha uzak. İLE Uzaklıklar, uzunluklar. )


- EBAD-I SELÂSE değil/yerine/= ÜÇ BOYUT


- EBAD ile/ve/<> CİSİM


- EBÂET[Ar. çoğ. ÂBÂ] ile EBÂİD[Ar. < EB'AD]

( Kamışlık.[yer] | Kamış. İLE En uzak.[yerler] | Yakın olmayan.[akraba] )


- EBÂRİK[Ar.] ile EBÂRÎK[Ar. < İBRİK]

( Kumlu, balçıklı.[yer] | Alaca atlar. İLE İbrikler, su kapları. )


- EBCED

( ESKİ SÂMİ ABECE SIRASINA GÖRE DÜZENLENMİŞ, ARAPÇA'YA AİT SESLERİ GÖSTEREN İMLEÇ(HARF)LER EKLENMİŞ VE BU SIRAYA GÖRE İMLEÇLERE, BİRDEN ONA SIRA İLE, ONDAN YÜZE ONAR ONAR, YÜZDEN BİNE YÜZER YÜZER OLMAK ÜZERE BİRER SAYI DEĞERİ VERİLMİŞ OLAN ARAP İMLEÇLERİNİN DİZİLİŞ SIRASI VE BÜTÜNÜ. BU HARFLER SEKİZ GRUBA AYRILDIKTAN SONRA, ARALARINA SESLER KONULARAK ANLAMI OLMAYAN, FAKAT ARAP İMLEÇLERİNE KONU OLAN ŞU SEKİZ SÖZCÜK MEYDANA GETİRİLMİŞTİR. EBCED, HEVVEZ, HUTTÎ, KELEMEN, SA'FES, KARAŞET, SEHHAZ, DAZIG+LEN. )


- EBCED HESÂBI ile/değil EBCED


- EBCED'İN ANLAMLARI:
DÖRT ESAS ile DÖRT YAN

( Dört ana esas noktada:
1. Ebced(Elif, Ba, Cim)(Doğuda)(Allah, el-Bari, el-Celil, ed-Daim): Ey tâlib sen başla.
2. Hevvez(He, Vav, Za)(Batıda)(el-Hadi, el-Vehhab, el-Vedud): İşit.
3. Huttî(Ha, Tı, Ya)(Kuzeyde)(el-Hakim, el-Batın): Haberdâr ol.
4. Kelemen(Kâf, Lâm, Mim, Nun)(Güneyde)(el-Kerim, el-Latif, el-Melik, en-Nur: Söz öğren.
Dört yan noktada:
Sâ'fas(Sin, Ayn, Fa, Sad)(Kuzeydoğuda)(es-Selâm, el-Alim, el-Ferd, er-Rauf, es-Sabur): Çabuk öğren.
Karaşet(Kaf, Ra, Şın, Te)(Kuzeybatıda)(el-Kadir, er-Rahman, eş-Şehid, et-Tevvab): Tertiple oku.
Dahaz(Peltek Se, Hı, Zâl)(Güneydoğuda)(el-Varis, el-Habir, el-Müzill): Hakk'la tut.
Dâzığ(lan)(Dad, Zı, Gayn)(Güneybatıda)(ez-Zahir, el-Gafur): Tamâm eyle. )


- EBCED'İN ÇEŞİTLERİ:
KÜÇÜK EBCED HESABI(CÜMEL-İ SAĞİR) ile EN KÜÇÜK EBCED HESABI(CÜMEL-İ ASGAR) ile BÜYÜK EBCED HESABI(CÜMEL-İ KEBİR) ile EN BÜYÜK EBCED HESABI(CÜMEL-İ EKBER)


- EBCEL[Ar.] ile EBCER[Ar.]

( İri yapılı adam. İLE Büyük ve çıkık karınlı adam. )


- EBDÂN[Ar. < BEDEN] ile EBDÂN[Fars.]

( Gövdeler, tenler, cisimler. İLE Kavim, kabile. | Lâyık. )


- EBE ile/ve/||/<> DOULA


- EBED ile/değil SONRA


- EBEDÎ/İLÂ NİHÂYE[Ar.] değil/yerine/= SONSUZ/UÇSUZ


- EBEDİYET değil/yerine/= SONSUZLUK


- EBEDİYETE İNTİKAL ETMEK değil/yerine/= SONSUZLUĞA GÖÇ ETMEK(1/4)

FaRkLaR'ın devamı için burayı tıklayınız...
( Click here to see further differences!... )
Bu sayfa 01 Ocak 2024 itibariyle 14 kez incelenmiş/okunmuştur.