Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

DEĞİŞKENLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!

(SÜREKLİ AYIRDINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)İlk harfi değişken olan FaRkLaR...
( 590 FaRk )- -ÂVER[Fars.] ile A'VER- -DİSÂR ile DİSÂR- 'ILM/İLM ile MA'RİFET- 'ILM/İLM ile RESH- 'ILM/İLM ile RÜ'YET- 'ILM/İLM ile ŞEHÂDET- 'ILM/İLM ile ŞU'ÛR- 'ILM/İLM ile/>< ZANN- 'ILM/İLM ile ZİKR- ".KOM" değil/yerine ".COM"- "AKIL-BALİĞ" değil ÂKİL-BALİĞ- "ANA" değil/yerine/= ONA- "APIŞIP KALMAK" ile/ve/||/<> "YAPIŞIP KALMAK"- "BAYIR" "DERSEK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/> "BAĞ" "DERSEK"- "BAYIR" "DERSEK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/> "HAYIR"("!") "DERSEK"- "BİTİK" ile/ve/değil/yerine/||/<> YİTİK- "DAĞ" ile/ve/değil/yerine/<>/>/>< BAĞ- "GARİBİM" ile/değil KARÎBİM- "KÂR" değil/yerine AR- "POZ" ile/değil/yerine KOZ- "PUT" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< "KUT"- "TAHT" değil "BAHT"- "ZAHMET"/Lİ ile/ve/değil/||/<>/> RAHMET/Lİ- (")İT(") ve/||/<>/> (")BİT(")- (")KAP(") ile (")ÇAP(")- ("BİR BEN VAR BENDE, BENDEN İÇERU" OLAN) "BEN" ile/ve/<> "ben"- [Fars.] -TER ile TER- [Fars.] BEHMEN ile Behmen- [Fars.] DER-MİYÂN ile DER-NİYÂM- [Fars.] EFSÂNE CÛ/Y ile EFSÂNE GÛ/Y- [Fars.] Horâsân ile HORÂSÂN- [Fars.] HÛŞENK ile Hûşenk- [Fars.] Hüsrev ile HÜSREV- [Fars.] KÂM ile/ve/değil/yerine/||/<> RÂM- [Fars.] KİŞ ile KÎŞ- [Fars.] NEVÂÎ ile Nevâî[Ali Şîr-]- [Fars.] PÂRS ile Pârs- [Fars.] PEŞÎN/PÎŞÎN ile PESÎN ile Peşîn- [Fars.] SÂM[çoğ. SILÂB] ile Sâm- [Fars.] SÂZ ile -SÂZ- [Fars.] ŞÎRÎN ile Şîrîn- [Fars.] TEHEMTEN ile Tehem-ten- [ne yazık ki]
ŞİŞMAN/LIK ve/||/<>/> PİŞMAN/LIK- [ne yazık ki]
!SABOTAJ[Fr.] ile !KOMPLO[Fr. COMPLOT] ile !KUMPAS/KOMPAS[Fr. COMPAS] ile !MANİPLE[Fr.]- [ne yazık ki]
BAZI KİŞİLERİN, HATALARI/SUÇLARI:
"ÇUVALA BASMASI" ile/ve/||/<> "DUVARA ASMASI"- [ya/hem] KÜL ile/değil/yerine/hem de/ya da/||/<>/>< GÜL- 1 CİSİM <> 1001 İSİM/AD- 40'LI YAŞLAR ile/ve/||/<>/> 50'Lİ YAŞLAR- 7 SAAT ile/ve/||/<>/>/< 17 SAAT- A-DEM değil ÂDEM- A.M. ile/ve P.M.- A'FET ile ÂFET- A'LÂF[< ALEF] ile ÂLÂF[< ELF]- A'RÂK ile A'RÂK[< IRK] ile ARAK ile ARAKK- A'RÂS[< URS] ile A'RÂS ile ARAS- A'YEN ile ÂYEN, ÂHEN[Fars.]- A'ZÂ[< UZV] ile AZÂ'- A'ZÂR[< ÖZR] ile ÂZÂR[Fars.] ile ÂZÂR[Fars.]- ABÂ ile ÂBÂ ile A'BÂ- ABARTI ile KABARTI- ABDAL ile Abdal- ÂBİD[çoğ. EVÂBİD] ile ÂBÎD[Fars.] ile ABÎD[< ABD] ile ÂBİD[< İBÂDET]- ÂBİD ile ABÎD- ÂBİR[< UBÛR, çoğ. ÂBİRÛN, ÂBİRÎN] ile ABÎR- ACC ile ÂCC- ACEB ile A'CEB- ACEM ile Acem ile A'CEM- ACEMÎ ile A'CEMÎ- ÂCİN ile ACÎN- ACİZ ile ÂCİZ- ÂCİZÂNE[Ar. < ÂCİZ + Fars. < ÂNE] ile NÂÇİZÂNE[Fars. < NAÇİZ]- AÇILIM ile AÇILIŞ/KÜŞAT[Fars. < GUŞÂD]- AD/I ile/ve/değil/yerine TAD/I- ADEM ile/ve ÂDEM- ADET ile ÂDET- ADI ile/ve/değil/yerine/< TADI- ADL ile IDL- AFAKAN değil HAFAKAN- AFRA TAFRA (YAPMAK)- AFUR TAFUR (ÇALIM)- AĞ ile/ve BAĞ- AĞ ile/ve/değil/||/<>/>/< BAĞ- AĞIR ile/ve/||/<> SAĞIR- AĞIŞ >< YAĞIŞ- AĞLAMAK ile/ve/||/<>/> BAĞLAMAK- AH ile ÂH ile ÂH[Fars.]- AHAD ile ÂHÂD[< AHAD] ile AHADD[< HADD]- ÂHIM ŞÂHIM (DEĞERDE/NİTELİKTE OLMAMA)- AHÛ ile ÂHÛ[Fars.]- AKÇA-PAKÇA- ÂKIL <> AK(I)L <> MAKÛL- AKÎB[< AKEB] ile ÂKİB- AKİBET değil ÂKIBET- AKİT ile ÂKİT- AKLÎ BİLGİ ile NAKLÎ BİLGİ- AKLÎ İLİMLER ile/ve/<> NAKLÎ İLİMLER- ALÂ[Ar.} ile/ve/=/||/<> BÂLÂ[Fars.]- ÂLÂ ile ALA- ALÂ ile ALÂ, ALE ile A'LÂ ile ÂLÂ[Ar. < EYL] ile ÂLÂ[Fars.]- ALA ile ALÂ ile ÂLÂ- ALAK ile ÂLÂK- ALAN TALAN- ALAVERE DALAVERE- ALÇI ile/ve/||/<> KARTONPİYER[Fr. < CARTON-PIERRE]- ALEM ile ÂLEM- ALEMCİ ile "ÂLEMCİ"- ÂLÎ[< ULÜVV] ile ÂLÎ ile ALÎ[< ÂLET]- ALİ ile ÂLİ- ALİM ile ÂLİM- ALÎM ile ÂLİM- ÂLİM ile ALÎM- ÂLİM <> İL(İ)M <> MALÛM- ALLÂHU A'LEMU Bİ-ZÂTİHÎ ile ALLÂHU A'LEMU Lİ-ZÂTİHÎ- ALLEM KALLEM (ETMEK)- AM ile ÂM[çoğ. A'VÂM] ile AMM[çoğ. AMMÂT] ile ÂMM[< UMÛM] ile HAMM- AMÂ ile A'MÂ ile AMA- ÂMÂK[Ar. < MAAK/MAUK] ile A'MÂK[Ar. < UMK]- AMELE[< ÂMİL] ile HAMELE[< HÂMİL]- AMİN[< Fr. AMONYAK] ile ÂMİN[Ar. < İbr.]- AMİN ile ÂMİN- AMORE ve/||/<>/< MORE ve/||/<>/< ORE ve/||/<>/< RE- ÂMÛT[Fars.] ile AMUT[Ar.]- AN ile ÂN- ANÂ' ile ÂNÂ'[< ÂNÎ] ile A'NÂ'[< İNV] ile ANA- ÂNAK ile A'NÂK ile A'NÂK[< UNK]- ÂNÂN[Fars. < ÂN] ile ANÂN[< ANÂNE] ile A'NÂN[< UNK]- ANI ile ... ÂNI- ANI ve/<> TANI- ÂNÎ ile ÂNÎ ile ÂNÎ ile A'NÎ- ÂNİD ile ANÎD[< İNÂD]- ANÎF[< UNF] ile ÂNİF- ANLI ŞANLI- APARTMAN ile DEPARTMAN- AR ile/ve/||/<>/> VR ile/ve/||/<>/> MR- ARÂ' ile ÂRÂ'[Ar. < RE'Y] ile -ÂRÂ[Fars.]- ARAB ile ÂRÂB[< İREB, İRBE] ile A'RÂB[< ARAB]- ARAMA ile/ve/||/<> TARAMA- ARAP SABUNU değil/yerine/>< RAB SABUNU- ARAP ile ÂRÂP- ARÂZİ[< ARZ] ile A'RÂZÎ- ÂREC[Fars.] ile AREC ile A'REC[Ar.] / LENG[Fars.]- ARIŞ/İRİŞ ile ARIŞ ile ARIŞ- ÂRIZA[Ar.] ile ARÎZA[< ÂRIZ]- ÂRİM ile ARİM- ÂRİŞ[Fars.] ile ARÎŞ[Ar.]- ÂRİZ ile ARÎZ ile ARÎZ[< ARZ]- ARŞ[Ar.] ile ARŞ[Fr. < MARCHE]/MARŞ- ARTIŞ/ARTIM:
İŞTEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DİŞTEN- ARZ ile ARZ ile ÂRZ[Fars.] ile ARZ- ASÂ ile ÂSÂ[Fars.] ile -ÂSÂ, ÂSÂY[Fars.] ile A'SÂ- ÂSÂB[< ESEB] ile ÂSÂB ile A'SÂB- ÂSÂR[Ar. < ESER] ile ASAR ile ÂSÂR[Ar. < ISR] ile ASÂR ile A'SÂR[Ar. < ASR] ile AS'AR- ASEL ile A'SEL ile ASER- ASIL ile/ve/<> FASIL- ÂSÎ[Ar. < ESER] ile ASÎ ile ASÎ, ASİYE ile ÂSÎ[< İSYÂN, çoğ. USÂT] ile ÂSÎ ile ÂSÎ[Fars.]- ÂSİM ile ESİM- ÂSİR ile ÂSİR/ÂSİRE ile ÂSİR/ÂSİRE ile ASÎR ile ASÎR ile ASÎR[< USRET]- ÂSİRE ile ASÎRE, SECÎR- ASKER ile KOMANDO[Fr. < COMMANDO]- AŞ "ERME" değil AŞ YERME- AŞ ve EŞ ve/||/<>/>/< İŞ- AŞ ile/ve/||/<>/< BAŞ- AŞÂ' ile A'ŞÂ- AŞIK ile ÂŞIK- ÂŞÎ[Fars.] ile ÂŞÎ[Ar.] ile AŞÎ- AŞÎR ile ÂŞİR- AŞK:
"SANDIĞIMIZ KADAR" ile/değil YANDIĞIMIZ KADAR- AŞK:
[önce] AKIM ve/sonra/||/<>/> BAKIM- AŞK:
SİN ile/ve/||/<>/> ŞIN- AŞK ile/ve ÂŞIK- AŞK ile/ve/> EŞK[Fars.]- AŞK ile/< IŞK- AT ile AŞKAR/EŞKAR[Ar.]- ATA ile HATA- ATAL[çoğ. A'TÂL] ile ÂTÂL[< ITL]- ATEŞ ile/değil ÂTAŞ[Ar.]- ATILIM ile/ve/<>/< KATILIM- ATIŞMAK ile ÇATIŞMAK- ÂTÎ[< İTYÂN] ile ÂTÎ/ÂTÎYE[< UTV] ile ATÎ- ÂTİK[çoğ. AVÂTİK] ile ÂTİK ile ATÎK/ATÎKA[< ITK]- AVÂM[< ÂMM] ile A'VÂM[< ÂM]- AVÂZ[Ar.] ile ÂVÂZ[Fars.] ile A'VÂZ[Ar. < İVAZ]- AVEZ ile A'VEZ- AVUNMA ile/ve/değil/yerine/|| SAVUNMA- AYÂ ile ÂYÂ[Fars.], ACABA[Ar.] ile A'YÂ ile AYA- AYAKKABI / KALOŞ[Yun.]/GALOŞ- AYÂN ile Â'YÂN[< AYN]- AYAN ile ÂYAN- AYAN ile ÂYAN- ÂYAR değil AYAR- AYGIN BAYGIN- AYIRMA ile/ve KAYIRMA- AYIT/HAYIT- AZ ile Az- AZ ile/değil/yerine ÖZ- AZAR ile/ve/değil/||/<>/< NAZAR- AZAR ile SAPARTA/ZAPARTA[İt.]- AZÎM/E[< AZAMET] ile ÂZİM[< AZM]- AZMAN (OLMAK) ile/değil/yerine/>< UZMAN (OLMAK)- BAHÂ ile VÂHA- BAHARAT ile BARSAMA[Yun.]/MARSAMA- bahreyn ile Bahreyn- bâkî[< BEKÂ çoğ. BEVÂKİ] ile bâkî[< BÜKÂ] ile BÂKÎ- BÂL ile HÂL- BALDIZ ile/değil DALDIZ- BALYA[İt. < BALLA] ile Balya- BÂR ile/değil/yerine YÂR- BASÎRET ile 'ILM/İLM- BAYGIN ile/değil/yerine/>< AYGIN- BE ile BE ile Be- beberuhi ile Beberuhi- BEDEVÎ ile Bedevî- BEDR ile Bedr- BEL BEL / MEL MEL (BAKMAK)- BEN ile/ve/<> ben- BEN ile/ve/<> SEN- BEN ile/ve SEN- BESLE(N)ME ile/ve/||/<>/> SESLE(N)ME- BEYLERBEYİ ile BEYLERBEYİ- BEZGİN ile/değil/yerine/>< GEZGİN- BİLGİ ve İLGİ ve EYLEM/TEPKİ- BİLGİLİ ile/ve/<>/>/< İLGİLİ- BİLİM/İLİM ile İKTİSAT- BLAZMA ile PLAZMA- BOŞ ile/değil/yerine/>< HOŞ- BÖREK-ÇÖREK- CABASI ile ÇABASI- CBT ile MBT- CİN KÜLTÜRÜ ile/değil/yerine/| DİN KÜLTÜRÜ- cm ile Cm- CORUM ile ÇORUM- COŞMAK ile/ve/<> KOŞMAK- CPU ile/ve/||/<> GPU ile/ve/||/<> APU- CÜCE/LİK ile/>< YÜCE/LİK- ÇAĞDAŞ ve/||/<>/< AĞDAŞ- ÇALINTI ile/değil ALINTI- ÇAT-PAT- ÇIKRA ile/ve GEVEN/KEVEN- ÇITIR ile/ve/||/<> KITIR- ÇİÇEK ile KATALPA[Fr. < CATALPA]- ÇOK ile/>< YOK- Dâğıstân ile DÂĞISTAN[Fars.]- DAHHÂK[< DIHK] ile Dahhâk[Fars.]- DAI ile/>< TAI- DAKTİLODA/KLAVYEDE:
A KLAVYE ile F KLAVYE ile Q KLAVYE- DARILMAK ile/değil/yerine/>< SARILMAK- DELİ ile VELÎ ile ÖLÜ- DEMİR ile/ve/değil/||/<>/< EMİR- DEPREMDE:
P DALGASI ile/ve/> S DALGASI- DERİNLİK ile/ve SERİNLİK- DEVRİLE DEVRİLE ile/değil/yerine/||/<>/> EVRİLE EVRİLE- DEVRİM ile/ve/>/değil/yerine EVRİM- DİKKAT ile/ve/<> RİKKAT- DİMNE ile Dimne- DİMYAT ile Dimyat- DİN ile TİN- DİN ile/ve/<> TİN- DİRÂYET ile 'ILM/İLM- DİYÂNET >< HIYÂNET/İHÂNET- DOĞAL SAYI (")KABULÜ("):
0-1-2-3-... ile 1-2-3-...- DURAÇ/TURAÇ ile DURAÇ- DÜN/LER ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< GÜN/LER- EDEB ile/ve ÂDÂB- EDİB ve/||/<> NAZİK ve/||/<> HAZİK- EHÂLÎ/AHÂLİ[< EHL] ile EHÂLÎL[< İHLÎL]- EK İŞ ile/ve/değil TEK İŞ- EKTÂR[< KETER] ile EKTÂR/AKTÂR[< KUTR]- EMERGE SUBMERGE- EMİN ve/||/<>/> YEMİN- ENFRARUJ[Fr. < INFRAROUGE] değil/yerine/= KIZILÖTESİ- ENGEL ile/ve ÇENGEL- ER[Fars.] ile ER[Tr.] ile Er.[kimya]- ER ile ER ile Er- ERÂZÎ/ARÂZÎ ile ERÂZİL[< ERZEL]- ERDEB/İRDEB ile ERDEB[Fars.]- EŞE ve/<> NEŞE- EŞREF[< ŞERÎF] ile Eşref- EŞZAMAN/SENKRON[Fr. < SYNCHRONE] >< YADINKURUN/ASENKRON[Fr. < ASYNCHRONE]- ETKİ ile/ve/||/<> İTKİ- ETKİN ile/ve/<> YETKİN- EZELDE ve/||/<>/> GÜZELDE- FARENJİT/ANJİN[Fr.] ile/ve/<> LARENJİT[Fr.]- Fars ile FARS[Fr.]- FARZ ile KARZ- FASL-VASL ile/ve HAŞR-NEŞR- FASM ile KASM- FERAH ile REFAH- FIKH ile 'ILM/İLM- FITNAT ile 'ILM/İLM- g [KUVVETİ] ile G [KÜTLE ÇEKİMİ SABİTİ]- GAF ile LAF- GARÂBET[Ar.] ile KARABET- GUSÛL ile/ve/||/<>/< USÛL- GÜNAH ile/ve/<> İSYAN ile/ve/<> NİSYAN- HABER ile 'ILM/İLM- HABERCİ ile CAŞIT/ÇAŞIT- HABEŞÎ ile Habeşî- HÂBİL ile HABÎL ile Hâbîl- HADÎS[< EHÂDÎS] ile HÂDİS[< HUDÛS]- Hakikat ile hakikat- HAKÎR ile SAGÎR- HAKLI OLMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< AKLI OLMAK- HAMD İLE AMD- HARÎRÎ/HARÎRİYYE ile Harîriyye- Hârûn ile HARÛN- HATÂ' ile Hatâ- HATÂ ile ATÂ- HATAR ile GARAR- HATÂYÎ ile Hatâyî- HÂTEM ile Hâtem- HAVLU ile/değil AVLU[Yun.]/HANAY/SAHN[Ar.]/HAYAT[Ar. < HIYÂT]- HAYRAN BAKIŞ ile AYRAN BAKIŞ- HAYTA/SERSERİ/APAŞ[Fr. < APACHE] ile Hayta- HÂZIR ve NÂZIR- HEMZ ile LEMZ- HIFZ ile 'ILM/İLM- HİSS ile 'ILM/İLM- HUMBARA/HUMBERE[Fars.] ile HUMBARA/KUMBARA[Fars. < HUMBERE]- HÜKÜMLÜ ile YÜKÜMLÜ- Irâk ile IRAK ile IRÂK- Isfahan ile ISFAHAN- ITÂM ile IT'ÂM/İT'ÂM[< TAAM]- ITLÂK ile/>< İTİLÂK- IVIR ZIVIR/KIVIR ZIVIR- İ'CÂF ile İC'ÂF- İ'LÂF[< ALEF] ile ÎLÂF[< ÜLFET]- İ'LÂM[< ELEM] ile İ'LÂM[< İLM] ile ÎLÂM- İ'MÂLÂT[< İ'MÂL] ile İMÂLÂT[< İMÂLE]- İ'TİSÂ ile İ'TİSÂR- İBÂDET ile/ve TAAT ile/ve İTAAT- İCÂD ile ÎCÂD- İÇ ve/<> ÜÇ- İĞNE ile KLİPS[Fr. < CLIPS]- ÎKAF["ka" uzun okunur][< VAKF] ile İKÂF- ÎKÂR ile İK'ÂR- İKONA/LAR ile KOKONA/LAR- İLÂ ile ÎLÂ' ile İ'LÂ[< ULÜVV] ile ÎLÂ'- İLÂ ile ÎLÂ' ile ÎLÂ' ile İ'LÂ[< ULÜVV]- ÎLÂC ile İLÂC- İMÂD ile İ'MÂD- İN ile İn ile İN- İNORGANİK/ANORGANİK ile/||/<>/> KİMYASAL ile/||/<>/> ORGANİK- İNSANLIK:
"KURUŞ" İLE ile/değil/yerine DURUŞ İLE- İNSİ-CİNSİ (BELİRLİ OLMAMAK)- İP ile KOTONPERLE[Fr. < COTON PERLE]- İP ile TARAZ/DARAZ- İPEK/İBRİŞİM[Fars. < EBRİŞUM] ile/ve KEMHA- ÎRÂS[< İRS] ile İR'ÂS ile İR'ÂS-/İRÂŞ ile İ'RÂZ- İREM ile İrem- İS'ÂF ile ÎSÂF ile İsâf- ÎSÂR ile İS'ÂR ile ÎSÂR ile İS'ÂR/İSGAR["ga" uzun okunur] ile İ'SÂR ile İ'SÂR ile İ'SÂR ile İSÂR- İSİM ile/ve/<> CİSİM/RESİM- İSPAT/TANIT ile/ve KANIT- ÎTÂ' ile İ'TÂ'/ÎTÂ[< ATÂ]- İVÂZ ile ÎVÂZ[Fars.]- İZ'ÂN ile ÎZÂN- İZAHI OLMAYAN > MİZAH- İZÂM[< AZÎM] ile İ'ZÂM[< AZM] ile İ'ZÂM- KAF ile KÂF[Ar., Fars.] ile Kaf ile KÂF[Fars.]- KAİM[< KIYÂM] ile/ve/<> DAİM- KAKMAK ile/değil ÇAKMAK- KÂL ile HÂL- KAMARİLLA[İsp. < cAMARİLLA ] ile AZMETTİRİCİ- KAMPANA[İt. CAMPANA] ile/değil/yerine/= ÇAN- KAMPANYA < CAMPAGNA[İt.]- KAMPİNG < CAMPING[Fr./İng.]- KANAL ile LAĞIM[Yun.]/GERİZ/KERİZ/KEHRİZ/KARIZ- KANTAT[Fr. < CANTATE] ile/değil/yerine İLÂHÎ- KANTİN[Fr. < CANTINE]- KANTON[Fr. < CANTON] değil/yerine/= BÖLGE- KAOS = CHAOS[İng., Fr., Alm.] = KHAOS:UÇURUM[Yun.] = CAOS[İsp.]- KAR[< Ar. Soğuk.] ile/ve/değil DOLU/GIRCI/KIRCI- KARBONİL[Fr. < CARBONILE] ile KETON[Fr. < CETON]- KARGIN ile KARGIN ile Kargın- KARMAŞIK ile/değil/yerine "SARMAŞIK"- KARNAVAL[Fr./İng. < CARNAVAL] ile FESTİVAL[Fr./İng. < FESTIVAL]- KARNE[Fr. < CARNET] değil/yerine/= BELGE- KARPUZ[Fars. < HARBÛZ] ile ŞALAK- KARTAL ile Kartal- KARTEL[Fr. < CARTEL] ile KARTEL[Fr./İt. < CARTEL]- KÂRÛN değil/yerine HÂRÛN- KASİS[Fr. < CASSIS] ile ÇUKUR/TÜMSEK- KASKO[İt. < CASCO] değil/yerine/= GÜVENCELİK- KATIK ile/ve/||/<> AZIK- KAYNARCA ile Kaynarca- KAYYUM ile/ve/||/<> Kayyûm- KAZÂ ile GAZÂ- KELEPÇE[Fars. < KELEBÇE] ile/ve/||/<>/> PRANGA[İt. < BRANCA]- KEVEN/GEVEN ve TEZEK- KEZ değil GEZ- KİL[Fars. < GİL] ile KİLERMENİ[Fars. GİL + ERMENİ]- KİLİSE ile/ve/||/<>/> KATEDRAL[Fr. < CATHÉDRALE]- KİMYA/GER ile SİMYA/GER ile el-KİMYA- KİN yerine DİN- KMML ile/||/<> JMML- KODAMAN ile KERLİ FERLİ["KELLİ FELLİ" değil!]- KOKU ile/ve/||/<> DOKU- KOMA[Fr. < COMA] ile KOMA[Yun.]- KOMİ[Fr. < COMMIS] ile/ve/||/<>/> GARSON[Fr. < GARÇON]- KONSOL[Fr. < CONSOLE] değil/yerine/= DOLAP- KONSÜLTASYON[Fr./İng. < CONSULTATION]/KONSULTO[İt. < CONSULTO] değil/yerine/= DANIŞIM/DANIŞMA- KONTRA[İt. < CONTRA] ile KONTRAST[Fr. < CONTRASTE]- KOORDİNE[Fr. < COORDINNE] değil/yerine/= EŞGÜDÜMLÜ- KORİNDON[Fr. < CORINDON] = BOKSİT[Fr. < BAUXITE]- KORNA[İt. z CORNA] ile/= KLAKSON[Fr. < KLAXON]- KORNER[İng. < CORNER] değil/yerine/= KÖŞE | KÖŞE ATIŞI- KORNET[Fr. < CORNET] ile KORNET- KORO[İt. < CORO] ile KORAL[Fr. < CHORAL]- KORTE[İt. < CORTE]/FLÖRT[Fr./İng. < FLIRT] değil/yerine/= ÂŞIKTAŞLIK- KOŞ ve/||/<> COŞ- KOTON[Fr./İng. < COTON] değil/yerine/= PAMUK(LU)- KOVBOY[İng. < COWBOY] ile/ve GOŞO- KOZ[Fars. < GAVZ, GOZ] ile KOZ- KÖK ve/<> GÖK- KRANK[İng. < CRANK] ile/ve/||/<> KRANK MİLİ- KRİSTAL[Fr. < CRISTAL] değil/yerine/= BİLLUR- KUNDUZ/SUİTİ/KASTOR[< Fr. < CASTOR] ile DUCKBILL- KURNA[Ar. < KURNE] ile/ve/||/<> ZURNA[Fars. < SURNÂY]- KUŞ ile KOLİBRİ[Fr. < COLIBRI]- KUZGUNCUK ile Kuzguncuk- KÜL RENGİ ile GÜL RENGİ- KÜLFET[Ar.] ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ÜLFET[Ar.]- KÜRE ile KÜRE ile Küre- KÜŞADE[Fars. < GUŞÂDE] değil/yerine/= AÇIK, AÇILMIŞ- KÜTİKÜL[Fr. < CUTICULE] ile KÜTİN- LÂ ile MÂ- LAKTOZ[Fr. < LACTOSE] ile KOLOSTRUM[Fr. < COLOSTRUM]- LED:
EDGE-LIT ile FULL-ARRAY ile RGB ile OLED ile QLED- Lehçe ile LEHÇE[Ar.]/DİYALEKT- LEVNÎ ile Levnî- LEYLÂ' ile Leylâ'- LÛT[Fars.] ile Lût- M.Ö. ile/ve/değil/||/<>/< G.Ö.- MAGRİB[< GARB | çoğ. MAGARİB] ile Magrib- MAHMÛD[< HAMD] ile Mahmûd ile Mahmûd (Kaşgarlı)- MALAK/BALAK ile/ve/||/<>/> MANDA- MÂLİK[< MÜLK | çoğ. MÜLLEK] ile Mâlik ile Mâlikî- MALTIZ[< Malta Adası] ile Maltız- MÂNİ'[< MEN | çoğ. MENEA] ile MA'NÎ/MÂNÂ[Fars.] ile Mânî[Fars.] ile MANİ- MEKANİK ile/ve/||/<> KİNEMATİK[Fr. < CINEMATIQUE]- MENÂT ile Menât- MESÎH ile MESÎH[< MESH] ile Mesîh- METAL[Fr. < Yun.] ile AMETAL[Fr.] ile YARI METAL ile SOYGAZ/ASALGAZ- METROBÜSLERDE:
BULAŞIM değil/yerine ULAŞIM- MEVT ile/ve/değil/||/<>/< FEVT- MÎKAT[< VAKT | çoğ. MEVÂKÎT]["ka" uzun okunur] ile Mîkat["ka" uzun okunur]- MİT ve/||/<>/> ÜMİT- MİTOZ[Fr. < AMITOSE]/KARYOKİNEZ[Fr. < CARYOCINESE] ile AMİTOZ[Fr. < AMITOSE]- Mn ile Mo- MOLEKÜL:
POLAR ile APOLAR- MRI ile/ve/||/<>/> fMRI- MUÂSIR[< ASR] ile MUHÂSIR[< HASR]- MÛSÂ[< VESÂYET] ile MÛ-SÂ/Y[Fars.] ile Mûsâ- MUŞ ile/değil HUŞ- MÜRŞİD ile/ve HURŞİD- MÜSTEKRÂ[< HİRÂ] ile MÜSTEKRÎ[< KİRA]- NÂBÎ ile NÂBİ'/NÂBİA[< NEBEÂN] ile Nâbî- NÂCÎ ile NÂCİ' ile Nâcî- NAZ ile/ve/değil GAZ- NECD ile Necd- NEDÎM ile Nedîm- NEF'Î[< NEF] ile Nef'î- NEKÎR[< MA'RUF] >ile Nekîr[< NEKRE]- NESÎMÎ ile Nesîmî- NESNENİN (T)ÖZÜ ve/||/<> İNSANIN (T)ÖZÜ ve/||/<> TİNİN (T)ÖZÜ- NEVÎ[< NEV] ile NEV'Î[Fars.] ile Nev'î- Nîl["ka" uzun okunur] ile NÎL[Fars.]- NOTA değil/yerine/= KÜYGE, KÜĞGE, YÜĞGE- NSH değil/yerine PSH- OLAY ve KOLAY- OMURGA ile KARİNA[İt. < CARENA]- ORG ile/ve ARMONYUM/HARMONYUM[Fr.]/REGAL- OTİZM ile/ve/değil/<>/> SUSKUNLUK/MUTİZM- ÖLMEK ile/ve/değil/yerine OLMAK- ÖRGÜ ve/||/<>/> GÖRGÜ- ÖVGÜ ile/ve/||/<>/>< SÖVGÜ, ŞETİM/ŞETM[Ar.]- ÖYLE ile BÖYLE- ÖZ ve/=/||/<>/>/< GÖZ ve/=/||/<>/>/< SÖZ- ÖZGÜRLÜK ile/ve/||/<> SÖZGÜRLÜK- ÖZLEM ve/||/<>/> GÖZLEM ve/||/<>/> SÖZLEM ve/||/<>/> EYLEM ve/||/<>/> İŞLEM ve/||/<>/> İZLEM- PANAMA ile Panama- PAPAZ ile/ve/||/<>/> KARDİNAL[Fr. < CARDINAL]- PIRTLAMA ile OSURMA(YELLENME/GAZ ÇIKARMA/KAVARA/ZARTA[Ar.]/CARTA)- PİDE[Yun.] ile KİRDE[Fars. < GİRDE]- POLİÇE[İt. < BOLIZZA] ile BOLİÇE[İbr.]- RAB' ile RABB ile Rabb ile RÂBB- rab ile rabb ile Rabb- RÂZÎ/RAZİYYE[< RIZÂ] ile RAZÎ/RADÎ[çoğ. RUZAÂ] ile Râzî- re ile Re- REÇİNE[Yun.] ile KOPAL[Fr./İsp. < COPAL]- RESÛL ve MESÛL- RIDVÂN ile Rıdvân- RİBÂS[Fars.] ile LİBÂS- RİTOS ile/ve/<> MİTOS- RNA ile/ve/||/<>/< DNA- RÛHÎ ile Rûhî- RÜKÛN ile SÜKÛN- RZK >/<> ZKR >/<> KZR- SÂBİT[< SEBÂT, SÜBÛT] ile Sâbit- SAÇ RENGİ AÇMADA:
SOMBRE ile/değil/||/<> OMBRE- SAÇ ile A'SAC- SAÇ ile ZAÇ[Ar.]- SAĞ ile ZAĞ/KILAĞI- SAÎR ile SÂİR[< SEYR] ile ŞÂİR[< Şİ'R]- SAKIT[Ar.] ile Sakıt- SALGIN ile KOLERA[Fr. < CHOLERA]- SAMAN ile SÂMÂN[Fars.] ile Sâmân- SÂMÎ[< SÜMÜVV] ile SÂMÎ ile SÂMİ'[< SEM | çoğ. SÂMİÎN, SÂMİÛN] ile Sâmî ile Sâmî ile Sâmi ile SÂMİH- SANI/ZAN/ZEHAB[Ar.] ile/ve/değil/yerine/||/<> KANI/KANAAT- SATEN ile/değil ZATEN- SATRANÇ ile ŞATRANÇ- Sb ile Sc ile Se- SEB'A ile Sebâ ile SEBBÂH[< SİBÂHAT]- SEDÎD[< SEDÂD] ile SEDÎD ile ŞEDÎD- SEFÂ ile/ve/||/<>/></< CEFÂ/ÜZGÜ- SELÂM ve/> KELÂM- SEN ve/||/<>/> BEN- SEN ile/ve/değil/yerine ZEN- SEPET ile KAZEVİ[Ar. < GAZEVÎ]- SEVGİ:
EDÂ ile/ve/||/<>/> SEDÂ- SEVGİ:
SÖZ/SES ve/||/<> GÖZ ve/||/<> ÖZ- SEYHAN ile/ve/||/<> CEYHAN- si ile Si- SİLİSYUM KARBÜR[Fr. < CARBURE] = KARBORUNDUM[Fr. < CARBORUNDUM]- SİMETRİK MEDRESE/LER ile ASİMETRİK MEDRESE/LER- SÎN[Ar.] ile Sîn ile SİN ile SİN/SİNN[Ar. çoğ. ESİNNE, ESNÂN, ESÜNN]- Sînî ile SÎNÎ/SİNÎ[Fars.]- SİNİK ile SİNİK/KİNİK[Fr. < Yun.]- SİNÎN[< SENE] ile Sînîn[Fars.]- SİS ile İS- SİS ile/ve/||/<>/> PUS- SİZ ile -SİZ- SOLGUN değil/yerine/< OLGUN- SQL'DE:
DML ile/ve/||/<>/> DDL ile/ve/||/<>/> DCL ile/ve/||/<>/> TCL- SUÂL ile SUÂL ile ŞUAL[< ŞU'LE]- SÜRÛRÎ ile Sürûrî- ŞAH değil/yerine/></< AH- ŞÂMİL[< ŞEML < ŞÜMÛL] ile/ve/<> KÂMİL[< KEMÂL]- ŞARK ile Şark- ŞARKI ile KANTO[İt. < CANTO]- ŞAVT ile SAVT- ŞEKİL ile/değil SEKL- ŞEVK ve/> SEVK- TABİB ve HABİB- TÂÎ ile Tâî- taksîm[< kısm] ile/ve/değil/<> Taksim- TÂMÂT[Fars.] ile DAMAT- TARİKAT ile/ve BARİKAT- TAŞ ile/değil/yerine/||/<>/>< AŞ- TAŞKIN ile/ve/değil/yerine AŞKIN- TAŞKINLIK ile/ve/<> ŞAŞKINLIK- TEK EL ve/değil/yerine/||/<>/> İKİ EL- TENDE OLMA(MA)K/KALMA(MA)K ile BEN'DE/BENDE OLMA(MA)K/KALMA(MA)K- Terazi ile TERAZİ- TERME ile Terme- TESTİ[Fars. < DESTİ] ile/ve/< AMFORA/AMFOR[Lat. < Yun.]- TOKAT ile Tokat ile !TOKAT- TOMURCUK ile GONCA[Fars. < GONÇE]/KONCA- Tûbâ ile TÛBÂ ile TUBBA'[çoğ. TEBÂBİA] ile TUBA[Fr./İng.]- TUT! ve/||/<> YUT!- TUZ-BUZ- Türkî[Tr. / Fars.] ile TÜRKÎ- ÛLÂ ile ULÂ- UMMÂN ile Ummân- UMUT/ÜMİT[Türkçe, Fars.] = RECÂ[Ar.] = HOPE[İng.] = ESPOIR[Fr.] = HOFFNUNG[Alm.] = SPES[Lat.]- UR ile ÛR[< A'VER, AVRÂ]- UYLUK/OYLUK ile/ve BALDIR/İNCİK/SÂK[Ar.]- ÜVERTÜR değil UVERTÜR- ÜZÜLMEK ile/ve/||/<>/> SÜZÜLMEK- VÂDİ[Ar.]/KANYON[Fr. < CANYON]/KLÜZ[Fr. < CLUSE] değil/yerine/= KOYAK/KAPUZ/DAR BOĞAZ- VAHŞÎ ile Vahşî- VARSIL/ZENGİN[Fars. SENGİN] ile/>< YOKSUL/FAKİR- VEHİM/VEHM ile/değil/yerine/>< FEHİM/FEHM- VİZON ile BİZON- VUSÛL ve/||/<>/< USÛL- YAĞMUR ile/değil ÇIVGIN/ŞIVGIN- YÂHÛD[Fars.] ile Yahûd/Yehûd- YAYGIN ile/değil/yerine SAYGIN- YAZIK ve/<> KAZIK- yDNA ile/ve/||/<> mtDNA- YENİDÜNYA ile Yenidünya- YOL ile KOL- YUTTURMA ile/değil/yerine/>< TUTTURMA- ZÂLİM <>/>< ÂLİM- ZARAR ile/değil/yerine KARAR- ZATİ ile ZATî ile ZÂTÎ ile Zâtî- ZEBSE değil SEBZE- ZEMZEM ile Zemzem- ZEVK ile/ve/||/<>/>/< ŞEVK
İlk sözcüğe göre değişken olan FaRkLaR...
( 2950 FaRk )- ^ İNCELTME İMİ(olarak kullanım) ile UZATMA İMİ(olarak kullanım)- - "..., HAYIRLI OLSUN" ile/ve/değil/||/<>/>/< "..., (... İÇİN) (DE) HAYIRLI OLSUN, HAYIRLARA VESİLE OLSUN"- -Dİ'Lİ GEÇMİŞ ile/<> -MİŞ'Lİ GEÇMİŞ- -DİSÂR ile DİSÂR- ... ADINA ile ... İÇİN/AÇISINDAN- ... ÇOK GELİŞİYOR ile ... HIZLI GELİŞİYOR- ... KORKUSU ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ... COŞKUSU- ...'NIN:
"SUÇLUSU" ile/ve/değil/yerine/<>/< SORUMLUSU- 'INDÎ KEZÂ ile KIBELÎ KEZÂ ile FÎ BEYTÎ KEZÂ- "... BİÇİMİNDE DÜŞÜNMEK" ile "... BİÇİMİNDE BAKMAK"- "57.Cİ ALAY" değil 57. ALAY- "ADL ETMEK" değil ADDETMEK[Ar.]- "AĞLAMA DUVARI" ile/değil/yerine BATI DUVARI- "ALİ KIRAN, BAŞ KESEN" değil DAL KIRAN, BAŞ KESER- "ANA OMURGA" değil "OMURGA"- "ANAYASALI DEVLET" ile/değil/yerine ANAYASA DEVLETİ- "APIŞIP KALMAK" ile/ve/||/<> "YAPIŞIP KALMAK"- "APTALA MALUM OLUR" değil ABDALA MALUM OLUR- "AZAPHANE" (DERESİ) değil AZEPHANE DERESİ- "BENİM YEĞLEDİĞİM/TERCİHİM" ile/ve/değil/yerine/||/<> BİLİMİN YEĞLEDİĞİ/TERCİHİ- "BEŞBETER" değil BESBETER- "BEYAZ YAKALI" ile/ve/||/<> "MAVİ YAKALI"- "BİÇTİĞİN" ve/||/<>/>/< "EKTİĞİN"- "BİR HABER" değil BÎ-HABER/HABERSİZ- "BİR İKİNCİSİ" değil İKİNCİSİ- "BİR MUKABELE" değil BİL-MUKABELE- "BÜYÜK SÖZ" ile/ve/||/<> "BEYLİK SÖZ"- "BÜYÜK SÖZ" yerine HİKMETLİ SÖZ- "CANIMIZI, TEN EYLEMEK/SANMAK/VARSAYMAK" ile/değil/yerine/>< TENİMİZİ, CAN EYLEMEK- "ÇIKAR" ile/ve/||/<> "KÂR"- "ÇIKARLAR/IMIZ GEREĞİNCE" değil/yerine İLİŞKİLER GEREĞİNCE- "ÇİRKİN" ile/değil/yerine ŞEKLEN "ÇİRKİN"- "ÇOCUK DÜŞÜNCESİ" ile/değil/yerine "ŞİZOİD DÜŞÜNCE" ile/değil/yerine BİRLİK DÜŞÜNCESİ- "ÇOK GÖRMEK/GÖRDÜĞÜMÜZ" ile/değil/yerine HAK GÖRMEK/GÖRDÜĞÜMÜZ- "ÇORBA YAPMAK" ile "HELVA YAPMAK"- "DAVAR" ile/değil/yerine BU DA VAR- "DEVE-CÜCE" OYUNU yerine "TOHUM-FİDAN-AĞAÇ" OYUNU- "DEVLETİN MİLLETİ" değil MİLLETİN DEVLETİ- "DİKKAT EKSİKLİĞİ/AZLIĞI" ile/değil İLGİ EKSİKLİĞİ/AZLIĞI- "DİSPÜTÖR" değil DİSTRİBÜTÖR- "DOĞUM/ÖLÜM" TARİHİ ile/ve/değil KAYIT TARİHİ- "EL DELİSİ" ile/ve/||/<>/> "EV DELİSİ"- "EN OPTİMAL" değil "OPTİMAL" ya da/daha iyisi/Türkçe'si EN ÇOK/YÜKSEK (SEVİYEDE)- "EŞ/LEŞTİRME" ile "ÖZDEŞ/LEŞTİRME"- "EVVELSİ GÜN" değil EVVELKİ GÜN- "GEÇ EVLENMEK" ile/değil/yerine/>< GENÇ EVLENMEK- "GEÇMİŞİN KÖLESİ OLMAK" değil/yerine/>< GELECEĞİN MİMARI OLMAK- "GICIK OLMAK" ile "FITIK OLMAK"- "GÜÇLÜ OLAN" ile/ve/||/<>/< "DAHA GÜÇLÜ OLAN"- "GÜÇLÜ OLMAK" ile/değil/yerine/< MUTLU OLMAK- "HASTALIKLI BAĞIMLILIK" ile/değil/yerine/||/<>/< SAĞLIKLI BAĞIMLILIK- "HAYAT AĞACI" ile "BİLGELİK AĞACI"- "HAYATINI YAŞAMAK" ile/ve/<>/değil/yerine HAYATI YAŞAMAK- "HİÇ ŞEKERSİZ/MAKYAJSIZ" değil ŞEKERSİZ/MAKYAJSIZ- "HİNDİSTAN CEVİZİ TİPİ" ile/yerine "ŞEFTALİ TİPİ"- "ISITILAN KURBAĞA" ÖYKÜSÜ değil/yerine "SARI ÖKÜZ" ÖYKÜSÜ- "İKTİDARDA KALMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İTİBARDA KALMAK- "İLERİYE SÜRMEK" değil İLERİ SÜRMEK- "İLK DİL" ile/ve "İKİNCİ DİL" ile/ve "ÜÇÜNCÜ DİL"- "İLK TANIŞTIĞIMIZ GÜN" değil TANIŞTIĞIMIZ GÜN- "İNANILMAZ BİR ŞEY/İŞ YAPMAMIZ" ile/değil/yerine YAPTIĞIMIZ ŞEYİ/İŞİ, İNANILMAZ BİR BİÇİMDE YAPMAMIZ- "İNŞAALLAH" ile/ve/<> "MAAŞALLAH" ile/ve/<> "DUR BAKALIM"- "İSYANDA":
BAŞ EDEMEME ile/ve/değil/||/<>/< ALT EDEMEME- "İŞİNE GELEN" ile/değil/ne yazık ki/||/<>/< "KOLAYINA GELEN"- "İYİ OLMAK" ile/ve/değil/=/||/<>/< ÂDİL OLMAK- "İYİLEŞTİRMEK" ile/ve/||/<>/> GELİŞTİRMEK- "KADIN OLMAK" değil/yerine ÖNCE ADAM/İNSAN OLMAK SONRA "KADIN OLMAK"- "KAFESİN İÇİNDEN ÇIKMAK" değil "KAFESİ", İÇİNDEN ÇIKARMAK- "KALABALIKLARDAN YANA OLMAK" ile/değil/yerine HAKTAN YANA OLMAK- "KALDIĞIMIZ YER" değil/yerine "KARAR KILDIĞIMIZ YER"- "KÂR ETMEYE ÇALIŞMAK" ile/değil/yerine/< ZARAR ETMEMEYE ÇALIŞMAK- "KARIŞMAK":
NE YAPMAYACAĞI/NA / SÖYLEMEYECEĞİ/NE ile/değil
NE YAPTIĞINA/SÖYLEDİĞİNE- "KAS(KALAS)" "KAFALI" OLMAK yerine KASK KAFALI OLMAK- "KAZANÇ/KÂR" ile/değil/yerine YARAR(FAYDA)- "KESER" ya da "RENDE" GİBİ OLMAK değil/yerine "TESTERE" GİBİ OLMAK- "KESİN BİLGİ" ile/ve/değil/yerine YETKİN BİLGİ- "KESİN DÜŞÜNCE" ile/değil/yerine TEMEL DÜŞÜNCE- "KURGU-BİLİM" değil BİLİM-KURGU- "KUYRUKLU YILDIZLAR" ile/ve/||/<> NÖTRON YILDIZLARI ile/ve/||/<> MAVİ SÜPER DEV YILDIZLARI- "KÜÇÜK İŞ" ile/ve/<> "BÜYÜK İŞ"- "KÜÇÜK ZİHİN" ile/değil/yerine/<>/> "ORTA ZİHİN" ile/değil/yerine/<>/> "İLERİ ZİHİN"- "LAHANACILAR" ile/ve "BAMYACILAR"- "MUTLAK ÖZGÜRLÜK" >< EŞİTLİK ile/<> "MUTLAK EŞİTLİK" >< ÖZGÜRLÜK- "NİYE KONUŞUYORUZ?" değil NEYİ KONUŞUYORUZ?- "O" DİLİ ve "BİZ" DİLİ ve "BEN" DİLİ- "ÖLÜMDEN KAÇMAK" değil/yerine KÖTÜLÜKTEN KAÇINMAK- "ÖNEMLİ FARK" ile/ve "BÜYÜK FARK"- "ÖZ TÜRKÇE" ile/ve/değil/yerine/||/<> TAM TÜRKÇE- "RAFİNE TUZ" yerine DENİZ/KAYA TUZU- "RENKLENDİRMEK" " ile/ve ÇEŞİTLENDİRMEK- "SAATLER OLSUN" değil SIHHATLER OLSUN- "SABAH RÜZGÂRI" değil SABÂ RÜZGÂRI- "SAHİBİ OLMAK" ile/değil/yerine PARÇASI OLMAK- "SAPKIN" ile/değil/yerine ÇAPKIN- "SELAHADDÎN CAMİLERİ" değil SALÂTÎN (SULTAN) CAMİLERİ- "SESİMİZİ YÜKSELTMEK" ile/değil/yerine/>< SÖZÜMÜZÜ YÜKSELTMEK- "SEZGİSEL AKIL" ile ÖTEKİ "AKILLAR"- "SIRADAN BİRİ" ile/yerine/değil "HERHANGİ BİRİ"- "STRATEJİK ORTAKLIK" ile/ve/||/<>/< SİYASAL ORTAKLIK" ile/ve/||/<>/< ÇÖZÜM ORTAKLIĞI"- "TAKINTI" ile/değil/yerine GEREKENİ/GEREĞİNİ YAPMAK- "TANIDIK MASA" ile/ve/||/<> "BİLİMSEL MASA"- "URBAYI(GİYSİYİ) BEZDEN YAPARLAR" değil UÇKURU BEZDEN YAPARLAR- "ÜST SINIF" ile "ORTA SINIF" ile "ALT SINIF"- "VAR ETMEK" ile/değil İDRAK ETMEK- "YAPAY ZEKÂ" değil/yerine YARDIMCI ZEKÂ- "YAR/UÇURUM" OLMAK ile/değil/yerine/>< YÂR OLMAK- "YUMUŞAK" OLMA(!) ile/ve/<>/>< "SERT" OLMA(!)- "YÜKLÜ PROGRAM" ile "YOĞUN PROGRAM"- "ZAHMET"/Lİ ile/ve/değil/||/<>/> RAHMET/Lİ- "ZAMLI SÛRE" değil ZAMM-I SÛRE- (")ÇIKARLAR(").
GENEL ile/ve/||/<>/< ÖZEL- (")EĞLENME(")Yİ (")SEVMEK(")
ile/ve/değil/yerine/||/<>/<
ÖĞRENMEYİ SEVMEK- (")İYİ HİSSETMEK(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İYİCE HİSSETMEK- (")TIRNAK İÇİNE ALMAK(") ile/ve/||/<> (")PARANTEZ İÇİNE ALMAK(")- (AYNI/FARKLI) HATALAR İÇİN:
"KİMSEYE GÜVENMEMEK" ile/değil/yerine İKİ KEZ GÜVENMEMEK- (B)İLİM'DE 3 KARIŞ:
1. KARIŞ ve/||/<>/>/< 2. KARIŞ ve/||/<>/>/< 3. KARIŞ- (BAZI) VAHŞİ(ETÇİL/HEPÇİL) HAYVANLAR ile/ve/yerine (BAZI) UYSAL(OTÇUL) HAYVANLAR- (DAHA/EN) KORKUNÇ/VAHİM OLAN:
SOKAKTAKİ KARGAŞA ile/değil DİLDEKİ KARMAŞA- (FİZİKSEL) NEDENSELLİK ile/ve/değil/||/<>/>/< ZİHİNSEL NEDENSELLİK- (HER GÜN) GERİNMELİ ve ESNEMELİ!- (SEVDİĞİN)(BİR ŞEYİ)TOK KARNINA YEMEK ile/yerine AÇKEN (KARARINCA) YEMEK- (SİYAH) AKREP ile SARI AKREP- [Ar., Fars.] BEZZÂZ-İSTÂN ile BEZZ-İSTÂN- [Fars.] PÎŞ Ü PES ile PES Ü PÎŞ- [Fars.] SULTANÎ (YAPRAK/PUL) MERCİMEK ile YEŞİL(SIRA) MERCİMEK ile (KABUKLU) KIRMIZI MERCİMEK ile KIRMIZI İÇ MERCİMEK ile YEŞİLİMSİ/SARI İÇ MERCİMEK- [Fars.] ŞÛ/ŞÛY ile -ŞÛ/-ŞÛY- [Fr. < Yun.] MAYOZ (BÖLÜNME) ile MİTOZ/KARYOKİNEZ (BÖLÜNME)- [hem] BİLMEK ile/ve/||/<>/>/</=/hem de YAPABİLMEK- [KAMUSAL MAL'DA] KÖY ORTA MALLARI:
OTLAK ile/ve/||/<> YAYLAK ile/ve/||/<> KIŞLAK ile/ve/||/<> BALTALIK- [ne yazık ki] :( ((((((
DENİZ GEZMİŞ ve/||/<> YUSUF ASLAN ve/||/<> HÜSEYİN İNAN- [ne yazık ki]
SEVGİSİZ/LİK ile/ve/||/<> İLETİŞİMSİZ/LİK ile/ve/||/<> İLGİSİZ/LİK- [ne yazık ki]
!KIYIM ile/ve/||/<> !"YIKIM"- [ne yazık ki]
!SUÇLAMA ile !KARALAMA- [ne yazık ki]
"BİLDİĞİNİ OKUMAK" ile/değil/yerine/>< GÖRDÜĞÜNÜ OKUMAK- [ne yazık ki]
"GÜÇ"/"İKTİDAR" "DÂVÂSI" ile/ve/||/<>/< MÜLKİYET KAVGASI- [ne yazık ki]
"KORKUYU, ÖFKE İLE YATIŞTIRMAK" ile/ve/||/<> "ÖFKEYİ, KORKU İLE YATIŞTIRMAK"- [ne yazık ki]
(FAZLA) ŞIMARTILAN ÇOCUK ve/||/<>/> KENDİNDEN NEFRET EDEN ÇOCUK- [ne yazık ki]
ACELE İŞ = ŞIPIN İŞİ- [ne yazık ki]
BAZI KİŞİLERİN, HATALARI/SUÇLARI:
"ÇUVALA BASMASI" ile/ve/||/<> "DUVARA ASMASI"- [ne yazık ki]
CENDEREYE ALMAK SOKMAK ile/ve/<> KISKACINA ALMAK- [ne yazık ki]
DERE/IRMAK SELLERİ ile/ve/||/<> DAĞLIK ALAN (KURU VADİ) SELLERİ ile/ve/||/<> KENT SELLERİ ile/ve/||/<> KIYI SELLERİ ile/ve/||/<> BARAJ SELLERİ- [ne yazık ki]
DÜŞÜLEN YALNIZLIK ile/ve/değil/yerine YEĞLENİLEN YALNIZLIK- [ne yazık ki]
ET YİYENLER ile LEŞ YİYENLER- [ne yazık ki]
GENELLEME ile/ve/ya da/||/<>/= İNDİRGEME ile/ve/ya da/||/<>/= ÖZDEŞLEŞTİRME ile/ve/ya da/||/<>/= KÖKTENCİLİK ile/ve/ya da/||/<>/= TOPTANCILIK ile/ve/ya da/||/<>/= SONUÇ ODAKLILIK- [ne yazık ki]
KEYFÎ "DÜŞÜNMEK"/KONUŞMAK ile/değil/yerine KENDİNE GÖRE "DÜŞÜNMEK/KONUŞMAK/YAŞAMAK"- [ne yazık ki]
KİBİR ile/ve/<> GİZLİ KİBİR- [ne yazık ki]
OTORİTER/LEŞME ile/ve/||/<>/> TOTALİTER/LEŞME- [ne yazık ki]
YIRTICI ile/ve/<> YIKICI- [ne yazık ki]
ZORBALIK ile/ve/değil/<>/> AKRAN ZORBALIĞI- [ne] İKRAR ne de İNKÂR- [ne] KARDAŞ, [ne de] ARKADAŞ ile/değil/sadece HALDAŞ- [Ortalık yerde karıştırılmamalı!]
BURUN DELİKLERİ ve/||/<> KULAK DELİKLERİ- [ya] "PSİKOLOĞA GÖRÜNMEK" ile/değil/yerine/ya da/>< OLDUĞUMUZ GİBİ GÖRÜNMEK- | SAVAŞMAK ve/||/<>/> KAÇMAK |
ve/||/<>/>
DONAKALMAK- 1 BEYGİRGÜCÜ[CV] ile/ve/<> 1 İNGİLİZ/AMERİKAN BEYGİRGÜCÜ[HP]- 1 HAFTA:
7 GÜN ile/değil/<> 5 GÜN- 1. CEMRE ile/ve 2. CEMRE ile/ve 3. CEMRE- 1. TAAYYÜN ile/ve/> 2. TAAYYÜN ile/ve/> SEHER(/EZAN) ile/ve/> ZUHÛR- 2 GÖZ ile/ve/||/<> 3. GÖZ- 20 BAB ve 35 BAB- 4 YÖN ile/ve/<> KOZMİK YÖN/2 KONUM- 40'LI YAŞLAR ile/ve/||/<>/> 50'Lİ YAŞLAR- 444 Hertz ve 528 Hertz- 7 SAAT ile/ve/||/<>/>/< 17 SAAT- 99 ESMÂ ile/ve/değil SONSUZ ESMÂ- ABECESEL DİL ile İMGESEL/RESİMSEL DİL- ÂBEHU ile LEMEZEHU- ABİENİNİK ASİT ile ABİYETİK ASİT- ACI DUYABİLEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< (KENDİ)/(ONUN/ÖTEKİNİN) ACISINI DUYABİLEN- ACİL YARDIM/TEDAVİ ile/ve/değil/||/<>/< İLK YARDIM- ACZİNİ BİLMEK ile/ve/<> HADDİNİ BİLMEK- AÇIK BAKIŞIKLIK(SİMETRİ) ile/ve GİZLİ BAKIŞIKLIK(SİMETRİ)- AÇIK KÜME ile KAPALI KÜME- AÇIK MAVİ ile/ve/||/<> KOYU MAVİ- AÇIK MEDRESE/LER ile/ve KAPALI MEDRESE/LER- AÇIK SİCİM ile/ve/||/<> KAPALI SİCİM- AÇIKLAMAK ile/ve ANLAMAK- AÇIORTAY ile KENARORTAY- AÇLIK ile ŞİDDETLİ AÇLIK- ADA BALIĞI ile ALABALIK(TROUT) ile ATLANTİK KERTENKELE BALIĞI ile ATEŞ BALIĞI ile AY BALIĞI[Lat. MOLA MOLA] ile BENİ BALIĞI[Lat. CYPRINION MACROSTOMUS] ile ÇAÇA BALIĞI ile ÇUPRA BALIĞI ile DİL BALIĞI(SOLEFISH, [Lat. SOLEA VULGARIS]) ile DÜLGER BALIĞI[Lat. ZEUS FABER] ile FENERBALIĞI[LOPHIUS PISCATORIUS] ile FULYA BALIĞI[Lat. MYLIOBATIS AQUILA] ile GÜNBALIĞI[Lat. JULIS TURCICA] ile İSTAVRİT[Yun.][Lat. TRACHURUS TRACHURUS] ile KEDİ BALIĞI(CATFISH) ile KELER BALIĞI ile KILIÇ BALIĞI(CEMEL-İL-BAHR / CEMEL-ÜL-MÂ'[Ar.], SWORDFISH[İng.]) ile KIRLANGIÇ BALIĞI[Lat. TRIGLA HURUNDO] ile KIZILKANAT[Lat. SCARDINUS ERYHROPHTHALMUS] ile KÖPEK BALIĞI(SHARK) ile KUM BALIĞI[Lat. AMMODYTES] ile KUPES[Lat. BOOPS BOOPS] ile KÜÇÜK AĞIZLI LOTAK[Lat. CYPRINION KAIS] ile MERCAN BALIĞI ile OK BALIĞI ile ORKİNOS[Yun.]/TON[Lat. THUNNUS] ile ÖRDEK BALIĞI[Lat. LABRUS MIXTUS] ile PAPAZBALIĞI[Lat. CHROMIS CHROMIS] ile PEMBE, KURBAĞA AĞIZ BALIĞI ile RİNGA BALIĞI(HERRING)[Lat. CLUPEA HARENGUS] ile SANDIK BALIĞI[Lat. LACTOPHRYS TRIQUETER] ile TON BALIĞI(TUNAFISH) ile TARANGA ile TORPİLBALIĞI ile YILAN BALIĞI(İNKİLÎS[Ar.], EEL[İng.]) ile ACI BALIK ile BIYIKLI BALIK ile DİKENLİ BALIK[Lat. G. ACULEATUS] ile DUBAR[Lat. MUGIL CEPHALUS] ile ÜZGÜNBALIĞI[Lat. CALLIONYMUS LYRA]- ADA BALIĞI = AMBER BALIĞI- ADA ile KANARYA ADALARI- ADA ile MERCANADA/ATOL[Maldiv Adaları yerlilerinin dilinden]- ADALAR ile BAHARİYE ADALARI- ADÂLET:
VARLIĞI VE VAROLANI BİLMEK/TANIMAK ve/||/<> HAK'I BİLMEK/TANIMAK ve/||/<> KENDİNİ BİLMEK/TANIMAK- ADALI FİYATI ile/ve/<>/değil/yerine ADADA FİYATI- ADENOM ile KARSİNOM- ADI OLAN ile/ve/<>/değil/yerine KENDİ OLAN- AFAZİ ile AFONİ- AFRİKA FİLİ ile/ve ASYA FİLİ- AFRODİZYAKTA:
EŞEYSEL İSTEĞİ ARTIRAN ile/ve/||/<> EŞEYSEL GÜCÜ ARTIRAN ile/ve/||/<> EŞEYSEL HAZZI ARTIRAN- AĞAÇ EV ile/ve/değil AHŞAP EV- AĞAÇ KURBAĞASI ile KIRMIZI GÖZLÜ AĞAÇ KURBAĞASI- AĞAÇ ile ACI AĞAÇ/KAVASYA[Fr. < QUASSIA]- AĞAÇ ile AKAĞAÇ- AĞAÇ ile AKÇAAĞAÇ/İSFENDAN[Fars.]- AĞAÇ ile AVİZE AĞACI- AĞAÇ ile HAYAT AĞACI- AĞAÇ ile KARAAĞAÇ/NÂRVEN[Fars.]- AĞAÇ ile KIZILAĞAÇ/KIZILSÖĞÜT- AĞAÇ ile TİK AĞACI- AĞAÇ ile/ve TÛBÂ AĞACI- AĞAÇ ile VAKVAK AĞACI- AĞAÇKAKAN ile KIRMIZI ŞAPKALI/KOKARTLI AĞAÇKAKAN- AĞAÇKAKAN ile SURİYE/ALACA AĞAÇKAKANI ile GÖKNAR AĞAÇKAKANI ile GRİ AĞAÇKAKAN ile KIZIL AĞAÇKAKAN ile ORMAN AĞAÇKAKANI ile SARI AĞAÇKAKAN- AĞIR ALAŞIM ile HAFİF ALAŞIM ile SERT ALAŞIM- AĞIZ UCUYLA SÖYLEMEK ile SÖYLEMEK- AĞLAYAN SÖĞÜT, SALKIMSÖĞÜDÜ ile SULTÂNÎ SÖĞÜT ile KEÇİSÖĞÜDÜ ile KIZILSÖĞÜT ile SEPETÇİSÖĞÜDÜ/SORKUN- AĞYÂR ile/ve/değil/yerine/>< YÂR- AHLÂK BİLİMİ değil/yerine/= TÖRE BİLİMİ- AHLÂK ile/ve İŞTİYÂK AHLÂKI- AHLÂKÎ OLGU değil OLGULARIN, "AHLÂKÎ" "YORUMLARI"- AHLÂKÎ(DİANOETİK) ERDEM/LER ile/ve ENTELLEKTÜEL ERDEM/LER- AHMET NÂŞİT:
SELİM NÂŞİT ile/ve/||/<>/> ÂDİLE NÂŞİT- AHTAPOT[Yun.] ile ARGONOT[Yun.]- AHTAPOT ile BATTANİYE AHTAPOTU- AHTAPOT ile TAKLİTÇİ AHTAPOT- AİLE/OCAK ile KÖR OCAK- AİT OLMA ile/ve/||/<>/> BİREY OLMA ile/ve/||/<>/> BİRLİKTE OLMA- AİT OLMAK ile PARÇASI OLMAK- AK DEMİR = DÖVME DEMİR- AK KEŞİŞ/LER ile/ve KARA KEŞİŞ/LER- AKAR SU ile/ve AKAN SU- AKBABA ile AKSIRTLI AKBABA- AKBABA ile ANT AKBABASI- AKBABA ile KALİFORNİYA AKBABASI- AKBABA ile KARA AKBABA- AKBABA ile MISIR AKBABASI- AKBALIK = AKYABALIĞI- AKÇE ile KUŞGÖZÜ AKÇE- AKDENİZ KORSAN(LIĞ)I ile/ve OKYANUS KORSAN(LIĞ)I- AKDİKEN ile YABANİ AKDİKEN- AKERDEON ile/ve DİATONİK AKERDEON- AKHILLEUS İLE KAPLUMBAĞA AÇMAZI ile/ve/||/<>/> TRUVA SİNEĞİ AÇMAZI ile/ve/||/<>/> KOŞU YOLU AÇMAZI ile/ve/||/<>/> NUMARALI TOPLAR AÇMAZI ile/ve/||/<>/> OK AÇMAZI ile/ve/||/<>/> TANRILAR AÇMAZI ile/ve/||/<>/> TRISTRAM SHANGDY AÇMAZI ile/ve/||/<>/> UZAY GEMİSİ AÇMAZI- AKIL'IN KONUSU ile/ve VEHİM'İN KONUSU- AKILDA KESİNLİK ile/> DUYULARDA KESİNLİK- AKILLI ile/ve "GÖZÜNDEN AKILLI"- AKINTI ile DİP AKINTISI- AKINTI ile TERS AKINTI- AKIŞ ile/ve/değil/||/<>/> LAMİNER AKIŞ- AKIŞIYLA YAŞAMAK ile/ve/||/<> AŞKIYLA YAŞAMAK- AKL-I SELÎM ile/ve/<> KALB-İ SELÎM ile/ve/<> ZEVK-İ SELÎM- AKLIN DİLİ ile/ve/<> GÖNLÜN DİLİ- AKLIN:
DIŞ SINIRI ile/ve İÇ SINIRI- AKLÎ BİLGİ ile NAKLÎ BİLGİ- AKLÎ İLÂHİYAT ile/ve SEM'Î İLÂHİYAT- AKLÎ İLİM ile/ve/<> KEŞFÎ İLİM- AKLÎ İLİMLER ile/ve/<> NAKLÎ İLİMLER- AKORDEON[Fr. < ACCORDEON] ile/ve/||/<> BANDENEON- AKREP ile ARİZONA AKREBİ- AKREP ile ÇÖL AKREBİ- AKREP ile HİNT KIZIL AKREBİ- AKREP ile KUM AKREBİ- AKSİYOMATİK BİLGİ ile DİNÎ BİLGİ- AKŞAMSEFASI = GECESEFASI- AKŞEMSETTİN CAMİİ ile/ve AKBIYIK SULTAN CAMİİ (KIBLET'ÜL MESÂCİD CAMİİ)- AKTAVŞAN/ARABİSTAN TAVŞANI ile UZUN KULAKLI ARAP TAVŞANI- AKYUVAR/LÖKOSİT ile/ve/||/<> ALYUVAR/ERİTROSİT- ALAN ile/ve/||/<>/> MEKÂN- ALBATROS ile KARA AYAKLI ALBATROS- ALÇI ile PARİS ALÇISI- ALÇITAŞI ile/değil KAYMAKTAŞI/SUMERMERİ/ALBATR[Fr.]- ALGI ile/ve ESTETİK ALGI- ALICI BAKIŞ ile/ve/değil ŞAŞKIN BAKIŞ- ALIK/SERSEM/EBLEH ile KORKAK ile ALÇAK- ALIŞ-VERİŞ ile/ve/değil/yerine VERİŞ-ALIŞ- ALIŞILABİLİRLİK ile/ve/||/<> KALDIRILABİLİRLİK- ALIŞKANLIK AHLÂKI ile/ve/değil/yerine YEĞLEME/TERCİH AHLÂKI- ALÎ (SIFATI) ile REFÎ' (SIFATI)- ALİ BEY ve/||/<>/> HASAN ALİ YÜCEL- ALKIŞ ile/ve/yerine BİLARDO ALKIŞI- ALLAH'IN SIFATLARI:
SELBÎ/TENZİHÎ ile/ve/||/<>/> SUBÛTÎ- ALLAIS AÇMAZI ile/ve/||/<> İKİ ZARF AÇMAZI ile/ve/||/<> ST. PETERSBURG AÇMAZI- ALT ÇENE DİŞLERİ ile/ve ÜST ÇENE DİŞLERİ- ALT ÇENE ve ÜST ÇENE- ALT GEZEGENLER ile/ve/||/<> ÜST GEZEGENLER- ALTIN KÖKÜ ile BOYA KÖKÜ ile EĞİR KÖKÜ/OTU ile HELVACI KÖKÜ/ÇÖVEN ile MEYAN KÖKÜ ile EK KÖK ile SAÇAK KÖK ile YUMRU KÖK- ALTIN LANGUR ile/değil TEPELİ GRİ LANGUR ile/değil MADRAS GRİ LANGURU- ALTIN ZEHİRLİ OK KURBAĞASI ile ALTIN KURBAĞA- ALÜMİNYUM ile/değil GALYUM- AMAZON IRMAĞI ve/||/<> ORNACO IRMAĞI- AMBERBARİS[Lat.] ile SARIÇALI/KADINTUZLUĞU/ÇOBANTUZLUĞU- AMBULANS SİRENİ ile POLİS SİRENİ ile İTFAİYE SİRENİ- AMD/KAST ile/ne yazık ki ŞİBH-İ AMD/KAST/ŞİBH-ÜL-HATÂ- AMELİNE GÜVENMEK ile/ve/değil/yerine ALLAH'A GÜVENMEK- AMERİKA BADEMİ ile HİNT BADEMİ ile TAS BADEMİ- AMERİKA BİZONU ile AVRUPA BİZONU, BONNACON, VAHŞİ İNEK ile HİNT BİZONU, GAUR- AMERİKA ELMASI ile DAĞ ELMASI/YABANİ ELMA ile DEVE ELMASI ile FİL ELMASI ile KİRAZ ELMASI ile PAMUK ELMASI ile LÜBNAN ELMASI[TUFFÂH-İ LÜBNÂN] ile YER ELMASI/BADAT/TUFFÂH-ÜL-ARZ[Ar.]- AMERİKA ÜZÜMÜ ile AYI ÜZÜMÜ ile BEKTAŞÎ ÜZÜMÜ ile ÇAVUŞ ÜZÜMÜ ile DENİZ ÜZÜMÜ ile KÖPEK ÜZÜMÜ ile KUŞ ÜZÜMÜ ile TİLKİ ÜZÜMÜ- AMERİKA VİZONU ile AVRUPA VİZONU- AMERİKAN İNGİLİZCESİ ile İNGİLİZ İNGİLİZCESİ- AMERİKAN BEZİ = KAPUT BEZİ- AMERİKAN TİMSAHI ile TİMSAH[Ar.]- AMFİ:
YUNAN ile/ve/||/<>/> ROMA- ÂMİL KUVVET ile/ve FAİL KUVVET- AMİRAL ile VİSAMİRAL[Fr.]- AMNEZİ[Fr. < AMNESIE] ile PARAMNEZİ- AMORE ve/||/<>/< MORE ve/||/<>/< ORE ve/||/<>/< RE- AMPER ile VOLTAMPER[Fr.] ile KİLOAMPER ile MİKROAMPER- ANA ARTER değil ARTER- ANADOLU TÜRKÜLERİ ile/ve/değil İSTANBUL TÜRKÜLERİ- ANAHTAR ile PAPAĞAN ANAHTARI- ANAKONDA ile YEŞİL ANAKONDA- ANASON ile ÇİNANASONU/YILDIZANASONU- ANAVAŞYA[Yun.] >< KATAVAŞYA[Yun.]- ANEMİ ile AKDENİZ ANEMİSİ(TALASEMİ)- ANESTEZİ[Fr. < ANESTHESIE]:
EPİDURAL ile SPİNAL- ÂNESTU Bİ BASARÎ ile AHSESTU Bİ BASARÎ- ANKARA KEÇİSİ ile/ve YABAN KEÇİSİ(NÄFE[Fars.]) ile/ve AKDAĞ KEÇİSİ ile/ve MARKOR ile/ve ŞAMUA ile/ve TAR ile/ve TİFTİK- ANLAM BİLİMİ ile DİL BİLİMİ ile YAZIN/EDEBİYAT BİLİMİ ile GÖK BİLİMİ ile HALK BİLİMİ ile İŞ BİLİMİ ile TOPLUM BİLİMİ ile TOPRAK BİLİMİ ile YER BİLİMİ/ARZİYAT- ANLAM VAROLANI ile/ve BİLGİ VAROLANI- ANLAM ile/ve ALT ANLAM- ANLAŞILMAMAK ile/ve/<>/değil/yerine/en azından YANLIŞ ANLAŞILMAMAK- ANMA GÜNÜ ile/yerine/değil ANLAMA GÜNÜ- ANNE SÜTÜ:
ERİL BEBEK İÇİN ile/ve/||/<> DİŞİL BEBEK İÇİN- ANNE-ÇOCUK İLİŞKİSİNDE:
[ne yazık ki]
İHMÂL (EDEN) ile/ve/ya da/||/<> İŞGÂL (EDEN) ile/ve/ya da/||/<> İSTİSMÂR (EDEN)- ANNE/BABA ile ÜVEY ANNE/BABA- ANNEDEN DOĞAN ile/ve "BABADAN" DOĞAN- ANNELERİN/BABALARIN EN BÜYÜK KORKUSU ile/ve/<> ENGELLİ ANNELERİNİN/BABALARININ EN BÜYÜK KORKUSU- ANOREKSİYA ile PAROREKSİA ile HİPOROREKSİA- ANTEN[Fr. < ANTENNE] ile/ve UYDU ALICISI- ANTİK YUNAN'DA:
HELEN DÖNEMİ ile/ve/<> HELENİSTİK DÖNEM ile/ve/<> ROMA DÖNEMİ- ANTİLOP ile (ÖKÜZ BAŞLI) AFRİKA ANTİLOPU/GNU- ANTİLOP ile BEYAZ ANTİLOP(ADDAX)- ANTİLOP ile KAYAANTİLOPU- ANTİLOP ile MAVİ/BEYAZ SAKALLI ANTİLOP- ANTİLOP ile SAMURANTİLOPU- ANTİLOP ile SAYGA ANTİLOBU/CEYLANI- ANTİLOP ile WALLER ANTİLOPU/GERENUK- APARTMAN ile DEPARTMAN- APTAL OLMAK ile/değil/yerine/||/<>/< İYİ OLMAK- APTAL ile ŞAPŞAL- ARA:
1. GÜN ile 2. GÜN- ARA/MAKAV/MACAW:
MAVİ SARI ile/ve/||/<> SARI KIRMIZI ile/ve/||/<> MAVİ GÖĞÜSLÜ ile/ve/||/<> MAVİ BAŞLI ile/ve/||/<> YEŞİL KANATLI ile/ve/||/<> ASKER ile/ve/||/<> HAHN ile/ve/||/<> HYACINTH ile/ve/||/<> SPIX- ARAP SABUNU değil/yerine/>< RAB SABUNU- ARAP TASAVVUFU ile/ve İRAN TASAVVUFU ile/ve ANADOLU TASAVVUFU- ARAPÇA HAT KALEMİ ile İBRÂNİCE HAT KALEMİ- ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ile/ve/||/<> ÖĞRETİM GÖREVLİSİ- ARAYAN KİMSENİN OLMAMASI ile/ve ARANABİLECEK KİMSENİN OLMAMASI- ARDIÇ OTU ile AYRIK OTU ile BEŞPARMAK OTU ile BOĞAN OTU ile CANAVAR OTU ile ÇOREK OTU ile DALAK OTU ile DELİCE OTU(RYE GRASS) ile EĞRELTİ OTU[Lat. NEPHRODIUM FILIX MAS] ile ENGEREK OTU ile GEYİK OTU ile GÜZELAVRATOTU[Lat. ATROPA BELLADONNA] ile İDRİS OTU ile KANARYA OTU ile KELEBEK OTU ile KENE OTU/HİNT YAĞI AĞACI ile KÜSTÜM OTU ile MELEK OTU ile MERCAN OTU ile NEVRUZ OTU ile ÖKSE OTU ile PİSİPİSİ OTU ile TAŞKIRAN OTU ile YÜKSÜK OTU[Lat. DIGITALIS PURPUREA] ile ACI OT ile SÜTLÜ OT- ARDIÇ ile KARAARDIÇ- ARI KUŞU ile AVRUPA ARI KUŞU- ARI KUŞU ile KIZIL ARI KUŞU- ARI KUŞU ile YEŞİL ARI KUŞU- ARINMA/TEMİZLENME(TAHÂRET[Ar.]):
PİSLİKTEN/NECASETTEN ve/||/<> OLAYLARDAN/HADESTEN- ÂRIZ OLMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÂRİF OLMAK- ARKADAŞ/LIK ile/ve/değil/||/<>/< YOLDAŞ/LIK- ARKADAŞINLA KARDEŞ (GİBİ) OLMAK/OLABİLMEK ile/ve KARDEŞİNLE KARDEŞ OLMAK/OLABİLMEK- ARKEOLOJİ ileve/||/<> BİYOLOJİ- ARKETİP ile PROTOTİP- ARMADİLLO ile ÜÇ KEMERLİ ARMADİLLO- ARMUT ile HİNTARMUDU- ARŞIN ile ÇARŞI ARŞINI ile MİMAR/BİNA ARŞINI(ZİRA-I MİMARİ)/PARMAK ile YENİ ARŞIN- ARŞİMET BURGUSU/VİDASI değil/yerine/= SU BURGUSU/VİDASI- ARŞİV ile/ve/değil/yerine BELLEK/HAFIZA/GÖNÜL- ARTI UC/ANOT[Fr. < ANODE] ile/ve/||/<>/>< EKSİ UC/KATOT[Fr. < CATHODE] ile/ve/||/<>/>< ANTİKATOT[Fr. < ANTICATHODE]- ARZÎ(/FERŞÎ) MELEK(E) ile SEMÂVÎ(/ULVÎ) MELEK(E)- ASAL SAYI ile/>< ASAL OLMAYAN SAYI/KARE SAYI- ASALAK ile DIŞASALAK- ASALAK ile İÇASALAK- ASALAK ile TAMASALAK- ASALAK ile YARIMASALAK- ASALAK ile/değil YATALAK- ASGARÎ MÜŞTEREK ile/ve/yerine AZAMÎ MÜŞTEREK- ASİT ile FORMİK ASİT- ASİT ile POLİASİT[Fr.]- ASLAN ile/ve ASYA ASLANI- ASLAN ile/ve BEYAZ ASLAN- ASLAN ile KAPLAN- ASLAN ile/ve MALA MALA ASLANI- ASLAN ile NUBİYA/ATLAS ASLANI- ASLAN ile SİYAH ASLAN- ASLANLI YALI = SAİD HALİM PAŞA YALISI- ASMA ile YABAN ASMASI/AKASMA/MERYEM ANA ASMASI- ASTRONOMİ'DE:
GÖZLEMLERİN DÜZELTİLMESİ ile/ve İLKELERİN DÜZELTİLMESİ- ASTRONOT[Fr. < ASTRONAUTE] = KOZMONOT[Fr. < COSMONAUTE]- AŞAĞI EĞİLİM ile/ve YUKARI EĞİLİM- AŞI ile AĞAÇ AŞILAMA- AŞI ile KALEMAŞISI- ÂŞİYAN MEZARLIĞI değil KAYALAR MEZARLIĞI- AŞK (İLE) ve/||/<>/> (B)İLİM (İLE)- AŞK YAŞAMI ile/ve/=/değil/yerine EŞEYSELLİK/SEKS YAŞAMI- AŞK:
"SANDIĞIMIZ KADAR" ile/değil YANDIĞIMIZ KADAR- AŞK ile/ve/> SEVGİ- AŞKIN TANRI ile İÇKİN TANRI ile TEVHİD TANRI- AŞKINSAL İDEALİZM ile/ve/||/<> ÖZNEL İDEALİZM ile/ve/||/<> AŞKINSAL VE ÖZNEL İDEALİZM ile/ve/||/<> ESTETİK İDEALİZM ile/ve/||/<> SALTIK İDEALİZM- AT SİNEĞİ ile CIZ SİNEĞİ ile ÇEÇE SİNEĞİ ile ET SİNEĞİ ile EV SİNEĞİ/KARASİNEK[Lat. STOMOXYS CALCITRANS] ile MEYVE SİNEĞİ ile SIĞIR SİNEĞİ ile SİRKE SİNEĞİ[Lat. DROSOPHILA] ile SU SİNEĞİ ile UYUZ SİNEĞİ- AT:
GEYİK ve KAYIK ve HÖYÜK- AT[Fars.] ile EŞEK/AFRİKA EŞEĞİ ile KATIR- AT ile ALABABACAK AT- AT ile YILKI(OTLAK) ATI(/ÖZGÜR AT)- ATARDAMAR YANGISI ile/ve TOPLARDAMAR DUVARLARI YANGISI ile/ve AK KAN BEZİ YANGISI(ADENİT) ile/ve KALP KAPAKÇIĞI YANGISI- ATARDAMAR ile ANA/BÜYÜK ATARDAMAR/AORT[Fr./İng. < AORTE]- ATEŞ ÇİÇEĞİ[Lat. SALVIA SPLENDENS] ile ATLAS ÇİÇEĞİ ile ÇADIR ÇİÇEĞİ ile ÇUHA ÇİÇEĞİ ile GÜZELHATUN ÇİÇEĞİ HANIMELİ(HONEYSUCKLE) ile ITIR ÇİÇEĞİ ile İPEK ÇİÇEĞİ ile KAHKAHA ÇİÇEĞİ/GÜNDÜZ SEFASI ile KOHLERIA ÇİÇEĞİ ile KÜPE ÇİÇEĞİ ile LÂVANTA ÇİÇEĞİ ile MAHMUR ÇİÇEĞİ ile MUM ÇİÇEĞİ ile PEYGAMBER ÇİÇEĞİ ile SALON ÇİÇEĞİ ile SARAY ÇİÇEĞİ ile TELGRAF ÇİÇEĞİ ile YAYLA ÇİÇEĞİ ile YILAN ÇİÇEĞİ ile YILDIZ ÇİÇEĞİ ile ÖLMEZ ÇİÇEK ile GELİNCİK ÇİÇEĞİ(POPPY)[Lat. FRITILLARIA IMPERIALIS]- ATILGAN ile KAPILGAN- ATKUYRUĞU ile ATKUYRUĞU ile AT KUYRUĞU- ATLAS KEMİĞİ[Boyun omurlarının birincisi] ile AŞIK KEMİĞİ ile BEL KEMİĞİ/AMUDUFIKARİ ile ÇEKİÇ KEMİĞİ ile DİRSEK KEMİĞİ ile ELMACIK KEMİĞİ ile KOL KEMİĞİ ile ÖRS KEMİĞİ- ATLAS OKYANUSU ile/ve/||/<> BÜYÜK OKYANUS ile/ve/||/<> HİNT OKYANUSU ile/ve/||/<> GÜNEY OKYANUSU ile/ve/||/<> KUZEY BUZ DENİZİ- ATLAS OKYANUSUNDA:
[KUZEY AMERİKA] LABRADOR DENİZİ ile/ve/||/<> BELLE ADASI BOĞAZI ile/ve/||/<> FUNDY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> CHESAPEAKE KOYU ile/ve/||/<> SARGASSO DENİZİ ile/ve/||/<> FLORİDA BOĞAZI ile/ve/||/<> APALACHEE KOYU ile/ve/||/<> CAMPECHE KOYU ile/ve/||/<> YUCATAN KANALI ile/ve/||/<> HONDURAS KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PANAMA KANALI ile/ve/||/<> COLON KÖRFEZİ ile/ve/||/<> VENEZUELA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> MONA BOĞAZI ile/ve/||/<> ANEGADA BOĞAZI ile/ve/||/<> AMAZON AĞZI ile/ve/||/<> MARAJO KOYU ile/ve/||/<> MARCOS KOYU ile/ve/||/<> BLANCA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> S. MATIAS KÖRFEZİ ile/ve/||/<> S. JORGE KÖRFEZİ ile/ve/||/<> GRANDE KÖRFEZİ ile/ve/||/<> MACELLAN BOĞAZI- ATOMCU KELÂM ile/ve İBN-İ SÎNÂ'CI KELÂM- AUK ile BÜYÜK AUK- AUTOCRITAS" ile "POTESTAS"- AVAM TENZİHİ ile/ve HAVAS (ÂRİF) TENZİHİ- AVRUPA ISTAKOZU[Lat. HOMARUS GAMMARUS] ile AMERİKAN ISTAKOZU[Lat. HOMARUS AMERICANUS] ile ÇEKİRGE ISTAKOZU ile KADİFE YÜZGEÇLİ ISTAKOZ ile KÜRKLÜ ISTAKOZ- AVRUPA SUSAMURU ile KANADA SUSAMURU ile BREZİLYA SUSAMURU ile HİNT SUSAMURU ile AVUSTRALYA SUSAMURU ile TIRNAKSI SUSAMURU ile KÜÇÜK TIRNAKLI SUSAMURU ile DENİZ SUSAMURU- AVUÇ/LAMAK ile/ve KOŞAM/LAMAK- AVUKAT/EUATHLOS AÇMAZI ile/ve/||/<> KÖPRÜ AÇMAZI ile/ve/||/<> İKİ ZARF AÇMAZI ile/ve/||/<> UYUYAN GÜZEL AÇMAZI- AVURT ile/ve/||/<> ART AVURT- AY AY/TARSİER ile FİLİPİN TARSİERİ- AYASOFYA MİNARELERİ'NDE:
MİMAR SİNAN DÖNEMİ ile FATİH DÖNEMİ- AYASOFYA'DA:
BİRİNCİ ile/ve İKİNCİ ile/ve ÜÇÜNCÜ- AYAZ ile/ve/||/<> BOĞAZ- AYDINLANMA/HAK(K)'I BULMAK:
DERVİŞ OLMAKLA ile/ve/||/<> ÂŞIK OLMAKLA ile/ve/||/<> İNSAN OLMAKLA- AYI ile GÖZLÜKLÜ AYI- AYI ile KESELİ AYI- AYI ile KODYAK AYISI- AYI ile KUTUPAYISI- AYIRICI AKIL ile/ve UYGULAMALI AKIL ile/ve KURAMSAL AKIL- AYNALANMA:
BİRİNCİL ile/ve/||/<>/> İKİNCİL ile/ve/||/<>/> ÜÇÜNCÜL- AYRIKOTU ile İDRİSOTU- AYRIKOTU ile/değil ZEMBİLOTU- AYVA ile JAPON AYVASI- AZ VEREN değil/yerine ÇOK VEREN- AZÂB ile İKÂB- AZALT ve/değil/yerine/||/<>/>/< BIRAK ve/değil/yerine/||/<>/>/< ÇOĞALT- AZAP değil/yerine HESAP- AZAP ile ISTIRAP- AZÎMU'L-KAVM ile KEBÎRU'L-KAVM- AZİMUT ile/ve/<> MANYETİK AZİMUT ile/ve/<> AZİMUT AÇISI ile/ve/<> AZİMUT PUSULASI- BABAANNE ile/ve ANNEANNE- BÂBİL ASTRONOMİSİ ile/ve YUNAN ASTRONOMİSİ- BABUN ile HAMADRYAS BABUNU- BABUN ile ZEYTİN BABUNU- BÂDELİ ÂŞIK ile BÂDESİZ ÂŞIK- BÂDELİ ŞAİR ile/ve BÂDESİZ ŞAİR- BADEM[Fars.] ile PAYAM/ACIPAYAM- BADEM ile ACIBADEM- BADEM ile TAŞBADEMİ- BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN ile/ve BAĞIMLI DEĞİŞKEN- BAĞINTILARDA:
YANSIMA ile BAKIŞIM(SİMETRİ) ile TERS BAKIŞIM ile GEÇİŞME- BAĞIRSAK:
GEÇİRGEN/SIZDIRAN ile/değil/yerine/>< SAĞLIKLI- BAĞIRSAK ile/ve KÖRBAĞIRSAK- BAĞLAM ile/ve/||/<>/< ANLAM ile/ve/||/<>/< KAVRAM- BAHARAT ile/||/<> EFHÂ'[Ar. < FEHÂ]- BAIRD TAPİRİ ile HİNT/MALAY TAPİRİ ile DAĞ TAPİRİ ile OVA/AMERİKA/BREZİLYA TAPİRİ- BAKIR MAVİSİ ile BAKIR YEŞİLİ ile BERLİN MAVİSİ- BAKIŞIM/SİMETRİ ile AYAR/GAUGE SİMETRİLERİ- BAKLA ÇİÇEĞİ ile BAKLAÇİÇEĞİ- BAKTERİ ile/ve/||/<>/< SİYANOBAKTERİ- BAL ile AĞAÇ BALI/KEDİ BALI- BALGAM[Ar.] ile TUZLU BALGAM/MAYASIL/EGZAMA[Fr. < ECZEMA < Yun.]- BALIK BAYKUŞU ile MANAVGAT BALIK BAYKUŞU- BALIK KARTALI ile MADAGASKAR, BALIK KARTALI- BALIK ile 4 GÖZLÜ BALIK- BALIK ile ACIBALIK/GÖRDEK- BALIK ile BALON BALIĞI- BALIK ile BERBERBALIĞI- BALIK ile BIYIKLI VUNDU BALIĞI- BALIK ile CENNETBALIĞI- BALIK ile CHAMBO BALIĞI- BALIK ile DAMLA BALIĞI- BALIK ile FİL BALIĞI- BALIK ile KAYA BALIĞI/DİŞLİ/TOKMAKBAŞ- BALIK ile OKÇU BALIK- BALIK ile OMUL BALIĞI- BALIK ile PACU BALIĞI- BALIK ile PAPAĞAN BALIĞI- BALIKÇIL ile GRİ BALIKÇIL- BALIKÇIL ile KARA BALIKÇIL- BALIKÇIL ile KIZILCA BALIKÇIL- BALİNA ile BALEN BALİNASI- BALİNA ile BEYAZ BALİNA/DENİZ KANARYASI (BELUGA)- BALİNA ile BOYNUZLU BALİNA- BALİNA ile BRIGHT BALİNASI- BALİNA ile BRİT BALİNA- BALİNA ile BRYDE BALİNASI- BALİNA ile BUZUL BALİNASI- BALİNA ile EOSEN BALİNALARI- BALİNA ile GAGALI BALİNALAR- BALİNA ile KAMBUR BALİNA- BALİNA ile KATİL BALİNA / ORCA- BALİNA ile KUZEY BALİNASI- BALİNA ile KÜÇÜK DİŞLİ BALİNALAR- BALİNA ile MAVİ BALİNA/GÖK BALİNA- BALİNA ile MİNKE BALİNASI- BALİNA ile NAR BALİNASI / CESET BALİNASI / DENİZ GERGEDANI- BALİNA ile OLUKLU BALİNA- BALİNA ile PİLOT BALİNA- BALİNA ile SEİ BALİNASI- BALİNA ile UZUN BALİNA- BAMYA ile KINALI BAMYA- BAN YAĞI = HİNT YAĞI- BAOBAB AĞACI = ŞİŞE AĞACI = TERSYÜZ AĞACI = ŞEYTAN AĞACI- BARBAR[Fr. < BARBARE] ile/ve/||/<>/< BAR BAR- BARDAK ERİĞİ ile CAN ERİĞİ ile ÇAKAL ERİĞİ | [Lat. PRUNUS SPINOSA] ile DAĞ ERİĞİ ile GÖVEM ERİĞİ ile MALTA ERİĞİ/YENİDÜNYA ile TÜRBE ERİĞİ- BARİSFER/PİROSFER[Fr.] değil/yerine/= AĞIR KÜRE- BÂRİZ (OLAN) ile SABİT (OLAN)- BAROK ile GEÇ BAROK- BARSAM ile BERLAM- BASIK ile KISIK- BASINÇÖLÇER ile BASIÖLÇER- BASRA OKULU ile/ve/<> KÛFE OKULU- BAST (HALİ) ile/ve KABZ (HALİ)- BÂSÛR[Ar. çoğ. BEVÂSÎR] ile KANLI BÂSÛR/DİZANTERİ[Fr. < Yun.]- BAŞ BİTİ ile/ve GÖVDE BİTİ ile/ve KASIK/PUBİS BİTİ- BAŞ PARMAK TIRNAĞI ile/ve ORTA PARMAK TIRNAĞI- BAŞARI ÖYKÜSÜ ile/ve/||/<> BAŞARISIZLIK ÖYKÜSÜ- BAŞIN AĞIRLIĞINDA:
"ÖNE EĞİK BOYUNDA" ile/değil/yerine/>< DİK BOYUN- BAŞKALARINI AFFETMEK ile/ve/||/<>/< KENDİNİ AFFETMEK- BAŞKALARIYLA KIYASLAMA ile/değil/yerine/>< BAŞKALARINI ÖRNEK ALMA- BAŞKALAŞIM ile İÇBAŞKALAŞIM- BAŞKALAŞIM ile YARIBAŞKALAŞIM ile TÜMBAŞKALAŞIM- BAŞKAN ile ASBAŞKAN- BAŞKASININ, BİZİ KEŞFETMESİ ile/ve/>/değil/yerine KENDİNİ KEŞFETME- BAŞLAMAK İÇİN ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> BAŞLAMAMAK/YAPMAMAK İÇİN- BAŞLANGIÇ MİT/LERİ ile/ve KURULUŞ MİT/LERİ ile/ve KURTULUŞ MİT/LERİ ile/ve KURTARICI MİT/LER ile/ve SON/KIYÂMET MİT/LERİ ile/ve YENİDEN DİRİLİŞ MİT/LERİ ile/ve GELECEK/ESKATOLOJİ MİT/LERİ ile/ve ÜTOPYA/CENNET MİT/LERİ ile/ve BAŞLANGIÇ/KOZMOGONİ MİT/LERİ ile/ve NEDENSELLİK/ETYOLOJİ MİT/LERİ ile/ve AHLÂK MİT/LERİ ile/ve PSİŞİK MİT/LER- BAŞLANGIÇ:
EYLEM ile/ve/değil/||/<>/< ÖRTÜK EYLEM- BAŞTANKARA ile MAVİ BAŞTANKARA- BATAĞAN ile KARA BOYUNLU BATAĞAN- BAYAĞI KAŞIKÇI ile ... KAŞIKÇI ile ... KAŞIKÇI ile PEMBE KAŞIKÇI- BAYAĞI ORİKS/ORYX ile AFRİKA ORİKSİ ile ARABİSTAN ORİKSİ- BAYEZİD MEYDANI'NDA:
ÇINAR AĞACI ile/ve KESTANE AĞACI- BAYKAL GÖLÜ ile/ve TANGANİKA GÖLÜ- BAYKUŞ ile (BATI SİBİRYA) KARTAL BAYKUŞU- BAYKUŞ ile ALACA BAYKUŞ- BAYKUŞ ile BÜYÜK GRİ BAYKUŞ- BAYKUŞ ile CÜCE BAYKUŞ- BAYKUŞ ile KAR BAYKUŞU- BAYKUŞ ile LAPON BAYKUŞU- BAYKUŞ ile URAL BAYKUŞU- BAYRAK ile/ve/||/<>/< SANCAK/LİVA[Ar. çoğ. ELVİYE]- BAYRAM:
ARİFE GÜNÜ ile/ve/||/<>/< BUĞDAY GÜNÜ- BAZI BİLGİLER YA DA KENDİMİZLE İLGİLİ (BAZI) BİLGİLER:
(")ÖVÜNMEK İÇİN(") ile/ve/değil/||/<>/< BİLİNMESİ VE FARKINDA OLUNMASI İÇİN- BAZI SEBZELER:
TARLADA ile/ve/değil/yerine/||/<>/> SAKSIDA- BEBEK ile TAŞ BEBEK- BEÇ[Macarca < BÉCS] TAVUĞU ile DAĞ TAVUĞU ile ORMAN TAVUĞU ile SUDAN TAVUĞU- BEKÇİ ile ASES ile ASESBAŞI- BEKLENMEYEN SINAV AÇMAZI ile KESTİRİM AÇMAZI- BELÂ'YA SABIR ile/ve/değil/yerine NİMET'LERE SABIR- BELİRLİ GEÇMİŞ ile/ve/<> BELİRSİZ GEÇMİŞ- BELİRLİ HATA ile BELİRSİZ HATA- BELİRSİZ (OLAN) ÜMİT ile/ve/yerine BELİRLİ (OLAN) ÜMİT- BELİRSİZ ile BELİRLİ (BİR) BELİRSİZ- BELLEK-GÖVDE(/NEDENSEL-GÖVDE) ile/ve/değil/yerine/< GÖVDE- BELSUYU/ERSUYU ile/ve/<> COWPER BEZİ SIVISI- BENEK ile AK BENEK- BENEKLİ KURBAĞA ile YILDIZLI CÜCE KURBAĞA- BENEKLİ YUNUS ile BÜYÜK ŞİŞE BURUNLU YUNUS- BENEKLİ YUNUS ile ESMER YUNUS- BENGAL KEDİSİ ile BALIKÇI KEDİ- BENGİ ZAMAN ile/ve ARDIŞIK ZAMAN ile/ve DÖNGÜSEL/ÇEVRİMSEL ZAMAN- BEYAZ BALİNA(BELUGA) ile NARLUGA- BEYAZ BASTON/LU ile/ve/||/<> KIRMIZI - BEYAZ BASTON/LU- BEYAZ BAŞLI KARTAL ile BALIK KARTALI- BEYAZ BURUNLU KOATİ ile HALKA KUYRUKLU KOATİ ile GÜNEY AMERİKA/BATI DAĞ/CÜCE KOATİ- BEYAZ KARE FİLİ ile SİYAH KARE FİLİ- BEYAZ KÖPEKBALIĞI ile BOĞA KÖPEKBALIĞI- BEYAZ NİL ile/ve/<> MAVİ NİL- BEYAZ PAPATYA ile SARI PAPATYA- BEYAZ TÜYLÜ LEMUR ile/ve KOYU/SİYAH TÜYLÜ LEMUR- BEYAZ YALAN ile KUYRUKLU YALAN- BEYİN ile AYRIK BEYİN- BEYLİK SÖZLER ve/||/<>/< EZBER SÖZLER- BEZELYE ile DELİ BEZELYE- BEZLİ MİDE ile/ve TAŞLI MİDE- BIT ile/ve/||/<>/> QUBIT- BITCOIN(BTC) ile BITCOIN CASH(BCH)- BİBER ile KIRMIZIBİBER- BİÇİM DEĞİŞTİRMEK ile/değil KILIK DEĞİŞTİRMEK- BİÇİM ESTETİĞİ ile/ve/||/<> İÇERİK ESTETİĞİ- BİLÂD-I SELÂSE ile VİLÂYAT-I SELÂSE- BİLDİĞİN GİBİ ve/||/<> SEVDİĞİN GİBİ ve/||/<>
DİLEDİĞİN GİBİ
... OLSUN!:- BİLEN AÇMAZI ile/ve/||/<> HERŞEYİ BİLME AÇMAZI ile/ve/||/<> YALANCI AÇMAZI ile/ve/||/<> ÖNCEDEN BİLME AÇMAZI- BİLGELİK ile/ve/||/<>/>/< KALITIMSAL BİLGELİK- BİLGİ (VAROLANI) ile/ve/değil/yerine ANLAM (VAROLANI)- BİLGİ EDİNME HAKKI ile/ve/||/<> DİLEKÇE HAKKI- BİLGİN (OLMAK) ile/ve/değil/||/<>/> AKILLI (OLMAK)- BİLGİNİN BİLİNCİ ile/ve ÂDETLERDEKİ ÖZÜ AÇIĞA ÇIKARACAK BİLİNÇ- BİLGİNİN:
ELDE EDİLİŞİ ile/ve/||/<> İFADE EDİLİŞİ- BİLİM MERKEZLİ TASNİF ile HİKMET MERKEZLİ TASNİF- BİLİM ve/||/<>/> BİLİMİN BİLİMİ- BİLİMİNSANI:
UYGULAYICI ile/ve/değil/||/<>/< DÜŞÜNÜR- BİLİMSELLİKTE:
DOĞRULANABİLİRLİK ile/ve/değil/<> YANLIŞLANABİLİRLİK- BİLİNÇ ile/ve KOLLEKTİF BİLİNÇ- BİLİNÇ ile/ve/||/<>/< ÖZ BİLİNÇ- BİLİNÇ ile/ve/<> ÖZBİLİNÇ- BİLİNÇDIŞI:
BİLİNÇ ÖNCESİ ile/ve/||/<> DİNAMİK BİLİNÇDIŞI ile/ve/||/<> DERİN BİLİNÇDIŞI- BİLİNEMEZ ile/ve/=/||/<> BÖLÜNEMEZ- BİLİŞ ile/ve/||/<>/>/< ÜST BİLİŞ- BİLMEDİĞİNDE SUSMAK ile/ve/değil BİLGELİKLE SUSMAK/SUSABİLMEK- BİLMEK ile/ve/||/<> KENDİNİ BİLMEK ile/ve/||/<> BAŞKASINI BİLMEK- BİLMEK ile/ve BİLİNEBİLİRLİĞİ/Nİ BİLMEK- BİLMEK ile/ve/<> BİLMEDİĞİNİ BİLMEYİ BİLMEK- BİLMEK ile KENDİNİ BİLMEK- BİLMELEKE AKIL ile BİLFİİL AKIL ile MÜSTEFÂD AKIL ile FAAL AKIL- BİLMEYE ÇALIŞMAK ile/ve/yerine/değil ANLAMAYA ÇALIŞMAK- BİLMİYORUM ile/ve/||/<>/> NEREDEN BİLİYORUM?- BİOPSİ ile OTOPSİ- BİR ALAN/KONU HAKKINDA ve/+/||/<>/> ÇOĞU ŞEY HAKKINDA- BİR GÜN(DE) ile AYNI GÜN(DE)- BİR ÖNCEKİ HAFTA ile/değil GEÇEN HAFTA- BİR ŞEYİN BÜTÜNÜ ile KENDİNDE BÜTÜN- BİR ŞEYİN:
İYİ OLDUĞUNDAN DOLAYI İSTENMESİ ile/ve/değil/<> İSTENİYOR OLMASINDAN DOLAYI İYİ OLDUĞU- BİR ŞEYİN/BİRİNİN, DEĞERİNİ BİLMEK ile/ve/||/<>/< KENDİ DEĞERİNİ BİLMEK- BİR/BAZI ŞEY/LER YAPMAK:
BİRİLERİYLE/BAŞKALARIYLA ve/||/<>/> BİRİLERİ/BAŞKALARI İÇİN- BİREYSEL BAŞVURUDA:
İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ(AİHM)
ile/ve/değil/önce/||/<>/<
ANAYASA MAHKEMESİ(AYM)- BİRİNCİ NİTELİK(LER) ile İKİNCİ NİTELİK(LER)- BİRİNCİL DUYULAR ile/ve İKİNCİL DUYULAR- BİRİNCİL NARSİSİZM ile/ve/||/<>/> İKİNCİL NARSİSİZM- BİRİNCİL NİTELİKLER ile/ve/||/<>/> İKİNCİL NİTELİKLER- BİRİNCİL OLAN(/Olma[ma]sı Gereken) ile İKİNCİL OLAN(/Olma[ma]sı Gereken)- BİRİNCİL OLAN ile/ve/<> İKİNCİL OLAN- BİRİNCİL/ASLÎ İBÂDETLER ile/ve/<> İKİNCİL/TALÎ İBÂDETLER- BİRLİK ile/ve AYRIMLI BİRLİK- BİSİKLETTE:
ELDİVEN ve/değil/yerine KESİK PARMAKLI ELDİVEN- BİSİKLETTE:
ÖN FREN ile/ve/değil/yerine ARKA FREN- BİT ile AĞAÇ BİTİ- BİT ile ARI BİTİ- BİT / BETİK/KİTAP BİTİ- BİT ile ÇENELİ BİT- BİT ile GÜVERCİN BİTİ- BİT ile KABUKLU BİT/KIRMIZ BÖCEĞİ/KOŞNİL[Fr. < COCHENILLE]- BİT ile KÖPEK BİTİ- BİT ile KUŞ BİTİ- BİT ile YAPRAK BİTİ- BİT ile ZÜRAFA BİT- BİTİŞİK "DE/DA" ile AYRIK "DE/DA"- BİTİŞİK "Kİ" ile AYRIK "Kİ"- BİTKİ HÜCRESİ ile HAYVAN HÜCRESİ- BİTKİ KATRANI ile MADEN KATRANI- BİTKİ ile YILLIK BİTKİ- BİYO ORGANİZMA ile/ve/değil KOZMİK ORGANİZMA- BOAYILANI ile AĞAÇ BOAYILANI- BOCALAMAK ile/ve SAÇMALAMAK- BOĞAZ/YUTAK YANGISI ile/ve BADEMCİK YANGISI- BOĞAZ ile ARGIT/DAĞ BOĞAZI/DERBENT[Fars.]- BOĞAZ ile İSTANBUL BOĞAZI- BOĞAZIN:
ANADOLU KIYISI ile/ve RUMELİ KIYISI- BOLŞEVİKLER ile/ve MENŞEVİKLER- BORÇ ALMAK/ALAN ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> EMİR ALMAK/ALAN- BOYA ile KOK BOYASI/KIRMIZISI/ALİZARİN[Fr. < ALIZARINE]- BOYA ile TOPRAK BOYA- BOYUN ile/ve/<> OYUN- BOYUT ile/ve KESİRLİ BOYUT- BOZKURT ile/değil GÖKKURT- BOZOKLAR ile/ve ÜÇOKLAR- BOZON/LAR ile/ve FERMİYON/LAR- BÖBREK TAŞI ile TARLADAKİ TAŞ- BÖCEK ile DEV SU BÖCEĞİ- BÖCEK ile GERGEDANBÖCEĞİ- BÖCEK ile HERKÜL BÖCEĞİ- BÖCEK ile KALKAN BÖCEKLERİ- BÖCEK ile KIRMIZ BÖCEĞİ- BÖCEK ile KUDUZ/KUNDUZ BÖCEĞİ- BÖCEK ile KÜRK BÖCEĞİ- BÖCEK ile SEPET YILDIZI BÖCEĞİ- BÖCEK ile SUBÖCEĞİ/HİDROFİL- BÖCEK ile SUİKASTÇI BÖCEK- BÖLGE ile/ve/<> İÇBÖLGE- BÖREK ile SUBÖREĞİ ile KOLBÖREĞİ- BROKOLİ ile ROMANESKO BROKOLİ- BUĞDAY ile KARAKILÇIK BUĞDAYI- BUĞULU CAM ile BUZLU CAM- BUHARA HALISI ve/<> SÜZANE KİLİMİ- BUKALEMUN ile AKDENİZ BUKALEMUNU- BUKALEMUN ile CÜCE BUKALEMUN- BUKALEMUN ile LABORT BUKALEMUNU- BULANIK DENEYİMDEN BİLGİ ile/ve İMLERDEN VE SÖZCÜKLERDEN BİLGİ- BULUŞMAK:
NESNE(SİN)DE ile NESİNDE/NEDENİNDE- BULUŞMAK ile/ve UYUŞMAK- BULUT/"UFO" değil MERCEK BULUTLARI- BULUT ile KARABULUT- BULUT ile MERCİMEK BULUTU- BULUTLU LEOPAR ile FORMOZA BULUTLU LEOPAR- BURGAZADA ile/ve KAŞIK ADASI / "PİDE"[< PİTA] ADASI- BURGULU KAZIK ile ÇAKMA KAZIK ile FORE KAZIK ile KUM KAZIK ile MİNİ KAZIK ile SÜRTÜNME/ADERANS KAZIĞI- BURUN ile KIL BURUN- BUZDAĞI ile MAVİ BUZDAĞI- BUZUL DAĞLARI ile/değil SAYDAM BUZUL DAĞLARI- BÜK(ÜL)ME ile BURK(UL)MA- BÜLBÜL ile SÖĞÜT BÜLBÜLÜ- BÜRDE ile -BÜRDE[Fars.]- BÜYÜĞÜN İÇİNDEKİ KÜÇÜK ile/ve/değil/yerine KÜÇÜĞÜN İÇİNDEKİ BÜYÜK- BÜYÜK ARMUTLU ile/ve KÜÇÜK ARMUTLU- BÜYÜK AVARYA ile/ve KÜÇÜK AVARYA- BÜYÜK BEBEK ile/ve KÜÇÜK BEBEK- BÜYÜK DUDAKLAR ile/ve/<> KÜÇÜK DUDAKLAR- BÜYÜK GÖZELER/HÜCRELER ile/ve/<> KÜÇÜK GÖZELER/HÜCRELER- BÜYÜK HATA:
BİR ŞEYE/KİŞİYE, GEREĞİNDEN FAZLA DEĞER VERMEK ile/ve/değil/<> KENDİNE, HAK ETTİĞİNDEN DAHA AZ DEĞER VERMEK- BÜYÜK KANYON ile COPPER KANYONU- BÜYÜK KARAMAN ile/ve KÜÇÜK KARAMAN- BÜYÜK OKYANUS [KUZEY]:
DOĞU ÇİN DENİZİ ile/ve/||/<> KORE BOĞAZI ile/ve/||/<> SARI DENİZ ile/ve/||/<> KORE KÖRFEZİ ile/ve/||/<> JAPON DENİZİ ile/ve/||/<> LA PEROUSE BOĞAZI ile/ve/||/<> TERPENİYA BOĞAZI ile/ve/||/<> OHOTSK DENİZİ ile/ve/||/<> TTATAR BOĞAZI ile/ve/||/<> UDSKAYA KOYU ile/ve/||/<> ŞELİHOV KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PENJUNA KOYU ile/ve/||/<> KURİLSKİYE BOĞAZI ile/ve/||/<> BERING DENİZİ ile/ve/||/<> BERING BOĞAZI ile/ve/||/<> ANADIR KÖRFEZİ ile/ve/||/<> NORTON KOYU ile/ve/||/<> KOTZEBUE KOYU- BÜYÜK TERİM ile/ve ORTA TERİM ile/ve KÜÇÜK TERİM- BÜYÜK YAZAÇ(İMLEÇ/HARF) ile KÜÇÜK YAZAÇ- BÜYÜKAYI ile KÜÇÜKAYI- BÜYÜKELÇİ ile ORTA ELÇİ- BÜYÜLTMEK ile/ve/=/> KÜÇÜLTMEK- BÜZ(ÜL)ME ile/ve/||/<> BURK(UL)MA- CAM KENARI değil PENCERE KENARI- CAM ile/ve/||/<> KELEBEK CAMI- CAM ile/değil MÜZE CAMI- CAMİ ile DEFTERDAR CAMİİ[1541]
(NAZLI MAHMUT EFENDİ)- CÂMİ ile/değil MOLLA CÂMÎ- CAN ERİK ile PAPAZ ERİK- CAN SIKINTISINDAN (DOLAYI) YEMEK ile/değil/yerine AÇLIKTAN (DOLAYI) YEMEK- CANLI ORMAN ÖRTÜSÜ ile/ve CANSIZ ORMAN ÖRTÜSÜ- CANLILARI İNCELEME (B)İLİMİ ile/ve İNSANIN OTOPSİSİNİN (B)İLİMİ- CARNOT ÇEVRİMİ ve/||/<> İDEAL ÇEVRİM- CD (SÜRÜCÜ) ile/||/<>/> DVD (SÜRÜCÜ) ile/||/<>/> BLUE-RAY (SÜRÜCÜ)- CEBRÂİL ile/ve/<> MİKÂİL ile/ve/<> İSRÂFİL ile/ve/<> AZRÂİL- CEBRİYE ile KADERİYE- CEHÂLET KİBARLIĞI ile/değil/yerine NEZÂKET/KİBARLIK- CEHEL SUTUN = KIRK SÜTUN- CELB-İ MENÂFİ değil/yerine/>< DEF-İ MEFÂSID- CELİLÜ'L-KELÂM ile DAKİKÜ'L KELÂM- CEP TEL'DA:
KULAKLIKSIZ KULLANMAK değil/yerine KULAKLIĞIYLA KULLANMAK- CEVİZ ile AKBABA CEVİZİ- CIVA ile METİL CIVA- CİHAN-NÜMÂ ile/ve KIBLE-NÜMÂ- CİN KÜLTÜRÜ ile/değil/yerine/| DİN KÜLTÜRÜ- CİNS ile DOĞAL CİNS- CİNSEL/LİK yerine EŞEYSEL/LİK- CİRİT ve MISIR CİRİDİ- CİSİM ile/ve/değil SERT CİSİM- CİZYE ile MAKTÛ' CİZYE- CLAPEYRON CLAUSIUS DENKLEMİ ile/||/<> CLAUSIUS CLAPEYRON DENKLEMİ ile/||/<> CLAPEYRON KURAMI- CORNU HARTMANN FORMÜLÜ / HARTMANN FORMÜLÜ ile/||/<> CORNU KUVARS PRİZMASI- COUDÉ NEWTON CASSEGRAİN TELESKOBU ile COUDÉ TELESKOBU ile COUDÉ ODAK NOKTASI ile COUDÉ SİSTEMİ ile COUDÉ SPEKTOGRAFI ile COUETTE AKIŞI- CUMHURİYET ALTINI ile REŞAT ALTINI- CÜNÛN ile FÜNÛN ile SÜKÛN- CÜZ'Ü MİNE'L-CÜMLE ile SEHMÜ MİNE'L-CÜMLE- Ç DALGASI = ÇİFTLENMİŞ DALGALAR- ÇAĞATAY TÜRKÇESİ ile/ve/||/<> OSMANLI TÜRKÇESİ- ÇAKAL/KURT/KÖPEK ile/değil ÇAKUPEK- ÇALI DİKENİ ile DEMİR DİKENİ ile DEVE DİKENİ ile EŞEK DİKENİ ile GEYİK DİKENİ- ÇALI ile SARIÇALI/KADINTUZLUĞU- ÇALMAK ile/değil/yerine/>< ÇALIŞMAK- ÇAM AĞACI/KÖKNAR ile/ve SÖĞÜT AĞACI ile/ve KAVAK AĞACI- ÇAM ile ALAÇAM- ÇAM ile KATRANÇAMI- ÇAP ile/ve/<> YARIÇAP- ÇARPIM ile/ve/||/<> KARTEZYEN ÇARPIM- ÇARPIŞMA ile/||/<> ÇARPIŞMA FREKANSI ile/||/<> ÇARPIŞMA KURAMI ile/||/<> ÇARPIŞMA MATRİSİ / SAÇILMA MATRİSİ ile/||/<> ÇARPIŞMASIZ BOLTZMANN DENKLEMİ / VLASOV DENKLEMİ ile/||/<> ÇARPIŞMA ETKİ KESİTİ / ÇARPIŞMA TESİR KESİTİ / ETKİ KESİTİ / TESİR KESİTİ ile/||/<> ÇARPIŞMAYLA İYONLAŞMA ile/||/<> ÇARPIŞMAYLA UYARMA ile/||/<> ÇARPIŞMA YOĞUNLUĞU- ÇARŞI ile KAPALI ÇARŞI ile ALIŞVERİŞ MERKEZİ(AVM)- ÇATALHÖYÜK ile/ve/||/<>/> HACILARHÖYÜK- ÇATI PRİZMA = AMİCİ PRİZMASI- ÇATIŞMA ile İNDİRGENEMEZ ÇATIŞMA- ÇAY ile ADA /ÇAYI/DAĞ ÇAYI- ÇAYIR MANTARI ile HOROZ MANTARI ile KAV MANTARI ile KEÇİ MANTARI/AK MANTAR ile KUZU MANTARI ile YER MANTARI/KEME/KARAKEME/DOMALAN[Lat. TUBER MELANOSPORUM] KARA KEME- ÇAYIROTU/FLEOL ile KOKULU ÇAYIROTU- ÇEKİÇ (KEMİĞİ) ile/ve ÖRS (KEMİĞİ) ile/ve ÜZENGİ (KEMİĞİ) ile/ve ORTA KULAK KEMİKLERİ- ÇEKİRDEK ile/||/<> ÇEKİRDEK BAĞLANMA ENERJİSİ / BAĞLANMA ENERJİSİ ile/||/<> ÇEKİRDEK BOZULMA MODU / BOZULMA ile/||/<> ÇEKİRDEK BÖLÜNMESİ- ÇEKİRGE ile CADI ÇEKİRGESİ- ÇEKİRGE ile JAPON YAPRAK ÇEKİRGESİ- ÇEKİRGE ile KIR ÇEKİRGESİ- ÇELİK YAPI ile (DEMİRLİ) BETON YAPI(KARKAS[Fr. < CARCASSE]- ÇEMBERLİTAŞ ile KIZTAŞI[< MARKIANOS SÜTUNU]- ÇEMOSFER = TERMOSFER- ÇENEYİ "ÇALIŞTIRMAK" değil/yerine ELİNİ "ÇALIŞTIRMAK"- ÇEVİRİ ile ÖDÜNÇLEMELİ ÇEVİRİ- ÇIBAN ile/ve/||/<> İRİ ÇIBAN/KAN ÇIBANI- ÇIKIK ile KIRIK- ÇINAR AĞACI ve DUT AĞACI- ÇIPLAKTOHUMLULAR, AÇIKTOHUMLULAR = URYÂNÜ'L-BÜZÛR = GYMNOSPERMES- ÇİFT KÖPRÜ = KELVİN KÖPRÜSÜ- ÇİFT-Çİ ile/değil/yerine İKİ-Cİ- ÇİĞ SARIMSAK ile/ve/değil/yerine PİŞMİŞ SARIMSAK- ÇİLEK ile DAĞ ÇİLEĞİ/KOCAYEMİŞ/PİĞRETİN- ÇİN TIBBI ile YUNAN TIBBI- ÇİNTE/BOZ KİRAZ KUŞU ile ALACA ÇİNTE/KAR KİRAZ KUŞU ile MAHMUZLU ÇİNTE ile AK KAŞLI ÇİNTE ile BATAKLIK ÇİNTESİ ile KÜÇÜK ÇİNTE- ÇİP[İng. < CHIP] değil/yerine/= KAMGA/YONGA- ÇİVİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/> BETON ÇİVİSİ- ÇİZGİ GENİŞLEMESİ / DOPPLER GENİŞLEMESİ ile/||/<> ÇİZGİSEL KUSUR ile/||/<> ÇİZGİSEL KUTUPLANMA / DOĞRUSAL KUTUPLANMA ile/||/<> ÇİZGİSEL MOMENTUM / MOMENTUM ile/||/<> ÇİZGİSEL SOĞURMA KAT SAYISI / DOĞRUSAL SOĞURMA KAT SAYISI ile/||/<> ÇİZGİSEL YÜK YOĞUNLUĞU ile/||/<> ÇİZGİ SPEKTRUMU- ÇİZGİLİ SIRTLAN(ANDIK) ile/ve KAHVERENGİ SIRTLAN ile/ve BENEKLİ SIRTLAN- ÇOCUĞUMUZUN SEVGİSİ:
| HASTA OLAN ve KAYIP OLAN ve KÜÇÜK OLAN | ve/değil/||/<>/>/< HEPSİ- ÇOCUK ile VAHŞİ ÇOCUK- ÇOCUKLARI TERBİYE ETMEK ile/ve/değil/yerine KENDİMİZİ TERBİYE ETMEK- ÇOĞALTICI ile/||/<> ÇOĞALTICI TÜP / ELEKTRON ÇOĞALTICI TÜP / ÇOĞALTICI FOTOTÜP / ELEKTRON ÇOĞALTICI FOTOTÜP ile/||/<> ÇOĞALTKAN OLMAYAN ORTAM / ÇOĞALTKAN OLMAYAN REAKTÖR / REAKTİFLİK- ÇOK ANLAMLILIK ile/ve/değil ÇOKLU ANLAMLILIK- ÇOK ANLAMLILIK ile/ve ORTAK ANLAMLILIK- ÇOK KULLANIM ile/ve/değil/||/<> KÖTÜ KULLANIM- ÇOK SÖZ ile/yerine TOK SÖZ- ÇOKLUK AÇMAZI ile/ve/||/<> ÇOĞULLUK AÇMAZI- ÇORAK ile KURAK- ÇÖREK ile AY ÇÖREĞİ- ÇÖZME GÜCÜ = AYIRMA GÜCÜ- ÇÖZÜM ORTAKLIĞI ile YATIRIM ORTAKLIĞI- ÇÖZÜM ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ARA ÇÖZÜM- ÇULLUK ile BATAKÇULLUĞU- ÇÜTRE ile BAYAĞI ÇÜTRE- DAĞ FARESİ ile ÇAYIR FARESİ- DAĞ KEÇİSİ ile ÇENGEL BOYNUZLU DAĞ KEÇİSİ- DAĞ KEÇİSİ ile PİRENE DAĞ KEÇİSİ- DAĞ ile/ve YANARDAĞ- DAĞILMA ÖZELLİĞİ ile/ve BİRLEŞME ÖZELLİĞİ- DAHA DEĞİL değil HENÜZ DEĞİL- DAHA KOLAY ile/ve/||/<>/> EN KOLAY- DAİRESEL YÖRÜNGE ile/ve ELİPTİK YÖRÜNGE- DAKTİLODA/KLAVYEDE:
A KLAVYE ile F KLAVYE ile Q KLAVYE- DALGA ile/ve/||/<>/> KARE DALGA- DALGIN BAKIŞ ile BAYGIN BAKIŞ- DALKAVUK OLMAK değil/yerine DAL OLMAK- DALYASAN değil TAYLASÂN- DAMAK ile/ve/||/<> ART DAMAK- DAMAR YAŞLANMASI ile/ve BAĞIŞIKLIK YAŞLANMASI- DAMAR ile/ve/<> KILCAL DAMAR- DAR YORUM ile/||/<>/>< GENİŞ YORUM- DARGIN/LIK ile/ve KIRGIN/LIK- DARI ile KATALAN DARISI- DARI ile SÜPÜRGE DARISI- DÂVÂ ile ŞEKVÂ- DAVUL'DA:
MEYDAN DAVULU ile/ve KOLTUK DAVULU ile/ve NAĞARA- DAVUL ile/ve SÜRTMELİ DAVUL- DAYANIKLI TÜKETİM ARACI ile/ve/||/<> DAYANIKSIZ TÜKETİM ARACI- DAYATMA/CI "ÇÖZÜMLER" ile/değil/yerine/>< GERÇEK/SAĞLAM ÇÖZÜMLER- DEFNE/DEVELİK ile YABAN DEFNESİ ile ARABİSTAN DEFNESİ- DEĞER ile/ve/<> BAĞIL DEĞER- DEĞER ile/ve/<> KULLANIM DEĞERİ- DEĞİŞEREK DEVAM ETMEK ile/ve/||/<>/> DEVAM EDEREK DEĞİŞMEK- DEĞİŞİM ve GELİŞİM:
DOĞADA ile/ve/||/<>/> EKİNDE ile/ve/||/<>/> DEVLETTE ile/ve/||/<>/> ALTYAPIDA ile/ve/||/<>/> TİCARETTE ile/ve/||/<>/> MODADA ile/ve/||/<>/> TEKNOLOJİDE- DEĞİŞKEN ile/ve GİZLİ DEĞİŞKEN- DELÂLETU'L-ÂYET ile DELÂLETU'L-TAZMÎNU'L-ÂYET- DELİK ile KESİK- DELİKLİ KURUŞ ile/ve/||/<> KIRTILLI KURUŞ- DELİL:
İZHAR EDİCİ ile/ve/||/<> İSPAT EDİCİ- DELÎLU'L-HİTÂB ile FEHVA'L-HİTÂB- DEMİR ile/değil HEME DEMİR- DEMİR ile ŞERİTLİ DEMİR KAYALARI- DEMOKRASİ ile/ve/değil/||/<>/> PİYASA DEMOKRASİSİ- DEMOKRATİK MEŞRÛİYET / KARİZMATİK MEŞRÛİYET- DENEME SÜRECİ ile DEMLENME SÜRECİ- DENETLEME:
ÜRETİM ÜZERİNDEN ile/ve/değil/||/<>/< TÜKETİM ÜZERİNDEN- DENEYCİLİKTE:
SAYMAYA YÖNELİK ile VARSAYIMA YÖNELİK- DENEYİM YAŞAYAN BENLİK ile/ve/<> GÖZLEMLEYEN BENLİK- DENEYİM ile/ve/||/<> ZİHİNSEL/OLGUSAL DENEYİM- DENGİNİ ARAMAK/ARAYAN ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİNİ ARAMAK/ARAYAN- DENGİNİ BULMAK ile/ve/||/<>/> DENGENİ BULMAK- DENİZ ASLANI ile AVUSTRALYA DENİZ ASLANI- DENİZ ASLANI ile YELELİ DENİZ ASLANI- DENİZ BÖRÜLCESİ PİŞİRMEK/KAYNATMAK:
SOĞUK SUDA değil KAYNAR SUDA- DENİZ FOKU ile/ve GÖL FOKU- DENİZ KAPLUMBAĞALARINDA:
CARETTA CARETTA/KUTU KAPLUMBAĞASI ile YEŞİL KAPLUMBAĞA/CHELONIA MYDAS- DENİZ KAPLUMBAĞASI ile DERİ SIRTLI DENİZ KAPLUMBAĞASI- DENİZ KAPLUMBAĞASI ile ŞAHİN GAGALI/GÖKKUŞAĞI PARLAYAN DENİZ KAPLUMBAĞASI- DENİZ ÖRDEĞİ ile YABAN ÖRDEĞİ/ANGUT ile PEKİN ÖRDEĞİ- DENİZ SALYANGOZU ile/ve KÖPEK DENİZ SALYANGOZU- DENİZ YENGECİ ile TATLI SU YENGECİ- DENİZ YILANI ile ÇİZGİLİ DENİZ YILANI ile MERCAN YILANI ile OK YILANI ile MIZRAK YILANI ile SU YILANI- DENİZ ile ARA DENİZ- DENİZALTININ:
SOL KANADI ile/ve/||/<> SAĞ KANADI- DENİZANASI ile/ve KUTU DENİZANASI- DENİZANASI ile PUSULA DENİZANASI- DENİZASLANI ile AVUSTRALYA DENİZASLANI- DENİZASLANI ile GÜNEY DENİZASLANI- DENİZATI ile KÜÇÜK/CÜCE DENİZATI- DENİZATI ile YOSUN BİÇİMİNDE DENİZATI- DENİZAYGIRI/MORS ile PASİFİK DENİZAYGIRI- DENİZFİLİ ile GÜNEY DENİZFİLİ- DENİZİNEĞİ ile STELLER DENİZİNEĞİ- DENİZYILDIZI ile GÜNEBAKAN DENİZYILDIZI- DENİZYILDIZI ile GÜNEŞ DENİZYILDIZI- DENİZYILDIZI ile TRİTON DENİZYILDIZI- DENKLEM ile/ve ÇOK BİLİNMEYENLİ DENKLEM/LER- DEPOLANANIN DİLİ ile/ve/değil/yerine KULLANILANIN DİLİ- DEPREMDE:
P DALGASI ile/ve/> S DALGASI- DERE ile KÜÇÜK DERE- DERGİ ile/ve KİTAP DERGİ- DERİN KONU ile CİDDİ KONU- DERT HALİ ile ZEVK HALİ- DERVİŞ ve/||/<>/< İŞ- DEV KAPLUMBAĞA ile ALDABRA KAPLUMBAĞASI- DEVE-CÜCE OYUNU ile/değil/yerine AŞURE OYUNU- DEVECİ ARMUDU ile AHLAT ARMUDU ile ANKARA ARMUDU ile ST. MARIA ARMUDU- DEVEDİKENİ ile EŞEKDİKENİ- DEVEKUŞU ile FİL KUŞU- DEVEKUŞU ile TEPELİ DEVEKUŞU / (AVUSTRALYA) CASSOWARY KUŞU- DEVLET-İ OSMÂNİYE ile/ve/||/<> KAVÂİD-İ OSMÂNİYE- DIŞ BURUN DELİKLERİ ile/ve İÇ BURUN DELİKLERİ- DIŞ DUYULAR ile/ve/<>/+/ve İÇ DUYULAR- DIŞ DÜNYA ile/ve ORTAK DÜNYA- DIŞ GÖÇ ile/ve/||/<> İÇ GÖÇ- DIŞ KULAK ile/ve/||/<> ORTA KULAK ile/ve/||/<> İÇ KULAK- DIŞA BAKIŞ ile/ve/||/<>/> İÇE BAKIŞ- DİKENLİ OKLU KİRPİ ile BREZİLYA OKLU KİRPİSİ- DİKİŞ:
EL İLE ile/ve/değil/yerine/||/<>/> MAKİNE İLE- DİL (BİLGİSİ) YAZIP KONUŞMAK ile/ve/değil KONUŞUP, DİL (BİLGİSİ) YAZMAK- DİL ile/ve DOĞANIN DİLİ- DİL ile KAYIŞ DİLİ- DİL ile/ve KÜÇÜK DİL- DİLDEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/< TELDEN- DİN DERSİ ile/ve/||/<> DÜN DERSİ- DİN-İ/İMÂN-I MÜBÎN ile/ve/||/<> KİTÂB-I/KUR'ÂN-I MÜBÎN- DİN:
[<> Lat.] LIGARE ile/ve/> RE-LIGARE :
RELIGION- DİN:
BİLDİRİLMİŞ ile/ve/||/<> İNDİRİLMİŞ- DİN:
MİTOLOJİK ile/ve/||/<> PSİKOLOJİK ile/ve/||/<> TEOLOJİK- DİN ile DİNDAR ile DİNİ DAR- DİN ile TEK TANRILI DİN- DİNDAR ile ATEİST-DİNDAR- DİNÎ BİLGİ ile/ve İLMÎ BİLGİ ile/ve İRFANÎ BİLGİ- DİNÎ SÖYLEM ile TEOLOJİK SÖYLEM- DİNİN DİLİ ile/ve İLMİN DİLİ ile/ve EDEBİYATIN DİLİ- DİNSEL METİN ile KLÂSİK METİN- DİPLEJİ ile HEMİPLEJİ ile KUADRİPLEJİ- DİPLOMATİK[Fr. < DIPLOMATIQUE] ile/ve/||/<> KORDİPLOMATİK[Fr. < CORPS DIPLOMATIQUE]- DİSLEKSİ ile/ve/||/<> ALEKSİ- DİŞ/LER ile/ve ALT ÇENE DİŞLERİ ile/ve AZI/AKIL DİŞLERİ- DİŞ ile FİL DİŞİ- DİŞ ile GÖZDİŞİ- DİŞ ile SÜTDİŞİ- DİŞLİ BALİNALAR ile/ve DİŞSİZ/ÇUBUKLU BALİNALAR- DÎVÂN EDEBİYATI ile TANZİMAT EDEBİYATI- DİYÂNET >< HIYÂNET/İHÂNET- DİYET ÜRÜN ile DİYABETİK ÜRÜN- DİZGE ile/ve/<> BÜTÜNLÜKLÜ DİZGE- DİZİ ZAMAN ALGILAMASI ile SÜREKLİ ZAMAN ALGILAMASI- DİZİ ZAMAN ile/ve NOKTASAL ZAMAN- DOĞA ARAŞTIRMALARINA YÖNELİK FARMAKOLOJİ ile KİMYACILARIN FARMAKOLOJİSİ- DOĞA KAYNAKLI FELÂKET/ÂFET ile/ve İNSAN KAYNAKLI FELÂKET/ÂFET ile/ve TEKNOLOJİ KAYNAKLI FELÂKET/ÂFET- DOĞA VAROLANI ile/ve/değil/yerine EYLEM VAROLANI (OLMAK)- DOĞADA/BİLİMDE:
ÖMRÜ değil YARI ÖMRÜ- DOĞAL BİLİNÇ ile/ve/<> EYTİŞİMSEL BİLİNÇ- DOĞAL SEÇİLİM ile/ve/||/<> EŞEYSEL SEÇİLİM- DOĞAL SİT ALANI ile/ve ARKEOLOJİK SİT ALANI ile/ve KENTSEL SİT ALANI- DOĞAN ile KIZIL ENSELİ DOĞAN- DOĞAYI BİLMEK ile/ve DOĞA AYNASINDA, KENDİNİ BİLMEK- DOĞRU AKIM ile/ve/||/<> ALTERNATİF AKIM- DOĞRUCA (ÜZERİNE) BAKIŞ ile/yerine SÜREGİDEN BAKIŞ- DOĞRUDAN YARDIM ile/değil/yerine DOLAYLI YARDIM- DOĞRUDAN ile SONRADAN- DOĞUM ile LAMAZE DOĞUM- DOKU ile KATILGAN DOKU- DOKU ile KORUN DOKUSU- DOKU ile ÖZEKDOKU/PARANKİMA[Yun.]- DOKU ile PEKDOKU- DOKU ile SERTDOKU- DOKU ile SÜNGER DOKU- DOKU ile YAĞDOKU- DOLAYIMLI BİLGİ ile/ve/<> DOĞRUDAN BİLGİ- DOMUZ ile GİNE DOMUZU- DOMUZ ile/ve YERDOMUZU/AARDVARK- DOWN SENDROMUNDA:
EDWARDS ile/||/<> PATAU- DOYMA ile AŞIRI DOYMA- DRAM[Fr. < Yun.] ile MELODRAM[Fr. < Yun.]- DRONE:
HAVADA ile/ve/||/<> SUDA- DUA TEPE değil/< KEKİK TEPE- DUA ile/ve/||/<> MAHATMA GANDHI'NİN DUASI- DUDAK/MİDE ORUCU ile/ve/değil/||/< DİL ORUCU- DUDAK ile/ve/değil YANAK ile/ve/değil YAKA- DUDAKSIL HARFLER ile/ve YARI DUDAKSIL HARFLER- DURAĞAN SÜREÇ ile/ve/değil/yerine ETKİN SÜREÇ- DURAĞAN TOPLUM ile/değil/yerine/>< DEVİNGEN TOPLUM- DURUK DİN ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DEVİMSEL/DİRİMSEL DİN- DURUM ile/ve/<> ARADURUM- DURUM ile/ve/||/<> SÜREDURUM/EYLEMSİZLİK- DURUMUNDA OLMAK ile/ve KONUMUNDA OLMAK- DUT AĞACI ile/ve GÖLGE DUTU AĞACI- DUVARDA:
KİREÇ HARÇLI ile/ve HORASAN HARÇLI- DUYARGA ile KÜÇÜK DUYARGA/ANTEN[Fr. < ANTENNE]- DUYGU ŞEMALARI ile/ve/||/<> ANLAM ŞEMALARI- DUYGUSAL BİRLİK ve/< İLKESEL BİRLİK- DUYGUSAL YALNIZLIK ile "ENTELEKTÜEL YALNIZLIK"- DUYULARDA KESİNLİK ile DUYULARIN KESİNLİĞİ- DÜĞÜM ile/değil KÖRDÜĞÜM- DÜMENCİ ile/değil/yerine/>< KÜREKÇİ- DÜN/LER ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< GÜN/LER- DÜNYA TARİHİ ile/ve/||/<>/>/< DÜŞÜNCE TARİHİ ile/ve/||/<>/>/< FELSEFE-BİLİM TARİHİ- DÜNYA VATANDAŞLIĞI ile/ve/||/<>/> EKİN(KÜLTÜR) VATANDAŞLIĞI- DÜNYANIN DÖNÜŞ HIZI:
KENDİ ÇEVRESİNDE ile/ve/||/<>/> GÜNEŞİN ÇEVRESİNDE- DÜNYAYI "ALGILAMA/YORUMLAMADA":
"OLDUĞUMUZ GİBİ" ile/değil/yerine/>< OLDUĞU GİBİ- DÜRBÜN ile ÇİÇEK DÜRBÜNÜ(KALEYDESKOP)- DÜŞMAN OLMAK ile/ve "GICIK" OLMAK- DÜŞMAN OLMAK değil/yerine/>< BİRBİRİNE HAYRAN OLMAK- DÜŞME KAYGISI ile/ve/||/<> YÜKSEK SES KAYGISI- DÜŞÜNCE ile FARKLILIKLARI BİRLİĞE GETİREN DÜŞÜNCE- DÜŞÜNCEDE ile/ve/||/<>/>/< EĞİTİMDE ile/ve/||/<>/>/< BİLİMDE- DÜŞÜNME/KONUŞMA HAKKI ile/ve/||/<>/> BİLGİLENME HAKKI- DÜŞÜNME ile/ve/<> YANSIMALI DÜŞÜNME- DÜŞÜNMEK ile/ve VAR OLMAYANI DÜŞÜN(EBİL)MEK- DÜŞÜNMEYİ BİLMEMEK ile/ve/<>/= KONUŞMAYI BİLMEMEK- DÜZ VİTES ile OTOMATİK VİTES- DÜZ YÖNELTEÇ/GİDON ile/ve/>< TERS YÖNELTEÇ/GİDON- DÜZEN ile/ve GİZLİ DÜZEN- DÜZENLİ GÖÇ ile/ve/||/<> DÜZENSİZ GÖÇ- DYOGEN ile/ve KIBRIS'LI DYOGEN ile/ve ROMEN DYOGEN- EBEGÜMECİ/PİNPİRİK ile AĞAÇ EBEGÜMECİ- EDENLİ EDİLGEN ile EDENSİZ EDİLGEN- EFRÂDINI CÂMÎ ve/<> ÂĞYÂRINI MÂNÎ- EGE DENİZİ değil ADALAR DENİZİ- EĞİLİM ile/ve/<> YÖNELİM- EĞİTİM ile/ve/||/<>/> DENETİM- EJDER(DRAGON) ile BOYNUZLU DAĞ EJDERİ- EK İŞ ile/ve/değil TEK İŞ- EKÂME Bİ'L-MEKÂN ile GANİYE Bİ'L-MEKÂN- EKİZDE/FOTOĞRAFTA:
ANALEMMA ile/ve/||/<> TUTULEMMA- EKLEM ile DÖNER EKLEM- EKMEK UNU ile/<> KEK UNU ile/<> PASTA UNU ile/<> ÇOK AMAÇLI UN- EKREM REŞİT REY ve/||/<> CEMAL REŞİT REY- EKSEN ile GÖKEKSENİ- EKSİ SONSUZ ile/ve/>< ARTI SONSUZ- EKSİK NEDEN ile/ve HAZIRLAYICI NEDEN- EKŞİ MAYA(BUĞDAYÇAVDAR/YULAF/...) ile/<> YAŞ MAYA ile/<> ETKİN KURU MAYA ile/<> HAZIR/ÇABUK(INSTANT) KURU MAYA- EL-BEYİN İLİŞKİSİ/EYTİŞİMİ ile/ve/<> DİL-DÜŞÜNCE İLİŞKİSİ/EYTİŞİMİ- ELEKTRİK/KÖMÜR ile BEYAZ KÖMÜR- ELEKTRON ile BETATRON- ELİF ile/ve HEMZE (ELİF)- ELİN KİRİ ile/ve/||/<>/>/< KALBİN KİRİ- ELMA ile İSVİÇRE ELMASI- ELMAS ile KARAELMAS- EMEKLEME ve/||/<>/>/< MEMEYE EMEKLEME- EMEL ile TÛLE EMEL- EMERGE SUBMERGE- ENCÂM[Ar.] ile/ve/<>/> SERENCÂM[Fars.]- ENCÜMEN/KOMİTE[Fr. < COMITE]/KOMİSYON değil/yerine/= YARKURUL/ALT KURUL- ENDERÛN ile/ve/||/<> DEHTERÛN- ENGEREK ile KATIRYILANI- ENGİNAR ile SAKIZ ENGİNAR- ENKERE MİN-HU KEZÂ ile NEKAME MİN-HU KEZÂ- ENSTRÜMAN[Fr.] değil/yerine/= ÇALGI/MÜZİK ARACI- EPA ya da DHA ile/değil/yerine/>< ALA- ERGEN(İN) ELEŞTİRİSİ ile/ve/değil/yerine/||/<> ERGİNİN(/YETKİN) ELEŞTİRİSİ- ERGİME ile AŞIRI ERGİME- ERGUVAN ile/||/<> JAKARANDA/MAVİ JAKARANDA/SİYAH POUİ/EĞRELTİ AĞACI- ERİK ile MÜRDÜMERİĞİ- ERKEĞİN PC'Sİ ile KADININ PC'Sİ- ERKEKLERİN, KADINLARA YAPTIĞI ÖVGÜ/İLTİFAT ile KADINLARIN, ERKEKLERE YAPTIĞI ÖVGÜ/İLTİFAT- ERKEN BAROK ile BAROK- ERMENİCE ile/ve/değil/<> KRAPAR ERMENİCESİ- ES-SELÂMÜN ALEYKÜM değil/ya da ES-SELÂM-Ü ALEYKÜM değil/ya da SELÂMÜN ALEYKÜM- ESER ÖĞELER(ELEMENTLER) ile/ve ULTRA ESER ÖĞELER(ELEMENTLER)- ESER ile/ve/<>/|| ŞAH-ESER- ESKATOLOJİ ile/ve FUTUROLOJİ- ESKİ ASTRONOMİ ile YENİ ASTRONOMİ- ESKİ ÇAĞ ile/ve/||/<>/> ANTİK ÇAĞ ile/ve/||/<>/> ORTA ÇAĞ ile/ve/||/<>/> YENİ ÇAĞ- ESKİ DİL ile TEMEL DİL- ESNAF ile/ve/<> EŞRAF- ESRE ile ESRE ile ÖTRE- ESTETİK ELEŞTİRİ ile İZLENİMCİ ELEŞTİRİ- EŞ ANLAMLI/LIK ile/ve ÇOK ANLAMLI/LIK- EŞ ÖZDEŞİM ile TAMAMLAYICI ÖZDEŞİM- EŞEK ARISI ile BÜYÜK/DEV EŞEK ARISI (YAK KATİLİ)- EŞEK ile YABANEŞEĞİ- EŞEŞEYSEL/LİK ile/değil HEMEŞEYSEL/LİK- EŞİTLİK ADÂLETİ ile/ve/<> ORAN ADÂLETİ- ET "UYGARLIĞI" ile/değil/yerine ANLAM/MÂNÂ UYGARLIĞI- ETÂ FULÂNUN ile CÂE FULÂNUN- ETİLEN[Fr. < ÉTHYLÈNE] ile ASETİLEN[Fr. < ACÉTYLÈNE]- EVDE BAKIM ile/ve/||/<> HASTAHANEDE BAKIM- EVLİYÂ ile/ve BEŞİK EVLİYÂSI- EVRENSEL BİLİM ile/değil EGEMEN BİLİM- EVRENSEL FELSEFE ile EGEMEN FELSEFE- EVRİM ile/ve/||/<> MOZAİK EVRİM- EYLEM ile/ve/değil/yerine BÜTÜNLÜK İÇİNDE EYLEM- EYLEM ile/ve ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EYLEM- EYLEM ile ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EYLEM(SATSANG)- EYLEMSİZ "ÖNGÖRÜ" ile/ve/<> ÖNGÖRÜSÜZ "EYLEM"- EYLEMSİZ DÜŞÜNME/DÜŞÜNCE ile/değil/yerine EYLEMLİ DÜŞÜNME/DÜŞÜNCE- EYLEMSİZ HAREKET ile/ve/||/<> KÜTLE ÇEKİMİ ALTINDAKİ NESNENİN HAREKETİ- EZGİ/NAĞME[Ar.]/MELODİ[Fr. < MÉLODIE] ile ARA NAĞME- FAAL FİİL ve AYNEL FİİL ve LÂ'MEL FİİL- FANEROZOİK ZAMANDA:
PALEOZOİK ile/ve/||/<>/> MEZOZOİK ile/ve/||/<>/> SENOZOİK- FARAZÎ ile/ve/değil/||/<>/< NAZARÎ- FARE ile AMERİKAN FARESİ- FARE ile CÜCE FARE- FARE ile ÇEKİRGE FARESİ- FARE ile ÇIPLAK, KÖR FARE- FARE ile/ve DİKENLİ FARE- FARE ile/ve EV FARESİ- FARE ile FİL FARESİ- FARE ile FİLFARESİ- FARE ile/ve HUŞFARESİ- FARE ile KÖR KÖSTEBEK FARESİ- FARE ile MİSK FARESİ/KALEMİS- FARE ile YELELİ FARE- FARKETMEK ile/ve/<> FARK'I FARKETMEK- FARKLI OLMAK(/OLMAYA ÇALIŞMAK) ile/ve/değil/yerine FARK YARATMAK(/YARATMAYA ÇALIŞMAK)- FASULYE/BEZELYE ile HİNTBEZELYESİ- FAZLA/LIK ile/değil AŞKIN/LIK- FEDERASYON[Fr./İng. < FEDERATION] değil/yerine/= ÜSTBİRLİK- FEHVA'L-HİTÂB ile DELÎLU'L-HİTÂB- FELSEFE'DE SEZGİ ile NIETZSCHE'DE SEZGİ- FELSEFE(PHILO-SOPHIA):
BİLGELİK SEVGİSİ ile/ve/||/<> SEVGİNİN BİLGELİĞİ- FELSEFE ile/ve/değil/<> EROSEFE- FELSEFÎ MİT ile/ve/<> ŞİİRSEL MİT- FERÂGAT AHLÂKI ile/ve/değil/yerine ANNELİK AHLÂKI- FERAH ile REFAH- FES ÇEŞİTLERİ ile/ve KAVUK ÇEŞİTLERİ- FIKIH ile USUL-İ FIKIH- FIRTINA ile KIRLANGIÇ FIRTINASI- FISTIK/PİSTE[Fars.] ile/ve/< YERFISTIĞI/ARAŞİT[Fr.(< Yun.)]- FİL DİŞİ ile FİLDİŞİ- FİLİKA[İt. < FELUCA] ile BÜYÜK FİLİKA- FİLMDE:
80'LER ile 90'LAR ile 2000'LER ile 2010'LAR- FİLOZOF BİLİM İNSANI ile TEKNİK BİLİM İNSANI- FİZİK ANTROPOLOJİ ile/ve SOSYAL ANTROPOLOJİ ile/ve PALEO ANTROPOLOJİ- FİZİK YASALARI:
BİRİNCİ DERECE ile/ve/||/<>/> İKİNCİ DERECE- FİZİK ile/ve/||/<> ASTRO FİZİK- FİZİK ile KUVANTUM FİZİĞİ ile TERMO DİNAMİK- FİZİK ile/ve/||/<>/> METAFİZİK- FİZİK ile METAFİZİK/MATEMATİKSEL FİZİK- FİZİK ile/ve MÜZİK- FİZİKSEL CİSİM ile MATEMATİKSEL CİSİM- FİZİKSEL NİCELİK İKİLİĞİ ile KİMYASAL NİCELİK İKİLİĞİ- FLAMİNGO ile BATI HİNT FLAMİNGOLARI- FLAMİNGO ile ŞİLİ FLAMİNGOSU- FLÜT ile/ve YAN FLÜT- FOIX KALESİ ile/ve MONTESEGUR KALESİ ile/ve QUERIBUS KALESİ- FOK ile BAYKAL FOKU- FOK ile GRÖNLAND FOKU- FOK ile KÖRFEZFOKU ile KEŞİŞFOKU ile KULAKLIFOK ile FİLFOKU- FOK ile LEOPAR FOKU- FOK ile WEDDLE FOKU- FOLYA ile KULAKLI FOLYA- FOTOĞRAF:
ÇEKİLEN ile/ve/değil/||/<>/> SEÇİLEN- FRANSIZ BAHÇESİ ile İNGİLİZ BAHÇESİ- GAGA ile ORNITORENG GAGASI- GALILEO AÇMAZI ile/ve/||/<> HILBERT OTELİ AÇMAZI ile/ve/||/<> TRISTRAM SHANDY AÇMAZI ile/ve/||/<> CANTOR AÇMAZI- GAM ile MAJÖR GAM- GANJ IRMAĞI YUNUSU ile AMAZON/PEMBE, IRMAK YUNUSU(BOTO)- GASTRONOMİ değil ASTRONOMİ- GAYBE/GAİBE İMAN değil GAYB/GAİB'TEN İMAN(EMİN OLMA)- GAYRET ve/||/<>/> RİAYET- GAZ BULUTU ile HİMİKO BULUTU- GAZ ile BOĞUCU GAZ- GAZ ile ÇAMUR GAZI- GAZLAR ile ASAL/SOY GAZLAR- GEBELİK BELİRTİLERİ ile/ve/değil/||/<> ÂDET BELİRTİLERİ- GEBELİKTE:
İLK 3 AY ile/ve/<> İKİNCİ 3 AY ile/ve/<> ÜÇÜNCÜ 3 AY- GECE UYKUSU ile/ve/||/<> GÜNDÜZ (ÖĞLE) UYKUSU/KAYLÛLE[Ar.]- GECE ile/ve KARANLIK GECE- GEÇERLİ BİLGİ ile GEÇERSİZ BİLGİ- GEÇİCİ ÇÖZÜM ile/ve/değil/||/<>/< ARA ÇÖZÜM- GEKO ile YAPRAK KUYRUKLU GEKO- GELECEK ve MİMARÎ ile/ve/||/<> MİMARÎ ve GELECEK- GELİN ile EĞRETİ GELİN- GELİŞTİRME ile/ve/<> PEKİŞTİRME- GEN ile/ve/||/<> MC1R GEN- GENELDE ile/ve/değil TEMELDE- GENETİK ile/ve/değil/||/<>/> EPİGENETİK- GENİŞ KAVRAM ile DERİN KAVRAM- GENİŞ ZAMANDA ile/ve/||/<> DAR ZAMANDA- GEOMETRİ ve/||/<> GONİOMETRİ[SİNÜS, COSİNÜS, TANJANT[TANGENS], COTANJANT[COTENGENS]]- GEOMETRİK ADÂLET ile/ve/||/<>/> ARİTMETİK ADÂLET- GERÇEK KUZEY ile/ve/<> GRİD KUZEYİ ile/ve/<> MANYETİK KUZEY- GERÇEK OLMAYAN HAKKINDAKİ FARKINDALIK ile/ve/>< GERÇEK DOĞAMIZ HAKKINDAKİ FARKINDALIK- GERGEDANLAR'DA:
SİYAH AFRİKA GERGEDANI ile AKGERGEDAN ile HİNT GERGEDANI ile ENDONEZYA GERGEDANI ile KUZEY BEYAZ GERGEDANI ile SUMATRA GERGEDANI ile YAVA GERGEDANI- GERGEDAN ile SUMATRA GERGEDANI- GERGEDAN ile TÜYLÜ GERGEDAN- GERİLLA[Fr. < GUERILLA] ile/>< KONTRGERİLLA[Fr. < CONTRE-GUERILLA]- GEYİK ile/ve ALAGEYİK/SIĞIN/MUS[Ural ormanında]- GEYİK ile FARE/CÜCE GEYİK- GEYİK ile KANADA GEYİĞİ/MUS- GEYİK ile/ve KATIRGEYİĞİ- GEYİK ile/ve KIZILGEYİK- GEZEGEN ADLARI ve/> TANRI ADLARI- GEZEGEN ile "SERSERİ GEZEGEN"- GEZEGEN ile CERES GEZEGENİ(EN BÜYÜK GEZEGEN)- GHRELİN ve/||/<>/> İNSÜLİN ve/||/<>/> LEPTİN- GİRDİLER DÖRTLÜSÜ ile/ve/<> YAŞAM DÖRTLÜSÜ ile/ve/<> UYUM DÖRTLÜSÜ ile/ve/<> DEĞERLER DÖRTLÜSÜ- GLİKOZ ile/ve/<> FRÜKTOZ/LEVÜLOZ[Fr.]- GÖĞÜS KABURGALARI ile/ve YÜZEN/YALANCI KABURGALAR- GÖKNAR ile KAZDAĞI GÖKNARI- GÖKTEN DÜŞEN ile GÖNÜLDEN DÜŞEN- GÖKTÜRK TÜRKÇESİ ile/ve/<> OĞUZ TÜRKÇESİ ile/ve/<> ANADOLU TÜRKÇESİ- GÖL ile ARJANTİN GÖLÜ- GÖLET ile FİLET- GÖLGE/LİK ile/ve/değil/||/<>/< BİLGE/LİK- GÖLGE ile TAM GÖLGE- GÖLGE ile YARIGÖLGE- GÖLGENDE DİNLENEN değil/yerine GÖNLÜNDE DİNLENEN- GÖNÜL KOYMAK ile/değil/yerine/||/<>/< MESAFE KOYMAK- GÖRELİLİK/GALILEO GÖRELİLİĞİ ile/ve/<>/< ÖZEL GÖRELİLİK ile/ve/<>/< GENEL GÖRELİLİK- GÖRME/TATMA/KOKLAMA/DOKUNMA ile/ve/değil/||/<>/< DUYMA- GÖRÜ AKSİYONLARI ile/ve/||/<> ALGI ÖNGÖRÜLERİ ile/ve/||/<> DENEYİM ANALOJİLERİ ile/ve/||/<> AMPİRİK DENEYİMİN POSTULATLARI[genel]- GÖVDE AMELİYATI ile/ve/||/<> MANEVİ AMELİYAT- GÖZ KARARI ile/ve EL KARARI- GÖZ ile KENE GÖZ- GÖZE ORGANELLERİNDE:
KLOROPLAST ile/ve/<> KROMOPLAST ile/ve/<> LÖKOPLAST- GÖZETİM ile/ve/<> DENETİM- GÖZLEMSEL BİLGİ ile/ve KATILIMSAL BİLGİ- GÖZLÜK ile/||/<> KELEBEK GÖZLÜK- GÖZYAŞI:
KEDERDE ile BOZULMADA ile SOĞANDA ile GÜLÜŞTE- GÖZYAŞI ile/ve/değil/<> KANLI GÖZYAŞI- GÖZYAŞININ:
DIŞA AKMASI ile/ve İÇE AKMASI- GRAND KANYON'DA:
KUZEY YAKASI ile/ve/||/<> GÜNEY YAKASI ile/ve/||/<> BATI YAKASI- GRANİT ile/değil/yerine/||/<>/> BİYO GRANİT- GREYFURT ile POMELO(ŞADOK ÇİN GREYFURDU)- GRİ SU ile/ve SİYAH SU- GUGUK KUŞU ile/||/<> KOŞAR/YER GUGUK KUŞU/ROAD RUNNER- GURULTU ile/ve/> GÜRÜLTÜ- GURUR ile/ve/değil/yerine ONUR- GÜÇ ile GİZİL GÜÇ- GÜÇLÜ ve/||/<>/> DAHA GÜÇLÜ- GÜFTÂR[Fars.] ile/ve/+/değil/yerine/||/<>/> KÂR[Fars.]- GÜL[Fars.] ile/ve KAMELYA/ÇİNGÜLÜ/JAPONGÜLÜ- GÜL[Fars.] ile MENEKŞEGÜLÜ- GÜL ile "KIRIK GÜL"- GÜL ile ÇİN GÜLÜ- GÜLMEK:
"UMDUĞUMUZLA ile/ve/değil/yerine/>< BULDUĞUMUZLA- GÜLSUYU:
KALP İÇİN ve/<> BEYİN İÇİN- GÜLÜN (DAHA) GÜZELİ ve/||/<>/> DOSTUN (DAHA) GÜZELİ ve/||/<>/> İNSANIN (DAHA) GÜZELİ- GÜMÜŞ SIRTLI GORİL/ENGAGİ[yerel dilde] ile DUMAN SIRTLI DAĞ GORİLİ- GÜMÜŞ ile ALMANGÜMÜŞÜ/FAKFON/MAYŞOR[< Maillot ve Charier'in adından]- GÜN ile ALA GÜN- GÜN ile/ve/||/<> ARTIK GÜN- GÜNÇİÇEĞİ/GÜNEBAKAN/GÜNDÖNDÜ = AYÇİÇEĞİ- GÜNDELİK METİN ile KURMACA METİN ile KULLANMALIK METİN- GÜNEĞİK/KARAKAVUK/HİNDİBÂ[Ar.] ile KARAHİNDİBA- GÜNEŞ PATLAMALARINDA:
KUZEYE YÖNELİK OLAN ile/ve GÜNEYE YÖNELİK OLAN- GÜNEŞ SİSTEMİ ile/ve/||/<>/> SAMANYOLU GALAKSİSİ ile/ve/||/<>/> MİLYARLARCA GALAKSİ- GÜNEŞ TUTULMASI/KÜSUF[Ar.] ile HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI- GÜNEŞ ile/ve/<> BEYAZ GÜNEŞ- GÜNEŞBALIĞI ile OKYANUS GÜNEŞBALIĞI- GÜNEŞE:
ARKAMIZI DÖNMEK değil/yerine/>< YÜZÜMÜZÜ DÖNMEK- GÜNEY YARIM KÜREDE ile/ve KUZEY YARIM KÜREDE- GÜNLÜK DİL ile HUKUK DİLİ- GÜNLÜK YAŞA(MAK) ile/değil/yerine GÜNÜ YAŞA(MAK)- GÜREŞ ile HİNTGÜREŞİ- GÜREŞ ile SUMO GÜREŞİ- GÜRÜLTÜ ile/ve/||/<> BEYAZ GÜRÜLTÜ- GÜVE ile ATLAS GÜVESİ/KELEBEĞİ- GÜVERCİN ile GÖÇMEN GÜVERCİN- GÜVERCİN ile KAYA/YABANİ/BAYAĞI GÜVERCİNİ- GÜVERCİN ile YOLCU GÜVERCİNi- GÜZEL EKİZ(FOTOĞRAF) ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ANLATAN EKİZ(FOTOĞRAF)- HABERDÂR[Ar. + Fars.] ile ALEMDÂR[Ar. + Fars.] ile FEHİMDÂR[Ar. + Fars.]- HÂCET(GEREK/SİNİM) YOK:
[ne] İNKÂR'A ve/ne de İKRAR'A- HADDİNİ BİLMEK ile/ve HAKKINI BİLMEK- HADDİNİ BİLMEK ve HESABINI BİLMEK- HAFİF BAYGINLIK ile ŞİDDETLİ BAYGINLIK- HAFİF UNLU ile/ve ORTA DERECE UNLU ile/ve ÇOK UNLU- HAK ile/ve/||/<>/> DİRENME HAKKI- HAK ile/ve/||/<>/< HAKLARA SAHİP OLMA HAKKI- HAK ile/ve YERİNDE HAK- HÂKA BİHİ ile NEZELE BİHİ- HAKİKAT AHLÂKI ve ÖZGÜRLÜK AHLÂKI- HÂKİM ile/<> (SULH/CEZA) SORGU HAKİMİ- HAKK'I, KİŞİYLE TANIMAK ile/ve/||/<> KİŞİ'Yİ, HAKK'LA TANIMAK- HAKKIN, SENİN YANINDA OLDUĞUNA İNANMAK ile/ve/değil/yerine/<> KENDİNİN, HAKKIN YANINDA OLDUĞUNA İNANMAK- HAKLI OLANI, GÜÇLÜ KILAMAMAK ve/ne yazık ki/> GÜÇLÜ OLANI, "HAKLI KILMAK"- HAKLI OLMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< AKLI OLMAK- HAL EHLİ ile/ve/<> AŞK EHLİ- HAL ve/> MAHAL ve/> TAHALLÜL- HALÂ ile/ve MELÂ- HALİL İBRAHİM SOFRASI ile ZEKERİYÂ SOFRASI- HALT (ETMEK) ile/değil/yerine/>< HÂL (ETMEK)- HÂMÎ ile/ve/||/<>/> MAHMÎ- HAMİYYETİN GEREKTİRDİĞİ GAZAB ile HİKMETİN GEREKTİRDİĞİ GAZAB- HAPŞIRMA ile IŞINSAL HAPŞIRMA YANSIMASI- HARDAL ile AKHARDAL- HAREKET'TE:
YER DEĞİŞTİRMEK değil KENDİ İÇİNDE DEĞİŞMEK- HARF (KULLANIMI) ile/ve RAKAM (KULLANIMI)- HARF ABECESİ ile/ve/||/<>/< HECE ABECESİ- HASL ETMEK ile/ve/değil/yerine VASL ETMEK- HASTALIK SONRASI SÜMÜK (TADI) ile BALGAM (TADI)- HASTALIK TIBBI ile/ve/||/<>/< SAĞLIK TIBBI- HASTALIK ile KALITSAL/IRSÎ HASTALIK- HATALU'L-LİSÂN ile ZELEKU'L-LİSÂN- HATM ETMEK ile/ve/<> HAZM ETMEK- HATT ile ŞEYH HAMDULLAH KARAHİSAR HATTI- HAVA KİRLİLİĞİ ile/ve/değil/||/<> İÇ ORTAM/MEKÂN HAVA KİRLİLİĞİ- HAVUÇ ile KUM HAVUCU- HAYAL-MEYAL (ANIMSAMAK)- HAYAT AĞACI ile/ve/değil/yerine/<> BİLGELİK AĞACI- HAYRAN BAKIŞ ile AYRAN BAKIŞ- HAYVAN HORTUMU ile FİL HORTUMU ile BÖCEKLERDE GÖRÜLEN HORTUM- HAYVAN-I NÂTIK ile HAYVAN-I DÂHIK ile CİSM-İ DÂHIK- HAYVANLAR:
YEMEK ve/||/<> BİNEK ve/||/<> DENEK
DEĞİLDİR!- HAYVANSAL "PROTEİN" ile/değil/yerine/||/<>/< BİTKİSEL PROTEİN- HAZIR BİLGİ ile/ve/değil/yerine YÖNLENDİRİCİ BİLGİ- HÂZİN ile ABDURRAHMAN el-HÂZİNÎ- HEBÂ değil/yerine/>< ÇABA- HELVA ile KOZ HELVA- HEMATİT ile MANYATİT- HER ile/ve BASİT HER- HERAKLEITOS AÇMAZI ile/ve/||/<> ÇOKLUK AÇMAZI ile/ve/||/<> THESEUS AÇMAZI- HERCAİ MENEKŞE ile YABANİ HERCAİ MENEKŞE- HERHANGİ BİRİ OLMAK ile/değil/yerine BELİRLİ BİR KİŞİ OLMAK- HERTZ:
60 ile/<>/> 90 ile/<>/> 120 ile/<>/> 144- HERTZ ile KİLOHERTZ- HESAPLAŞMAYI:
KENDİNLE YAPMAK ile/ve KENDİNE YAPMAK- HIPOPE:
İKİ KÜRELİ ile/ve/<> DÖRT KÜRELİ- HIRSIZ ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> POLİTİK HIRSIZ- HIYAR ile EŞEKHIYARI- HIYAR ile HİNTHIYARI/HIYARŞEMBE- HIZ ile/ve/||/<> ANLIK HIZ- HIZ ile BAĞIL HIZ- HIZLI GİTMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< UZAĞA GİDEBİLMEK- HIZLI KONUŞMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< AKICI KONUŞMAK- HIZLI KULLANIM değil/yerine SAKİN KULLANIM- HIZLI MODA ile/değil/yerine/>< YAVAŞ MODA- HIZLI ÖRGÜTLEN(EBİL)ME ile/ve/değil/<> NİTELİKLİ ÖRGÜTLENME- HİCRÎ TAKVİM ile/ve MÎLÂDÎ TAKVİM(EFRENCÎ/GREGORYEN TAKVİM) ile/ve MUSEVÎ TAKVİMİ- HİNDİ/GÜLÜK ile GURK | BABA HİNDİ- HİNT İNCİRİ ile KAVAK İNCİRİ- HİNT OKYANUSUNDA:
ANDAMAN DENİZİ ile/ve/||/<> MALAKKA BOĞAZI ile/ve/||/<> MARTABAN KÖRFEZİ ile/ve/||/<> BENGAL KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KANBAY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KUÇ KÖRFEZİ ile/ve/||/<> UMMAN DENİZİ ile/ve/||/<> UMMAN KÖRFEZİ ile/ve/||/<> BASRA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> YEMEN DENİZİ ile/ve/||/<> ADEN KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KIZILDENİZ ile/ve/||/<> MOZAMBİK KANALI ile/ve/||/<> SOFALA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> DELAGOA KÖRFEZİ- HİPOFİZ BEZİ ile KALKANBEZİ/TİROİD BEZİ ile PARATİROİD BEZİ ile LENF BEZİ ile BÖBREK ÜSTÜ BEZİ ile PANKREAS BEZİ ile EŞEYSEL BEZ ile İÇ SALGI BEZLERİ ile GASTRİT SUYU BEZİ ile GÖĞÜS KEMİĞİ ARKASINDA BULUNAN İÇSALGI BEZİ/TİMUS- HİPOKONDRİASİS ile HİPERKONDRİASİS- HİSSİYAT ile/ve HADSİYAT- HİZMET:
AŞK İLE değil SEVGİ/MUHABBET İLE- HİZMET:
MİNNETSİZ ve/<> KÜLFETSİZ ve/<> ÜCRETSİZ ve/<> TEŞEKKÜRSÜZ- HİZMET:
REHBETEN ile/değil/yerine/>< RAĞBETEN- HİZMETİN:
[ne yazık ki]
KÖTÜ İŞLEMESİ ile/ve/||/<>/< GEÇ İŞLEMESİ ile/ve/||/<>/< İŞLEMEMESİ- HOMEROS ile/ve/||/<> HESIODOS- HOMOZİGOT ile HETEROZİGOT- HOR GÖRMEK ile KENDİNİ HOR GÖRMEK- HUBER KÖŞKÜ ile/= CUHMURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ- HUDURÎ BİLGİ ile/ve KESBÎ BİLGİ- HURMA AĞACI ile/= MAYAAĞACI- HUZÛR ve/||/<> SÜRÛR- HÜSNÜ ERTUĞRUL ve/||/<>/> MUHSİN ERTUĞRUL- I. ŞEKİL ile II. ŞEKİL ile III. ŞEKİL ile IV. ŞEKİL- I. TANZİMAT ile/ve/||/<>/> II. TANZİMAT ile/ve/||/<>/> SERVET-İ FÜNÛN ile/ve/||/<>/> FECR-İ ÂTÎ ile/ve/||/<>/> MİLLÎ EDEBİYAT- I. VİYANA OKULU ile/ve/<> II. VİYANA OKULU- IGUANA ile GALAPAGOS KARA IGUANASI ile GALAPAGOS DENİZ IGUANASI- ILICA > KAPLICA- IMPORT and DISCOUNTED IMPORTS and IMPORT LEVY and IMPORT REGIME and IMPORT SUBSTITUTION and SAFETY CONTROLS ON IMPORTS and SUBSIDISED IMPORTS- IRKÇI ULUSÇULUK ile ETNİK ULUSÇULUK ile KÜLTÜREL ULUSÇULUK ile VATAN ULUSÇULUK- IRMAK ile BÜYÜK IRMAK- IRMAK ile/ve GÖL ile/ve DENİZ ile/ve ANADENİZ/OKYANUS- ISI ile ÖZGÜL ISI- ISIN/KALORİ[Fr.] ile KİLOKALORİ[Fr.]- ISIRARAK ile KOPARARAK- ISLAK ZEMİN ile KAYGAN ZEMİN- IŞIK ile/ve/<> GÜNEŞ IŞIĞI- ITLÂK ile/>< İTİLÂK- İBÂRÂTLAR ile/ve İŞÂRÂTLAR ile/ve LETÂİF/LER ile/ve HAKÂİK/LER ile/ve MESEL/LER- İBN YUNUS ile KEMALEDDIN İBN YUNUS- İCÂZET KAYDI ile/ve MÜNÂVELE KAYDI ile/ve VAKIF KAYDI- İCTEZE'E ile BİH ile İKTEFÂ BİH- İÇ DENETİM ile/ve/<> BAĞIMSIZ DENETİM- İÇBÜKEY/OBRUK/KONKAV[Fr. < CONCAVE] ile DIŞBÜKEY/KONVEKS[Fr. < CONVEXE]- İÇEDÖNÜK/LÜK ile DIŞADÖNÜK/LÜK- İÇERİK DEĞER ile/ve/<> KÜLTÜREL DEĞER- İÇİNDE OLMAK ile/ve PARÇASI OLMAK- İÇSEL TARİH ile/ve/||/<> DIŞSAL TARİH- İD ile/ve/||/<> EGO ile/ve/||/<> SÜPER EGO- İDÂRÎ KOLLUK ile/ve/<> ADLÎ KOLLUK- İFLÂH (OLMA[MA]K) ile İSLÂH (OLMA[MA]K)- İFTİTÂH TEKBİRİ ile/ve/<> İSTİFTÂH TEKBİRİ ile/ve/<> TAHRİME TEKBİRİ ile/ve/<> TEŞRÎK TEKBİRİ- İGTİMÂD/İGMÂD[< GIMÂ] | İĞTİLÂF/İGLÂF[< GILÂF] ile İTİMAD[< AMD]- İGUANA ile/ve/<> DENİZ İGUANASI- İHÂTÂ DUVARI ile/ve/||/<> İSTİNÂD DUVARI- İHSÂN ETMEK ile İKRÂM ETMEK- İHTİLÂF EKOLÜ ile/değil/yerine İTTİFAK EKOLÜ- İHTİYÂR ile/ve DENGELİ(İTİDALİ/İTİDALLİ) İHTİYÂR- İHTİYÂRÎ VAKİT ile/ve/<> ZARURÎ VAKİT- İHTİYÂT ile İTİYAT- İKİ KİŞİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE:
[ne yazık ki]
| "BEL ALTI/NDAN" "BAKAN/YAKLAŞAN" ile/ve/||/<> "KARINDAN" "BAKAN/YAKLAŞAN" ile/ve/||/<> "ZİHİN/DEN" "BAKAN/YAKLAŞAN" |
ile/değil/yerine/><
KALP/TEN BAKAN/YAKLAŞAN- İKİ KÖK ile/<> KARE KÖK ile/<> KÜP KÖK- İKİNCİL KAYNAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BİRİNCİL KAYNAKLAR- İKİNCİL KAYNAKLAR ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ANA KAYNAKLAR- İKİNCİL KORUMA ile İNSANİ KORUMA ile GEÇİCİ KORUMA- İKLİM HARİTASI ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ANAKARA/KITA HARİTASI- İKONA/LAR ile KOKONA/LAR- İKRÂM[< KEREM | çoğ. İKRÂMÂT] ve/||/<>/>/< İNÂM[< NİMET | çoğ. İNÂMÂT]- İKRAM ile/ve İNAM- İLÂCIN:
ETKİN DOZU ile/ve/<> DEVAM DOZU- İLÂHÎ MELANKOLİ ile AKLÎ MELANKOLİ ile HAYALÎ MELANKOLİ- İLÂHİ ile USUL-İ İLÂHİ- İLGİLENME ile/ve/||/<> İLİŞKİLENME- İLİMLERİN AMACI ile/ve AMELLERİN AMACI- İLİŞKİ ile/değil İLİŞKİ DIŞI İLİŞKİ- İLK DİL ile/ve EVRENSEL DİL- İLK ERGİNLEŞME ile/ve/||/<>/> İKİNCİ ERGİNLEŞME ile/ve/||/<>/> ERGENLİK ile/ve/||/<>/> ERİŞKİNLİK ile/ve/||/<>/> YETİŞKİNLİK ile/ve/||/<>/> OLGUNLUK- İLK FELSEFE ile/ve İKİNCİ FELSEFE- İLK KEMÂL ile/ve İKİNCİ KEMÂL- İLKBAHAR NOKTASI ile SONBAHAR NOKTASI ile GÜN-TÜN EŞİTLİĞİ(EKİNOKS)- İLKE ile/ve/||/<>/>/< ARKE ile/ve/||/<>/>/< ERKE- İLKİN AĞIZLILAR ile/ve/değil/||/<>/> İKİNCİL AĞIZLILAR- İLKOKUL değil İLKÖĞRETİM (OKULU)- İLM el-YAKÎN ile AYN el-YAKÎN ile HAKK el-YAKÎN- İLM'EL YAKÎN ile/ve AYN'EL YAKÎN ile/ve HAKK'EL YAKÎN- İLM'EL YAKÎN ile AYN'EL YAKÎN ile HAKK'EL YAKÎN- İMAN:
GENEL(İCMÂLİ) ile/ve/||/<>/>/< AYRINTILI/AÇIKLAMALI(TAFSİLÎ)- İMAN ile/ve İSLÂM ile/ve İHSAN- İMANDA EKSİKLİK ile İNTİKAL VE İRFANDA EKSİKLİK- İMPARATOR PENGUENİ ile/değil ADELİE PENGUENİ- İNANILACAK BİLİM değil/yerine GÜVENİLİR BİLİM- İNCİR AĞACI ile/değil KOKAR AĞACI- İNCİR/YEMİŞ ile BURUK İNCİR/YEMİŞ- İNCİR ile MISIR/FRENK, HİNT, KİLİS, PABUÇ İNCİRİ / BABUTSA / KAYNANADİLİ / KÜREKYEMİŞİ- İNCİR ile PATLICAN İNCİRİ- İNEK ile MANDA/DOMBAY/SU SIĞIRI/CAMIŞ/KÖMÜŞ[Fars. < GAVMİŞ]- İNGİLİZ SERVİSİ ile FRANSIZ SERVİSİ ile RUS SERVİSİ ile AMERİKAN SERVİSİ- İNGİLİZ YARARCILIĞI ile/ve/||/<>/> EVRİMCİ DOĞACILIK ile/ve/||/<>/> AMERİKAN YARARCILIĞI- İNORGANİK/ANORGANİK ile/||/<>/> KİMYASAL ile/||/<>/> ORGANİK- İNSAN BAĞIRSAĞI MİKROBİYATASINDA:
FIRMICUTES ile/ve/||/<> BACTEROIDETES ile/ve/||/<> ACTINOBACTERIA ile/ve/||/<> PROTEOBACTERIA- İNSAN GÖVDESİNDE BULUNAN:
DOĞAL ÖĞELER(ELEMENTLER) ile/ve/<> İZ ÖĞELER(ELEMENTLER)- İNSAN YAŞAMI değil/yerine YAŞAM- İNSAN:
"EN ŞEREFLİ" VAROLAN değil TEK ŞEREFLİ VAROLAN- İNSAN:
DİRİMSEL(BİYO) ve/||/<> ANLIKSAL/ZİHİNSEL(PSİKO) ve/||/<> TOPLUMSAL(SOSYAL) VAROLAN- İNSAN:
DOĞA VAROLANI ve/||/<>/> EĞİTİM VAROLANI- İNSAN/KİŞİ:
KENDİ OLAN ile/ve/||/<> ARASINDA (SIKIŞIP) KALAN ile/ve/||/<> ÂŞIK OLAN- İNSANDA:
BAKTERİ SAYISI ile GÖZE(HÜCRE) SAYISI- İNSANIN/KİŞİNİN:
TENSEL VAROLUŞ/U ile/ve/<> TİNSEL VAROLUŞ/U- İNSANÎ KONULAR/DURUMLAR/OLAYLAR:
AŞILMASI GEREKEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ANLAŞILMASI GEREKEN- İNSÜLİN:
KISA SÜRE ETKİLİ ile/ve UZUN SÜRE ETKİLİ- İNTİZÂÎ TECVİZ ile/ve İHTİRAÎ TECVİZ- İP ile/<> LİKRALI İP- İPEK YOLU ve/||/<> İLİM YOLU- İPEKYOLU ile/ve BAHARAT YOLU- İRÂDE DIŞI ile/ve/değil İHTİYÂR DIŞI- İRAN HURMASI ile ÖTEKİ HURMALAR- İRMİK HELVASI ile/ve UN HELVASI- İRMİK ile/ve HİNT İRMİĞİ/SAGU[Malezya dilinden]- İS MÜREKKEBİ ile/ve ZER/ALTIN MÜREKKEBİ- İSFENCİYYE-İ KARNİYYE ile İSFENCİYYE-İ KİLSİYYE- İSHAK KUŞU/BATAKLIK BAYKUŞU ile ÇİZGİLİ İSHAK KUŞU- İSLÂM ile HRİSTİYANLAŞTIRILMIŞ İSLÂM- İSPİNOZ ile GALAPAGOS VAMPİR İSPİNOZU- İST. BOĞAZI'NDA:
ÜST AKINTI ile/ve ALT AKINTI- İSTANBUL('UN):
EFENDİSİ ile/ve MANEVÎ EFENDİSİ ile/ve KÜLTÜREL EFENDİSİ- İSTATİKSEL YASA ile/ve/||/<> ÇOK BÜYÜK SAYILAR YASASI- İŞ'ÂL[< ŞAAL] ile İŞ'ÂR[çoğ. İŞ'ÂRÂT]- İŞLENEBİLİR VERİ ile/ve/||/<>/> ERİŞİLEBİLİR VERİ ile/ve/||/<>/> OKUNABİLİR VERİ ile/ve/||/<>/> ANLAŞILABİLİR VERİ- İŞTEN ÇIKIŞTA/ÇIKARILMADA:
KIDEM TAZMİNATI ile/ve/<> İHBAR TAZMİNATI ile/ve/<> İŞSİZLİK ÖDENEĞİ- İŞVE[Ar.] ile/ve CİLVE[Ar.]- İTİRAF ETMEK ile/değil KABUL ETMEK- İYİ HEKİM ile/ve/||/<>/> USTA HEKİM- İYİLİĞE İYİLİK ile KÖTÜLÜĞE İYİLİK- İYİLİK:
NESNEL ile/ve/||/<> ÖZNEL- İZAHI yoksa/> MİZAHI- JAMES COOK'UN:
I. YOLCULUĞU ile/ve/||/<>/> II. YOLCULUĞU ile/ve/||/<>/> III. YOLCULUĞU)- JAPONCA'DA (KANJİ):
AĞAÇ ile/ve/||/<>/> KİTAP/KÖK ile/ve/||/<>/> KORU ile/ve/||/<>/> ORMAN- JEAN JACQUES ROUSSEAU ile/ve JACQUES COUSTEAU- JOSEPH PULITZER ile GEORGES POLITZER- JUL[Fizik bilgini Joule'ün adından] ile/ve/<>/> KİLOJUL- KABAK ile ARMUT KABAĞI- KABAK ile ASMA KABAĞI- KABAK ile BALKABAĞI/HELVACIKABAĞI/KESTANEKABAĞI- KABBALAH:
KABIN İLMİ ile/ve/<> KABUL İLMİ- KABLELMİLAT değil/yerine/= MİLÂTTAN ÖNCE- KAÇKAR DAĞLARI ile/ve KÜRE DAĞLARI- KAÇKARLAR ile/ve/||/<> KALÇARLAR- KAÇMAK ile/ve/değil/ne yazık ki KOLAYINA KAÇMAK- KADAYIF[Ar. < KATAİF] ile TEL KADAYIF ile KÜNEFE- KADDERA LEHÛ KEZÂ ile MENÂ LEHÛ KEZÂ- KADEH ile/ve/değil/yerine PİSAGOR'UN KADEHİ- KAFATASININ DIŞ ZARI ile KALP DIŞ ZARI- KAFATASININ DIŞ ZARI ile KEMİK DIŞ ZARI- KAFAYI:
SAĞA SOLA SALLAMAK ile AŞAĞI YUKARI SALLAMAK- KÂĞIT BALIĞI ile/||/<> KAYIŞ BALIĞI- KÂĞIT PARA:
HÜKÜMDARIN BORCU ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< HALKIN BORCU- KÂĞIT ile KUŞEKÂĞIDI/PAPYEKUŞE[Fr. < COUCHE]- KAHVERENGİ PELİKAN ile/ve/||/<> PERU PELİKANLARI- KAHVERENGİ ile BAKIR RENGİ- KALA ile BEYAZ KALA- KALAALLİTLER ile/ve İNUVİALUİTLER ile/ve İNUPİATLAR, YUPİGETLER, YUPLİTLER, ALUTİİTLER ile/ve YUPİKLER[:
Gerçek kişi]- KALBİN YOLU ile/ve/||/<> ZİHNİN YOLU- KALÇA KEMİĞİ ile PALDIM KEMİĞİ- KALDIRIM ile ARNAVUT KALDIRIMI- KALEDONYA ile/ve/<> YENİ KALEDONYA- KALEM TÜKETMEK ile/ve/değil/daha çok/+/||/<>/></< SİLGİ TÜKETMEK- KALEM ile/ve DOLMA KALEM- KALEM ile KURŞUN KALEM- KALIN HACİMLİ değil GENİŞ HACİMLİ- KALP ZARI YANGISI ile/ve KARIN ZARI(PERİTON) YANGISI ile/ve BAĞIRSAK YANGISI ile/ve MESANE YANGISI- KALSEDON/KALKEDON TAŞI değil/yerine/= KADIKÖY TAŞI- KAMER BALIĞI değil/yerine/= AY BALIĞI- KAMIŞ ile SU KAMIŞI/HASIR OTU/KOFA/KİLİZ- KAMUTAY ile/ve/||/<> KURULTAY[Moğolca]- KAN BAĞIŞI ve ÖRGEN BAĞIŞI- KAN ile KAN DOKU- KAN ile KİRLİ KAN- KAN ile PIHTILAŞMIŞ KAN(ALAK/ALEKA[Ar.])- KAN ile/ve/||/<>/> TEMİZ KAN- KANAL ile MİDİ KANALI- KANAL ile SU KANALI- KANARYA SESİ ile/ve BÜLBÜL SESİ- KANAT TELEKLERİ ile/ve/<> KUYRUK TELEKLERİ- KANCALI İĞNE değil/yerine ÇENGELLİ İĞNE- KANGURU ile KISA KUYRUKLU KANGURU- KANGURU ile KIZIL KANGURU- KANTARON ile KANTARON ile KIZIL KANTARON- KAP KALAYLAMAK ile/ve/<>/değil/yerine KALP KALAYLAMAK- KAPI ile/ve ENGİN KAPI- KAPILAR:
İKİ MENTEŞELİ değil/yerine (EN AZ) ÜÇ MENTEŞELİ- KAPİTALİZM:
ÜRÜN ÜRETME değil/ne yazık ki/>< MÜŞTERİ ÜRETME- KAPLAN ile/ve BENGAL KAPLANI- KAPLAN ile/ve BEYAZ KAPLAN- KAPLAN ile/ne yazık ki GÜNEY ÇİN KAPLANI- KAPLAN ile HAZAR KAPLANI- KAPLAN ile KILIÇ DİŞLİ KAPLAN(SMILODON)- KAPLAN ile MALEZYA KAPLANI- KAPLAN ile SİBİRYA KAPLANI- KAPLAN ile/ve SUMATRA KAPLANI- KAPLAN ile TAZMANYA KAPLANI/KURDU- KAPLUMBAĞA ile KIRMIZI KULAKLI SU KAPLUMBAĞASI- KAPLUMBAĞA ile KUZEY YILAN BOYUNLU KAPLUMBAĞASI- KAPLUMBAĞA ile YASSI BAŞLI VE YUMUŞAK KABUKLU KAPLUMBAĞA- KAPSAYICI/LIK ile/ve/||/<> KUCAKLAYICI/LIK- KAR ile/değil SULUSEPKEN/SEPKEN- KARA ASTRONOMİSİ ile/ve DENİZ ASTRONOMİSİ- KARA ÇAM ile KIZIL ÇAM ile YEŞİL ÇAM- KARA ÇÖL ile/ve/<> KIZIL ÇÖL- KARA KAPLUMBAĞASI ile BATAKLIK KAPLUMBAĞASI ile TATLISU KAPLUMBAĞASI ile DENİZ KAPLUMBAĞASI- KARA KURBAĞASI ile DEV KARA KURBAĞASI- KARA KURBAĞASI ile FOWLER KARA KURBAĞASI- KARA MEMELİLERİ ile/ve DENİZ MEMELİLERİ- KARA/TOPRAK UYGARLIĞI ile/ve/||/<>/> DENİZ UYGARLIĞI- KARABAŞ MARTI ile BÜYÜK KARABAŞ MARTI- KARABAŞ MARTI ile KÜÇÜK KARABAŞ MARTI- KARABAŞ MARTI ile KÜÇÜK MARTI- KARABATAK ile TEPELİ KARABATAK- KARACIL OMURGALILAR:
SÜRÜNGENLER ile/ve/<> KUŞLAR ile/ve/<> MEMELİLER- KARADENİZ MEDRESELERİ ile/ve AKDENİZ MEDRESELERİ- KARANFİL ile KASTAMONU KARANFİLİ- KARAR VERMEK ile/ve İZİN VERMEK- KARBON:
HAZNELERİ ile/ve/||/<> AKIŞLARI- KARBONAT ile SODYUM KARBONAT- KARDEŞ ile/<> SÜTKARDEŞ- KARDEŞ ile/ve ÜVEY KARDEŞ- KARGA BURNU değil KARGABURNU- KARGA ile ALAKARGA/ALAKABAK/KESTANEKARGASI ile KIZILCA KARGA- KARGA ile BÜYÜK KARGA- KARGA ile EKİNKARGASI- KARGA ile HİNT KARGASI- KARGA ile KIRMIZI GAGALI, DAĞ KARGASI- KARGA ile/ve KUZGUN/KARAKARGA- KARGA ile KÜÇÜK KARGA- KARGA ile SİBİRYA ALA KARGASI- KARGA ile SOYGA- KARGANIN SESİ ile MARTININ SESİ- KARGODA:
HASARLI MAL ile EKSİK MAL- KARINCA ile/ve AKKARINCA/DİVİK/TERMİT ile/ve ÖTEKİ KÜÇÜK CANLILAR- KARINCA ile ARJANTİN KARINCASI- KARINCA ile ATEŞ KARINCASI- KARINCA ile ATLIKARINCA- KARINCA ile BEYAZ KARINCA- KARINCA ile KIRMIZI KARINCA- KARINCA ile MERMİ KARINCA- KARINCA ile SÜRÜCÜ KARINCA- KARINCA ile UÇAN KARINCA- KARINCAYİYEN/KARINCAKUŞU ile KESELİ KARINCAYİYEN- KARİDES ile DÖVÜŞÇÜ KARİDES- KARİDES ile KÜÇÜK KARİDES- KARİDES ile MANTİS KARİDESİ- KARİDES ile TAVUSKUŞU, PEYGAMBER DEVESİ KARİDESİ- KARİKATÜR (ÇİZMEK) ile/ve/||/<>/< KARAGÖZ (ÇİZMEK)- KARMAN ÇORMAN- KARPUZ ile ÇAKAL KARPUZU- KARPUZ ile DENSUKA KARPUZU- KARPUZ ile EBU CEHİL KARPUZU- KARŞILIKSIZ HİZMET ile/ve/<> GÖNÜLLÜ HİZMETÇİLİK- KARTAL ile (SİYAH) KESTANE KARTALI- KARTAL ile AFRİKA DENİZ KARTALI- KARTAL ile AK SIRTLI KARTAL- KARTAL ile ALTIN/KAYA KARTAL- KARTAL ile ALTIN/KAYA KARTALI- KARTAL ile BEYAZ BAŞLI BALIK KARTALI- KARTAL ile BÜYÜK ORMAN KARTALI- KARTAL ile FİLİPİN KARTALI- KARTAL ile HARPIA KARTALI- KARTAL ile KAMA KUYRUKLU KARTAL- KARTAL ile KAYA KARTALI- KARTAL ile KEL/DAZLAK KARTAL- KARTAL ile KÜÇÜK KARTAL- KARTAL ile SAVAŞÇI KARTAL- KARTAL ile ŞAH KARTAL- KARTOPU ile KARTOPU ile KAR TOPU/TOPAĞI- KAS (GÜCÜ) ile/ve/<>/yerine/değil DÜŞÜNCE (GÜCÜ)- KAS BİLGİSİ/BİLİNCİ ve/<> KEMİK BİLGİSİ/BİLİNCİ- KASIR ile/ve YALI KASIR- KASIRGA ile SİKLON KASIRGA[Fr. < Yun.]- KATEGORİK/HARFÎ/DOKTRİNEL AHLÂK ile/yerine GNOSTİK/İRFAN/TEVHİD AHLÂKI- KATEGORİLERİ BİLMEK ile/değil KATEGORİLERLE BİLMEK- KATİL BAL ARISI / AFRİKALILAŞTIRILMIŞ ARI ile AVRUPA BAL ARISI- KATİL BALİNA ile YALANCI KATİL BALİNA- KAVAF[Ar. < HAFFÂF] ile/değil/yerine/>< ESNAF[çoğ. Ar. < SINIF]- KAVAK ile AKÇAKAVAK/AKKAVAK/HOLLANDA KAVAĞI- KAVAK ile ÇALIKKAVAK- KAVAK / KARAKAVAK- KAVRAM KARMAŞASI ile/değil ZİHİN/DÜŞÜNÜŞ KARMAŞASI- KAVRAM OLGUSU ile/ve İÇ OLGULAR- KAVRAM ile/ve/<> ANLAM- KAVRAMI/MEFHUMU GÖRMEK ile/ve/değil/||/<>/< KAVRAM/MEFHUM İLE GÖRMEK- KAVRAMLAR:
"TEŞBİH EDİLEN/LER" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< TESBİH EDİLEN/LER- KAVRAMLARIN TRANSANDANTAL ANALİTİĞİ ile/ve/||/<> İLKELERİN TRANSANDANTAL ANALİTİĞİ- KAVUN ile/ve/||/<>/< KELEK ile/ve/||/<>/< DÜĞLEK- KAVUN ile MAKUVA URI KAVUNU- KAVUN ile YUBARİ KAVUNU- KAVUŞAMAYANLARIN YAŞADIĞI AŞK ile/ve/değil/<> KAVUŞANLARIN YAŞATTIĞI AŞK- KAVUŞUM AYI ile/ve/!=/||/<> YILDIZ AYI- KAYA KELERİ ile KERTENKELE/KELER- KAYA ile KÖR KAYA- KAYAK ile KIZAK- KAYGAN YAPRAK KURBAĞA ile MALEZYA YAPRAK KURBAĞASI- KAYGI ile/ve/||/<>/>/< ÜST KAYGI- KAYIK ile İMAMİIN "KAYIĞI"/TABUT- KAYINBABA/ANA değil KAİMBABA/ANA- KAYIŞKIRAN = SABANKIRAN- KAYIT ile ZABIT (/TUTMAK)- KAZ ile AK YANAKLI KAZ- KAZ ile MISIR KAZI- KAZ ile NİL KAZI- KAZ ile PUFLA KAZI- KAZ ile SİBİRYA KAZI- KAZ ile YABANKAZI- KAZÂ-NİZÂ- KAZANA/NA YANAŞIRSAK ve/||/<> KÖTÜYE YANAŞIRSAK- KEÇİ ile/ve BAZUA/BEZUVAR DAĞ KEÇİSİ- KEÇİ ile HALEP KEÇİSİ- KEÇİ ile/ve MALTIZ KEÇİSİ- KEDİ AYAĞI ile KEDİAYAĞI- KEDİ ile GEOFFREY KEDİSİ- KEDİ ile KAPLAN KESELİ KEDİ- KEDİ ile PASLI KEDİ- KEDİ ile SAZ KEDİSİ- KEDİ ile SAZLIK KEDİSİ- KEDİ ile VAHŞİ SERVAL KEDİSİ- KEFAL ile İNCİ KEFALİ- KEFAL ile UÇARKEFAL- KEKİK ile/ve TARHANA/EŞEK KEKİĞİ- KEKLİK ile BAYAĞI KAR KEKLİĞİ/RİEKKO- KEKLİK ile KINALI KEKLİK- KEL KARTAL ile AK KUYRUKLU KARTAL- KELÂM ERBÂBI ile/ve/<> KALEM ERBÂBI- KELÂM ile "ŞİÎ KELÂMI"- KELÂM ile/ve/<>/> CAMİ-ül-KELÂM- KELÂM ile/ve FELSEFÎ KELÂM- KELEBEK ile AKKELEBEK- KELEBEK ile ANADOLU MELİKESİ KELEBEĞİ- KELEBEK ile BALKELEBEĞİ- KELEBEK ile KRAL KELEBEĞİ- KELEBEK ile KRALİÇE ALEXANDRA KELEBEĞİ- KELEBEK ile MADEİRAN BÜYÜK BEYAZ KELEBEĞİ- KELEM/DÜRME/LAHANA[Yun.] ile BRÜKSEL LAHANASI- KELER ile KAFKAS KELERİ- KEMÂL ve/> ZEVÂL- KEMİK YANGISI ile/ve KIKIRDAK DOKUSU YANGISI ile/ve EKLEM YANGISI ile/ve EKLEM SIVISI İÇEREN KESELERİN YANGISI- KEMİK ile KABURGA/GÖĞÜS KEMİĞİ- KEMİK ile KALBUR KEMİĞİ- KEMİK ile SABANKEMİĞİ- KEMİRGEN ile BÜYÜK KEMİRGEN- KENDİ BAŞINA DİL ile İNSAN DİLİ- KENDİ KENDİNE ile/ve KENDİNDEN KENDİNE- KENDİ KENDİNİ (.../BİLMEK) değil KENDİNİ (.../BİLMEK)- KENDİ ile/ve "KENDİNİN" YANISIRA KENDİ- KENDİ ile/ve/ne yazık ki KENDİNE YABANCI/UZAK OLAN KENDİ- KENDİBESLENEN = ÖZBESLENEN- KENDİNDEN EMİN OLMAK ile/ve/değil KAYNAĞINDAN EMİN OLMAK- KENDİNE YONTMAK değil/yerine KENDİNİ YONTMAK- KENDİNİ TANIMAK ile/ve/<> KENTİNİ TANIMAK- KENDİNİ BİLMEK ile/ve BAŞKALARINI BİLMEK- KENDİNİ BİLMEK ile/ve/||/<> KENDİNDEKİNİ, KENDİNDE BİLMEK- KENDİNİ TANI/BİL!:
HÜRMET ve/<> MUHABBET ve/<> MERHAMET- KENT ile KÖY KENT- KEPEKSİZ TAHİN ile/değil/yerine KEPEKLİ TAHİN- KERBELÂ ile KURB-U ÂLÂ- KEREVİZ ile KIBRIS KEREVİZİ- KERKENEZ ile ALA KERKENEZ- KERKENEZ ile KÜÇÜK KERKENEZ- KERTE ÇİZGİSİ/LOKSODROM ile/ve/<> ORTODROM- KERTENKELE ile ÇAKIL SIRTLI KERTENKELE- KERTENKELE ile DEMİR ZIRHLI DİKENLİ KERTENKELE- KERTENKELE ile GİLA KERTENKELESİ/"CANAVARI"- KERTENKELE ile HALKA KUYRUKLU KERTENKELE- KERTENKELE ile HIZLI KERTENKELE- KERTENKELE ile KAPLAN KERTENKELE(ALTIN TEGU)- KERTENKELE ile MAVİ DİLLİ KERTENKELE- KERVAN ile/ve AĞIR KERVAN- KESE[Fars. < KÎSE] ile KESE ile HAVA KESESİ- KESELİ SIÇANLARDA:
KESELİ ile BASİT KESELİ ile BEYAZ KULAKLI ile BÜYÜK KULAKLI ile ANDEAN BEYAZ KULAKLI ile GUIAN BEYAZ KULAKLI ile KUZEY AMERİKA- KESİM ve/||/<>/> DİKİM- KESİNLİK ile/ve/değil/yerine/|| OLASILIKLI KESİNLİK- KESİNLİK ile/ve/değil/||/<>/> PEKİNLİK- KESİR ile BAYAĞI/ADİ KESİR- KESİR ile BİLEŞİK KESİR- KESİT ile ARA KESİT- KESTANE ile GÖLKESTANESİ- KEŞİŞFOKU ile KARAYİP KEŞİŞFOKU- KETEN ile SU KETENİ / YABAN KETENİ- KEYFÎ DAYATMA ile ZORUNLU "DAYATMA"- KEYFÎLİK ile/ve ZORUNLULUKTAKİ KEYFÎLİK- KIÇINDAN ANLAMAK/ANLAYAN/UYDURAN değil/< KIŞRINDAN(KABUĞUNDAN) "ANLAMAK/ANLAYAN/UYDURAN"- KILIÇ BALIĞI ile/değil YELKEN BALIĞI- KILKAPAN/SAMANKAPAN/KEHRİBAR[Fars. < KEHRUBÂ ] ile KARAKEHRİBAR/OLTU TAŞI- KILKIRAN = SAÇKIRAN- KIR ile BAKLA KIRI- KIRIK/ÇI/SINIK/ÇI[yerel] ile/değil/yerine KEMİK HEKİMİ/ORTOPEDİST- KIRLANGIÇ ile BATAK/LIK KIRLANGICI- KIRLANGIÇ ile DAĞ KIRLANGICI/ÇOBANALDATAN- KIRLANGIÇ ile KEÇİSAĞAN/ÇOBANALDATAN/EBÂBÎL[Ar.] ile AKKARINLI EBÂBÎL[Ar.] ile KARASAĞAN EBÂBÎL[Ar.]- KIRLANGIÇ ile KILIÇ KIRLANGICI- KIRLANGIÇ ile KIR KIRLANGICI- KIRLANGIÇ ile SUMRU/DENİZKIRLANGICI- KISA KOLLU ile KISA, KISA KOLLU ile OMUZ ALTI ile KOLSUZ- KIYAS ile/değil YANLIŞ KIYAS- KIZIL GERDANLI DALGIÇKUŞU ile KARA GERDANLI DALGIÇKUŞU- KIZILGERDAN = | NAR BÜLBÜLÜ = KINALI = GÖĞSÜ KINALI |[yerel]- Kİ[Fars.] ile -Kİ- KİBAR-I KELÂM = BÜYÜKLERİN KELÂMI- KİL ile ARIKİL/KAOLİN[< Çince]- KİMLİK ile/ve/||/<>/>/!= SÜREKLİLİK- KİMYON ile YABANİKİMYON- KİRAZ ÇEKİRDEĞİ ve ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ ve KEÇİBOYNUZU ÇEKİRDEĞİ- KİREMİT[Yun.] ile ALMANKİREMİDİ- KİRLİ TOPRAK değil KİLLİ TOPRAK- KİRPİ ile AVUSTRALYA KİRPİSİ- KİRPİ ile DİKENLİ OKLU KİRPİ- KİRPİ ile UZUN KULAKLI ÇÖL KİRPİSİ- KİŞİ ODAKLILIK ile/değil/yerine/>< OLGU(/DURUM/KAVRAM/BAĞLAM) ODAKLILIK- KİŞİ OLMAK ile/ve/değil KENDİ OLMAK- KİŞİ TANRI ile KAVRAM TANRI- KİŞİ, NE YAPARSA:
KENDİ YAPAR ve/+/<> KENDİNE YAPAR- KİŞİ:
"HINZIR'IN ÜSTÜNDE HINZIR'LAŞMIŞ" ile/değil/yerine/>< HIZIR'IN ÜSTÜNDE HIZIR'LAŞMIŞ- KİŞİ(ŞAHIS) ORTAKLIĞI(ŞİRKETİ) ile TİCARİ ORTAKLIK(ŞİRKETİ) ile ANONİM ORTAKLIK(ŞİRKET)- KİŞİ/İNSAN ile/ve/> İNSAN/LIKTA OLAN KİŞİ- KİŞİDE:
EBEVEYN BULAŞMASI ile/ve/||/<> ÇOCUK BULAŞMASI- KİŞİLER:
EKMEK GİBİ ile İLÂÇ GİBİ ile MİKROP GİBİ- KİŞİLERİ:
"OLANAK/FIRSAT OLARAK GÖRMEK" ile/değil/yerine/>< İNSAN/KENDİ OLARAK GÖRMEK- KİŞİLERİN/İNSANIN GÜCÜ ile/ve/||/<>/< SÖZCÜKLERİN GÜCÜ- KİŞİLERİN/ÜNLÜLERİN:
DOĞUM TARİHİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÖLÜM TARİHİ- KİŞİLİK "(MESELESİ)" ile GURUR "(MESELESİ)"- KİŞİLİK ile SÜPER KİŞİLİK ile KİŞİLİK ÖTESİ- KİŞİNİN BİLGİSİ ile/ve/<> DIŞ DÜNYANIN BİLGİSİ- KİŞİNİN:
"KENDİ KENDİNE İTİRAF" değil İTİRAF (ETMESİ) (GEREKEN)- KİŞİYİ:
FARKLI KILAN ve/||/<> GÜÇLÜ KILAN ve/||/<> KENDİ KILAN- KİŞİYİ/İNSANI:
DOĞRUDAN ANLAMAK ile/ve/değil/yerine DOLAYLI OLARAK ANLAMAK- KLARNET ile/ve SERKAN ÇAĞRI SOL KLARNET/İ- KLARNET ile/ve Sİ-BEMOL/JAZZ KLARNET/İ- KLASİK GELENEKTE ve MODERN GELENEKTE- KLASİK KOŞULLANMA ile/ve BİLİŞSEL KOŞULLANMA- KLASİK MEKANİK/"FİZİK" ile KUVANTUM MEKANİĞİ/"FİZİĞİ"- KLAVYE KULLANIMI(/CISI) ile FARE KULLANIMI(/CISI)- KOBRA ile TÜKÜREN KOBRA- KOCA KOSKOCA- KOCAMAN ALKIŞ değil/yerine/= BÜYÜK ALKIŞ- KOÇ ile SAKIZ KOÇU- KOÇAN ile MISIR KOÇANI/FUÇA- KOKARCA(AMERİKA/KIR SANSARI) ile ÇİZGİLİ/ŞERİTLİ KOKARCA ile DOMUZ BURUNLU KOKARCA ile KOKAN PORSUK- KOL ile/ve/<> ÖNKOL- KOLDAŞ = İŞ ARKADAŞI- KOLİN ile/ve/||/<> KARNİTİN- KOLİT[Fr. < COLITE] ile/ve/||/<> ANTERİT[Fr. < ANTERITE]- KOLLARI:
SIYIRMAK ile/değil KIVIRMAK- KOLTUKALTI BEZLERİ ve KULAK ARKASI BEZLERİ ve KASIKTAKİ BEZLER- KOMA ile/<>/> "BİTKİSEL" "YAŞAM"/DURUM ile/<>/> KİLİT DURUM- KOMBİ (HERMETİK) ile/değil/yerine YOĞUŞMALI KOMBİ- KONİKLER:
ELİPS[Fr. < Yun.]/İHLÎCÎ[Ar.] ile PARABOL[Fr. < Yun.] ile HİPERBOL[Yun.]- KONT[Fr. < COMTE] ile VİKONT[Fr. < VICOMTE] ile BARON[Fr.] ile ŞÖVALYE[Fr. < CHEVALIER]- KONTROLLÜ NEVROZ ile KONTROLSÜZ NEVROZ ile PSİKOZ- KONUM ve/||/<>/> KARŞI KONUM ve/||/<>/> BİLEŞTİRME- KONUSU OLMAK ile PARÇASI OLMAK- KONUŞMA DİLİ ile/ve YAZI DİLİ- KONUŞULABİLİR HİKMET ile KONUŞULAMAZ HİKMET- KOOPERATİFÇİLİK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SOSYAL KOOPERATİFÇİLİK- KOORDİNASYON AKSİYOMU ile/ve/||/<> BAĞLANTI AKSİYOMU- KOPARILMIŞI YEMEK ile/ve/değil/yerine AĞAÇTAN KOPARARAK YEMEK- KORKAK ile/ve/<> KAYPAK- KORKU ile/ve/||/<> DENETİM ODAKLI KORKU- KORKULMASI GEREKEN:
HATA YAPMAK ile/değil/> AYNI HATALARI TEKRAR (TEKRAR) YAPMAK- KORKULUK ile BOSTAN KORKULUĞU/MİCDÂR[Ar.]/ÜFÇE[Fars.]- KORKUYA DAYALI "SAYGI" ile/değil/yerine SAYGI- KORUK SUYU ile LİMON SUYU- KOŞULLAR:
İÇ ile/ve/||/<> DIŞ ile/ve/||/<> GENEL ile/ve/||/<> ÖZEL ile/ve/||/<> KİŞİSEL ile/ve/||/<> FİZİKSEL ile/ve/||/<> ZİHİNSEL ile/ve/||/<> ZORUNLU ile/ve/||/<> İTİBARİ ile/ve/||/<> YAKIN ile/ve/||/<> UZAK- KOŞULLARDA:
HAKİKÎ ile/ve/||/<> CALÎ ile/ve/||/<> İLLET HÜKMÜNDE ile/ve/||/<> SEBEP HÜKMÜNDE- KOŞULLU ile BİTİŞİK KOŞULLU ile AYRIK KOŞULLU- KOYU ile ÇOK KOYU/KUZGUNÎ- KOYUN ile/ve ANADOLU YABAN KOYUNU- KOYUN ile ROCKY DAĞLARI İRİ BOYNUZLU KOYUNU- KÖK BOYALI ile/ve DOĞAL BOYALI ile/ve KİMYASAL BOYALI- KÖKNAR:
YAYLA ile/ve/||/<> OVA- KÖMÜR ile KOK[İng. < COKE] ile SÖMİKOK[Fr.]- KÖMÜRCÜ SAKASI ile KASIM SAKASI (KENESEKLİ SAKA)- KÖPEK ile YABAN KÖPEĞİ/KIRMIZI KÖPEK- KÖPEKBALIĞI ile BAKIR KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile BALİNA KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile BAMBU KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile/değil BEYAZ YÜZGEÇLİ KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile BODUR FENER KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile BOYNUZLU KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile BOZ CAMGÖZ KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile BÜYÜK, BEYAZ KÖPEKBALIĞI / HARHARYAS[Tr.]- KÖPEKBALIĞI ile FIRFIRLI KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile GOBLİN KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile GRÖNLAND KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile HEMŞİRE KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile JAPON TESTERE KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile KAPLAN KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile KARA YÜZGEÇLİ RESİF KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile KUMKAPLANI KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile LEOPAR KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile MANTA(/YASSI KÖPEKBALIĞI)- KÖPEKBALIĞI ile MAYMUNBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile MELEK KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile PAMUK KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile PORTEKİZ KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile SABANBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile SİVRİ CAMGÖZ KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile TAŞIL(FOSİL) KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile TEHLİKELİ/SALDIRGAN KÖPEKBALIĞI- KÖPRÜ ile ASMA KÖPRÜ- KÖPRÜCÜK KEMİĞİ ile KÜREK KEMİĞİ/KEBZE- KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ile/ve/||/<>/> FAZIL AHMET PAŞA ve MUSTAFA PAŞA- KÖPÜK ile KİMYASAL ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN KÖPÜK- KÖSTEBEK ile KESELİ KÖSTEBEK- KÖSTEBEK ile YILDIZ BURUNLU KÖSTEBEK- KÖSTEK değil/yerine/>< DESTEK- KÖTÜ HABER ile/ve/değil/yerine/||/<>/> İYİ HABER- KREBS DÖNGÜSÜ değil/yerine/= ÜRETİM DÖNGÜSÜ- KREM FONDOTEN ile/yerine TOZ FONDOTEN- KREM:
GÜNDÜZ ile GECE- KUARK ile/ve/||/<>/>< KARŞI KUARK- KUELA ile KIRMIZI GAGALI KUELA- KÛFİ ile/ve SATRANÇ KÛFÎ- KUİPER KUŞAĞI:
İÇ ile/ve/||/<> DIŞ- KUL OLMAK ile/ve/<> KÜL OLMAK- KULAK ile/ve/<> İÇ KULAK- KULAK ile/ve KALP KULAĞI/KULAKCIK- KULLANIM DEĞERİ ile/ve/<> DEĞİŞİM DEĞERİ ile/ve/<> SİMGESEL/GÖSTERİM DEĞERİ- KULLANIM DEĞERİ ile/ve/<> UYGULANIM DEĞERİ- KUM ÇÖLÜ ile/ve TAŞ ÇÖLÜ ile/ve KAYA ÇÖLÜ- KUM KAPLANI KÖPEKBALIĞI ile BOĞA KÖPEKBALIĞI- KUM ile GÖKKUMU- KUMAŞ ile/değil (BULUNMAZ) HİNT KUMAŞI- KUNDALİNİ YOGA = LAYA YOGA- KUR'AN HAFIZLIĞI ile/ve/<>/değil KURRÂ' HAFIZLIĞI- KUR'AN OKUMAK:
"AĞLAMAK İÇİN" değil ANLAMAK İÇİN- KUR'AN-I KERÎM AHKÂMINDA:
İBÂRET-İ NASS ile/ve İŞÂRET-İ NASS ile/ve DELÂLET-İ NASS ile/ve MAZMÛN-İ NASS ile/ve İLTİZÂM-İ NASS ile/ve İKTİZÂ-İ NASS- KURALA UY/MAK ile/ve/<>/|| KUR'AN'A UY/MAK- KURAMSAL(TEORİK) BİLGİ ile/ve ESTETİK BİLGİ ile/ve DEĞER/AKSİYOLOJİK BİLGİ- KURAMSAL(TEORİK) BİLGİ ile TEKNİK BİLGİ- KURAMSAL(TEORİK) FELSEFE ile UYGULAYIMSAL(PRATİK) FELSEFE- KURAMSAL/TEORİK AHLÂK(MORAL) ile/ve UYGULAYIMSAL/KILGISAL/PRATİK AHLÂK- KURAMSAL/TEORİK FİZİK ile MATEMATİKSEL FİZİK- KURBAĞA ile (ZEHİRLİ) CAM KURBAĞA- KURBAĞA ile ALASKA KURBAĞASI- KURBAĞA ile ÇÖL YAĞMURU KURBAĞASI- KURBAĞA ile GECE KURBAĞASI- KURBAĞA ile HİNT KURBAĞASI- KURBAĞA ile MİKROHİLİD KURBAĞA/NOKTALI VINLAYAN KURBAĞA- KURBAĞA ile OVA KURBAĞASI- KURMACA AÇMAZI ile/ve/||/<> TRAJEDİ AÇMAZI- KURT ile AMERİKA BOZKURDU- KURT ile ETİYOPYA KURDU- KURT ile KESELİ KURT- KURT ile KIZIL KURT- KURT ile KURT ile KANCALI KURT- KURT ile MOĞOL KURDU- KURT ile SİYAH KURT- KURT ile/ve/||/<> TEL KURDU- KURT ile YELELİ KURT- KURU ile KUPKURU- KURUCU/YAPICI SURETLER(ES-SUVERU'L-MUKAVVİME) ile TAMAMLAYICI SURETLER(ES-SUVERU'L-MUTEMMİME)- KURUMSAL DİN ile/ve BİREYSEL DİN- KUSMUK ile KARA KUSMUK- KUSURLU SORUMLULUK(/HİZMET ve GÖREV) ile/ve/||/<> KUSURSUZ SORUMLULUK ile/ve/||/<> TOPLUMSAL OLASILIK- KUSURLU SORUMLULUK ile/ve/||/<> KUSURSUZ SORUMLULUK ile/ve/||/<> TOPLUMSAL RİSH- KUSURSUZ DİL ile/ve EVRENSEL DİL- KUŞ ÜZÜMÜ ile KURU ÜZÜM- KUŞ ile ARIKUŞU- KUŞ ile BEYAZ ÇAM KUŞU- KUŞ ile BÜYÜK KUM KUŞU- KUŞ ile CENNET KUŞU- KUŞ ile ÇAVUŞKUŞU/İBİBİK- KUŞ ile ÇAYIRKUŞU/TARLAKUŞU- KUŞ ile ÇELTİKÇİ KUŞU- KUŞ ile DEMİRCİ KIZ KUŞU- KUŞ ile DOKUMACI KUŞU- KUŞ ile FAREKUŞU- KUŞ ile FREGA KUŞLARI- KUŞ ile FREGAT/MANOWAR KUŞU- KUŞ ile GÜMÜŞ YANAKLI BOYNUZ GAGALI KUŞ- KUŞ ile/ne yazık ki HUBARA KUŞU- KUŞ ile KAUAİ KUŞU- KUŞ ile KIRMIZI GAGALI BUFALO DOKUMACI KUŞU- KUŞ ile KIZKUŞU- KUŞ ile/değil MULAN MANOLYASI- KUŞ ile PALA BIYIKLI KUŞ- KUŞ ile PERİ KUŞU- KUŞ ile PO'OULİ KUŞU- KUŞ ile ŞEKER/NEKTAR KUŞU- KUŞ ile ŞEMSİYE KUŞU- KUŞ ile TARAGOZ KUŞU- KUŞKANADI ile KUŞ KANADI- KUŞKU SORUSU ile/yerine ANLAMA SORUSU- KUŞKULU SEVGİ yerine KOŞULSUZ SEVGİ- KUŞLAR ile/ve/||/<> KARS KUŞLARI- KUTUP YILDIZI ile/ve "KUYRUKLU YILDIZ"- KUYRUK UCU BEYAZ ÇAKAL ile/||/<> ALTIN RENGİ ÇAKAL ile/||/<> MAVİ TÜYLÜ ÇAKAL ile/||/<> KARA SIRTLI ÇAKAL ile/||/<> ÇİZGİLİ ÇAKAL- KUYU ile/değil KÖR KUYU- KUYUNUN:
DERİN OLMASI ile/ve/değil/||/<>/< DOLU OLMASI- KUZEY KUTBU ile/ve GÜNEY KUTBU- KUZEY ile/ve GÜNEY/KÜNEY- KUZGUN ile GÖKKUZGUN- KUZU DİŞİ = SÜT DİŞİ- KUZU KESTANESİ ile AT KESTANESİ ile HİNT KESTANESİ- KUZUKULAĞI = EKŞİKULAK- KÜÇÜĞÜN, BÜYÜĞE SELÂM VERMESİ ile/ve/değil/yerine BÜYÜĞÜN, KÜÇÜĞE SELÂM VERMESİ- KÜÇÜK AK BALIKÇIL ile BÜYÜK BALIKÇIL- KÜÇÜK ATARDAMAR ile ATARDAMAR- KÜÇÜK DERT ile/ve/||/<> BÜYÜK DERT- KÜÇÜK KAN DOLAŞIMI ile/ve/<> BÜYÜK KAN DOLAŞIMI- KÜÇÜK ROK ile BÜYÜK ROK- KÜÇÜK ŞALGAM = YAĞ ŞALGAMI- KÜÇÜK ÜNLÜ(LER) ile BÜYÜK ÜNLÜ(LER)- KÜL RENGİ ile GÜL RENGİ- KÜLTÜR MANTARI ile ZEHİRLİ/ŞAPKALI MANTAR- KÜLTÜR YAPITI ile/ve/||/<>/< BARBARLIK YAPITI- KÜLTÜR ile/ve/||/<> GELİŞİM ODAKLI DEĞERLER KÜLTÜRÜ- KÜME ile/ve/||/<> ALT KÜME- KÜMÜLÜS değil/yerine/= KÜME BULUT- KÜPE:
SAĞ KULAKTA ile SOL KULAKTA- KÜRE ile/ve/<> DAİRE- KÜRE ile SAHTE KÜRE- KÜRE ile YARIKÜRE- KÜTLE ÇEKİMİ
ile/ve/+/||/<>
ELEKROMANYETİK ETKİLEŞİM
ile/ve/+/||/<>
GÜÇLÜ ÇEKİRDEK ETKİLEŞİMİ
ile/ve/+/||/<>
ZAYIF ÇEKİRDEK ETKİLEŞİMİ- KÜTÜPHANE ile/ve/değil/||/<> EŞEKLİ KÜTÜPHANE- LÂF YETİŞTİRMEK ile/değil/yerine/>< KENDİNİ YETİŞTİRMEK- LAHANA[Yun.] ile BAŞLAHANA- LAHANA/KELEM ile KARALAHANA- LAHANA ile KIRMIZILAHANA- LAHANA ile YABANİLAHANA- LÂLE ile ACEMLÂLESİ[Ar., Fars.]/GÜNEŞTOPU- LÂLE ile DAĞLÂLESİ/ANEMON- LÂLE ile KATMER LÂLE- LÂLE ile/ve TERS LÂLE- LAPİN ile AY LAPİNİ- LAPİN ile ÇUBUKLU LAPİN- LAZER ile/ve/değil/yerine/||/<>/> BUZ LAZER- LAZERDE:
A SABİTLERİ ile/ve/||/<>/> B SABİTLERİ- LEMUR ile (KALIN KUYRUKLU) CÜCE LEMUR- LENF DOKUSU ile/ve YAĞ DOKUSU ile/ve KEMİK DOKUSU ile/ve KIKIRDAK DOKUSU ile/ve GÖZENEKLİ DOKU ile/ve DESTEK, BAĞ DOKUSU ile/ve EPİTEL DOKU ile/ve KAS DOKUSU ile/ve SİNİR DOKUSU- LEONHARD EULER ile ULF VON EULER- LEOPAR ile AMUR LEOPARI- LEOPAR ile ANADOLU LEOPARI- LEOPAR ile ASYA LEOPARI- LEOPAR ile KALAHARİ LEOPARI- LEOPAR ile KAR LEOPARI- LEOPAR ile VISAYAN LEOPARI- LEOPAR ile ZANZİBAR LEOPARI- LETÂFET(LÂTİF) ile/ve KESÂFET(KESİF)- LEYLEK ile AYAKKABI GAGALI LEYLEK- LEYLEK ile KARA LEYLEK- LIGARE ile/> RELIGARE- LİBERALİZM ile/ve/||/<>/> NEOLİBERALİZM- LİBERALİZM ile/ve/||/<> TOPLUMSAL REFAH LİBERALİZMİ- LİMON ile AĞAÇ KAVUNU- LLULL KOMBİNATUVARI ile/ve BRUNO KOMBİNATUVARI- LOKMANIN TADI ile/ve/||/<>/> YEMEĞİN TADI- LOKUM ile KUŞLOKUMU- LOZAN ANTLAŞMASI ile/değil UŞİ ANTLAŞMASI- LURIANİK KABALA ile/ve GELENEKSEL KABALA- LÛT GÖLÜ ile/ve/<> TABERYA GÖLLERİ- M.Ö. ile/ve/değil/||/<>/< G.Ö.- MADAM RÉCAMIER KOLTUK ile JOSEPHINE KOLTUK- MADDE - KARANLIK MADDE - ANTİ MADDE ile/ve/<> KARANLIK ENERJİ- MADDİ HAZ ile/ve MANEVİ HAZ- MADDÎ İKRAM ile/ve/<>/|| MANEVÎ İKRAM- MADDÎ KEYİFLER/ZEVKLER ile/ve/değil/yerine MANEVÎ ZEVKLER- MADDÎ ZEKÂT ile/ve MÂNEVÎ ZEKÂT- MADEN-İ HÂS ve/||/<> KAVÎ İLTİMAS ve/||/<> DERK-İ TEMAS- MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ ve/||/<>/> KALSİYUM EKSİKLİĞİ- MAHAYANA (OKULU) ile/ve HİNAYANA (OKULU)- MAHKEME ile/ve/<> İSTİNAF (MAHKEMESİ)- MAHKEME ile/ve/||/<>/> UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ- MAKAK ile ASLAN KUYRUKLU MAKAK- MAKAMDA YÜKSELİŞ ile/ve/değil/yerine HİZMETTE YÜKSELİŞ- MAKET HELİKOPTERDE:
4 KANALLI ile/ve/<>/> 6 KANALLI- MAKRO MİNARELLER ile/ve MİKRO MİNARELLER(ESER ÖĞELER/ELEMENTLER)- MAL "TAKASI" ile/ve KÜLTÜR "TAKASI"- MALİK ASİT ile SİTRİK ASİT/LİMON ASİDİ- MANATİ:
KARAYİP ile AMAZON ile BATI HİNT ile BATI AFRİKA- MANDA ile AFRİKA MANDASI- MANDALİN ÇİNCESİ ile/ve ÇEŞİTLİ ÇİNCELER- MANDALİNA ile OKİTSU MANDALİNA- MANDALİNA ile/ve SATSUMA CİNSİ MANDALİNA- MANEVİ SOHBET ile/ve DÜNYEVÎ SOHBET ile/ve LÂTÎFE(MİZAH)- MANGA ile/ve/<>/> TAKIM ile/ve/<>/> BÖLÜK ile/ve/<>/> TABUR ile/ve/<>/> ALAY ile/ve/<>/> TUGAY/LİVA ile/ve/<>/> TÜMEN/FIRKA ile/ve/<>/> KOLORDU ile/ve/<>/> ORDU ile/ve/<>/> KUVVETLER ile/ve/<>/> GENEL KURMAY- MANİ ile/ve/değil/||/<>/< HİPOMANİ- MANTAR[Yun.] ile KÖK MANTAR- MANTIK (DİLİ) ile/ve MATEMATİK (DİLİ)- MANTIK EYTİŞİMİ ile/ve/değil/yerine YAŞAM EYTİŞİMİ- MANTIKÎ MÂKULÂT ile/ve FELSEFÎ MÂKULÂT- MANTIKSAL KANIT ile/ve/<> MATEMATİKSEL KANIT- MANTIKSAL OLAN ile/ve ONTOLOJİK OLAN ile/ve EPİSTEMOLOJİK OLAN- MARCEL CAMUS ile ALBERT CAMUS- MAREŞAL ile FELDMAREŞAL- MARIE CURIE ile/ve/||/<> PIERRE CURIE- MÂRİFET ile/ve/<>/> MAHÂRET- MARS'TA:
SU BUZU ile/ve/<> KARBONDİOKSİT BUZU- MARTI ile (TEPELİ) KUTUP MARTISI / MAVİ-YEŞİL MARTI- MARTI ile AKDENİZ MARTISI- MARTI ile ARAP MARTISI- MARTI ile ÇATAL KUYRUKLU MARTI- MARTI ile DOĞU MARTISI- MARTI ile GÜMÜŞ MARTI- MARTI ile İNCE GAGALI MARTI- MARTI ile KARA AYAKLI MARTI- MARTI ile/ve/<> KIRLANGIÇ KUYRUKLU MARTI- MARTI ile KIZILDENİZ MARTISI- MARTI ile MAKAS GAGALI MARTI- MARTI ile NORVEÇ MARTISI- MARTI ile SORGUÇLU MARTI- MARTIGİLLER ile KORSANMARTILAR- MATEMATİK İKLİM KUŞAKLARI ile SICAKLIK KUŞAKLARI- MATEMATİK YÜCE ile/ve/||/<> DAĞ YÜCE- MATEMATİK'TE:
KÜÇÜKTÜR["<"] ile BÜYÜKTÜR[">"]- MATEMATİK ile BAYEZYEN MATEMATİK- MATEMATİKSEL CİSİM ile FİZİK CİSİM- MATEMATİKSEL YAKLAŞIM ile FİZİKSEL YAKLAŞIM- MATLA'[< TULÛ] BEYİTİ ile/ve/< MAKTA'[< KAT] BEYİTİ- MÂVERÂÜNNEHR:
SEYHUN/SİRİDERYA ile/ve/||/<> CEYHUN/AMUDERYA- MAYA TAKVİMİ'NDE:
KATUN ile/ve KISA DÖNGÜ ile/ve BAKTUN- MAYALANMA:
KELÂM (İLE) ile/ve/değil HÂL (İLE)- MAYDANOZ ile EŞEKMAYDANOZU- MAYDANOZ ile YABAN MAYDONOZU- MAYISBÖCEĞİ ile/ve/<> HAZİRANBÖCEĞİ- MAYMUN ile BAYKUŞ MAYMUNU- MAYMUN ile/ve GALAGO/OJAM/ÇALIBEBEĞİ/KÜÇÜK GECE MAYMUNU- MAYMUN ile GERADA MAYMUNU- MAYMUN ile KAR MAYMUNU/JAPON ŞEBEĞİ/SARU[Jp.]/NİHONZARU[Jp.]- MAYMUN ile MADAGASKAR MAYMUNU- MAYMUN ile SARI KUYRUKLU MAYMUN- MAYMUN ile YUNNAN (ÇİMDİK BURUNLU) MAYMUNU- MECÂZ-I MÜREKKEB / İSTİÂRE-İ MÜREKKEBE ile MECÂZ-I MÜRSEL- MEDENİYET DİLİ ile/ve/değil KÜLTÜR DİLİ- MEDYATİK ZİHNİYET ile AKADEMİK ZİHNİYET ile SİSTEMİK ZİHNİYET ile BİLGE ZİHNİYET- MEKANİK DİZGE ile/ve ORGANİK DİZGE- MEKRÜMETLÜ/MEKREMETLÜ ile FAZÎLETLÜ ile SEMÂHATLÜ ile FÜTÜVVETLÜ ile MEVEDDETLÜ ile ZEHÂDETLÜ- MELTEMLERDE:
KARA VE DENİZ MELTEMLERİ ile DAĞ VE VADİ MELTEMLERİ- MEMNUN (OLMAK) ile/ve/değil/yerine/||/<>/< RÂZI (OLMAK)- MEN YE'TÎNÎ FE LEHÛ DİRHEMUN ile VELLEZÎ YE'TÎNÎ FE LEHÛ DİRHEMUN- MENEKŞE REÇELİ ile FULYA REÇELİ- MENEKŞE(< BENEFŞE[Fars.], BENEFSEC[Ar.]):
AFRİKA MENEKŞESİ ile CEZAYİR MENEKŞESİ ile DENİZ MENEKŞESİ/ÇAN ÇİÇEĞİ ile HERCAİ MENEKŞE/ALACAMENEKŞE ile MISIR/FRENK MENEKŞESİ- MENENGİÇ AĞACI ile/>/= FISTIK AĞACI- MERCEK ile CODDINGTON MERCEĞİ- MERCİMEK ÇORBASI ile EZOGELİN ÇORBASI- MERHABA ve NARHABA- MERMER ile/ve/||/<>/> KEFEKİ/KÖSELE TAŞI- MERSİN BALIĞI ile BELUGA MERSİN BALIĞI- MERSİN[Ar. < Yun.] ile BEYAZ MERSİN- MERSİN[Ar. < Yun.] ile YABAN MERSİNİ/KEÇİYEMİŞİ- MESAFE NAVLUNU ile/ve PİŞMANLIK NAVLUNU- MEŞE ile MANTARMEŞESİ/SEZÜ- META ile/ve/||/<> HAYALÎ META- METAFİZİK ile/ve/||/<> FİZİK ile/ve/||/<> ANLAM- METAL KAŞIK ile/yerine TAHTA KAŞIK- METAL[Fr. < Yun.] ile AMETAL[Fr.] ile YARI METAL ile SOYGAZ/ASALGAZ- METALLERDE:
ALKALİ ile/ve/||/<> TOPRAK ALKALİ ile/ve/||/<> GEÇİŞ METALLERİ ile/ve/||/<> TOPRAK ile/ve/||/<> KARBON ile/ve/||/<> AZOT ile/ve/||/<> OKSİJEN ile/ve/||/<> HALOJENLER ile/ve/||/<> SOY GAZLAR- METRE[m] ile/||/<>/> KİLOMETRE[km]- METROPOL/MEGAPOL[Fr., İng.] ile/ve ANAKENT/BÜYÜKŞEHİR- MEY'DE:
ANA MEY ile/ve ORTA MEY ile/ve CURA MEY- MEYVE FİDANI:
TÜPLÜ ile AÇIK KÖKLÜ- MEYVE YARASASI ile DEV ALTINİBİKLİ YARASA- MEZHEBLERDE İHTİLÂF ile CİNSLERDE İHTİLÂF- MIKNATIS ile/||/<> ÇUBUK MIKNATIS- MISIR TAKVİMİ ile/ve/||/<> ÖMER HAYYAM TAKVİMİ- MIZIKA SESİ ile/ve AKORDİYON/AKORDEON SESİ- MİDYE ile AKDENİZ MİDYESİ- MİDYE ile AYVADA MİDYESİ- MİDYE ile KUM MİDYESİ/AKİVADES- MİKROKOK ile STREPTOKOK- MÎLÂDÎ TAKVİM(EFRENCÎ/GREGORYEN TAKVİM) ile/ve CELÂLÎ TAKVİMİ ile/ve HİCRÎ TAKVİM ile/ve RÛMÎ TAKVİM ile/ve MUSEVÎ TAKVİMİ- MİMARİ ARŞIN(/BİNA ARŞINI) ile/ve ÇARŞI ARŞINI ile/ve ENDAZE- MİMARÎ ile/değil/yerine/||/<>/< YEŞİL MİMARÎ- MİN MÂLÎ ile FÎ MÂLÎ- MİNARE ile "EĞİK MİNARE"- MİNİMAL KENDİLİK'TE:
GÖVDE BAĞIMLI ile GÖVDE BAĞIMSIZ- MİSK KEDİSİ ile MALABAR MİSK KEDİSİ- MİSK KOKUSU ile/ve/değil/yerine DOST KOKUSU- MİTOS ve EPOS ve LOGOS- MİTOS ile/ve LOGOS- MODERN BİLİM ile/ve/değil/yerine ÇAĞDAŞ BİLİM- MODERN GELENEK ile/ve KLASİK GELENEK- MOLA[İt.] ile TİRAMOLA[İt.]- MOLEKÜL OLUŞUMUNDA:
İKİ ATOM değil ÜÇ ATOM- MOLLA ile/ve KULAK MOLLASI- MOMENTUM ile/ve/||/<> AÇISAL MOMENTUM- MONARŞİ:
MUTLAK ile ANAYASAL- MONARŞİ ile SALTIK(MUTLAK) MONARŞİ- MOORE AÇMAZI ile/ve/||/<> BEKLENMEYEN SINAV AÇMAZI ile/ve/||/<> BELİRLENMİŞ ÖĞRENCİ AÇMAZI ile/ve/||/<> INDY AÇMAZI- MOORE AÇMAZI ile/ve/||/<> BEKLENMEYEN SINAV AÇMAZI ile/ve/||/<> YALANCI İLAÇ AÇMAZI- MORKİNOS:
MAVİ YÜZGEÇLİ ile/<> SARI YÜZGEÇLİ ile/<> ÇİZGİLİ YÜZGEÇLİ ile/<> KOCAGÖZ- MUALLAK TAŞ ile/ve KARA TAŞ[HACER'ÜL ESVED]- MUAZZAM ve/<> MUNTAZAM- MUGALEBE[< GALEBE] ile ...- MUHBİR ile/değil MUHABİR- MUMAĞACI ile/<> MUMPALMİYESİ ile/<> MUMÇİÇEĞİ- MURÂKEBE ile/ve/> MUKÂREBE- MUSON RÜZGÂRLARI ile MELTEM RÜZGÂRLARI- MUTEFADDIL ile FÂDIL- MUTLAK MEKÂN ile/ve FİZİKÎ MEKÂN- MUTLAK/KAPSAMLI/TAMAMEN BAĞIŞIKLIK ile GÖRELİ BAĞIŞIKLIK- MUTLU İKEN ile ÜZÜNTÜLÜ İKEN ile ÖFKELİ İKEN- MUTLULUK:
SEROTONİN ve/||/<> OKSİTOSİN ve/||/<> MELATONİN ve/||/<>
NORADRENALİN ve/||/<> FENİLETİLAMİN ve/||/<>
DOPAMİN ve/||/<> ENDORFİN ve/||/<> ASETİLKOLİN- MUTSUZLUK MERKEZLERİ ile/ve/değil/yerine/>< MUTLULUK MERKEZLERİ- MUZ ÇORAP değil MUS ÇORAP- MUZ ile YAYLA/DAĞ MUZU (IŞGIN)- MÜ'MİN GIYBETİ ile/ve KÂFİR'İN GIYBETİ ile/ve MÜNÂFIK'IN GIYBETİ- MÜEBBET ile AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET- MÜKELLEF/İYET ile/ve/< MES'UL/İYET- MÜLHAK BÜTÇE ile/ve ÖZEL BÜTÇE- MÜLTECİ ile KOŞULLU MÜLTECİ ile İKİNCİL KORUMA DURUMU- MÜLTECİ ile ŞARTLI MÜLTECİ- MÜNCERR ile/ve/||/<>/< CERR- MÜREKKEB ile SÜLH MÜREKKEB- MÜREKKEP BALIĞI/SÜBYE[Yun.] ile DEV MÜREKKEP BALIĞI- MÜREKKEPBALIĞI ile BÜYÜK KANCALI MÜREKKEPBALIĞI- MÜREN ile AKDENİZ MÜRENİ- MÜREN ile KAHVERENGİ MÜREN- MÜREN ile ŞERİT MÜREN- MÜRİT ve TİRİT[Fars. < TERİD] ve KÖR YİĞİT- MÜZİK ile/ve KLÂSİK MÜZİK- NABIZ ALINABİLEN BÖLGELER:
ŞAH DAMARI ile/ve/||/<> KOL DAMARI ile/ve/||/<> ÖN KOL DAMARI ile/ve/||/<> BACAK DAMARI- NABIZ:
ERİL YOĞUN GÖVDEDE ile DİŞİL YOĞUN GÖVDEDE- NAHİV ve FIKIH USULÜ ve TEFSİR USULÜ- NAİL (OLMA) ile/ve/||/<> NASİB (OLMA)- NAKLÎ BİLGİ ile/ve KEŞFÎ BİLGİ- NAMAZ ile İKİNDİ NAMAZI- NARSİSİZM:
BİRİNCİL ile/ve/||/<>/> İKİNCİL- NAZARÎ HİKMET ile/ve AMELÎ HİKMET- NAZIM BİÇİMLERİNDE:
TERKİB-İ BENT ile/<> TERCİ-İ BENT ile/<> TERBİ ile/<> TAHMİS ile/<> TAŞTIR ile/<> TESDİS ile/<> MUHAMMES ile/<> TARDİYE ile/<> MÜSEDDES ile/<> NAZİRE ile/<> TEHZİL- NE ÂLÂ ile/ve/<> PEK ÂLÂ- NE YAPABİLİRİM? ve/> NASIL YAPABİLİRİM?- NE YAPARSAK/YAZARSAK YAPALIM/YAZALIM,
HİÇBİR KONUDA:
ACELE ETME(YELİM)! ve/||/<>/> ÖZEN GÖSTER(ELİM)!- NEDENSEL YASA ile/ve/||/<>/> İSTATİKSEL YASA- NEFSÂNÎ SOHBET ile RAHMÂNÎ SOHBET- NEGATİF/POZİTİF TAM SAYILAR / SAYMA SAYILARI
ile
DOĞAL SAYILAR
ile
GERÇEK/GERÇEL/KARMAŞIK SAYILAR
ile
ORANTISAL/RASYONEL SAYILAR- NEM ile BAĞIL NEM- NEREDEYSE ÖLMEK ile/ve/değil/||/<>/< ÖLMEK- NESEB ASABİYESİ ile/değil/yerine SEBEP ASABİYESİ- NESEB ile MEZHEB- NESNE İLİŞKİLERİ ile/ve/||/<> İÇSELLEŞTİRİLMİŞ NESNE İLİŞKİLERİ- NESNEL İLKE ile/ve TİNSEL İLKE- NESNESİNE/KONUSUNA GÖRE İLİM ile/ve AMACINA GÖRE İLİM- NEY ÇALMAK değil NEY ÜFLEMEK- Nİ'MET ile RAHMET- NİCELİK ile/ve/değil/yerine NİTELİK- NİCELİKSEL MATEMATİK ile KAVRAM MATEMATİĞİ- NİCELİKSEL VAROLAN ile/ve/değil/||/<> NİTELİKSEL VAROLAN- NİFÂK ile/değil/yerine/>< İNFÂK- NİSAN YAĞMURU ile/ve MAYIS YAĞMURU- NİTRİK ASİT ile/ve/<>/> PİKRİK ASİT[Fr. < Yun.]- NİYET AÇMAZI ile/ve/||/<> CAYDIRICILIK AÇMAZI ile/ve/||/<> INDY AÇMAZI- NİZÂM ile/ve/||/<> İNTİZÂM- NÖRON/LAR ile/ve AYNA NÖRON/LAR- NUMUNE BAĞLARI ile/ve KAZIKLI BAĞLARI ile/ve CEVİZLİBAĞ- NÜKLEER PATLAMA ile ATMOSFERİK NÜKLEER PATLAMA- OC DİLİ ile/ve OIL DİLİ ile/ve Sİ DİLİ- OCAK ile KUCAK ile TUZAK- ODA ile KÖY ODASI- OEDIPUS KARMAŞIKLIĞI/KOMPLEKSİ ve/||/<> ELEKTRA KARMAŞIKLIĞI/KOMPLEKSİ- OEDIPUS:
ŞİŞ AYAK ile/ve/||/<> BİLEN AYAK(KİŞİ)- OK AÇMAZI ile/ve/||/<> KOŞU YOLU AÇMAZI ile/ve/||/<> UZAY GEMİSİ AÇMAZI ile/ve/||/<> TANRILAR AÇMAZI- OLABİLECEKLER ile/ve/||/<>/>/< OLMASI GEREKENLER- OLAMAZ/OLMAMALI!:
ZEKÂSIZ SEVGİ ile SEZGİSİZ ZEKÂ- OLAN ile/ve/<> OLANAKLI OLAN- OLAN ile/ve YAYILIMLI (OLAN)- OLASI (BİR DURUM/SÜREÇ/YANLIŞLIK/KAZA/SONUÇ) ile/ve/değil/yerine OLASI(LIKLI) (BİR DURUM/SÜREÇ/YANLIŞLIK/KAZA/SONUÇ)- OLGUSAL GERÇEKLİK ile/ve AKILSAL GERÇEKLİK- OLGUSAL/LIK ile KARŞILIKLI OLGUSAL/LIK- OLMADIĞINDA (EN ÇOK) ARANAN ile/ve/<> OLDUĞUNDA (EN ÇOK) TARTIŞILAN- OLMAYANLARI ARAMAK ile/değil/yerine OLANLARI BULMAK/GÖRMEK- OLMUŞ MU? ile/yerine ... MI OLMUŞ?- OLUMLAMA ile/ve OLUMSUZU OLUMSUZLAYARAK OLUMLAMA- OLUMLU ÖZGÜRLÜK ile/ve OLUMSUZ ÖZGÜRLÜK- OLUMLULARDA "MA"(OLUMSUZLUK) EKİ ile OLUMSUZLARDA "MA"(OLUMSUZLUK) EKİ- OLUMSUZ BAKIŞ/BAKAN ile/değil/yerine/>< OLUMLU BAKIŞ/BAKAN- OLUMSUZ MANEVİYAT ile/değil/yerine OLUMLU MANEVİYAT- OLUMSUZDAN "BESLENME" ile/değil/yerine OLUMLUDAN "BESLENME"- OLUMSUZLUK BELİRTİMİ ile/değil/yerine DURUM BELİRTİMİ- OMURGA ile HAYVAN OMURGASI- OMUZLA DİRSEK ARASINDAKİ KEMİK ile DİRSEKLE BİLEK ARASINDAKİ KEMİKLER- ONA BAKMAK ile/değil/yerine ONUNLA BAKMAK- ONDA "VAR OLMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> ONUNLA "VAR OLMAK"- ONLAR GİBİ OLMAK ile ONLARDAN OLMAK- ONTOLOJİ ile/ve/||/<>/> EPİSTEMELOJİ ile/ve/||/<>/> METAFİZİK- OPTİMUM ile MAKSİMUM- ORANGUTAN ile BORNEO ORANGUTANI- ORDUNUN DİLİ ile/ve SARAY'IN DİLİ- ORGANİK DÜŞÜNCE ile KATEGORİK DÜŞÜNCE- ORGANİK DÜŞÜNCE ile SINIFSAL DÜŞÜNCE- ORGANİK TARIM ile/ve/<> İYİ TARIM- ORMAN TAVUĞU ile GÖLGELİ ORMAN TAVUĞU- ORMANGÜLÜ(KOMAR/KUMAR) ile/||/<> MOR ÇİÇEKLİ ORMANGÜLÜ- ORTA CAMİ ile ORTAKÖY CAMİSİ / MECİDİYE CAMİSİ- ORTAÇAĞ:
ERKEN ile/ve/<>/> YÜKSEK/KLASİK ile/ve/<>/> GEÇ- ORTAKLIK ile/ve/değil/yerine/||/<> ÇÖZÜM ORTAKLIĞI- ORTASINDA ile ARASINDA- ORTAYA ÇIKARMA ile ÖNE ÇIKARMA- ORUÇ ile/ve NAFİLE ORUÇ- ORUÇ ile/ve/<> TEKNE ORUCU- OSMANCIK PİRİNCİ ile BALDO PİRİNCİ- OSMANLI ARŞİVİ ile/ve CUMHURİYET ARŞİVİ- OT YİYEN MEMELİLER ile ET YİYEN MEMELİLER ile ÇOKLU (HEM OT, HEM ET İLE) BESLENENLER (HEPÇİL)- OT YİYENLER/OTOBURLAR ile/ve ET YİYENLER/ETOBURLAR ile/ve HEPÇİLLER[hem OT, hem ET YİYENLER] ile/ve LEŞ YİYENLER/LEŞOBURLAR ile/ve AYRIŞTIRICILAR- OT ile BALIK OTU- OT ile KAŞIKOTU- OT ile KEDİOTU- OTİZM ile/ve/değil/<>/> SUSKUNLUK/MUTİZM- OTONOM SİNİR SİSTEMİ ile/ve/<> MOTOR SİNİR SİSTEMİ- OTORİTE SANSÜRÜ ile/değil/yerine/< OTO SANSÜR- OTURANIN, AYAKTAKİNE SELÂM VERMESİ değil AYAKTAKİNİN, OTURANA SELÂM VERMESİ- OTURMAK ile DIŞKILADIKTAN/SIÇTIKTAN SONRA OTURMAK- OVA GORİLLERİ ile DAĞ GORİLLERİ- OYNAMAZ EKLEM ile/ve AZ OYNAR EKLEM ile/ve OYNAR EKLEM- OYUNCAK MÜZESİ ve/||/<> OYUN MÜZESİ ve/||/<> MASAL MÜZESİ- ÖĞE ile/ve/||/<>/> BİLEŞİK ile/ve/||/<>/> TEK GÖZELİ/HÜCRELİ ile/ve/||/<>/> CANLI ile/ve/||/<>/> ÇOK GÖZELİ/HÜCRELİ ile/ve/||/<>/> İNSAN- ÖĞELER ile/ve/||/<>/> KİMYASAL EVRİM ile/ve/||/<>/> DİRİMSEL(BİYOLOJİK) EVRİM- ÖĞRETİLEN DİL ile YAŞAYAN DİL- ÖKLİD GEOMETRİSİ:
YER/DÜNYA İÇİN değil GÖK İÇİN- ÖKSÜRÜK ile KURU ÖKSÜRÜK- ÖKÜZKAKAN:
KIZIL GAGALI ile/||/<>/< SARI GAGALI- ÖN-İKONOGRAFİ ile İKONOGRAFİ ile | İKONOLOJİ- ÖNCELİK:
BİLİŞSEL/MANTIKSAL ile/ve/değil/||/<>/< VAROLUŞSAL- ÖNGÖRÜLEBİLİR BİLİNMEYEN ile/ve/<> BİLİNEMEYECEK BİLİNMEYEN- ÖNGÖRÜMÜZ ...:
BİR YILLIK İSE ile/ve/değil/||/<>/>/<
ON YILLIK İSE ile/ve/değil/||/<>/>/<
YÜZ YILLIK İSE- ÖNSÖZ AÇMAZI ile/ve/||/<> PİYANGO AÇMAZI- ÖRDEK ile (ARJANTİN) MAVİ GAGALI ÖRDEK- ÖRDEK ile DENİZÖRDEĞİ/FIRTINAKUŞU- ÖRDEK ile MANDALİNA ÖRDEĞİ- ÖRDEK ile/ve MOSKOFÖRDEĞİ- ÖRDEK ile/ve SUNA(KUŞAKLI ÖRDEK)- ÖRDEK ile YABANÖRDEĞİ- ÖRGEN BAĞIŞI ve/> KADAVRA[İt. < CADAVERE] BAĞIŞI- ÖRÜMCEK MAYMUN ile/ve (BIYIKLI) İPEK MAYMUNU ile/ve SİNCAP MAYMUNU ile/ve BAŞLIKLI MAYMUN- ÖRÜMCEK ile ALTIN TEKERLEK ÖRÜMCEĞİ- ÖRÜMCEK ile DARWIN KABUKLU ÖRÜMCEĞİ- ÖRÜMCEK ile/ve KÖR ÖRÜMCEK- ÖRÜMCEK ile KURT ÖRÜMCEĞİ- ÖRÜMCEK ile LOBLU ÖRÜMCEK- ÖRÜMCEK ile TAVUSKUŞU ÖRÜMCEĞİ- ÖRÜMCEK ile ZIPLAYAN ÖRÜMCEK- ÖTLEĞEN ile PEMBE GÖĞÜSLÜ ÖTLEĞEN- ÖYKÜ(LEME)DE:
MAUPASSANT BİÇİMİ ile ÇEHOV BİÇİMİ- ÖZBEKLER'DE:
KİRİL ABECESİ değil/yerine LATİN ABECESİ- ÖZBESLENEN ile/ve/||/<>/> DIŞBESLENEN/DIŞBESLEK/ARDIBESLEK/HETEROTROF- ÖZDEŞİM ile/ve/||/<> YANSITMALI ÖZDEŞİM- ÖZEL HUKUK ile/ve/||/<> KAMU HUKUKU- ÖZGÜRLÜK/BELEDİYE MEYDANI ile/ve/<> SAN FRANSISCO MEYDANI- ÖZGÜRLÜK ile/ve İÇ ÖZGÜRLÜK- ÖZLEM ve/||/<>/> GÖZLEM ve/||/<>/> SÖZLEM ve/||/<>/> EYLEM ve/||/<>/> İŞLEM ve/||/<>/> İZLEM- ÖZNE ile ESTETİK ÖZNE- ÖZNE ve/<> NESNE- PALMİYE ile/ve PANAMA ŞAPKASI PALMİYESİ- PANAMA KANALI:
ATLANTİK GEÇİDİ ve/||/<>/>/< GATUN GÖLÜ ve/||/<>/>/< GAILLARD GEÇİDİ- PANAMA KANALI ile/ve/||/<>/> YENİ/PARALEL PANAMA KANALI- PANCAR ile ŞEKERPANCARI/KOCABAŞ- PANDA ile KAHVERENGİ PANDA- PANDA ile KIRMIZI/KIZIL PANDA / KEDİ AYISI- PANGOLİN ile BEYAZ GÖBEKLİ PANGOLİN- PANGOLİN ile GÜNEY AFRİKA PANGOLİNİ- PANGOLİN ile HİNDİSTAN PANGOLİNİ- PAPAĞAN ile AFRİKA GRİ PAPAĞANI- PAPAĞAN ile YEŞİL PAPAĞAN- PAPATYA ile AFRİKA PAPATYASI- PAPATYA ile/ve ÇAYIR PAPATYASI- PAPATYA ile/ve HOROZGÖZÜ, KOYUNGÖZÜ, SIĞIRGÖZÜ, TAVUKGÖZÜ- PAPATYA ile/ve VİRÂNE PAPATYASI/VARATİKA- PAPATYA ile YAYLA PAPATYASI- PARAZİT ile DİL PARAZİTİ- PARÇASI OLMAK ile/yerine/değil UZANTISI OLMAK- PARFÜM (KOKUSU) ile/yerine TEMİZ TEN (KOKUSU)- PARK STANDARTLARI RAPORU-2015 ve/||/<>/> KENT İÇİ BİSİKLET YOLLARI KILAVUZU- PARKİNSON İLÂCI ile/değil HUZURSUZ BACAK İLÂCI- PARMAK İZİ ÖBEKLERİ(GRUPLARI):
ARCH ile/ve TENTARCH ile/ve LOOP ile/ve DOUBLE LOOP ile/ve POCKED LOOP ile/ve WHORL ile/ve MIXED- PARMAKLARDA:
BAŞ ile/ve/||/<> İŞARET ile/ve/||/<> ORTA ile/ve/||/<> YÜZÜK/ADSIZ ile/ve/||/<> SERÇE- PARS ile ANADOLU PARSI- PASCAL UÇURUMU ile/ve ASTRONOT SENDROMU ile/ve SİMURG SENDROMU- PASİFİK OKYANUSU:
MALENEZYA ile/ve/<> MİKRONEZYA ile/ve/<> POLONEZYA- PASTORAL MÜZİK[Fr.] ile KIRSAL MÜZİK- PATLAYANA KADAR ile/değil/yerine DOYANA/DOYACAK KADAR- PATLICAN ile BİRECİK PATLICANI- PATLICAN ile BOSTAN PATLICANI- PATLICAN ile İTÜZÜMÜ/KÖPEKÜZÜMÜ- PATLICAN ile KEMER PATLICANI- PAZAR ile AKŞAM PAZARI- PAZAR ile/ve/değil/||/<>/> MEZAR- PAZARLIK PAYI ile/ve/değil/yerine İNDİRİM PAYI- PEÇELİ BAYKUŞ ile KIR BAYKUŞLARI ile KULAKLI ORMAN BAYKUŞU ile ALACA BAYKUŞ- PELİKAN[Fr. < Lat.]/KAŞIKÇI KUŞU ile KAHVERENGİ PELİKAN- PELİKAN ile AK PELİKAN- PELİKAN ile DALMAÇYALI/TEPELİ PELİKAN- PEMBE YALI (FETHİ AHMED PAŞA YALISI) ile PEMBE YALI (İLYAS BEY YALISI)- PEMDAS and/sometimes/||/<> BODMAS- PENGUEN ile CÜCE PENGUEN- PENGUEN ile/ve/<> GALAPAGOS PENGUENİ- PENGUEN ile GENTOO PENGUENİ- PENGUEN ile GÜNEY AFRİKA/"EŞEK" PENGUENİ- PENGUEN ile GÜNEY KAYA (ROCKHOPPER) PENGUEN- PENGUEN ile İMPARATOR/KRAL PENGUEN- PENGUEN ile MACELLAN PENGUENİ- PENGUEN ile MASKELİ PENGUEN- PENGUEN ile PAPUA PENGUENİ- PENGUEN ile SAKALLI PENGUEN- PENGUEN ile SORGUÇLU/MAKARONİ PENGUEN- PENGUEN ile YALANCI PENGUEN- PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN ile BEZM-İ ÂLEM VALİDE SULTAN- PERVANEBALIĞI = AYBALIĞI- PIRASA ile/||/<> GÖMÜ PIRASA- PİRAMİT ile KIZIL/KIRMIZI PİRAMİT- PİRE ile BİTKİ PİRESİ- PİRİNÇ ile BASMATİ PİRİNCİ- PİRİNÇ ile HİNTPİRİNCİ- PİS KOKU ile "AĞIR KOKU"- PİTON ile AFRİKA KAYA PİTONU- PİTON ile BURMA PİTONU- PİYANODA:
TAM SESLER ile/ve YARIM SESLER- PİYASA MÜZİĞİ ile/ve POPÜLER MÜZİK- PLÜTOKRASİ[Fr. < PLOUTOCRATIE] ile BEY ERKİ / VARSIL ERKİ- POLİNOM DENKLEMLERDE:
I. DERECE ve/<> II. DERECE- POLİTEİZM ile HENOTEİZM ile DÜEİZM ile MONOTEİZM- PORSELEN ile MAYSERN PORSELENİ- PORSUK ile KUTUP PORSUĞU- POSTAHANE ile/değil SU ALTI POSTAHANESİ- POZİTİF BİLİM yerine DENEY BİLİMİ- POZİTİF BİLİM ile/ve MANEVÎ BİLİM- PROTEİN ile/ve/||/<>/> DNaz PROTEİN(DORNAZ ALFA) / rhDNaz[REKOMBİNANT DEOKSİRİBONÜKLEAZ I]- PROTEİN ile/ve/||/<> S PROTEİN- PSİKOZ ile/ve/||/<>/> KİŞİLİK BOZUKLUKLARI ile/ve/||/<>/> NEVROZ- PSİKOZ ile NEVROZ- PUSULA ile/ve/||/<> EĞİM PUSULASI- PÜR TEMKÎN ile/ve/değil/yerine/||/<>/< EHL-İ TEMKÎN- QUINN AÇMAZI ile/ve/||/<> INDY AÇMAZI ile/ve/||/<> YIĞIN AÇMAZI- QUINN AÇMAZI ile/ve/||/<> WANG AÇMAZI ile/ve/||/<> YIĞIN AÇMAZI- QUINN AÇMAZI ile/ve/||/<> YEĞLEME AÇMAZI- RAHATSIZ ETMEK ile/ve RENCİDE[Fars.] ETMEK- RAHİM KANSERİ ile RAHİMAĞZI KANSERİ- RAMAK ile/ve/||/<>/> SEDD-İ RAMAK- RAMAZAN AYININ:
İLK 10 GÜNÜ ile/ve/<> İKİNCİ 10 GÜNÜ ile/ve/<> ÜÇÜNCÜ 10 GÜNÜ- RAMAZAN ile/ve/||/<>/> GAMLI RAMAZAN- RASTLANTI ile/ve/<> YAPISAL RASTLANTI- REDİF:
EK DURUMUNDA ile SÖZCÜK DURUMUNDA- REFLEKS ile/ve/||/<>/> MORA REFLEKSİ- REFLEKS ile/ve/||/<> VAGAL REFLEKS- RENK KÖRLÜĞÜ ile/ve/değil BASİT RENK KÖRLÜĞÜ- RENKLİ ile TEK RENKLİ- RESİF KÖPEKBALIKLARINDA:
BEYAZ YÜZGEÇLİ ile SİYAH YÜZGEÇLİ ile GRİ- RESİM ve/||/<>/< BİLİM- RESİM ile/ve/değil/||/<>/> TARİHSEL RESİM- REY değil/yerine/= OY- REYHAN ile MOR REYHAN- RIZÂ ile AÇIK RIZÂ- RİCA-EMİR ile EMİR-RİCA- RİSK YÖNETİMİ ile/ve/||/<>/> KRİZ YÖNETİMİ- RİTM ÂLETİ ile/ve MÜZİK ÂLETİ- ROMAN YAZIMI:
ÖVMEK İÇİN değil SORGULA(T)MAK İÇİN- RÖFLE ile MEÇ ile GÖLGE ile BALYAJ ile BOYA ile DİP BOYA- RUSSELL AÇMAZI ile/ve/||/<> CANTOR AÇMAZI ile/ve/||/<> RICHARD AÇMAZI ile/ve/||/<> YALANCI AÇMAZI ile/ve/||/<> CURRY AÇMAZI ile/ve/||/<> YABLO AÇMAZI ile/ve/||/<> BERRY AÇMAZI ile/ve/||/<> HETEROLOJİK AÇMAZ- RÜÇHAN HAKKI ile YASAL ÖNCELİK HAKKI- RÜYA GİBİ ile/ve/||/<> JİLET GİBİ- SU ile/ve SICAK SU- SABAN ile KARASABAN- SABAN ile KOTAN- SABIR ETMEK ile/ve ZABT ETMEK- SABIR ile/ve/değil/yerine BELÂ GELMEDEN ÖNCEKİ SABIR- SABİT ile/ve/||/<>/> KOZMİK SABİT[1917 < ARKÜTAS (M.Ö. 320)]- SABUN[Ar. < ŞÂBÛN] ile ARAP SABUNU- SAÇ:
JÖLELİ ile/ve/değil/yerine ISLAK- SAÇ ile BİR TUTAM SAÇ- SAÇILMA ile/||/<> ÇOKLU SAÇILMA- SAÇLARIN BÜYÜME DÖNGÜSÜ AŞAMALARI:
ANAGEN ile/ve/<>/> CATAGEN ile/ve/<>/> TELOGEN- SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR:
BİÇİMSİZ ile/ve/||/<> BELİRSİZLİK ile/ve/||/<> SALDIRI ile/ve/||/<> KONUNUN ÖZÜNÜ KAÇIRMA ile/ve/||/<> TARTIŞMALI NEDEN ile/ve/||/<> İSTATİSTİKSEL HATA ile/ve/||/<> ŞAŞIRTMA ile/ve/||/<> YETKEYE BAŞVURMA ile/ve/||/<> DUYGULARA BAŞVURMA ile/ve/||/<> KIYASLAMA HATALARI ile/ve/||/<> SINIFLANDIRMA HATALARI- SAF SU ile ÇOK SAF SU/İLETKENLİK SUYU- SAĞALTIM/PSİKOTERAPİ ile/ve/||/<> ANALİTİK SAĞALTIM/PSİKOTERAPİ- SAĞLAMLIK AÇMAZI ile/ve/||/<> GEÇERLİLİK AÇMAZI ile/ve/||/<> YALANCI AÇMAZI ile/ve/||/<> CURRY AÇMAZI- SAĞLIK TOPU ile/ve/||/<>/> SEPET[BASKET]/EL TOPU- SAĞLIK ve/||/<>/> YOLCULUK SAĞLIĞI- SAHAFLAR ÇARŞISI < FESÇİLER ÇARŞISI- SAHİH (OLAN) ile/ve SALİH (OLAN)- SAHRA ÇÖLÜ ile ÇÖL- SAHTE KENDİLİK ile/ve/||/<> TAM NESNE-TAM KENDİLİK- SAHTEKÂR ile HİLEKÂR- SAİT FAİK ABASIYANIK MÜZESİ =/< SPANUDİS KÖŞKÜ- SAKAL ile KABA SAKAL- SAKALLI HABEŞ/İPEK TAVUK ile SAKALSIZ HABEŞ/İPEK TAVUĞU- SAKINAN GÖZE ÇÖP BATAR değil SAKINILAN GÖZE ÇÖP BATAR- SAKINMAK ile KAÇINMAK- SAKIZ AĞACI CAMİSİ = SAHAF MUSLİHİDDİN CAMİSİ- SAKIZ AĞACI ile MAVİ SAKIZ AĞACI- SAKIZ ile ÇENGEL SAKIZI / KENGEL/KENGER SAKIZI- SAKİN OLMAK ile/ve/||/<> SESSİZ OLMAK ile/ve/||/<> KENDİN OLMAK- SALÂH ile/ve/||/<>/> FELÂH- SALDIRAY ile/ve/||/<> BATIRAY ile/ve/||/<> ATILAY ile/ve/||/<> YILDIRAY- SÂLİK-İ MECZUB ile/||/<> MECZUB-U SÂLİK- SALYANGOZ ile DİKENLİ SALYANGOZ- SAMAN EV ile/ve/değil/yerine KERPİÇ EV ile/ve/değil/yerine BAĞDADÎ EV- SAMUR ile DENİZ SAMURU- SAMUR ile SUSAMURU/LUTR[Fr.]- SANA GÖRE ile BANA GÖRE- SANAL DİN ile/değil/yerine DİN- SANAT:
[hem] ARAÇ OLARAK ile/ve/hem de/||/<>/> AMAÇ OLARAK- SANAT:
BİREYLERİ/TOPLUMU ...
ŞAŞIRTMAK (İÇİN) ile/ve/değil/yerine/||/<>/> KIŞKIRTMAK (İÇİN)- SANAYİ KAPİTALİZMİ ile/ve/||/<>/> FİNANS KAPİTALİZMİ- SANSAR ile KAYA SANSARI- SANSAR ile/ve KESELİ SANSAR- SAPKIN EŞEYSELLİK ile/değil YOĞUN EŞEYSELLİK- SAPMA ile/ve/||/<> YAŞAMDA KALMA SAPMASI- SARHOŞ ile KÖR KANDİL/GÖK KANDİL- SARI MERCİMEK ile/değil SOYULMUŞ YEŞİL MERCİMEK- SARI SALTUK = DERVİŞ SALTUK- SARIGÜZEL CADDESİ değil/< SARIGÖREZ CADDESİ- SARIMSAK ile KURTLUCA/SU SARIMSAĞI- SARMAŞIK ile ÇİTSARMAŞIĞI- SARMAŞIK ile JAPONSARMAŞIĞI- SATRANÇ ile ÂRİFLERİN SATRANCI/YILANLI DAMA- SATRANÇ ile BİSÂT-I SATRANÇ- SAV/TEZ ile/ve/||/<>/> | ÖNSAV/HİPOTEZ ile/ve/||/<>/> KARŞISAV/ANTİTEZ | ile/ve/||/<>/> BİREŞİM/SENTEZ- SAYDAM ile YARISAYDAM- SAYI ile TAM SAYI ile ASAL SAYI- SAYILABİLİR SONSUZ/LUK ile/ve SAYILAMAZ SONSUZ/LUK- SAYILABİLİR/SAYILAMAZ SONSUZLUK ile/ve/<> NOKTASAL SONSUZLUK- SAZ/GİTAR VB. ÇALMADA:
ALTTAN ÇIRPMA ile/ve/değil/||/<> ÜSTTEN ÇIRPMA- SCIENCE ile PSEUDO SCIENCE- SEBİL ile/ve SERSEBİL- SEDEF KABUKLULAR ile SERT KABUKLULAR- SEDİR[Fr. < CEDRE] ile AKSEDİR- SEFERTUHÛ ile KENENTUHÛ- SELÂM ve/> İKRAM ve/> KELÂM- SELÂTİN KÜLLİYELERİ ile/ve SADRAZAM KÜLLİYELERİ ile/ve TEKKE KÜLLİYELERİ- SEMÂVÎ CİSİM ile DÜNYEVÎ CİSİM- SEMENDER ile AKSOLOT SEMENDERİ- SEMPATİ ile EMPATİ ile APATİ ile ANTİPATİ ile TELEPATİ- SEMPATİK ile/ve/<> PARASEMPATİK SİNİR SİSTEMİ- SENFONİ ORKESTRASI ile FİLARMONİ ORKESTRASI- SEPTİSEMİ[Fr. < Yun. SEPTİKOS: Çürümüş. | HAİMA: Kan.] ile TOKSEMİ- SERÇE ile SÖĞÜT SERÇESİ- SEROTONİN ve/||/<> DOPAMİN ve/||/<> OKSİTOSİN ve/||/<> ENDORFİN- SERT AĞAÇLAR ile/ve ORTA SERT AĞAÇLAR ile/ve YUMUŞAK AĞAÇLAR- SERVİ AĞACI ile/ve SEDİR AĞACI/DAĞ SERVİSİ/ARAR[Ar.] (ELMALI-ANTALYA)- SESİMİZİ:
DOĞRUDAN DUYMAK ile/ve/||/<> KAYIT ARACINDAN DUYMAK- SESLİ ile TEK SESLİ- SESSİZ ADÂLET ile/ve SESLİ ADÂLET- SESSİZ KALMAK ile/ve/||/<>/> ONSUZ KALMAK- SESSİZLİK ile FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİĞİ- SEVGİ KOŞULSUZ SEVGİ- SEVGİ ile/ve/değil/yerine KOŞULSUZ SEVGİ- SEVİLMEYEN İŞ ile/yerine SEVİLEN İŞ- SEVİNÇ ile/ve/değil/yerine NEDENSİZ SEVİNÇ- SEVİNÇ ile/ve/değil/<> NEDENSİZ SEVİNÇ- SEVİYESİZ/KARŞILIKSIZ/TUTARSIZ İDDİA ile/yerine/değil SEVİYELİ İDDİA- SEVMEYİ BIRAKMAK ile/değil/yerine SEVGİMİZİ GÖSTERMEYİ BIRAKMAK- SEZGİ ile ÖNSEZİ- SICAK GÖZYAŞI ile SOĞUK GÖZYAŞI- SIÇAN ile CÜCE FİRAVUN SIÇANI- SIÇAN ile KESELİ SIÇAN- SIDNEY HUNİAĞI ÖRÜMCEĞİ ile/ve/||/<> KIZILSIRTLI ÖRÜMCEK- SIFIRI TÜKETMEK değil ZAFİRİ TÜKETMEK- SIĞIR ile KARASIĞIR- SIKIŞTIRMAK ile KISTIRMAK- SIMPSON AÇMAZI ile/ve/||/<> YABANCI DÜŞMANLIĞI AÇMAZI- SINAAT/ZANAAT ile/ve/değil/yerine/||/<>/> SANAT- SINAÎ EMEK ile/ve/||/<> TİCARÎ EMEK- SINAMA ile/ve/||/<>/> SAĞLAMA- SINIRLI YORUM ile/ve/||/<> DAR YORUM- SIR ile/ve KISIR- SIRADAN KİŞİ ile/değil AYDINLANAN KİŞİ- SIRIK DOMATES ile YER DOMATESİ ile YEŞİL DOMATES ile KAVATA ile OVAL ile ELİKA ile SALKİTO- SIRT ile BALIKSIRTI- SIRTLAN ile BENEKLİ DİŞİ SIRTLAN- SIRTLAN ile KARINCAYİYEN SIRTLAN- SIRTLAN ile MAĞARA SIRTLANI- SIVI SABUN ile/ve/değil/yerine/||/<>/> KATI SABUN- SİCİM KURAMI ile/ve/||/<> ZAR KURAMI- SİFAKA ile TAÇLI SİFAKA- SİKLON/KİKLON[Fr.] ile KİLOSİKL[Fr. < KILOCYCLE]- SİLİSYUM KARBÜR[Fr. < CARBURE] = KARBORUNDUM[Fr. < CARBORUNDUM]- SİMETRİK MEDRESE/LER ile ASİMETRİK MEDRESE/LER- SİMGESEL DİL ile/ve/<> BİÇİMSEL DİL- SİNDİRİM'DE:
TÜKÜRÜK BEZİ ile/ve/<> İNCEBAĞIRSAK BEZİ ile/ve/<> PANKREAS ile/ve/<> KARACİĞER- SİNEK/CİBİN ile/ve SİVRİSİNEK- SİNEK ile/ve SAPSİNEĞİ/EKİNSİNEĞİ- SİNİR SİSTEMİ ile/ve/||/<> ENTERİK SİNİR SİSTEMİ- SİRİYOLOJİK HİYEROGLİF ile/ve TROPOLOJİK HİYEROGLİF- SİSTEM KODU "0" ile KOD- SİVRİSİNEK ile ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ- SİYAH AFRİKA GERGEDANI ile AKGERGEDAN- SİYAH ÇAY ile/değil/yerine YEŞİL ÇAY ile/değil/yerine BEYAZ ÇAY VE BİTKİ ÇAYLARI- SİYASAL LİBERALİZM ve/||/<> EKONOMİK LİBERALİZM ve/||/<> KAPİTALİZM- SİYASİ TARİH ile/ve/<> KÜLTÜR TARİHİ- SİYASİ/DİPLOMATİK/ASKERİ TARİH ile/> TARİH- SKALER ÇARPMA ile/ve/||/<> SKALERLE ÇARPMA- SOĞAN ile ARPACIK SOĞANI/KISKA- SOĞUK SU ile/ve/<> SICAK SU- SOKAK/HABER FOTOĞRAFI ile/ve/değil/||/<>/< BELGESEL FOTOĞRAF- SOLUCAN ile DENİZ SOLUCANI- SOLUCAN ile YILBAŞI AĞACI SOLUCANI- SOLUNUM ve/||/<>/> DOĞRU SOLUNUM ve/||/<>/> DİYAFRAMA ALMA- SOLUNUMDA:
TAM TIKANMA ile/ve/||/<> KISMÎ TIKANMA- SOMON ile KIZIL SOMON- SOMUT DİL ile/ve/<> BİREYSEL DİL- SONAR ile RADAR- SONSUZ ile/ve SINIRLI SONSUZ- SORGU/İFADE TUTANAĞI:
ŞÜPHELİDE ile/ve/değil/||/<>/> OLAYDA TARAF VARSA- SORGUÇÇU HAN ile SORGUÇÇULAR ÇARŞISI- SORU (SORMAK):
ÖĞRENMEK İÇİN ile/ve/değil/bazen/||/<> ANLAMAK İÇİN ile/ve/değil/bazen/||/<> GERİBİLDİRİM/ONAY İÇİN- SORUNLAR:
UZAKLAŞTIRAN ile/ve/değil/yerine/||/<>/< YAKINLAŞTIRAN- SOY ADI/SOYADI değil/yerine SON ADI/SONADI, EK ADI/EKADI, İKİNCİ/İKİNCİL ADI- SÖĞÜT ile AKSÖĞÜT- SÖRF ile INTERNETTE SÖRF- SÖZCÜK/KAVRAM ile " " İÇİNDE SÖZCÜK/KAVRAM- SÖZEL KOD ile/ve DEĞİŞTİRİM KODU- SÖZLÜK ile/ve/||/<> TÜRK YAZINI BAĞLAMLI DİZİN VE İŞLEVSEL SÖZLÜK(TEBDİZ)- SPARK MİKROFİBER BEZ ile MİKROTEKS MİKROFİBER BEZ- SPATULA[İt. < SPATOLA] ile MALA[Fars. < MÂLE]- SPERM ile/ve/<> BELSUYU/ERSUYU- SU BUFALOSU ile/ve AFRİKA BUFALOSU- SU KULLANIM/AYAK İZİNDE:
MAVİ ile/ve/||/<>/> YEŞİL ile/ve/||/<>/> GRİ- SU TERAZİSİ ile HORTUM TERAZİSİ- SU YILANI/OK YILANI ile YILANBALIĞI- SU YILANI ile DAMALI SU YILANI- SU YOSUNLARI ile KIZIL SU YOSUNLARI- SU:
HİDROJEN ile/ve/||/<> OKSİJEN- SU ile AĞIR SU- SU ile/ve/değil/yerine BAĞIL SU- SU ile BESİ SUYU- SU ile DURGUN SU- SU ile HAFİF SU- SU ile KULLANILMIŞ SU- SUBAY ile KURMAY/ERKÂN-I HARP- SUCUL OMURGALILAR:
YUVARLAK AĞIZLILAR ile/ve/||/<> KIKIRDAKLI BALIKLAR ile/ve/||/<> KEMİKLİ BALIKLAR- SUDA ERİYEN VİTAMİNLER ile YAĞDA ERİYEN VİTAMİNLER- SUMRU ile AK KANATLI SUMRU- SUNA YAKIN değil SUNAY AKIN- SUSAMURU ile AVRASYA SUSAMURU- SUSAMURU ile DEV SUSAMURU/IRMAK KURDU- SUSAMURU ile JAPON SUSAMURU- SUSMA HAKKI ile/ve/||/<> BAĞIŞIKLIK HAKKI- SÜLEYMANİYE CAMİİ ile/ve SELİMİYE CAMİİ- SÜLÜN ile TRAGOPAN SÜLÜNÜ- SÜLÜN ile TURAÇ/DÜRRÂC/ÇİL KUŞU- SÜMBÜL EFENDİ ve MUSA MUSLİHİDDİN(MERKEZ) EFENDİ- SÜMBÜL ile MOR SÜMBÜL- SÜMSÜK ile KAP(CAPE) SÜMSÜĞÜ- SÜMÜKLÜBÖCEK ile/ve DENİZ SÖMÜKLÜBÖCEĞİ- SÜMÜKLÜBÖCEK ile KABUKLU SÜMÜKLÜBÖCEK- SÜMÜKLÜBÖCEK ile MUZ SÜMÜKLÜBÖCEĞİ- SÜNNET ile/ve MUHABBETE BİNAEN YAPILAN SÜNNET- SÜREKLİ RÜZGÂRLAR ile/ve MEVSİMLİK RÜZGÂRLAR (MUSON) ile/ve YEREL RÜZGÂRLAR- SÜREKLİ RÜZGÂRLARDA[İng. TRADE-WIND]:
ALİZE[Fr.] RÜZGÂRLARI ile/ve BATI RÜZGÂRLARI ile/ve KUTUP RÜZGÂRLARI- SÜRÜCÜ KARINCA ile/ve/||/<> ASKER SÜRÜCÜ KARINCA- SÜT DİŞLERİ ile/ve/> SÜREKLİ DİŞLER- SÜZÜLEN GÜNEŞ LEKESİ ile/ve PATLAYAN GÜNEŞ LEKESİ- ŞAHÂDET ÂLEMİ ile/ve GAYB ÂLEMİ- ŞAHIS ZAMİRİ ile/ve İŞARET ZAMİRİ- ŞÂHİD ile MÜŞÂHİD- ŞAHİN ile BAYAĞI ARI ŞAHİNİ- ŞAHİN ile GALAPAGOS ŞAHİNİ- ŞAHİN ile KIZIL KUYRUKLU ŞAHİN- ŞAHİN ile KIZIL ŞAHİN- ŞAİR ve/||/<> SARAYBOSNA'LI ŞAİR- ŞÂKÜL[Ar.] değil/yerine/= ÇEKÜL- ŞALGAM ile ALABAŞ/ALMAN ŞALGAMI/GULUMBRA/KOLORABİ/YER LAHANASI- ŞALGAM ile ŞEYTANŞALGAMI- ŞANSÖLYE[Fr. CHANCELIER]:
BAŞBAKAN ile/ve MALİYE BAKANI- ŞEFTALİ ile DENİZ ŞEFTALİSİ- ŞEFTALİ ile ETŞEFTALİSİ- ŞEHZÂDEBAŞI CAMİİ değil ŞEHZÂDE CAMİİ- ŞEKER ile KİŞNİŞ ŞEKERİ- ŞENESEVLER ile ŞEN ESENEVLER- ŞERİAT EHLİ ile/ve TARİKAT EHLİ ile/ve/değil/yerine HAKİKAT EHLİ- ŞİFRE ÇÖZÜCÜ / DECODER ile/ve/||/<> FİZİKSEL ÇÖZÜCÜ / ENCODER- ŞİFRE OLARAK KALMASI GEREKEN ile/ve DEŞİFRE EDİLMESİ GEREKEN- ŞİİR/YAZI ile/ve/||/<>/> MÜKÂLEMELİ/KONUŞTURMALI ŞİİR/YAZI- ŞİRKETLER, HİZMETLERİNDE:
UCUZ İSE ile/ya da/<> HIZLI İSE ile/ya da/<> NİTELİKLİ İSE- ŞÜKÜR:
DİL İLE ile/ve KALP İLE ile/ve EYLEM İLE- ŞÜPHELİNİN:
TAHLİYE TALEBİ ile/ve/değil/||/<>/< SERBEST BIRAKILMA TALEBİ- TABAK ile ÇANAK- TABİÎ NEFS ile/ve/<> NEBÂTÎ NEFS- TABİP FİLOZOFLAR ile/ve/||/<> FİLOZOF TABİPLER- TAC KAPI değil TÂK(ZAFER) KAPI- TAÇ KAPI/LAR ile/ve İMPARATOR KAPISI / ALTIN KAPI- TAÇLI VİRÜS ile/ve/||/<>/< TAÇSIZ VİRÜS/LER- TADI:
ASİT OLAN MEYVELER ile/ve HAFİF ASİT OLAN MEYVELER- TAHVÎL ile TEMVÎL- TAKIMYILDIZI:
GÜNEY ile/ve/||/<> KUZEY- TAKİN/KEÇİ ANTİLOBU ile ALTIN TAKİN- TAKİP ETMEK ile DEVAM ETMEK- TAKLİT ETMEK ile/ve/değil/yerine DEVAM ETTİRMEK- TAKVİM ile ETİYOPYA TAKVİMİ- TAKYECİ CAMİSİ / MEŞELİ MESCİD ile TAKYECİ/TAKKECİ CAMİSİ- TAM GÖLGE ile/ve ALA GÖLGE- TAM İFADE/MESAJ ile/ve EKSİKLİ İFADE/MESAJ ile/ve META İFADE/MESAJ- TAM İKİLEME ile YARI İKİLEME- TAM TAHNÎT ile/değil/yerine YARIM TAHNÎT- TAM ZİNCİR ile/ve EKSİK ZİNCİR- TAMARİN ile PAMUK BAŞLI TAMARİN- TANGA KÜLOT ile SLIP KÜLOT ile G STRING- TANIMA:
YETKİN BİLME ile/ve/||/<> YETERİNCE BİLME- TANIMAK ile/ve/||/<> KENDİNİ TANIMAK ile/ve/||/<> BAŞKASINI TANIMAK- TANZANYA ile TAZMANYA- TANZİMAT FERMANI ile/ve/||/<>/> ISLÂHAT FERMANI- TAPINCA/PUT[Fars. < BUT]/İDOLE[Fr.]:
SOY ile/ve/||/<> MAĞARA ile/ve/||/<> ÇARŞI ile/ve/||/<> TİYATRO- TAR'IN TELLERİNDE:
AĞ TEL ile/ve SARI TEL ile/ve KÖK TEL ile/ve BAM TELİ ile/ve 1. ÇİFT ZENG TELİ ile/ve 2. ÇİFT ZENG TELİ- TARİHİN TEKRARINDA:
BİRİNCİSİ ile/ve/||/<>/> İKİNCİSİ- TARİHLEME ile/ve/||/<> RADYOMETRİK TARİHLEME- TARİKATTE ÇİLE ile/ve HAYATTA ÇİLE- TASAVVURLU DÜŞÜNME ile TASAVVURSUZ DÜŞÜNME- TASIM ile ASTASIM- TASLAK ile KABATASLAK- TAŞ ile BUZULTAŞ- TAŞ ile/ve ÇAKIL TAŞI, KÜÇÜK TAŞ- TAŞ ile ÇAKILTAŞI- TAŞ ile DOLANTAŞI- TAŞ ile GAZTAŞI- TAŞ ile KAYRAK- TAŞ ile KAZAN TAŞI- TAŞ ile MALITAŞI- TAŞ ile/ve MALTATAŞI- TAŞ ile/değil PAMUKTAŞ- TAŞ ile SÜNGERTAŞI/PONZA[İt.]- TAŞ ile YAĞTAŞI- TAŞIMA KARGATULUMBA[İt. < CARGA TROMBA] TAŞIMA- TAŞKIN/LIK ile AZGIN/LIK- TAŞKINLIK:
İYİLİK ODAKLILARDA ile KÖTÜLÜK ODAKLILARDA- TATİL ile ADLÎ TATİL- TATLISU KAPLUMBAĞALARINDA:
BENEKLİ ile FIRAT ile NİL ile ... ile YILAN BOYUNLU TATLISU KAPLUMBAĞASI ile KIRMIZI YANAK(ROTWANGEN) ile ÇİN KAPLUMBAĞASI- TAVUK ile/ve/değil KAR TAVUĞU- TAVUK ile KARATAVUK- TAZE FASULYE[Yun.] ile KURU FASULYE- TAZE ÜZÜM ile KURU ÜZÜM- TEALİMİYYÛN ile/ve/||/<> TABİÎYYÛN ile/ve/||/<> İŞRAKİYYÛN ile/ve/||/<> MENAZİRÛN- TEFEKKÜR ile ASLINA DÖNDÜREN TEFEKKÜR- TEGU/LAGARTO[İsp.] ile KIRMIZI TEGU ile ALTIN/SİYAH TEGU/KAPLAN KERTENKELE- TEİN[Fr.] ile/ve/||/<> KAFEİN[Fr.]- TEK ÇENEKLİLER ile/ve ÇİFT ÇENEKLİLER- TEK EL ve/değil/yerine/||/<>/> İKİ EL- TEK ELİNİ KALDIRMAK ile İKİ ELİNİ BİRDEN KALDIRMAK- TEK İPLİK ile İKİ İPLİK ile ÜÇ İPLİK- TEK TOYNAKLILAR ile/ve/||/<> ÇİFT TOYNAKLILAR- TEK YANAK ile ÇİFT YANAK- TEK YÖNLÜ SEVGİ ile/ve KOŞULSUZ SEVGİ- TEK YUMURTA İKİZLERİ ile ÇİFT YUMURTA İKİZLERİ- TEK-ÇOK PARADOKSU ile/ve SONLU-SONSUZ PARADOKSU- TEK ile/ve/değil BİLİNEN/BİLİNEBİLEN TEK- TEK ile/ve/değil SONSUZCA TEK- TEKNİK (/KONU) ile DERİN (/KONU)- TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ile MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ- TEKVİNÎ ÖNERME ile/ve TEKLİFÎ ÖNERME ile/ve İHBARÎ ÖNERME ile/ve TEVİLÎ ÖNERME ile/ve İNŞAÎ ÖNERME- TEMEL SORUN ile/ve YAYGIN TEMEL SORUN- TEMENNÂ ile KANDİLLİ TEMENNÂ/SELÂM- TENDE OLMA(MA)K/KALMA(MA)K ile BEN'DE/BENDE OLMA(MA)K/KALMA(MA)K- TEOGONİ ile/ve KOZMOGONİ ile/ve ANTROPOGONİ ile/ve ESKATOLOJİ(MEAD)- TER KOKUSU ile/ve/değil/yerine/||/<>/< TEN KOKUSU- TERE[Fars.] ile ÇAYIRTERESİ- TERE[Fars.] ile KAZTERESİ- TERE[Fars.] ile SU TERESİ- TERE[Fars.] ile YABANTERESİ/HOROZCUK- TERKİB-İ BENT ile/<> TERCİ-İ BENT- TERSİNİR DURUM DEĞİŞİMİ ile/ve/||/<> TERSİNEMEZ DURUM DEĞİŞİMİ- TEVFİKAT:
TAM ile/ve/değil/yerine/<> KISMÎ- TEZAD ile TAHDE TEZAD- TINGIR MINGIR ile LANGIR LUNGUR- TIP ile/ve/||/<> ADLÎ TIP- TIRTIL ile KESE BÖCEĞİ TIRTILI- TIRTIL ile SEMER SIRTLI TIRTIL- TIRTIL ile TURBULENT PHOSPHILA TIRTILLARI- TIRTIL ile YILAN BAŞLI TIRTIL- TİBET MANDALASI ile/ve/||/<> HİNT MANDALASI- TİLKİ ile GÜMÜŞ TİLKİ- TİLKİ ile İNARİ TİLKİSİ- TİLKİ ile KIZILTİLKİ- TİLKİ ile KUTUP TİLKİSİ- TİLKİ ile MELANİSTİK TİLKİ- TİLKİ ile TİBET TİLKİSİ- TİMSAH ile TUZLU SU TİMSAHI- TİN:
| ÖZNEL ile/ve/||/<>/> NESNEL | ile/ve/||/<>/> SALTIK- TİNSEL ALAN ile ESTETİK ALAN- TİNSEL BENLİK ile/ve/<> AŞKIN BENLİK- TOHUMLU BİTKİ/LER ile/ve TOHUMSUZ BİTKİ/LER- TOHUMLULAR / KAPALI TOHUMLULAR- TOKLUK ŞEKERİ (ÖLÇÜMÜ) ile/ve AÇLIK ŞEKERİ (ÖLÇÜMÜ)- TOLSTOY ile TOLSTOY- TOLÜEN[Fr. < TOLUENE] ile KREZOL[Fr. < CRESOL]/LİZOL[Fr. < LYSOL]- TOMRUK ile OBRUK- TON[Fr. < TONNE] ile KİLOTON[Fr.]- TONOZ[Yun.] ile AĞTONOZ- TOP ile ARMUT TOP- TOPLARDAMAR ile ATARDAMAR- TOPLUMA HİZMET ve/||/<> TOPLAMA HİZMET- TOPLUMDA YAŞAYAN ile/ve/<> TOPLUMLA YAŞAYAN- TOPLUMSAL DIŞLA(N)MA ile/ve/||/<> KÜLTÜREL DIŞLA(N)MA- TOPLUMU DEĞİŞTİRME OLANAĞI/"GÜCÜ" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİNİ DEĞİŞTİRME OLANAĞI- TOPRAĞI SULAMAK GÖLGEDE/AKŞAMÜSTÜ SULAMAK[GÜNEŞTE değil!]- TOPRAĞI:
GÜNEŞTE SULAMAK ile/yerine GÖLGEDE/AKŞAMÜSTÜ SULAMAK- TOPRAK ile ETTOPRAK- TOPU TOPU (... KADAR) ALTI ÜSTÜ (... KADAR)- TORTUL KAYAÇLAR ile/ve/||/<>/>< MAGMA KAYAÇLARI- TOYGAR KUŞU ile BOĞMAKLIKUŞ- TÖZ:
BİRİNCİL ile/ve/||/<>/> İKİNCİL- TRAŞ ile/ve "ETEK TRAŞI"- TRİLYON[Fr. < TRILLION] ile/<>/> KATRİLYON[Fr. < QUATRILLION] ile/<>/> KENTİLYON[Fr. < QUINTILLION]- TRİPİTAKA:
VİNAYA PİTAKA ile SUTTA PİTAKA ile ABHİDHAMMA PİTAKA- TROPİK YIL ile/ve/||/<> YILDIZ YILI- TROPİKAL[Fr. < TROPICAL < İt. TROPICO] ile ASTROPİKAL[Tr. as + Fr. < İt.]- TUĞRAKEŞ[Tr.+Fars.] ile/ve/||/<> KEMANKEŞ[Fars.]- TULLE DEMUHÛ ile UHDİRE DEMUHÛ- TURNA ile İBİS/MISIR TURNASI- TURNUSOL[Fr.] (KÂĞIDI) ile MİHENK (TAŞI) ile KİLİT (TAŞI)- TURP ile BAYIRTURPU- TURP ile KARATURP- TURP ile KIRMIZITURP- TURP ile YABANTURBU- TUVALET AYNASI ile BOY AYNASI- TUZ GÖLÜ ile LÛT GÖLÜ ile LA'NGA CO GÖLÜ ile SALT LAKE CITY- TUZ ile ASİT TUZU ile BAZİK TUZLAR ile KAYA TUZU ile DENİZ TUZU[HİPERTONİK] ile KAN TUZU[İZOTONİK] ile BİLEŞİMİNDE HİDRAT BULUNAN TUZLAR- TÜKETENLER ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÜRETENLER- TÜMCE ile İÇTÜMCE- TÜMCE ile KESİK TÜMCE- TÜMCE ile YALIN TÜMCE- TÜMCE ile/ve/||/<> YANTÜMCE- TÜRK DİLİ KOLLARINDA:
YAZI DİLLERİ ile/ve/<> KONUŞMA DİLLERİ- TÜRK MİLİ ile/<> FRANSIZ MİLİ ile/<> ALMAN MİLİ ile/<> RUS MİLİ ile/<> YUNAN MİLİ ile/<> DENİZ MİLİ- TÜRK-İSLÂM değil İSLÂM-TÜRK- TÜZEL/HUKUKÎ SORUMLULUK ile/ve/değil/=/||/<>/>/< İNSANÎ/BİREYSEL SORUMLULUK- U KUARK ile/ve/||/<> D KUARK ile/ve/||/<> ELEKTRON- UCUZ İŞ ile/değil/yerine/>< İYİ İŞ- UÇUCU NESNELER ile/ve/||/>< YANMAZ NESNELER- ULAŞIL(A)MAMIŞ OLAN ile/ve ULAŞILACAK OLAN- ULUSAL BİRLİK ile/ve/<> KABİLE BİRLİĞİ- ULUSAL STANDARTLAR ile/ve ULUSLARARASI STANDARTLAR ile/ve AVRUPA STANDARTLARI- ULUSLARARASI ŞİRKET/LER ile/değil/ne yazık ki "ULUS AŞIRI" ŞİRKET/LER- UNLARDA:
BUĞDAY ile/||/<> TAM BUĞDAY ile/||/<> KARABUĞDAY/GREÇKA ile/||/<> KIRMIZI BUĞDAY ile/||/<> KEPEKLİ ile/||/<> SİYEZ ile/||/<> KAVILCA ile/||/<> KUNDUR ile/||/<> YULAF ile/||/<> ÇAVDAR ile/||/<> ARPA ile/||/<> MISIR ile/||/<> KİNOA ile/||/<> TEFF ile/||/<> AMARANT ile/||/<> NOHUT ile/||/<> KESTANE ile/||/<> KEÇİBOYNUZU ile/||/<> BADEM ile/||/<> CEVİZ ile/||/<> FINDIK ile/||/<> ANTEPFISTIĞI ile/||/<> ARAROT ile/||/<> DİNKEL[Alm.]/FARRO[İt.]- UNUTMA HAKKI ve/||/<> UNUTULMA HAKKI- US/SAL/LIK ile/ve/=/<> OLGU/SAL/LIK- USSAL BİLGİ ile/ve/<> SEZGİSEL BİLGİ- UYDU TELEFONU ile/ve/||/<> "AKILLI TELEFON"- UYGARLIK/MEDENİYET:
TA'MÎR-İ BİLÂD ve/||/<> TERFÎH-İ İBÂD- UYGARLIKLARARASI/LIK ile/ve/<> KÜLTÜRLERARASI/LIK- UYGULAMAYA YÖNELİK BİLGİ ile/ve SAF SOYUT BİLGİ- UYGULANMAYAN AHLÂK ile/değil/yerine/>< UYGULANAN AHLÂK- UYGULAYICI/PRATİSYEN HEKİM ile UZMAN HEKİM- UYKU:
TEK FAZLI(MONOFAZİK) ile/ve/||/<> ÇOK FAZLI(POLİFAZİK)- UYUM ile/ve EYLEME GEÇMİŞ UYUM- UYUZOTU = KUMOTU- UZAKLIK/MESAFE ile UZAY UZAKLIĞI- UZAY ile/ve/||/<> ALT UZAY- ÜCRETLİ İZİN ile/ve/||/<> ÜCRETSİZ İZİN- ÜÇ KÜRE ve/||/<>/> YEDİ KÜRE ve/||/<>/> ONBİR KÜRE- ÜÇGEN ile POLİTZER ÜÇGENİ- ÜÇGENİN İÇ AÇILARI ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< İNSANIN İÇ ACILARI- ÜÇGENLER ile/ve/<> ÖZEL ÜÇGENLER- ÜLKE ile/ve/||/<>/> UZAY ÜLKESİ(ASGARDIA)- ÜLSERATİF KOLİT TÜRLERİNDE:
ÜLSERATİF PROKTİT ile PROKTOSİGMOİDİT ile SOL TARAFLI KOLİT ile PANKOLİT ile AKUT ŞİDDETLİ ÜLSERATİF KOLİT- ÜMMÎYÛN ile/ve SAFÎYÛN ile/ve ZÂTÎYÛN- ÜNDEŞ ile/ve/<> YALIN ÜNDEŞ- ÜST BACAK KEMİĞİ ile KAVAL KEMİĞİ/BACAK KALEMİ- ÜZÜM ile/değil BEKTÂŞÎ ÜZÜMÜ- ÜZÜM ile ŞEKERCİBOYASI/AMERİKAN ÜZÜMÜ- VAKIF:
İSLÂM HUKUKUNDA ile/ve/||/<>/> MEDENİ HUKUKTA- VAKIF ile/ve/||/<> İRSÂDÎ VAKIF- VAPUR ile/ve/||/<> BANDIRMA VAPURU- VAR OLMAK ile/ve/||/<>/> KİŞİ/İNSAN OLMAK- VARLIK-BİLGİ TASAVVURU ile/ve AHLÂK TASAVVURU- VARLIK ile/ve VARLIK OLARAK VARLIK- VAROLAN BİLİMİ ile/ve/||/<> UYGULAMALI VAROLAN BİLİMİ- VAROLANBİLİMİ ile/ve/||/<>/> BİLGİBİLİMİ- VAŞAK ile KARAKAL VAŞAK- VAŞAK ile KARAKULAK- VATNAJÖKULL ile/ve/<> LANGJÖKULL ile/ve/<> HOFSJÖKULL- VATOZ ile DİKENLİ/İĞNELİ VATOZ- VAZGEÇMEYELİM ve ERTELEMEYELİM ve
ÜŞENMEYELİM- VEGAN YAŞAMDA/BİLİNÇTE:
| "AZALTMACILIK" ya da "AŞAMACILIK" | değil/yerine/>< 6 İLKE- VEHBÎ İLİM ile KİSBÎ İLİM- VENÜS:
SABAH TANRISI ile/ve AKŞAM TANRISI- VEREM(BCG) AŞISI ile ÖTEKİ AŞILAR- VERİLİ OLAN ile GERÇEK OLAN- VICTORIA GÖLÜ ve/||/<> MALAWI GÖLÜ- VİCDÂNÎ AHLÂK ile/ve/<> İDRÂKÎ AHLÂK ile/ve/<> İRFÂNÎ AHLÂK- VİKTORYA ÇAĞLAYANLARI değil/< GÜRLEYEN DUMANLAR ÇAĞLAYANI- VİRGÜL(",") KULLANIMI ile BÖLME(/AYIRMA/SLASH)("/") KULLANIMI- VİRGÜL(",")[Fr.] ile NOKTALI VİRGÜL(";")- VİRÜS ile YELLOWSTONE PARKINDAKİ VİRÜSLER- VOLT ile KİLOVOLT- WILHELM VON HUMBOLDT ve/||/<> ALEXANDER VON HUMBOLDT- YABAN ARISI ile KAZICI YABAN ARISI- YABAN KÖPEĞİ ile AVUSTRALYA YABAN KÖPEĞİ/DİNGO- YABANDOMUZU ile/ve CÜCE DOMUZ- YABANDOMUZU ile DÜĞMELİ YABANDOMUZU- YABANİ LAHANA ile/ve/||/<>/> ALABAŞ ile/ve/||/<>/> MANGIR ile/ve/||/<>/> BROKOLİ ile/ve/||/<>/> BRÜKSEL LAHANASI ile/ve/||/<>/> LAHANA ile/ve/||/<>/> KARNABAHAR- YABANSI/ACAYİP[Ar. < ACAİB] ile/ve/||/<> GARAYİP ile/ve/||/<> [Ar. < GARAİB]- YABLO AÇMAZI ile/ve/||/<> TANRILAR AÇMAZI- YAĞ ile ÇAM YAĞI- YAĞ ile KALIN/AĞIR YAĞ- YAĞ ile MANUKA YAĞI- YAĞLI CİLT ile/ve/<> SİVİLCELİ CİLT- YAĞMUR ile/ve "AHMAK ISLATAN" YAĞMURU- YAKIN GEZEGENLER ile BÜYÜK GEZEGENLER ile KÜÇÜK GEZEGENLER- YAKIN NEDEN ile UZAK NEDEN- YAKLAŞIK DEĞER ile TAM DEĞER- YALAN ile/||/<> KÖTÜ YALAN- YALANCI İLAÇ AÇMAZI ile/ve/||/<> KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN İNANÇ AÇMAZI- YALANCI(EPİMENİDES) AÇMAZI ile/ve/||/<> KENDİNİ DEĞİŞTİRME AÇMAZI ile/ve/||/<> CURRY AÇMAZI- YALI ÇAPKINI ile MADAGASKAR YALI ÇAPKINI- YALIÇAPKINI/EMİRCİK/İSKELEKUŞU ile CÜCE YALIÇAPKINI- YALIN CİSİM ile/ve BİLEŞİK CİSİM- YALIN ÜNDEŞ ile/ve/<> YAPIŞIK ÜNDEŞ- YANAK GAMZESİ ile BEL GAMZESİ- YANAR DAĞ değil YANARDAĞ- YANAŞMAK ile YILIŞMAK ile SIRNAŞMAK- YANGIN ile/ve/değil/||/<> KONTROLLÜ YANGIN- YANGIN ile ÖRTÜ YANGINI- YANLIŞ ANLATIM ile/değil YETERSİZ ANLATIM- YANLIŞ TANIMLAMA YOLUYLA HATA YAPMAYA BAĞIŞIKLIK'TA:
EYLEYENLİK DÜŞÜNCESİ ile/ve/||/<> SAHİPLİK DÜŞÜNCESİ ile/ve/||/<> TEKİLLİK DÜŞÜNCESİ ile/ve/||/<> ÖZELLİK DÜŞÜNCESİ- YAPAY "ZEKÂ":
OTONOM ile/ve/<> OTONOM OLMAYAN ile/ve/<>
YARI OTONOM- YAPAY ZEKÂ ve/||/<> SÜRÜ ZEKÂSI- YAPILACAK İŞ ile/ve/||/<>/> YAPILABİLECEK İŞ- YAPILANMA ile/ve/||/<>/>< KARŞI YAPILANMA- YAPIM EKLERİNDE:
ADDAN AD ile/ve/||/<> ADDAN EYLEM ile/ve/||/<> EYLEMDEN AD ile/ve/||/<> EYLEMDEN EYLEM- YAPISAL ALGI ile/ve/<> DOĞRUDAN ALGI- YAPISAL DÖNÜŞÜM ile/ve/değil/||/<>/< KENTSEL DÖNÜŞÜM- YAPIŞIK KULAK MEMESİ ile AYRIK KULAK MEMESİ- YAPMA!:
SUSACAKKEN KONUŞMAK ve/||/<> KONUŞACAKKEN SUSMAK- YAPMACIK OLUP SEVİLMEK değil/yerine/>< KENDİN OLUP SEVİLMEMEK- YAPRAK ile/değil İĞNEYAPRAK- YARASA ile BALIKÇI YARASA- YARASA ile BORU BURUNLU YARASA- YARASA ile KUYRUKLU YARASA- YARIÇAP ile İÇYARIÇAP- YARILMA ile AYRILMA- YASA ile/ve/||/<>/< ANAYASA- YASEMİN[Fars.] ile YABANİ YASEMİN- YAŞADIĞIN GİBİ "DÜŞÜNMEK" ile/değil/yerine/>< DÜŞÜNDÜĞÜN GİBİ YAŞAMAK- YAŞAM HAKKI ile/ve/||/<> MAHREMİYET HAKKI- YAŞAM HAKKI ile/ve/=/||/<>/< SAVUNMA HAKKI- YAŞAM:
BİR NEFES ile KAFES ile HEVES- YAŞAMAK:
ÖTEKİLERE/DİĞERLERİNE GÖRE ile/değil/yerine DEĞERLERİNE GÖRE- YAŞAMDA KALMAK ile/ve/değil/||/<>/> YAŞAMAK- YAŞAMINA, GÜN EKLEMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< GÜNÜNE, YAŞAM EKLEMEK- YAŞAYAN MİT ile/ve KURGUSAL MİT- YAŞLANILAN HAYAT değil/yerine YAŞANILAN HAYAT- YAŞLI ile ÇOK YAŞLI/MÜSİNN[Ar. < SİNN], A'MER- YATAY ile/ve DİKEY/DÜŞEY- YATIRIM GİDERLERİ / CAPEX ile/ve/||/<>/> DİZİ EYLEM GİDERLERİ / OPEX- YAYGIN AĞRI(LAR) ile/ve BÖLGESEL AĞRI/LAR- YAYGIN EĞİTİM ile/ve/<> ÖRGÜN EĞİTİM- YAYGIN ÖLÜMCÜL HASTALIK ile/ve/değil/||/<> KÜRESEL SALGIN HASTALIK- YAYINBALIĞI ile ÇİZGİLİ YAYINBALIĞI- YAZ GÜNÜ ile/ve/||/<>/> GEZ GÜNÜ- YAZ LASTİĞİ ile KIŞ LASTİĞİ["KAR LASTİĞİ" değil!] ile DÖRT MEVSİM LASTİĞİ- YAZ/HIZIR GÜNLERİ <> KIŞ/KASIM GÜNLERİ- YAZILIM UZMANI ile/ve/<> YAZILIM GELİŞTİRİCİ ile/ve/<> YAZILIM KORSANI- YAZIM/YAZI DİLİ ile SESLENDİRİŞ/KONUŞMA DİLİ- YECİBU KEZÂ ile YENBAGÎ KEZÂ- YECÛZU KEZÂ ile YUCZİU KEZÂ- YEDİĞİMİZİ ile/ve/||/<> İÇTİĞİMİZİ- YEDİĞİN/DEN | İÇTİĞİN/DEN ile/ve/değil/yerine YEMEDİĞİN/DEN | İÇMEDİĞİN/DEN- YEHİKKU LEHU'L-'İBÂDETE ile YESTEHİKKU'L-'İBÂDETE- YEL/RÜZGÂR[< Fars. Zaman, vakit.] ile MELTEM(HAFİF RÜZGÂR)- YEL ile KIZIL YEL- YEL ile SAM[Ar.] (YELİ)- YELKENLİ ile HİNT YELKENLİSİ- YENGEÇ ile (MİNİK) KEMANCI YENGECİ- YENGEÇ ile DUNGENESS YENGECİ- YENGEÇ ile HİNDİSTAN CEVİZİ YENGECİ- YENGEÇ ile/ve KAMUFLAJLI YENGEÇ- YENGEÇ ile/ve KEŞİŞ YENGEÇ- YENGEÇ ile/ve KIZIL YENGEÇ- YENGEÇ ile/ve NAL YENGECİ- YENGEÇ ile/ve ÖRÜMCEK YENGECİ- YENGEÇYİYEN AYIBALIĞI ile LEOPAR AYIBALIĞI ile FİL AYIBALIĞI- YENİ CAMİ(HATİCE TURHAN SULTAN CAMİ) ile YENİ CAMİ(GÜNNÛŞ EMETULLAH VALİDE SULTAN CAMİİ) ile ESKİ-YENİ CAMİ / KASIM ÇAVUŞ CAMİSİ- YER DEĞİŞTİRME ile/ve/<> BİÇİM DEĞİŞTİRME- YER FISTIĞI/ARAŞİT[Fr.] ile ŞAM FISTIĞI- YER SİNCABI/GELENGİ/GELENİ ile AVRUPA GELENGİSİ- YEREBATAN SARNICI ile/ve BİNBİRDİREK SARNICI / FLOKSENUS SARNICI ile/ve ŞEREFİYE SARNICI- YEREL DEĞERLER ve/<> EVRENSEL DEĞERLER- YEREL DİL/LER ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GÖVDE DİLİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ZİHİN DİLİ- YERİNDE KALMAK/SAYMAK ile/değil EVDE KALMAK- YERLERİN:
ESKİ ADI ile/ve/> YENİ ADI- YERLEŞME/İMPLANTASYON AĞRISI ile ÂDET/REGL AĞRISI- YERLİ ile/değil ONO(PATAGONYA) YERLİSİ- YEŞİL KARTAL ile YILAN KARTALI- YETERLİ NEDEN ile/ve YETERSİZ/BÖLÜMSEL NEDEN- YETKE(OTORİTE):
GELENEKSEL ile/ve/||/<> ETKİLEYİCİ(KARİZMATİK[Fr.]) ile/ve/||/<> YASAL- YETKEYE BAŞVURMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
BİR BİLENE SORMA ile/ve/||/<> YETERSİZ KAYNAK ile/ve/||/<> İNANCA BAŞVURMA ile/ve/||/<> ORTAK TUTUMA BAŞVURMA ile/ve/||/<> ÖBEK BASKISI ile/ve/||/<> YARARCI ile/ve/||/<> BEĞENDİRME ile/ve/||/<> DAYATMA ile/ve/||/<> İÇİNDEKİ DEĞİL DIŞINDAKİ(ZARF-MAZRUF) ile/ve/||/<> "GENETİK"- YETKİN BİLGİ ile/değil/yerine KESİN(YAKÎN) BİLGİ- YEVMİYE ile KIST el-YEVM- YIKICI ile/ve/<> KIYICI- YIL ile/ve ARTIK YIL- YIL ile YAZSIZ YIL- YILAN BALIĞI ile BAHÇE YILAN BALIĞI- YILAN BALIĞI ile DENİZ YILANI- YILAN ile/ve ÇİVİT YILANI- YILAN ile DENİZ YILANI- YILAN ile ESKÜLAP YILANI- YILAN ile HAZER YILANI/BOZYÖRÜK- YILAN ile KARA MAMBA/SİYAH AĞAÇ YILANI- YILAN ile KIRBAÇ YILANI- YILAN ile KÖR YILAN- YILAN ile UZUN KUYRUKLU DENİZYILANI- YILAN ile/ve YEŞİL YILAN- YILANBALIĞI/YAYINBALIĞI ile ELEKTRİKLİ YILANBALIĞI- YILANBALIĞI ile KURT YILANBALIĞI- YILDIZ ile "KUYRUKLU YILDIZ"(KOMET)/KİRLİ KARTOPU/BUZLU ÇAMUR TOPU- YILDIZ ile BAŞYILDIZ- YILDIZ ile TAKIMYILDIZ- YILLIK BİTKİ ile UZUN SÜRELİ BİTKİ- YOKLUĞUN ESASI VE USÛLÜ ile VARLIĞIN ESASI VE USÛLÜ- YOKLUK:
TERBİYE EDER ve/+/||/<>/> ADAM EDER- YOKTUR:
YOLA ÇIKIP VARMAYAN ve/||/<> YOLDAN ÇIKIP VARAN- YOLCU OLMAK ile/ve/değil YOLDA OLMAK- YOLU BİLMEK ile/ve/> YOLDA İLERLEMEK- YONCA ile EKŞİYONCA- YORUM:
TİKELE DAYALI değil TÜMELE DAYALI- YOSUN ile PASİFİK YOSUNU- YÖK HOCASI ile/ve/değil/yerine/||/<>/< YOK HOCASI- YÖN ile ARA YÖN/ASYÖN- YÖNETİM/İDÂRE TÜZESİ/HUKUKU ile/ve/||/<> KAMU TÜZESİ/HUKUKU- YUKARI KUARK ile/ve/||/<> AŞAĞI KUARK- YUMUŞAK DAMAK ile/ve SERT DAMAK- YUNAN MİTOLOJİSİ ile/ve/değil MISIR MİTOLOJİSİ ile/ve/değil MEZOPOTAMYA MİTOLOJİSİ- YUNUS EMRE ile/ve İSMAİL EMRE- YUNUS/BALİNA ile PASİFİK DOMUZ BALİNASI (MUTUR/YUNUS/AZAK YUNUSU)- YUNUS ile BAIJI BEYAZ YUNUS- YUNUS ile ÇİN IRMAK YUNUSU- YUNUS ile ÇİZGİLİ YUNUS- YUNUS ile DÖNÜCÜ YUNUS- YUNUS ile/ve GANJ IRMAĞI YUNUSU- YUNUS ile TATLI SU YUNUSU- YUVARLAK YÖNDEÇ(PUSULA) ile "SİLVA" TİPİ YÖNDEÇ(PUSULA)- YÜKSEK ATEŞTE(HARLIDA) ISITMAK ile/değil/yerine KISIK ATEŞTE ISITMAK- YÜKSEK FREKANS ile/||/<>/> ÇOK AŞIRI YÜKSEK FREKANS- YÜKSEK TEKNOLOJİ değil İLERİ TEKNOLOJİ- YÜNLÜGELİN ile/değil DENİZLİ YÜNLÜGELİNİ- YÜRÜYÜŞ ile HERVELE YÜRÜYÜŞÜ- YÜZ GİYDİRMEDE[Adli Tıp'ta]:
AMERİKAN MODELİ ile RUS MODELİ ile İNGİLİZ MODELİ ile İSTANBUL MODELİ- YÜZBAŞI/BİNBAŞI ile KOLAĞASI- YÜZÇEÇ ile GÖĞÜS YÜZGECİ ile SIRT YÜZGECİ ile KARIN YÜZGECİ ile KUYRUK YÜZGECİ ile ANAL YÜZGEÇ- YÜZEYSEL (ETKİ) ile DERİN (ETKİ)- ZAFER ile/ve/değil/yerine/||/<> SEFER- ZAMAN ile/ve/<>/değil/yerine AN/KIPI- ZAMBAK ile/= AKZAMBAK- ZAMBAK ile KUM ZAMBAĞI- ZAMK[Ar. < ŞAMĞ] ile ARAP ZAMKI/ZAMK-I ARABÎ- ZAN (ETMEK) ile/ve/||/<>/> İDDİA (ETMEK)- ZAN ETMEK ile/ve/||/<> ÜMİT ETMEK- ZAYIF "YAPAY ZEKÂ" YAKLAŞIMI
ile/değil
GÜÇLÜ "YAPAY ZEKÂ" YAKLAŞIMI- ZEBRA ile QUAGGA ZEBRASI- ZEBSE değil SEBZE- ZEHİRLİ YILANLAR ile ZEHİRSİZ YILANLAR- ZEHİRLİ/TOKSİK KALORİ değil/yerine TOK KALORİ- ZEVÂL ile/ve/<> FEY-İ ZEVÂL- ZEVKİ SÜREN ve/<> ZEKİ MÜREN- ZEYBEK'TE:
"ALTTAN ÇIRPMA" değil ÜSTTEN ÇIRPMA- ZEYBEK ile KIRIK ZEYBEK- ZEYTİNYAĞI'NDA:
BURUN YAĞI ile/ve AYAK YAĞI- ZEYTİNYAĞINDA:
ACILIK ile/ve/||/<> YAKICILIK- ZİHİNSEL SEZGİ ile/ve/değil AKILSAL SEZGİ- ZİHİNSEL YALNIZ/LIK ile GÖVDESEL(BEDENSEL) YALNIZ/LIK- ZİHNİ ve GÖNLÜ:
DAR OLAN ile/değil/yerine/>< ZENGİN OLAN- ZİKR (ETMEK) ile/değil ZERK (ETMEK)- ZORUNLU SORULAR ile/ve MÜMKÜN SORULAR ile/ve MÜMTENÎ SORULAR- ZULMÂNÎ PERDELER ile NÛRÂNÎ PERDELER('İ)- ZURNA'DA:
KABA ZURNA ile/ve ORTA ZURNA ile/ve CURA ZURNA ile/ve ZİL ZURNA- ZÜRAFA ile ROTSCHILD ZÜRAFASI- ZÜRAFA ile TORNİKROFT ZÜRAFASI

Ortadaki harflere göre değişken olan FaRkLaR...
( 1786 FaRk )- "... YÖNETMENLİĞİ" değil ... YÖNETMELİĞİ- "...'YI ANIMSAYACAKSINIZ ..." ile/değil "...'YI ANIMSAYACAKSANIZ ..."- "AFİLLİ" değil AFİLİ[Yun. < AFİ]- "ALİMİNYUM" değil ALÜMİNYUM- "ALTINDA KALMAK" ile/değil/yerine/< "ALTINDAN KALKMAK"- "AMOZON" değil AMAZON- "APTALA MALUM OLUR" değil ABDALA MALUM OLUR- "AYI" ile/değil/yerine "ARI"- "BASİTE İNDİRGEMEK" değil BASİTE İNDİRMEK- "BEŞBETER" değil BESBETER- "BİLDİK" değil BİLİNDİK- "BİR HOŞ OLDUM" değil/< "BÎ-HÛŞ OLDUM"- "CÜRMÜN KADAR YER YAKARSIN" değil "CİRMİN KADAR YER YAKARSIN"- "ÇIKIŞ" ile/>< "ÇÖKÜŞ"- "EVVELSİ GÜN" değil EVVELKİ GÜN- "EYİTİM" değil EĞİTİM- "GEÇ EVLENMEK" ile/değil/yerine/>< GENÇ EVLENMEK- "GÖZÜKMEK"/"GÖRÜKMEK" değil GÖRÜNMEK- "GÜNEŞ, BATIDAN DOĞAR" değil GÜNEŞ, BÂTI(N)DAN[İÇİMİZDEN] DOĞAR- "HAYVANSEÇER" değil/yerine/>< HAYVANSEVER- "İLM-EN YAKÎN" değil İLM-EL YAKÎN- "KALDIĞIMIZ YER" değil/yerine "KARAR KILDIĞIMIZ YER"- "KALÖRİFER" değil KALORİFER- "KAPILANMAK" ve/<> KAPLANMAK- "KAPISKA" değil KAPUSKA- "KAREKTER" değil KARAKTER- "KARNIBAHAR" değil KARNABAHAR- "KATOLOG" değil KATALOG- "KAVONOZ" değil KAVANOZ[Yun.]- "KAVRAM KARGAŞASI" değil KAVRAM KARMAŞASI- "KAYSI" değil KAYISI- "KELLİ FELLİ" değil KERLİ FERLİ- "KOLANYA" değil KOLONYA[İt. < COLONIA]- "KOMŞU" değil KONŞU- "KONJÖKTÜR/KONJUKTÜR/KONJEKTÜR" değil KONJONKTÜR- "KRİZ YOK" değil/ne yazık ki KERİZ ÇOK- "KUL" ile/ve/||/<> KÜL- "LAMİNAT" değil LAMİNANT- "LÖNK" ile/değil LÖK- "MAİYET" ile MAHİYET- "MAHSUR" ile MAHZUR- "MATAMATİK" değil MATEMATİK- "MAYDONOZ" değil MAYDANOZ- "MİSTİİZİM" değil MİSTİSİZM- "MÜSTEKİL" değil MÜSTAKİL- "SARHOŞ İKEN" ile/değil SARHOŞ İSEN- "SDK" değil STK- "SELVİ AĞACI" değil SERVİ AĞACI- "SELVİ BOYLU" değil SERVİ BOYLU- "SEMFONİ" değil SENFONİ- "SEYEHAT" değil SEYAHAT- "SONSUZLUK":
NİCELİKTE ile/değil NİTELİKTE- "TARİH/TÜRKÇE YAZILIMI" değil TARİH YAZIMI- "TEK TANRICI" ile/değil TEK TANRILI- "TERÖRİZE ETMEK" ile/değil/yerine/>< TEORİZE ETMEK- "YANLIŞ ANLAŞMA OLMUŞ/OLDU" değil YANLIŞ ANLAŞILMA OLMUŞ/OLDU- "YANLIŞ ANLAŞMA" değil "YANLIŞ ANLAMA"- "YAR/UÇURUM" OLMAK ile/değil/yerine/>< YÂR OLMAK- "YESYENİ" değil YEPYENİ- "YUMŞAK" değil YUMUŞAK- "YÜZEYEL" değil YÜZEYSEL- (")KURAL(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KURUL- (")SUÇLULUK(") ile/değil/yerine SUSLULUK- (")SÜS(") ile/ve/||/<> (")SOS(")- (DAHA/EN) KORKUNÇ/VAHİM OLAN:
SOKAKTAKİ KARGAŞA ile/değil DİLDEKİ KARMAŞA- (UZUN/KISA) SÜRELİ/LİK (/ SOLUKLU/LUK) ile SÜREKLİ/LİK- [Ar., Fars.] FAKÎR-ÂNE ile FAKÎR-HÂNE- [Ar.] HANÎS ile HÂNİS- [Fars.] ÂSİTÂN ile ÂSTÂN- [Fars.] BÂHTE[< BÂHTEN] ile BAHTE- [Fars.] BÂŞÂM ile BÂŞÂME/BÂŞÛME- [Fars.] BÎREG ile BÎ-RENG- [Fars.] DEH ile DEH/DÂH- [Fars.] DEHÂN ile DEHEN- [Fars.] DİH ile -DİH ile DÎH- [Fars.] DİL ile DÎL ile | [Tr.] DİL ile DİL- [Fars.] DÎZ ile DİZ ile | DİZ[Tr.]- [Fars.] DÜRÜŞT ile/değil/yerine/>< DÜRÜST- [Fars.] EFŞÜRDE ile EFŞÜRE- [Fars.] FERÂMÛŞ ile FERÂMÜŞ- [Fars.] HÂM ile HAM- [Fars.] HÂMÛŞ/SÂKİT[Ar. < SÜKÛT]/SAMUT[Ar.] ile HAMÛŞ/HAMUŞ/HÂMUŞ/HÂMÜŞ- [Fars.] HAR ile HÂR ile HÂR ile HÂR[Ar.]- [Fars.] HASTE ile HÂSTE ile HÂSTE- [Fars.] HOR ile HOR ile -HÔR- [Fars.] KÂLÂ ile KÂLE ile KAL'A[Ar. çoğ. KILÂ']- [Fars.] LÂLESAR ile LÂLE-ZÂR- [Fars.] MÎH ile MİH[çoğ. MİHÂN]- [Fars.] NAKARE["ka" uzun okunur] ile NÂ-KÂRE- [Fars.] PÂSEK ile PÂ-SENG/PÂR-SENG- [Fars.] PELE ile PELLE- [Fars.] PERHÎZ ile PERÎZ- [Fars.] PEŞÎN/PÎŞÎN ile PESÎN ile Peşîn- [Fars.] RAHVÂN ile/=/< REHVÂR- [Fars.] RÂZ-BÂN ile RÂZ-DÂN ile RÂZ-DÂR ile RÂZ-PÛŞ- [Fars.] SER-TÂB ile SERTÂB- [Fars.] SUHAN ile SÛHÂN- [Fars.] ÜŞKÛFE ile ÜŞKÜFTE- [Fr.] OLEİK ile OLEİN ile OLEFİN- [Lat.] MINIMUM vs. MAXIMUM- [ne yazık ki]
!KIYIM ile/ve/||/<> !"YIKIM"- [ne yazık ki]
HAKARET ile KAZF/KAZİF- [ne yazık ki]
İDAM ile/ve/değil/<> İTHAM- [ne yazık ki]
KARAMSAR/LIK ve/||/<> KARARSIZ/LIK- [ne yazık ki]
STK ile/değil "SDK"- [ne yazık ki]
VERGİ KAÇIRMAK değil/yerine VERGİDEN KAÇINMAK- [ne] AYNI/LIK ile/ve/değil/yerine/<>/ne de AYRI/LIK- | AHMAK ve APTAL | ile/değil/yerine/>< ABDAL- A'DÂD[< ADED] ile A'DÂD[< ADAD, ADUD] ile A'DAD- A'KAL[< AKIL ] ile ÂKAL[Fars.]- A'LÂF[< ALEF] ile ÂLÂF[< ELF]- A'TAF[< ATF] ile A'TÂF[< ATF]- A'YEN ile ÂYEN, ÂHEN[Fars.]- ALLEGORİ değil ALEGORİ- ABDAL ile Abdal- ABDEST ALMAK yerine ÇEHİZLENMEK/ÇEYİZLENMEK- ÂBİD ile ABÎD- ÂBİR[< UBÛR, çoğ. ÂBİRÛN, ÂBİRÎN] ile ABÎR- ACEM ile Acem ile A'CEM- ÂCİN ile ACÎN- ACUR/AJUR ile ACUR- AÇIKLAMA ile AÇIMLAMA- ÂDÂK[Fars.] ile ADAKK[Ar.] ile ADAK/NEZİR[Ar.]- ADÂVET değil/yerine/>< ADÂLET- ADETİ değil ADEDİ- ADI ANILMAYAN ile/ve/<> ADI ANILAMAYAN- ADUD ile ADÛD- ÂFET ile ÂFÂT[< ÂFET]- AFŞAR = AVŞAR- AGA ile AĞA- AĞAÇ SAKIZI/REÇİNE[Yun.]/BALSAM[Fr.] ile AKAMBER[AKAMBAR değil]- AĞAÇ ile ANZAROT[Ar. < ANZARUT]- AĞAÇ ile BAKAM/BAKKAM[Ar.]- AĞAÇ ile TİMBUL/TEMBUL/TENBUL[Fars.]- AHAD ile ÂHÂD[< AHAD] ile AHADD[< HADD]- AHED ve/<> AHMED- ÂHİR ile ÂHAR- ÂHİZE ile AVİZE- AHLAT ile AHLÂT[< HILT] ile AHLAT- AHRAS ile AHRÂS[< HÂRİS] ile AHRAZ- AHSEN ile AHZEN- AHZÂR[< HAZER] ile AHZAR- AKD/AKİD ile/ve/||/<> ÂKİD[çoğ. AKADE]- AKD ile AHD- AKINTIYA KAPILMAK değil/yerine AKIŞA KATILMAK/BIRAKMAK- AKÎB[< AKEB] ile ÂKİB- AKİBET değil ÂKIBET- AKÎDE ile AKİDE- ÂKİL ile AKIL- AKLIN AŞINMASI ile/ve/değil/yerine AKLIN AŞILMASI- AKSAT ile AKSÂT[< KIST]- AKTAR[Ar. < ATTÂR] değil/yerine/= BAHARATÇI- AKYUVAR/LÖKOSİT ile/ve/||/<> ALYUVAR/ERİTROSİT- ALAK ile ÂLÂK- ALÇI ile/ve/||/<> KARTONPİYER[Fr. < CARTON-PIERRE]- ALDANMAK ile/ve/değil/yerine ADANMAK- ALDANMAK ile ALDATMAK- ÂLEM ile/ve/<> ÂDEM- ALESTA[İt. < ALLESTA]:
HAZIR OL! ve/||/<> HAZIRIM!- ALİDAT/MASTARA[Ar.] ile MASTAR/MISTAR[Ar.]- ALÎM ile ÂLİM- ÂLİM ile ALÎM- ÂLİM <> İL(İ)M <> MALÛM- ALKALİ[Fr. < ALCALI] ile ALKALOİT[Fr. < ALCALOIDE]- AMAÇ ile/ve/değil/yerine ARAÇ- AMASYA ile AMASRA- AMBAR değil ANBAR[Fars.]- AMBLEM[Fr. < EMBLEME] değil/yerine/= SİMGE, BELİRTGE/BELİRTKE- AMERİKYUM[Fr. < AMERICIUM] = AMERİSYUM- AMNİYON[Alm. < AMNION/AMNIOS] değil/yerine/= DÖL KESESİ- ÂMÛT[Fars.] ile AMUT[Ar.]- ÂN'!:
"KAYDETMEK" ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< KAYBETMEK- AN'ANÂT ile ANÂNET- AN ile/ve/||/<> ANLAK ile/ve/||/<> ANLIK ile/ve/||/<> US- ANÂ' ile ÂNÂ'[< ÂNÎ] ile A'NÂ'[< İNV] ile ANA- ANAGOJİ ile ANALOJİ- ÂNAK ile A'NÂK ile A'NÂK[< UNK]- ANAKARA ile ANKARA- ANÂNE ile AN'ANE[çoğ. AN'ANÂT]- ÂNİD ile ANÎD[< İNÂD]- ANÎF[< UNF] ile ÂNİF-