Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

KUR'ÂN-I KERÎM'de

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!

(SÜREKLİ AYIRDINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)- A'LÂ ile FEVK


- ABD ile MEMLÛK


- ÂBEHU ile LEMEZEHU


- ABES ile el-LA'İB ile LEHV


- ABÎD ile HAVEL


- ACEB ile İDD


- ACEB ile İMR


- ACÎB ile TARÎF


- ACZ ile MEN


- ADÂVET ile BİĞZA


- ADÂVET ile ŞENEÂN


- ÂDET ile DE'B


- ÂDET ile SÜNNET

( Âdetleri âdet etme, âdeti terk etme! )


- ADÎL ile MİSL


- ADL ile FEDÂ'


- ADL ile HASEN


- ADL ile IDL


- ADL ile İNSAF


- ADL ile İNSÂF


- ADL ile KIST


- ADUVV ile KÂŞİH


- AFV ile GUFRÂN


- AHD ile MÎSÂK


- ÂHİR ile ÂHAR


- ÂHİR ile BA'DE


- ÂHİRU'Ş-ŞEY'İ ile NİHÂYETUHÛ


- AHMAK ile MÂİK


- AHMEDTU'N-NÂRA ile ETFE'TUHÂ


- AHZ ile İTTİHÂZ


- AHZ ile TENÂVÜL


- AKD ile AHD


- AKD ile KASEM


- AKİB ile VELED


- ÂKIBET ile HADD ile NİHÂYET


- AKL ile ERB


- AKL ile HICÂ


- AKL ile İLM


- AKL ile LÜBB


- AKL ile NÜHÂ


- AKL ile ZİHN


- ÂL ile 'ITRE


- ÂL ile EHL


- ÂLÂ ile NİAM


- ALÂMET ile ÂYET


- ALÂMET ile DELÂLET


- ALÂMET ile EMÂRE


- ALÂMET ile ESER


- ALÂMET ile RESM


- ALÂMET ile SİMET


- ÂLEM ile DÜNYA


- ÂLEM ile NÂS


- ALÎ (SIFATI) ile REFÎ' (SIFATI)


- ÂLİM ile HAKÎM


- ÂLİM ile MÜTEHAKKIK


- ÂLİMU Bİ'Ş-ŞEY'İ ile MUHÎTU BİHİ


- ALLÂH ile ALLÂHUMME


- ALLAH ile İLÂH


- ALLÂHU A'LEMU Bİ-ZÂTİHÎ ile ALLÂHU A'LEMU Lİ-ZÂTİHÎ


- ALLÂM ile ALLÂME


- ÂM ile SENE


- AMEL ile CA'L


- AMEL ile Fİ'L


- AMEL ile SUN'


- ÂMM ile MÜBHEM


- ÂNESTU Bİ BASARÎ ile AHSESTU Bİ BASARÎ


- ARİYYE ile İFKÂR


- ÂSİM ile ESİM


- ASL ile CİZM


- ASL ile SİNH


- ASL ile ÜSS


- ASR ile DEHR


- ATF-I BEYÂN ile SIFAT


- ATIF ile İSTİSNÂ


- ATİK ile KADÎM


- ATİYYE ile CÂİZE


- ATİYYE ile NİHLE


- AYN ile BASAR


- AZÂB ile ELEM


- AZÂB ile İKÂB


- ÂZÎM ile KEBÎR


- AZÎMU'L-KAVM ile KEBÎRU'L-KAVM


- AZÎZ ile AZÎZÎ


- AZÎZ ile KÂHİR


- AZM ile MEŞÎET


- AZM ile NİYET


- AZM ile ZEMÂ'


- BÜKRA ile GADÂT ile MESÂ' ile 'İŞÂ' ile 'ÂSŞİYY ile ASÎL


- FEVK ile A'LÂ


- ŞAHS ile ÂL


- SÂMİ' ile ÂLİM


- SEBEB ile ÂLET


- SÜR'AT ile ÂCELE["ACALE" değil!]


- ADÂVET ile BİĞZA


- ÂHİR ile BA'DE


- AYN ile BASAR


- BÂ'İS ile FAKÎR


- BA'L ile/ve/||/<> ZEVC

( Koca. İLE/VE/||/<> Karı/kadın/eş. )


- BA'S ile İNFÂZ


- BA'S ile İRSÂL


- BA'S ile NÜŞÛR


- BA'Z ile CÜZ'


- BAHÂ ile CEMÂL


- BAHS ile NUKSÂN


- BÂKÎ ile KÂDÎM ile MÜTEKADDİM


- BÂL ile HÂL


- BÂL ile KALB


- BASÎR ile MUSTEBSIR


- BASÎRET ile 'ILM/İLM


- BE'S/BÜ'S ile HAVF


- BE'SÂ' ile DARRÂ'


- BEDÂ' ile NESH


- BEDEN ile CESED


- BEDENE ile HEDY


- BEDÎHE ile NAZAR


- BEDÎHE ile REVİYYE


- BEDV ile ZUHÛR


- BEHCET ile HÜSN


- BEHL ile LA'N


- BEKÂ ile HULÛD


- BELÂ' ile NİKME


- BELÂ ile NE'AM


- BER' ile HALK


- BERİYYE ile NÂS


- BEŞÂŞET ile BİŞR


- BEŞÂŞET ile TALÂKATU'L-VECH


- BEŞER ile NÂS


- BESS ile HÜZN


- BESSEHÛ ile FERRAKAHÛ


- BEVŞ ile CEMÂ'AT


- BEYÂN ile FÂİDE


- BEYÂN ile HEDY


- BEYNE ile VASAT


- BİNYE ile TE'LÎF


- BİRR ile HAYR


- BİRR ile KURBÂN


- BİRR ile SADAKA


- BİRR ile SILA


- BUĞZ ile KERÂHET


- BUHL ile DANN


- BÜKRA ile GADÂT ile MESÂ' ile 'İŞÂ' ile 'ÂSŞİYY ile ASÎL


- BURHÂN ile DELÂLET


- BÜSLE ile HULVÂN ile RİŞVET


- CEHADEHU ile CEHADE ile BİHİ


- CEMÂ'AT ile BEVŞ


- CEMÂL ile BAHÂ'


- CÜZ' ile BA'Z


- DARRÂ ile BE'SÂ'


- FÂİDE ile BEYÂN


- FERRAKAHÛ ile BESSEHÛ


- HALK ile BER'


- HEDY ile BEDENE


- HEDY ile BEYÂN


- İCTEZE'E ile BİH ile İKTEFÂ BİH


- IVAZ ile BEDEL


- KEFERE'N-Nİ'METE ile BATİRA'N-Nİ'METE


- MUSTEBSIR ile BASÎR


- ŞECÂ'AT ile BESÂLET


- ŞUHH ile BUHL


- TALEB ile BAHS


- TULÛ' ile BUZÛĞ ile ŞURÛK


- ZAMAN ile HIKBE ile BURHE


- ZULM ile BAĞY

( Bir şeyi, kendi yerinden başka bir yere koyma. | Haksızlık, eziyet. İLE Hakkı olunmayan bir şeyi zor kullanarak ve ihtirasla istemek. )


- ZÛR ile KEZİB ile BÜHTÂN


- AMEL ile CA'L


- ASL ile CİZM


- ATİYYE ile CÂİZE


- BA'Z ile CÜZ'


- BAHÂ ile CEMÂL


- BEDEN ile CESED


- BEVŞ ile CEMÂ'AT


- CAHD ile İNKÂR


- CAHD ile KEZİB


- CAHÎM ile NÂR ile SA'ÎR ile HARÎK


- CÂNİB ile KENEF


- CÂNİB ile NÂHİYE ile CİHET


- CEBERÛT ile CİRİYYE ile KİBR


- CEHADEHU ile CEHADE ile BİHİ


- CEHL ile HUMK


- CEHR ile I'LÂN


- CEHR ile IZHÂR


- CEHR ile KEŞF


- CELÂDET ile NEFÂZ


- CELÂLET ile HEYBET


- CEM' ile ECMA'U


- CEM' ile HAŞR


- CEM' ile KÜLL


- CEM ile TE'LÎF


- CEMÂ'AT ile BEVŞ


- CEMÂ'AT ile FERÎK


- CEMÂ'AT ile FERÎK


- CEMÂ'AT ile FEVC ile SÜLLE ile ZÜMRE ile HİZB


- CEMÂ'AT ile Fİ'E


- CEMÂ'AT ile MELE'


- CEMÂ'AT ile ŞİRZİME


- CEMÂ'AT ile TÂİFE


- CEMÂL ile BAHÂ'


- CEMÂL ile HÜSN


- CEMÂL ile NEBL


- CEMÂL ile SERV


- CEMM ile KESÎR


- CERH ile KESB


- CEVÂD ile NEDÂ


- CEVÂD ile VÂSİ'


- CEVR ile ZULM


- CEZÂ ile MUKÂBELE


- CEZEL ile SÜRÛR


- Cİ'TUHÛ ile Cİ'TU İLEYHİ


- CİBİLLE ile NÂS


- CİBRİYYE ile KİBR ile CEBERÛT


- CİDD ile İNKİMÂŞ


- CİDE ile GINÂ ile YESÂR


- CİNS ile KABÎL


- CİNS ile NEV'


- CİNS ile SINIF


- CİNS ile VECH


- CİSM ile CİRM


- CİSM ile ŞAHS


- CİSM ile ŞEY'


- CİSMU LÂ YENFEKKU MİN KEZÂ ile LÂ YEBRAHU ile LÂ YEZÂLU ile LÂ YAHLÛ ile LÂ TE'ARRÂ


- CİSN ile DARB


- CÛD ile KEREM


- CÛD ile SEHÂ'


- CÜZ' ile BA'Z


- CÜZ'Ü MİNE'L-CÜMLE ile SEHMÜ MİNE'L-CÜMLE


- DARB ile CİNS


- ECMA'U ile CEM'


- ETÂ FULÂNUN ile CÂE FULÂNUN


- Fİ'E ile CEMÂ'AT


- HARÎK ile CAHÎM ile NÂR ile SA'ÎR


- HEYBET ile CELÂLET


- HUVE KAMÎNUN BİHİ ile HUVE HARİYYUN BİHİ ile HALÎKUN BİHİ ile CEDÎRUN BİHİ


- KÜLL ile CEM'


- MEZHEBLERDE İHTİLÂF ile CİNSLERDE İHTİLÂF


- ŞAHS ile CÜSSE


- ŞEHÂMET ile CEZÂLET


- ŞÎ'A ile CEMÂ'AT


- ŞİDDET ile CELED


- ŞÜKR ile CEZÂ'


- TALEL ile CESED


- ZAMM ile CEM'


- ZENB ile CÜRM


- ÂDET ile DE'B


- ALÂMET ile DELÂLET


- ÂLEM ile DÜNYA


- ASR ile DEHR


- BE'SÂ' ile DARRÂ'


- BUHL ile DANN


- BURHÂN ile DELÂLET


- CİSN ile DARB


- DÂİM ile SERMED


- DALÂL ile GAYY


- DAMÂN ile KEFÂLET


- DAMÎN ile HAMÎL


- DARÂ'AT ile ZÜLL


- DARB ile CİNS


- DARR ile DARRÂ'


- DARR ile DURR


- DARRÂ ile BE'SÂ'


- DAYK ile DIYK


- DAYK ile HAREC


- DEB ile 'ÂDET


- DEFTER ile KİTÂB


- DEHR ile EBED


- DEHR ile MÜDDET


- DEHŞ ile HAYRET


- DELÂLET ile 'ILLET


- DELÂLET ile DELÎL


- DELÂLET ile EMÂRE


- DELÂLET ile HÜCCET


- DELÂLET ile İSTİDLÂL


- DELÂLET ile ŞÜBHE


- DELÂLETU'L-ÂYET ile DELÂLETU'L-TAZMÎNU'L-ÂYET


- DELÂLETU'L-KELÂM ile DELÂLETU'L-BURHÂN


- DELÎLU'L-HİTÂB ile FEHVA'L-HİTÂB


- DELV ile ZENÛB


- DEVÂM ile HULÛD


- DEVLET ile MÜLK


- DEYN ile KARZ


- DÎN ile ŞERÎ'AT


- DİRÂYET ile 'ILM/İLM


- DUÂ' ile MES'ELE


- DUÂ ile NİDÂ'


- DÜNÜVV ile KURB


- DURR ile ŞERR


- DURR ile SÛ'


- FEHVA'L-HİTÂB ile DELÎLU'L-HİTÂB


- HAMÎL ile DAMÎN


- HAYRET ile DEHŞ


- SAHÎFE ile DEFTER


- ABES ile el-LA'İB ile LEHV


- AHMEDTU'N-NÂRA ile ETFE'TUHÂ


- AKL ile ERB


- ÂL ile EHL


- ALÂMET ile EMÂRE


- ALÂMET ile ESER


- ÂSİM ile ESİM


- AZÂB ile ELEM


- CEM' ile ECMA'U


- DEHR ile EBED


- DELÂLET ile EMÂRE


- EBNÂ ile ZÜRRİYET


- EBTALE ile EDHAZA


- ECEL ile MÜDDET


- ECMA'U ile CEM'


- EDÂ ile İBLÂĞ


- EKÂME Bİ'L-MEKÂN ile GANİYE Bİ'L-MEKÂN


- el-KÂDİR 'ALE'Ş-ŞEY'İ ile el-MÂLİK LEHÛ


- ELEM ile VEC'


- ELEM ile VESAB


- ELMA'Î ile LEVZÂ'Î


- EM ile EV


- EMED ile GÂYE


- EMÎN ile ME'MÛN


- EMR ile HABER


- ENÂM ile NÂS


- ENÂT ile HİLM


- ENÂT ile TU'EDE


- ENKERE MİN-HU KEZÂ ile NEKAME MİN-HU KEZÂ


- ENKERE ile NAKAME


- ESEF ile GAMM ile HASRET


- ETÂ FULÂNUN ile CÂE FULÂNUN


- EVHÂ ile VEHÂ


- EVHADU ile VÂHİD[< VAHDET]

( YALNIZ, TEK )


- EVVEL ile KABLE


- EZÂLEHU 'AN MEVZİ'İHÎ ile EZELLEHÛ


- İCÂBET ile KABÛL ile ECÂBE ile İSTECÂBE


- LEVZA'Î ile ELMA'Î


- SÂBIK ile EVVEL


- SEVÂB ile ECR


- VÂHİD ile EHAD


- VECEL ile EMEL


- 'INDÎ KEZÂ ile KIBELÎ KEZÂ ile FÎ BEYTÎ KEZÂ


- A'LÂ ile FEVK


- ADL ile FEDÂ'


- AMEL ile Fİ'L


- BÂ'İS ile FAKÎR


- BESSEHÛ ile FERRAKAHÛ


- BEYÂN ile FÂİDE


- CEMÂ'AT ile FERÎK


- CEMÂ'AT ile FERÎK


- CEMÂ'AT ile FEVC ile SÜLLE ile ZÜMRE ile HİZB


- CEMÂ'AT ile Fİ'E


- DELÎLU'L-HİTÂB ile FEHVA'L-HİTÂB


- FÂ ile FÂ

( Şartın yanıtı olan. İLE Atıf harfi olan. )


- FÂİDE ile BEYÂN


- FAKÎR ile MÜMLİK


- FAKÎR ile MUSRİM


- FAKR ile HÂCET


- FAKR ile HALLE


- FAKR ile İ'DÂM


- FAKR ile MESKENET


- FALK ile ŞAKK


- FARK ile FASL


- FARK ile TEFRÎK


- FARZ ile HATM


- FARZ ile KARZ


- FARZ ile VUCÛB


- FASL ile FETH


- FASL ile FETK


- FASL ile KAT'


- FASM ile KASM


- FATR ile Fİ'L


- FÂZA ile SÂLE


- FAZL ile İHSÂN


- FEHM ile 'İLM


- FEHVA'L-HİTÂB ile DELÎLU'L-HİTÂB


- FENÂ ile NEFÂD


- FERAH ile SÜRÛR


- FERRAKAHÛ ile BESSEHÛ


- FESÂD ile GAYY


- FESÂD ile KABÎH


- FETK ile FASL


- FEVK ile A'LÂ


- FEVZ ile NECÂT


- FEVZ ile ZAFER


- FEY' ile GANÎMET


- FEZ'A ile HEL'A ile HAVF


- FEZA' ile HAŞYET ile HAZER ile HAVF


- FEZZ ile VÂHİD


- Fİ'E ile CEMÂ'AT


- Fİ'L ile FATR


- Fİ'L ile HALK ile TAĞYÎR


- Fİ'L ile İHTİRÂ'


- Fİ'L ile İNŞÂ'


- FIKH ile 'ILM/İLM


- FİKR ile NAZAR


- FISK ile FUCÛR


- FISK ile HURÛC


- FITNAT ile 'ILM/İLM


- FITNAT ile HİZK ile KEYS


- FITNAT ile NEFÂZ


- FITNAT ile ZEKÂ


- FİTNE ile İHTİBÂR


- FUCÛR ile FISK


- FUHŞ ile KUBH


- FURKAN ile KUR'ÂN


- FÜTYÂ/FETVÂ ile MES'ELE/SUÂL


- HÂCET ile FAKR


- HAVF ile HEL'A' ile FEZ'A


- İSİM ile/ve/||/<> SIFAT ile/ve/||/<> FİİL

( İşaret. İLE/VE/||/<> Nitelik. İLE/VE/||/<> Gerçekleşme. )


- MERDÛD ile FÂSİD ile MENHÎYYUN 'ANH


- MİN MÂLÎ ile FÎ MÂLÎ


- MUTEFADDIL ile FÂDIL


- RUCÛ' ile FEY'


- ŞAKK ile FALK


- SALÂH ile/ve/||/<>/> FELÂH


- TAVL ile FAZL


- USUVV ile FESÂD


- VÂHİD ile FERD


- VÂHİD ile VAHÎD ile FERÎD


- ZILL ile FEY'


- AFV ile GUFRÂN


- BÜKRA ile GADÂT ile MESÂ' ile 'İŞÂ' ile 'ÂSŞİYY ile ASÎL


- CİDE ile GINÂ ile YESÂR


- DALÂL ile GAYY


- EKÂME Bİ'L-MEKÂN ile GANİYE Bİ'L-MEKÂN


- EMED ile GÂYE


- ESEF ile GAMM ile HASRET


- FESÂD ile GAYY


- FEY' ile GANÎMET


- GABT/GEBT/ĞEBT ile HASED

( Yoksulluk/fakirlik. [Genellikle kişinin maddi zorluk içinde olduğu ya da yoksul olduğu bir durumu ifade etmek için kullanılır.] İLE ... )

( [Kur'ân-ı Kerîm'de[Nur Suresi, 55]
Kişilerin Allah'ın hükmüne karşı döndüğü ya da inkâr ettiği durumu ifade etmek için kullanılmıştır.] İLE ... )


- GALAT ile HATA


- GALEBE ile KAHR


- GALEBE ile KUDRET


- GAMM ile HEMM


- GANİMET ile NEFEL


- GARAR ile HATAR


- GÂYETU'Ş-ŞEY'İ ile MEDÂHU


- GAZAB ile GAYZ


- GAZAB ile HARD


- GAZAB ile İRÂDETÜ'L-İNTİKÂM


- GAZAB ile İŞTİYÂT


- GAZAB ile SUHT-SAHT


- GIŞÂ' ile GITÂ'


- GITÂ' ile SETR


- GUFRÂN ile SETR


- GURÛR ile HAD'


- HATAR ile GARAR


- HEMM ile GAMM


- İŞTİYÂT ile GAZAB


- SAFF ile GUFRÂN


- SEHV ile GAFLET


- SETR ile HİCÂB ile GITÂ'


- UFÛL ile GUYÛB

( Bir şeyin arkasında kaybolma. İLE Kaybolma. )


- ZULM ile GAŞM


- ABÎD ile HAVEL


- ADL ile HASEN


- ÂKIBET ile HADD ile NİHÂYET


- AKL ile HICÂ


- ÂLİM ile HAKÎM


- BÂL ile HÂL


- BE'S/BÜ'S ile HAVF


- BEDENE ile HEDY


- BEHCET ile HÜSN


- BEKÂ ile HULÛD


- BER' ile HALK


- BESS ile HÜZN


- BEYÂN ile HEDY


- BİRR ile HAYR


- BÜSLE ile HULVÂN ile RİŞVET


- CAHÎM ile NÂR ile SA'ÎR ile HARÎK


- CEHL ile HUMK


- CELÂLET ile HEYBET


- CEM' ile HAŞR


- CEMÂ'AT ile FEVC ile SÜLLE ile ZÜMRE ile HİZB


- CEMÂL ile HÜSN


- DAMÎN ile HAMÎL


- DAYK ile HAREC


- DEHŞ ile HAYRET


- DELÂLET ile HÜCCET


- DEVÂM ile HULÛD


- EMR ile HABER


- ENÂT ile HİLM


- ESEF ile GAMM ile HASRET


- FAKR ile HÂCET


- FAKR ile HALLE


- FARZ ile HATM


- FEZ'A ile HEL'A ile HAVF


- FEZA' ile HAŞYET ile HAZER ile HAVF


- Fİ'L ile HALK ile TAĞYÎR


- FISK ile HURÛC


- FITNAT ile HİZK ile KEYS


- GABT/GEBT/ĞEBT ile HASED

( Yoksulluk/fakirlik. [Genellikle kişinin maddi zorluk içinde olduğu ya da yoksul olduğu bir durumu ifade etmek için kullanılır.] İLE ... )

( [Kur'ân-ı Kerîm'de[Nur Suresi, 55]
Kişilerin Allah'ın hükmüne karşı döndüğü ya da inkâr ettiği durumu ifade etmek için kullanılmıştır.] İLE ... )


- GALAT ile HATA


- GAMM ile HEMM


- GARAR ile HATAR


- GAZAB ile HARD


- GURÛR ile HAD'


- HABER ile 'ILM/İLM


- HABER ile HADÎS


- HABER ile NEBE'


- HABER ile ŞEHÂDET


- HABS ile HASR


- HACC ile KASD


- HACEL ile HAYÂ'


- HÂCET ile FAKR


- HAD' ile KEYD


- HAD' ile NAKS


- HADD ile HAKİKAT


- HADD ile İSM


- HADD ile NİHÂYET ile 'ÂKIBET


- HADD ile RESM


- HADÎS ile HABER


- HADÎS ile KASAS


- HAFÎZ ile RAKÎB


- HÂKA BİHİ ile NEZELE BİHİ


- HAKÎKAT ile HADD


- HAKÎKAT ile HAKK


- HAKÎKAT ile MA'NÂ


- HAKÎKAT ile ZÂT


- HÂKİM ile HAKEM


- HAKÎR ile SAGÎR


- HALÂK ile NASÎB


- HALF ile HALEF


- HALF ile KASEM


- HALÎ ile MÂZÎ


- HÂLİS ile MAHZ


- HALK ile BER'


- HALK ile İHTİLÂK


- HALK ile KESB


- HALK ile NÂS


- HALT ile LÜBS


- HAMÂKAT ile RAKÂ'AT


- HAMD ile İHMÂD


- HAMD ve/<> MEDH


- HAMD ile/ve/<> ŞÜKÜR/ŞÜKR

( Allah'a. İLE/VE/<> Nimete. )

( Bil(e)mediğin tüm (olası) nimetler/olanaklar için. İLE/VE/<> Bildiğin/gördüğün nimetler/olanaklar için. )

( Kendi varoluşunun değerini bilmek/bilen. İLE/VE/<> Varolanların değerini bilmek. )

( Yüceltme. İLE/VE/<> ... )

( Allah'ı, cemâl ve celâl sıfatlarına uyar biçimde övmek. | İyi ki varım. )


- HAMÎL ile DAMÎN


- HAMİYYETİN GEREKTİRDİĞİ GAZAB ile HİKMETİN GEREKTİRDİĞİ GAZAB


- HANEF ile HAYF


- HARÂM ile MAHZÛR


- HARÂM ile SUHT


- HARD ile KASD


- HAREKET ile IZDIRÂB


- HAREKET ile NUKLE


- HAREKET ve/<> SÜKÛN

( Kendi halini/yerini bulmak/bulmaya çalışmak. VE/<> Tamamlanma. )

( Hareket, sükûn ister. VE/<> Sükûn/et, hareketin ademidir/yokluğudur. )

( Kasların, harekete; zihnin, sükûna gereksinimi vardır. )

( Özde, hareket aranmaz/"bulunmaz". )

( DOĞA: Hareketin yasalarının bilimi. )

( HAREKET: Doğal yerinde bulunmama. )


- HARÎK ile CAHÎM ile NÂR ile SA'ÎR


- HARS ile KEZİB


- HASEN ile 'ADL


- HASEN ile HASENE


- HASEN ile MUBÂH/MÜBÂH


- HASR ile İHSÂR


- HÂSS ile HUSÛS


- HAŞYET ile HAVF


- HAŞYET ile İTTİKÂ


- HATA' ile LAHN


- HATÂ ile HATA'


- HATALU'L-LİSÂN ile ZELEKU'L-LİSÂN


- HATAR ile GARAR


- HATÎ'E ile İSM


- HÂTIR ile NAZAR


- HATM ile RESM


- HATM ile TAB'


- HAVF ile HEL'A' ile FEZ'A


- HAVF ile HEVL


- HAVF ile REHBE


- HAVF ile VECEL


- HAYÂT ile 'IYŞ


- HAYÂT ile KUDRET


- HAYÂT ile NEMÂ


- HAYÂT ile RÛH


- HAYR ile MENFA'AT


- HAYR ile Nİ'MET


- HAYR ile SALÂH


- HAYRET ile DEHŞ


- HAYY ile HAYEVÂN


- HAZER ile İHTİRÂZ


- HAZF ile İKTİSÂR[KASR]


- HAZZ ile KISM


- HAZZ ile NASÎB


- HEDY ile BEDENE


- HEDY ile BEYÂN


- HELÂL ile MÜBÂH


- HEMM ile GAMM


- HEMM ile HİMMET


- HEMM ile İRÂDE


- HEMM ile KASD


- HEMZ ile LEMZ

( Örtülü ayıplama. İLE İthâm ederek ayıplama. )


- HENÎ' ile MERÎ'


- HEVÂ ile ŞEHVET


- HEYBET ile CELÂLET


- HEZL ile MİZÂH


- HİBE ile HEDİYE


- HİBE ile İ'TÂ'

( Mülk olarak vermek. İLE Vermek, bir şeyi, alıcısına ulaştırmak. )


- HİBE ile MİNHA


- HİBE ile Nİ'MET


- HICÂ ile 'AKL


- HİCÂB ile KİTMÂN ile İHFÂ' ile SETR


- HİCV ile ZEMM


- HİDÂYET ile İRŞÂD


- HİDÂYET ile NECÂT


- HIFZ ile 'ILM/İLM


- HIFZ ile HİMÂYE


- HIFZ ile HIRÂSE


- HIFZ ile KİLÂE


- HIFZ ile Rİ'ÂYE


- HIFZ ile ZABT


- HÎLE ile MEKR


- HÎLE ile TEDBÎR


- HİLM ile İMHÂL


- HİLM ile VAKÂR


- HİLYE ile HEY'ET


- HÎN ile SENE


- HİSS ile 'ILM/İLM


- HISSA ile NASÎB


- HİSSE ile NASÎB


- HÛB ile ZENB


- HUBB ile VİDD


- HUBÛR ile SÜRÛR


- HUBÛT ile NÜZÛL


- HUDÛ' ile HUŞÛ'


- HUDÛ' ile İHBÂT


- HUDÛ' ile İHBÂT


- HUDÛ' ile ZÜLL


- HUDÜS ile İHDÂS

( Sonradan oluşma. İLE Yeni bir şeyin oluşması. )


- HÜKM ile KADÂ


- HULLE ile SADÂKAT


- HUMÂM ile KAMKÂM


- HUMÛD ile HÜMÛD


- HÜSN ile KASÂMET


- HÜSN ile SABÂHAT


- HÜSN ile VEDÂET


- HÜSN ile VESÂMET


- HUVE KAMÎNUN BİHİ ile HUVE HARİYYUN BİHİ ile HALÎKUN BİHİ ile CEDÎRUN BİHİ


- HÜZN ile KEÂBET


- HÜZN ile KERB


- HUZUVÂNE ile NAHVE


- İKTİSÂR/KASR ile HAZF


- KADÂ ile HÜKM


- MÜHMEL ile HEZEYÂN ile HEZER

( Anlamsız ve boş söz. İLE Saçma sapan konuşmak. İLE Dil sürçmesi. )


- RIZK ile HAZZ


- ŞÂHİD ile HÂZIR


- SEKB ile SABB ile SÜFÛH ile HÜMÛL ile HETL


- SENE ile HİCCE


- SETR ile HİCÂB ile GITÂ'


- SEYYİD ile HUMÂM


- SIDK ile HAKK


- SIFAT ile HÂL


- SIFAT ile HEY'ET


- SÛRET ile HEY'ET


- TÂ'AT ile HİDMET/HİZMET


- VAZÎ'A ile HUSRÂN


- YE'S ile KUNÛT ile HAYBET


- ZAMAN ile HIKBE ile BURHE


- ZANN ile HİSBÂN


- ZER' ile HALK


- ZİKR ile HÂTIR


- ZÜLL ile HİZY


- ZULM ile HEZM

( Bir şeyi, kendi yerinden başka bir yere koyma. | Haksızlık, eziyet. İLE Hakkını, kısmen eksik almak. )


- 'ILM ile İ'TİKÂD


- 'ILM ile İDRÂK


- 'UKÛF ile İKÂMET

( Bir işe bağlanıp sürekli yapmak. İLE Yerleşip oturmak. )


- ACEB ile İDD


- ACEB ile İMR


- ADL ile IDL


- ADL ile İNSAF


- ADL ile İNSÂF


- AHZ ile İTTİHÂZ


- AKL ile İLM


- ALLAH ile İLÂH


- ARİYYE ile İFKÂR


- ATIF ile İSTİSNÂ


- AZÂB ile İKÂB


- BA'S ile İNFÂZ


- BA'S ile İRSÂL


- CAHD ile İNKÂR


- CEHR ile I'LÂN


- CEHR ile IZHÂR


- CİDD ile İNKİMÂŞ


- DELÂLET ile İSTİDLÂL


- EDÂ ile İBLÂĞ


- FAKR ile İ'DÂM


- FAZL ile İHSÂN


- Fİ'L ile İHTİRÂ'


- Fİ'L ile İNŞÂ'


- FİTNE ile İHTİBÂR


- GAZAB ile İRÂDETÜ'L-İNTİKÂM


- GAZAB ile İŞTİYÂT


- HADD ile İSM


- HALK ile İHTİLÂK


- HAMD ile İHMÂD


- HAREKET ile IZDIRÂB


- HASR ile İHSÂR


- HAŞYET ile İTTİKÂ


- HATÎ'E ile İSM


- HAZER ile İHTİRÂZ


- HAZF ile İKTİSÂR[KASR]


- HEMM ile İRÂDE


- HİBE ile İ'TÂ'

( Mülk olarak vermek. İLE Vermek, bir şeyi, alıcısına ulaştırmak. )


- HİCÂB ile KİTMÂN ile İHFÂ' ile SETR


- HİDÂYET ile İRŞÂD


- HİLM ile İMHÂL


- HUDÛ' ile İHBÂT


- HUDÛ' ile İHBÂT


- HUDÜS ile İHDÂS

( Sonradan oluşma. İLE Yeni bir şeyin oluşması. )


- İ'ADE ile TEKRÂR


- İ'ÂNE ile NUSRET


- İ'ÂNE ile TAKVİYE


- I'LÂM ile İHBÂR


- İ'TÂ' ile İNFÂK


- İ'TİMÂD ile KEVN


- İ'TİMÂD ile MUSÂKKE


- İ'TİMÂD ile SÜKÛN


- İ'TİRÂF ile İKRÂR


- İ'VİCÂC ile İHTİLÂF


- İBÂ' ile KERÂHET


- İBÂ' ile MUZÂDDE


- İBÂDET ile/ve TAAT ile/ve İTAAT

( SAAT-İ VAHİDEDİR ÖMÜR CİHÂN SAAT-İ TAATE SARF EYLE HEMÂN )

( PUJA ile/ve ... ile/ve ... )


- İBÂRETU 'ANİ'Ş-ŞEY'İ ile İHBÂRU 'ANHU

( Bir sözü söylemek. İLE Ondan haber vermek. )


- İBLÂĞ ile ÎSÂL


- İBRÂM ile TE'RÎB


- İBTİLÂ' ile İHTİBÂR


- ÎCÂB ile İLZÂM


- İCÂBET ile KABÛL ile ECÂBE ile İSTECÂBE


- İCÂBET ile TÂ'AT


- İCTEZE'E ile BİH ile İKTEFÂ BİH


- İCTİHÂD ile KIYAS


- İDRÂK ile İHSÂS


- İDRÂK ile VİCDÂN


- İFDÂL ile TEFADDUL


- İFK ile KEZİB


- İFKÂR ile İHBÂL


- İFTERÂ ile İHTELAKA


- İHBÂL ile İFKÂR


- İHBÂT ile TEKFÎR


- İHCÂM ile KEFF


- İHKÂM ile İTKÂN


- İHKÂM ile RASF


- İHKÂMU'Ş-ŞEY' ile İBRÂMUHU


- İHLÂK ile İ'DÂM


- İHSÂN ile İCMÂL


- İHSÂN ile İFDÂL


- İHSÂN ile NEF'


- İHTELAKA ile İFTERÂ


- İHTİBÂR ile TECRÎB


- İHTİCÂC ile İSTİDLÂL


- İHTİLÂF ile TEFÂVÜT


- İHTİRÂ' ile İBTİDÂ'


- İHTİSÂR ile ÎCÂZ


- İKÂB ile 'AZÂB


- İKÂB ile İNTİKÂM


- İKBÂL ile MUDİYY ile MECÎ'


- İKDÂM ile TEKAHHUM


- İKRÂR ile İ'TİRÂF


- İKTİSÂR/KASR ile HAZF


- İLÂH ile MA'BÛD Bİ HAKKIN


- İLHÂD ile KÜFR


- İLHÂM ile MA'RİFETU'Z-ZARÛRİYE


- İLLÂ ile LÂKİN


- İLZÂM ile LÜZÛM


- İMHÂL ile İNZÂR


- İN'ÂM ile İHSÂN


- İN'ÂM ile TEMETTU'


- İNFİRÂD ile İHTİSÂS


- İNSÎ ile İNSÂN


- İNSİYYÜ'L-CİNNÎ ile ŞEYTÂN


- İNTİKÂL ile ZEVÂL


- İNTİZÂR ile İMHÂL


- İNTİZÂR ile NAZAR


- İNTİZÂR ile TERABBUS


- İNTİZÂR ile TERACCÎ

( Beklemek. İLE Ümit etmek. )


- İNZÂR ile VASİYET


- İRÂDE ile İHTİYÂR


- İRÂDE ile İSÂBET


- İRÂDE ile KASD


- İRÂDE ile MA'NÂ


- İRÂDE ile MAHABBET


- İRÂDE ile RIZÂ


- İRÂDE ile ŞEHVET


- İRÂDE ile TAHARRÎ


- İRÂDE ile TAVTÎNU'N-NEFS


- İRÂDE ile TEVAHHÎ


- İRSÂL ile İNFÂZ


- İSÂE ile MAZARRAT


- İSÂET ile SÛ'


- İSHÂB ile ITNÂB


- İSİM ile SIFAT


- İSİM ile/ve/||/<> SIFAT ile/ve/||/<> FİİL

( İşaret. İLE/VE/||/<> Nitelik. İLE/VE/||/<> Gerçekleşme. )


- İSLÂM ile ÎMÂN ile SALÂH


- İSM ile ZENB


- İSMU'L-URFÎ ile İSMU'L-ŞER'Î


- İSTİ'ÂRE ile TEŞBÎH


- İSTİBŞÂR ile SÜRÛR


- İSTİDLÂL ile NAZAR


- ISTIFÂ' ile İHTİYÂR


- İSTİĞFÂR ile TEVBE


- İSTİHZÂ ile MİZÂH


- İSTİHZÂ ile SUHRİYYET


- İSTİKÂMET ile İSÂBET


- İSTİKBÂR ile İSTİNKÂF


- İSTİTÂ'AT ile KUDRET


- İSTİVÂ' ile İNTİSÂB


- İSTİVÂ' ile İSTİKÂMET


- İŞTİYÂT ile GAZAB


- ITÂB ile LEVM


- ITRÂ' ile MEDH


- IVAZ ile BEDEL


- IVAZ ile SEMEN


- IZDIRÂR ile İLCÂ'

( Zorunda bırakmak/kalmak. İLE Zorlamak. )


- İZHÂB ile MAHK


- IZHÂR ile İFŞÂ


- İZLÂL ile İHÂNET


- İZN ile İBÂHA


- IZZ ile ŞEREF


- KEFF ile İHCÂM


- MA'BÛD Bİ HAKKIN ile İLÂH


- MAHABBET ile İŞK


- MEDDE İLEYHİ BASARAHU ile İSTEŞRAFEHU Bİ BASARİHÎ


- MEŞİ(Y)(Y)ET ile/ve/> İRÂDE/İSTENÇ

( İrâdeden önce gelir. İLE/VE/> ... )


- MU'ÂRAZA ile İCRÂU'L-İLLET Fİ'L-MA'LÛL


- MU'ÂRAZA ile İLZÂM


- MÜCÂVERE ile İCTİMÂ'


- MÜMÂSSE ile İ'TİMÂD


- RUCÛ' ile İNÂBE


- RUCÛ' ile İNKILÂB


- RUCÛ' ile İYÂB


- SABR ile İHTİMÂL


- SEHV ile İĞMÂ'


- ŞEKK ile İMTİRÂ'

( Belki[%50-50]. İLE İçinden çıkılması kolay olmayan kuşku. )


- ŞEKK ile İRTİYÂB

( Belki.[%50-50] İLE Suçlamayla birlikte olan belki. )


- SELH ile İHRÂC


- SEM' ile İSGÂ'


- SEM' ile İSTİMÂ'


- ŞİRÂ' ile İSTİBDÂL


- SU'ÛD ile İRTİFÂ'


- SU'ÛD ile İS'ÂD


- SUÂL ile İSTİFHÂM


- SUÂL ile İSTİHBÂR


- TAHLİYE ile ITLÂK


- TAHVÎF ile İNZÂR


- TALEB ile İKTİZÂ'


- TALEB ile İLTİMÂS


- TEBDÎL ile İBTÂL


- TEBDÎL ile İTYÂN Bİ-GAYRİHİ


- TEKLÎF ile İBTİLÂ'


- TEMENNÎ ile İRÂDE


- TEMKÎN ile İKDÂR


- TENHİYE ile İZÂLE


- TEVBE ile İ'TİZÂR

( Tövbe, işlenmiş bir günah ya da suçun bir daha işlenmeyeceğine dair verilen söz. | Kulun, sahf bir kalple Hakk'a yönelmesi, tekrar günah işlememeye ahd etmesi. İLE Özür dileme, bir şeyin, kendinden uzaklaştırılması. )


- TEYEMMÜM ile İRÂDE


- VAKT ile İZ


- VELED ile İBN


- ZEVK ile İDRÂKU'T-TA'M


- 'İBÂRE ile KELÎME ile KAVL


- 'INDÎ KEZÂ ile KIBELÎ KEZÂ ile FÎ BEYTÎ KEZÂ


- ADL ile KIST


- ADUVV ile KÂŞİH


- AKD ile KASEM


- ATİK ile KADÎM


- ÂZÎM ile KEBÎR


- AZÎMU'L-KAVM ile KEBÎRU'L-KAVM


- AZÎZ ile KÂHİR


- BÂKÎ ile KÂDÎM ile MÜTEKADDİM


- BÂL ile KALB


- BİRR ile KURBÂN


- BUĞZ ile KERÂHET


- CAHD ile KEZİB


- CÂNİB ile KENEF


- CEBERÛT ile CİRİYYE ile KİBR


- CEHR ile KEŞF


- CEM' ile KÜLL


- CEMM ile KESÎR


- CERH ile KESB


- CİBRİYYE ile KİBR ile CEBERÛT


- CİNS ile KABÎL


- CÛD ile KEREM


- DAMÂN ile KEFÂLET


- DEFTER ile KİTÂB


- DEYN ile KARZ


- DÜNÜVV ile KURB


- EVVEL ile KABLE


- FARZ ile KARZ


- FASL ile KAT'


- FASM ile KASM


- FESÂD ile KABÎH


- FITNAT ile HİZK ile KEYS


- FUHŞ ile KUBH


- FURKAN ile KUR'ÂN


- GALEBE ile KAHR


- GALEBE ile KUDRET


- HACC ile KASD


- HAD' ile KEYD


- HADÎS ile KASAS


- HALF ile KASEM


- HALK ile KESB


- HARD ile KASD


- HARS ile KEZİB


- HAYÂT ile KUDRET


- HAZZ ile KISM


- HEMM ile KASD


- HİCÂB ile KİTMÂN ile İHFÂ' ile SETR


- HIFZ ile KİLÂE


- HÜKM ile KADÂ


- HUMÂM ile KAMKÂM


- HÜSN ile KASÂMET


- HÜZN ile KEÂBET


- HÜZN ile KERB


- İ'TİMÂD ile KEVN


- İBÂ' ile KERÂHET


- İCÂBET ile KABÛL ile ECÂBE ile İSTECÂBE


- İCTİHÂD ile KIYAS


- İFK ile KEZİB


- İHCÂM ile KEFF


- İLHÂD ile KÜFR


- İRÂDE ile KASD


- İSTİTÂ'AT ile KUDRET


- KABÎH ile VAHŞ


- KADÂ İLEYHİ ile KADÂ BİHÎ


- KADÂ ile HÜKM


- KADÂ ile KADER


- KADD ile KATT

( Uzunlamasına kesmek. İLE Enine kesmek. )


- KADDERA LEHÛ KEZÂ ile MENÂ LEHÛ KEZÂ


- KADEH ile KE'S


- KADER ile TAKDÎR


- KADÎR ile KAVÎ


- KÂDİR ile MUKÎT


- KÂDİR ile MÜTEMEKKİN


- KADÎR ile RABB


- KADÎRUN 'ALEYHİ ile KADÎRUN 'ALÂ Fİ'LİHÎ


- KÂHİR ile 'AZÎZ


- KAHR ile KUDRET


- KÂİN ile SÂBİT


- KANÂ'AT ile KASD


- KARÎHA ile TABÎ'AT


- KARN ile KAVM


- KASD ile NAHV


- KÂŞİH ile 'ADUVV


- KATL ile MEVT

( Öldürmek. İLE Ölüm. )


- KEF ile MİSL


- KEFERE'N-Nİ'METE ile BATİRA'N-Nİ'METE


- KEFF ile İHCÂM


- KEFF ile MEN'


- KEFF ile TERK


- KELÂM ile TEKLÎM


- KEMÂL ile TAMÂM


- KERÂHET ile NUFÛRU'T-TAB'


- KESB ile KEDH


- KESÎR ile VÂFİR


- KETB ile NESH


- KEVKEB ile NECM


- KEVN ile SÜKÛN


- KEYD ile MEKR


- KEZİB ile MUHÂL


- KİB[İ]R ile UCB

( BÜYÜKLÜK, ULULUK | KENDİNİ BÜYÜK GÖRME, BÜYÜKLÜK TASLAMA )


- KİBR ile KİBRİYÂ'


- KİBR ile TÎH


- KİBR ile ZEHV


- KIST ile NASÎB


- KİTÂB ile MECELLE


- KİTÂB ile MENŞÛR


- KİTÂB ile MUSHAF


- KİTÂB ile SİFR


- KIYMET ile SEMEN


- KUBH ile SEMÂCE


- KUDRET ile MÜNNET


- KUDRET ile SIHHAT


- KUDRET ile TÂKAT


- KÜFR ile ŞİRK


- KÜLL ile CEM'


- KUNÛ' ile SUÂL


- KUVVET ile METÂNET


- KUVVET ile ŞEHÂMET


- KUVVET ile ŞİDDET


- MEVCÛD ile KÂİN


- MU'ÂRAZA ile KALBU'L-MES'ELE


- MÜMÂSSE ile KEVN


- MÜTEKELLİM ile KİLMÂNÎ


- SÂHİB ile KARÎN


- SALÂBET ile KASVET


- SAVT ile KELÂM


- SEFERTUHÛ ile KENENTUHÛ


- SEYYİDU'L-KAVM ile KEBÎRİHUM


- SÛ' ile KABÎH


- TÂ'AT ile KABÛL


- TİLÂVET ile/ve/||/<>/> KIRAAT ile/ve/||/<>/> TERTİL ile/ve/||/<>/> MAKAM

( [Kur'ân-ı Kerîm'i, ...] Dil ile okumak. İLE/VE/||/<>/> Akıl ile okumak. İLE/VE/||/<>/> Gönül ile okumak. İLE/VE/||/<>/> ... )


- YE'S ile KUNÛT ile HAYBET


- YESÎR ile KALÎL


- ZEBH ile KATL


- ZEBR ile KETB


- ZENB ile KABÎH


- ZÛR ile KEZİB ile BÜHTÂN


- 'INDÎ ile LEDÜNNÎ


- ÂBEHU ile LEMEZEHU


- ABES ile el-LA'İB ile LEHV


- AKL ile LÜBB


- BEHL ile LA'N


- CİSMU LÂ YENFEKKU MİN KEZÂ ile LÂ YEBRAHU ile LÂ YEZÂLU ile LÂ YAHLÛ ile LÂ TE'ARRÂ


- ELMA'Î ile LEVZÂ'Î


- HALT ile LÜBS


- HATA' ile LAHN


- HEMZ ile LEMZ

( Örtülü ayıplama. İLE İthâm ederek ayıplama. )


- İLLÂ ile LÂKİN


- İLZÂM ile LÜZÛM


- ITÂB ile LEVM


- LÂ YAĞFİRU EN YUŞREKE BİHÎ ile LÂ YAĞFİRU'Ş-ŞİRKE BİHÎ

( Kendine şirk koşulmasını mağfiret etmez. İLE Kendine olan şirki mağfiret etmez. )


- LÂ ile MÂ


- LATAF ile LUTF


- LEHV ile LA'İB


- LEM YENFEKKE ile LEM YEBRAH ile LEM YEZEL


- LEM' ile LEMH


- LEMMÂ ile LEM


- LEMS ile MESS


- LEVM ile TESRÎB ile TEFNÎD


- LEVZA'Î ile ELMA'Î


- LEZZET ile Nİ'MET


- LEZZET ile RÂHAT


- LUTF ile MUDÂRE


- LUTF ile RIFK


- LUTF ile TEVFÎK


- MÂ LEKE LÂ TEF'ALU KEZÂ ile LİME LÂ TEF'ALU

( Sana ne oluyor böyle yapmıyorsun? İLE Neden yapmıyorsun? )


- ŞEHVET ile LEZZET


- TEREKTÜ'Ş-ŞEY'E ile LEHEYTU ÂNHU


- YEBGAZUHÛ ile LÂ YUHIBBUHÛ


- ZEMM ile LEVM

( Kötüleme. İLE Yerme, kınama. | Ayıplama. )


- 'ILM/İLM ile MA'RİFET


- 'INDE ile MA'A


- ABD ile MEMLÛK


- ACZ ile MEN


- ADÎL ile MİSL


- AHD ile MÎSÂK


- AHMAK ile MÂİK


- ÂLİM ile MÜTEHAKKIK


- ÂLİMU Bİ'Ş-ŞEY'İ ile MUHÎTU BİHİ


- ÂMM ile MÜBHEM


- AZM ile MEŞÎET


- BÂKÎ ile KÂDÎM ile MÜTEKADDİM


- BASÎR ile MUSTEBSIR


- BÜKRA ile GADÂT ile MESÂ' ile 'İŞÂ' ile 'ÂSŞİYY ile ASÎL


- CEMÂ'AT ile MELE'


- CEZÂ ile MUKÂBELE


- DEHR ile MÜDDET


- DEVLET ile MÜLK


- DUÂ' ile MES'ELE


- ECEL ile MÜDDET


- EMÎN ile ME'MÛN


- FAKÎR ile MÜMLİK


- FAKÎR ile MUSRİM


- FAKR ile MESKENET


- FÜTYÂ/FETVÂ ile MES'ELE/SUÂL


- GÂYETU'Ş-ŞEY'İ ile MEDÂHU


- HAKÎKAT ile MA'NÂ


- HALÎ ile MÂZÎ


- HÂLİS ile MAHZ


- HAMD ve/<> MEDH


- HARÂM ile MAHZÛR


- HASEN ile MUBÂH/MÜBÂH


- HAYR ile MENFA'AT


- HELÂL ile MÜBÂH


- HENÎ' ile MERÎ'


- HEZL ile MİZÂH


- HİBE ile MİNHA


- HÎLE ile MEKR


- İ'TİMÂD ile MUSÂKKE


- İBÂ' ile MUZÂDDE


- İKBÂL ile MUDİYY ile MECÎ'


- İLÂH ile MA'BÛD Bİ HAKKIN


- İLHÂM ile MA'RİFETU'Z-ZARÛRİYE


- İRÂDE ile MA'NÂ


- İRÂDE ile MAHABBET


- İSÂE ile MAZARRAT


- İSTİHZÂ ile MİZÂH


- ITRÂ' ile MEDH


- İZHÂB ile MAHK


- KADDERA LEHÛ KEZÂ ile MENÂ LEHÛ KEZÂ


- KÂDİR ile MUKÎT


- KÂDİR ile MÜTEMEKKİN


- KATL ile MEVT

( Öldürmek. İLE Ölüm. )


- KEF ile MİSL


- KEFF ile MEN'


- KEYD ile MEKR


- KEZİB ile MUHÂL


- KİTÂB ile MECELLE


- KİTÂB ile MENŞÛR


- KİTÂB ile MUSHAF


- KUDRET ile MÜNNET


- KUVVET ile METÂNET


- LÂ ile MÂ


- LEMS ile MESS


- LUTF ile MUDÂRE


- MÂ HADDUHÛ ile MÂ HUVE

( Onun tanımı/haddi nedir? İLE O nedir? )


- MÂ LEKE LÂ TEF'ALU KEZÂ ile LİME LÂ TEF'ALU

( Sana ne oluyor böyle yapmıyorsun? İLE Neden yapmıyorsun? )


- MA'A ile 'INDE


- MA'BÛD Bİ HAKKIN ile İLÂH


- MA'NÂ ile MEVSÛF


- MA'RÛF ile MEŞHÛR


- MAHABBET ile İŞK


- MAHABBET ile SADÂKAT


- MAHABBET ile ŞEHVET


- MAHFİL ile MECLİS


- MÂL ile NEŞEB


- MÂLİK ile MELİK


- MÂLİK ile RABB


- MECÎD ile REFÎ'


- MEDDE İLEYHİ BASARAHU ile İSTEŞRAFEHU Bİ BASARİHÎ


- MEDH ile SENÂ'


- MEDH ile TAKRÎZ


- MEKÂN ile MEKÂNET


- MELİK ile MİLK


- MELİK ile SULTÂN


- MEN YE'TÎNÎ FE LEHÛ DİRHEMUN ile VELLEZÎ YE'TÎNÎ FE LEHÛ DİRHEMUN

( Kim bana gelirse bir dirhem ona aittir. İLE Bana gelene, bunun için bir dirhem veririm. )


- MEN' ile SADD


- MENÂ'TÜHÛ 'ANİ'L-Fİ'Lİ ile SENEYTHU 'ANHU


- MENFA'AT ile NE'MÂ'


- MENFA'AT ile Nİ'MET


- MENİ ile NUTFE


- MER' ile RACUL


- MERDÛD ile FÂSİD ile MENHÎYYUN 'ANH


- MEŞİ(Y)(Y)ET ile/ve/> İRÂDE/İSTENÇ

( İrâdeden önce gelir. İLE/VE/> ... )


- METÂ' ile MENFA'AT


- MEVCÛD ile KÂİN


- MEVLÂ ile VELÎ


- MEYL ile MEYD


- MEYL ile MEYEL


- MEZHEB ile MAKÂLE


- MEZHEBLERDE İHTİLÂF ile CİNSLERDE İHTİLÂF


- MİHR ile SADÂK


- MİLK ile MİLKU'L-YEMÎN


- MİN MÂLÎ ile FÎ MÂLÎ


- MİNHA ile 'ARİYYE


- MİNNET ile Nİ'MET


- MİSL ile MESEL


- MİSL ile NAZÎR


- MİSL ile NİDD


- MİSL ile ŞEKL


- MİSLEYN ile MUTTEFİKAYN


- MİZÂH ile MUCÛN


- MU'ÂDÂT ile MUHÂSAME


- MU'ÂDÂT ile MÜNÂVE'E


- MU'ÂRAZA ile İCRÂU'L-İLLET Fİ'L-MA'LÛL


- MU'ÂRAZA ile İLZÂM


- MU'ÂRAZA ile KALBU'L-MES'ELE


- MÜBDİ' ile MÜBTEDİ'


- MÜCÂVERE ile İCTİMÂ'


- MÜDDET ile ZAMAN


- MUDİYY ile ZEHÂB


- MUHÂL ile MÜMTENİ'


- MUHÂL ile TENÂKUZ


- MUHÂRİF ile MAHDÛD


- MUHDES ile MEF'ÛL


- MÜHEYMİN ile RAKÎB


- MÜHMEL ile HEZEYÂN ile HEZER

( Anlamsız ve boş söz. İLE Saçma sapan konuşmak. İLE Dil sürçmesi. )


- MUHTELİF ile MUTEZÂD


- MUKÂREBE ile MULÂKÂT


- MÜMÂSSE ile İ'TİMÂD


- MÜMÂSSE ile KEVN


- MÜNÂZA'A ile MUTÂLEBE


- MÜRSEL ile RASÛL


- MÜSÂVÂT ile MÜMÂSELE


- MUSTAKÎM ile SAHÎH ile SAVÂB


- MUSTEBSIR ile BASÎR


- MUTEFADDIL ile FÂDIL


- MÜTEKELLİM ile KİLMÂNÎ


- NEDY ile MECLİS ile MUKÂME


- RÛH ile MÜHCE ile NEFS ile ZÂT


- ŞÂHİD ile MÜŞÂHİD


- SEYYİD ile MÂLİK


- ŞİBH ile MİSL


- ŞÜKR ile MÜKÂFEET


- TÂ'AT ile MUVÂFAKATU'L-İRÂDE


- TAKÎ ile MUTTAKÎ ile MÜ'MİN


- TALEB ile MUHÂVELE


- TİLÂVET ile/ve/||/<>/> KIRAAT ile/ve/||/<>/> TERTİL ile/ve/||/<>/> MAKAM

( [Kur'ân-ı Kerîm'i, ...] Dil ile okumak. İLE/VE/||/<>/> Akıl ile okumak. İLE/VE/||/<>/> Gönül ile okumak. İLE/VE/||/<>/> ... )


- VÂHİD ile MÜNFERİD


- VAKT ile MÎKÂT


- ZELÎL ile MEHÎN ile MÜZ'İN


- ZENB ile MASIYET


- ZEYG ile MEYL


- ÂHİRU'Ş-ŞEY'İ ile NİHÂYETUHÛ


- ÂKIBET ile HADD ile NİHÂYET


- AKL ile NÜHÂ


- ÂLÂ ile NİAM


- ÂLEM ile NÂS


- ATİYYE ile NİHLE


- AZM ile NİYET


- BA'S ile NÜŞÛR


- BAHS ile NUKSÂN


- BEDÂ' ile NESH


- BEDÎHE ile NAZAR


- BELÂ' ile NİKME


- BELÂ ile NE'AM


- BERİYYE ile NÂS


- BEŞER ile NÂS


- CAHÎM ile NÂR ile SA'ÎR ile HARÎK


- CÂNİB ile NÂHİYE ile CİHET


- CELÂDET ile NEFÂZ


- CEMÂL ile NEBL


- CEVÂD ile NEDÂ


- CİBİLLE ile NÂS


- CİNS ile NEV'


- DUÂ ile NİDÂ'


- ENÂM ile NÂS


- ENKERE MİN-HU KEZÂ ile NEKAME MİN-HU KEZÂ


- ENKERE ile NAKAME


- FENÂ ile NEFÂD


- FEVZ ile NECÂT


- FİKR ile NAZAR


- FITNAT ile NEFÂZ


- GANİMET ile NEFEL


- HABER ile NEBE'


- HAD' ile NAKS


- HADD ile NİHÂYET ile 'ÂKIBET


- HÂKA BİHİ ile NEZELE BİHİ


- HALÂK ile NASÎB


- HALK ile NÂS


- HAREKET ile NUKLE


- HARÎK ile CAHÎM ile NÂR ile SA'ÎR


- HÂTIR ile NAZAR


- HAYÂT ile NEMÂ


- HAYR ile Nİ'MET


- HAZZ ile NASÎB


- HİBE ile Nİ'MET


- HİDÂYET ile NECÂT


- HISSA ile NASÎB


- HİSSE ile NASÎB


- HUBÛT ile NÜZÛL


- HUZUVÂNE ile NAHVE


- İ'ÂNE ile NUSRET


- İHSÂN ile NEF'


- İNTİZÂR ile NAZAR


- İSTİDLÂL ile NAZAR


- KASD ile NAHV


- KERÂHET ile NUFÛRU'T-TAB'


- KETB ile NESH


- KEVKEB ile NECM


- KIST ile NASÎB


- LEZZET ile Nİ'MET


- MÂL ile NEŞEB


- MENFA'AT ile NE'MÂ'


- MENFA'AT ile Nİ'MET


- MENİ ile NUTFE


- MİNNET ile Nİ'MET


- MİSL ile NAZÎR


- MİSL ile NİDD


- NÂFİLE ile NEDB


- NÂS ile SUBE


- NÂS ile VERÂ


- NASÎR ile VELÎ


- NAZAR ile RÜ'YET


- NAZAR ile TE'EMMÜL


- NEBZ ile TARH


- NECÂT ile TEHALLUS


- NECVÂ ile SIRR


- NEDEM ile TEVBE


- NEDY ile MECLİS ile MUKÂME


- NEFER ile RAHT


- NEHÂR ile YEVM


- NİDÂ ile SIYÂH


- NİSYÂN ile SEHV


- RESÛL ile/ve/||/<> NEBÎ[Ar. < NEBE, çoğ. ENBİYÂ]/SAVACI

( Elçi. İLE/VE/||/<> Haber veren. )

( İtikatta değil ama amelde ve hükümler bakımından yeni bir tebliğ, emirler zinciri sunan peygamber. İLE/VE/||/<> Daha önceki bir peygamberin tebliğini aynen yineleyen, tekrarlayan peygamber. | Kitap getirmemiş peygamber. )

( Ku'an-ı Kerim'de yazılı yirmibeş peygamber vardır. Sırasıyla: Hz. ÂDEM, İDRİS, NUH, HUD, SALİH, İBRAHİM, LUT, İSMAİL, İSHAK, YAKUP, YUSUF, EYÜP, ŞUAYIP, MUSA, HARUN, DAVUT, SÜLEYMAN, İLYAS, ELYASA, YUNUS, ZÜLKİFL, ZEKERİYA, YAHYA, İSA, MUHAMMED )

( Hz. ÜZEYİR, LOKMAN ve ZÜLKARNEYN, bazı bilginlere göre Nebî, bazılarına göre ise Velî'dir. )

( Şeriat getirir. İLE/VE/||/<> İrşâd eder. )

( Baba. İLE/VE/||/<> Anne. )


- RİYÂ ile NİFÂK

( Kendini "kandırma". İLE Başkalarını "kandırma". )


- RÛH ile MÜHCE ile NEFS ile ZÂT


- ŞECÂ'AT ile NECDET


- SENÂ' ile NESÂ'


- SIFAT ile NA'T


- SÜNNET ile NÂFİLE


- TAHÂRET ile NEZÂFET


- TAHSÎS ile NESH


- TEESSÜF ile NEDEM


- VELÂYET ile NUSRET[< NASR]

( Ermişlik, velîlik. | Allah dostluğu. | Velî ve ermiş olan kişinin hâli ve sıfatı. | Başkasına sözünü geçirme. | Dostluk, sadâket ile. İLE Yardım. | Allah'ın yardımı. | Başarı, üstünlük. )


- VESVESE ile NEZ'


- ZEHV ile NAHVE


- ZİYÂ ile/ve/||/<>/> NUR

( Güneşin ışığı. İLE/VE/||/<>/> Ayın ışığı. )

( Celâl. İLE/VE/||/<>/> Celâl ve cemâl. )


- ZİYÂDE ile NEMÂ


- 'ILM/İLM ile RESH


- 'ILM/İLM ile RÜ'YET


- 'UMRÂ ile RUKBÂ


- ALÂMET ile RESM


- ALÎ (SIFATI) ile REFÎ' (SIFATI)


- BEDÎHE ile REVİYYE


- BÜSLE ile HULVÂN ile RİŞVET


- HADD ile RESM


- HAFÎZ ile RAKÎB


- HAMÂKAT ile RAKÂ'AT


- HATM ile RESM


- HAVF ile REHBE


- HAYÂT ile RÛH


- HIFZ ile Rİ'ÂYE


- İHKÂM ile RASF


- İRÂDE ile RIZÂ


- KADÎR ile RABB


- LEZZET ile RÂHAT


- LUTF ile RIFK


- MÂLİK ile RABB


- MECÎD ile REFÎ'


- MER' ile RACUL


- MÜHEYMİN ile RAKÎB


- MÜRSEL ile RASÛL


- NAZAR ile RÜ'YET


- NEFER ile RAHT


- RABB ile SEYYİD


- RAHMAN(İYET) ile/ve RAHİM(İYET)

( Yatay. Genişlemesine. İLE/VE/<> Dikey. Derinlemesine. )

( Allah'ın yarattığı. İLE/VE/<> Kişinin oluşturduğu. )

( Kuşatan. İLE/VE/<> Kapsayan. )

( Nesne. İLE/VE/<> Özne. )

( Genel/e. İLE/VE/<> Özel/e. )

( Toplum. İLE/VE/<> Birey. )

( Yasalı. İLE/VE/<> Yasası yoktur. )

( Tanrı/Allah. İLE/VE/<> Peygamber. )

( Tekrarı var. İLE/VE/<> Tekrarı yok. )

( Bilim. İLE/VE/<> Sanat. )

( Varoluş[ontos]. İLE/VE/<> Bilgi[episteme]. )


- RAHMET ile RE'FET


- RAHMET ile RİKKAT


- REC' ile REDD


- RECÂ' ile TAMA'


- RECÂH ile REZÂNE


- REDD ile REF'


- REÎS ile ZA'ÎM


- RESÛL ile/ve/||/<> NEBÎ[Ar. < NEBE, çoğ. ENBİYÂ]/SAVACI

( Elçi. İLE/VE/||/<> Haber veren. )

( İtikatta değil ama amelde ve hükümler bakımından yeni bir tebliğ, emirler zinciri sunan peygamber. İLE/VE/||/<> Daha önceki bir peygamberin tebliğini aynen yineleyen, tekrarlayan peygamber. | Kitap getirmemiş peygamber. )

( Ku'an-ı Kerim'de yazılı yirmibeş peygamber vardır. Sırasıyla: Hz. ÂDEM, İDRİS, NUH, HUD, SALİH, İBRAHİM, LUT, İSMAİL, İSHAK, YAKUP, YUSUF, EYÜP, ŞUAYIP, MUSA, HARUN, DAVUT, SÜLEYMAN, İLYAS, ELYASA, YUNUS, ZÜLKİFL, ZEKERİYA, YAHYA, İSA, MUHAMMED )

( Hz. ÜZEYİR, LOKMAN ve ZÜLKARNEYN, bazı bilginlere göre Nebî, bazılarına göre ise Velî'dir. )

( Şeriat getirir. İLE/VE/||/<> İrşâd eder. )

( Baba. İLE/VE/||/<> Anne. )


- RİYÂ ile NİFÂK

( Kendini "kandırma". İLE Başkalarını "kandırma". )


- RİYBE ile TÖHMET


- RIZK ile HAZZ


- RUCÛ' ile FEY'


- RUCÛ' ile İNÂBE


- RUCÛ' ile İNKILÂB


- RUCÛ' ile İYÂB


- RÛH ile MÜHCE ile NEFS ile ZÂT


- RÜKÛN ile SÜKÛN


- RÜŞD ile REŞED


- RUSÛH ile SEBÂT ile RUSUVV


- ŞEFÎK ile RAKÎK


- SU'ÛD ile RUKİYY

( Yukarı çıkmak, tırmanmak. İLE Aşama aşama, adım adım çıkmak, yükselmek. )


- TALEB ile RAVM


- VAKÂR ile REZÂNE


- ZA'N ile RAHL


- ZELZELE ile RECFE

( Sarsıntı. İLE Çok güçlü sarsıntı. )


- 'ILLET ile SEBEB


- 'ILM/İLM ile ŞEHÂDET


- 'ILM/İLM ile ŞU'ÛR


- 'İZZ ile ŞEREF


- ADÂVET ile ŞENEÂN


- ÂDET ile SÜNNET

( Âdetleri âdet etme, âdeti terk etme! )


- ALÂMET ile SİMET


- ÂM ile SENE


- AMEL ile SUN'


- ASL ile SİNH


- ATF-I BEYÂN ile SIFAT


- BİRR ile SADAKA


- BİRR ile SILA


- CAHÎM ile NÂR ile SA'ÎR ile HARÎK


- CEMÂ'AT ile FEVC ile SÜLLE ile ZÜMRE ile HİZB


- CEMÂ'AT ile ŞİRZİME


- CEMÂL ile SERV


- CEZEL ile SÜRÛR


- CİNS ile SINIF


- CİSM ile ŞAHS


- CİSM ile ŞEY'


- CÛD ile SEHÂ'


- CÜZ'Ü MİNE'L-CÜMLE ile SEHMÜ MİNE'L-CÜMLE


- DÂİM ile SERMED


- DELÂLET ile ŞÜBHE


- DÎN ile ŞERÎ'AT


- DURR ile ŞERR


- DURR ile SÛ'


- FALK ile ŞAKK


- FÂZA ile SÂLE


- FERAH ile SÜRÛR


- GAZAB ile SUHT-SAHT


- GITÂ' ile SETR


- GUFRÂN ile SETR


- HABER ile ŞEHÂDET


- HAKÎR ile SAGÎR


- HAMD ile/ve/<> ŞÜKÜR/ŞÜKR

( Allah'a. İLE/VE/<> Nimete. )

( Bil(e)mediğin tüm (olası) nimetler/olanaklar için. İLE/VE/<> Bildiğin/gördüğün nimetler/olanaklar için. )

( Kendi varoluşunun değerini bilmek/bilen. İLE/VE/<> Varolanların değerini bilmek. )

( Yüceltme. İLE/VE/<> ... )

( Allah'ı, cemâl ve celâl sıfatlarına uyar biçimde övmek. | İyi ki varım. )


- HARÂM ile SUHT


- HAREKET ve/<> SÜKÛN

( Kendi halini/yerini bulmak/bulmaya çalışmak. VE/<> Tamamlanma. )

( Hareket, sükûn ister. VE/<> Sükûn/et, hareketin ademidir/yokluğudur. )

( Kasların, harekete; zihnin, sükûna gereksinimi vardır. )

( Özde, hareket aranmaz/"bulunmaz". )

( DOĞA: Hareketin yasalarının bilimi. )

( HAREKET: Doğal yerinde bulunmama. )


- HARÎK ile CAHÎM ile NÂR ile SA'ÎR


- HAYR ile SALÂH


- HEVÂ ile ŞEHVET


- HİCÂB ile KİTMÂN ile İHFÂ' ile SETR


- HÎN ile SENE


- HUBÛR ile SÜRÛR


- HULLE ile SADÂKAT


- HÜSN ile SABÂHAT


- İ'TİMÂD ile SÜKÛN


- İNSİYYÜ'L-CİNNÎ ile ŞEYTÂN


- İRÂDE ile ŞEHVET


- İSÂET ile SÛ'


- İSİM ile SIFAT


- İSİM ile/ve/||/<> SIFAT ile/ve/||/<> FİİL

( İşaret. İLE/VE/||/<> Nitelik. İLE/VE/||/<> Gerçekleşme. )


- İSLÂM ile ÎMÂN ile SALÂH


- İSTİBŞÂR ile SÜRÛR


- İSTİHZÂ ile SUHRİYYET


- IVAZ ile SEMEN


- IZZ ile ŞEREF


- KÂİN ile SÂBİT


- KEVN ile SÜKÛN


- KİTÂB ile SİFR


- KIYMET ile SEMEN


- KUBH ile SEMÂCE


- KUDRET ile SIHHAT


- KÜFR ile ŞİRK


- KUNÛ' ile SUÂL


- KUVVET ile ŞEHÂMET


- KUVVET ile ŞİDDET


- MAHABBET ile SADÂKAT


- MAHABBET ile ŞEHVET


- MEDH ile SENÂ'


- MELİK ile SULTÂN


- MEN' ile SADD


- MENÂ'TÜHÛ 'ANİ'L-Fİ'Lİ ile SENEYTHU 'ANHU


- MİHR ile SADÂK


- MİSL ile ŞEKL


- MUSTAKÎM ile SAHÎH ile SAVÂB


- NÂS ile SUBE


- NECVÂ ile SIRR


- NİDÂ ile SIYÂH


- NİSYÂN ile SEHV


- RABB ile SEYYİD


- RÜKÛN ile SÜKÛN


- RUSÛH ile SEBÂT ile RUSUVV


- SÂBIK ile EVVEL


- SABR ile İHTİMÂL


- SADAKALLÂHU ile SADAKA BİHİ


- SAFF ile GUFRÂN


- SAFV ile SAFVET


- SÂHİB ile KARÎN


- ŞÂHİD ile HÂZIR


- ŞÂHİD ile MÜŞÂHİD


- SAHÎFE ile DEFTER


- ŞAHS ile ÂL


- ŞAHS ile CÜSSE


- ŞAHS ile ŞEBAH


- ŞAHS ile TALEL


- ŞAKK ile FALK


- SALÂBET ile KASVET


- SALÂH ile/ve/||/<>/> FELÂH


- SAMED ile SEYYİD


- SÂMİ' ile ÂLİM


- SAVT ile KELÂM


- SAVT ile SIYÂH


- SEBB ile ŞETM


- SEBEB ile 'ILLET


- SEBEB ile ÂLET


- SEBEB ile ŞART


- SEBİL ile/ve TARÎK ile/ve SIRAT


- ŞECÂ'AT ile BESÂLET


- ŞECÂ'AT ile NECDET


- SEFERTUHÛ ile KENENTUHÛ


- ŞEFÎK ile RAKÎK


- ŞEHÂMET ile CEZÂLET


- SEHV ile GAFLET


- SEHV ile İĞMÂ'


- ŞEHVET ile LEZZET


- SEKB ile SABB ile SÜFÛH ile HÜMÛL ile HETL


- ŞEKK ile İMTİRÂ'

( Belki[%50-50]. İLE İçinden çıkılması kolay olmayan kuşku. )


- ŞEKK ile İRTİYÂB

( Belki.[%50-50] İLE Suçlamayla birlikte olan belki. )


- SELÂM ile TAHİYYE


- SELH ile İHRÂC


- SEM' ile İSGÂ'


- SEM' ile İSTİMÂ'


- SENÂ' ile NESÂ'


- SENE ile HİCCE


- ŞERH ile TAFSÎL


- ŞETM ile SEFEH


- SETR ile HİCÂB ile GITÂ'


- SEVÂB ile 'IVAZ


- SEVÂB ile ECR


- SEVFE ile SİN[< SE-YEF'ALU]


- SEYYİD ile HUMÂM


- SEYYİD ile MÂLİK


- SEYYİDU'L-KAVM ile KEBÎRİHUM


- ŞÎ'A ile CEMÂ'AT


- ŞİBH ile MİSL


- ŞİBH ile ŞEBÎH


- ŞİDDET ile CELED


- ŞİDDET ile SALÂBET


- ŞİDDET ile SU'ÛBET


- SIDK ile HAKK


- SIFAT ile HÂL


- SIFAT ile HEY'ET


- SIFAT ile NA'T


- SIFAT ile TAHLİYE


- SIFAT ile VASF


- SIHHAT ile 'ÂFİYET


- SIHHAT ile SELÂMET


- SİHR ile ŞA'BEZE


- SİHR ile TEMVÎH


- ŞİRÂ' ile İSTİBDÂL


- SİYÂSET ile TEDBÎR


- SÛ' ile KABÎH


- SÛ' ile SEV'


- SU'ÛD ile İRTİFÂ'


- SU'ÛD ile İS'ÂD


- SU'ÛD ile RUKİYY

( Yukarı çıkmak, tırmanmak. İLE Aşama aşama, adım adım çıkmak, yükselmek. )


- SUÂL ile İSTİFHÂM


- SUÂL ile İSTİHBÂR


- ŞUHH ile BUHL


- ŞÜKR ile CEZÂ'


- ŞÜKR ile MÜKÂFEET


- SÜNNET ile NÂFİLE


- SÜR'AT ile ÂCELE["ACALE" değil!]


- SÛRET ile HEY'ET


- SÛRET ile SIBGA


- TALEB ile SUÂL


- TAYŞ ile SEFEH


- TE'EKKEDENÎ'Ş-ŞEY'U ile ŞAKKA 'ALEYYE


- TEFRÎK ile ŞA'B


- TEMENNÎ ile ŞEHVET


- TULÛ' ile BUZÛĞ ile ŞURÛK


- VAKÂR ile SEMT


- VAKT ile SÂ'AT


- VELED ile SIBT


- ZANN ile ŞEKK


- ZÜLL ile SAGÂR


- 'İBÂDET ile TÂ'AT


- 'ILM/İLM ile TAKLÎD


- 'ILM/İLM ile TEBYÎN


- ACÎB ile TARÎF


- AHZ ile TENÂVÜL


- BEŞÂŞET ile TALÂKATU'L-VECH


- BİNYE ile TE'LÎF


- CEM ile TE'LÎF


- CEMÂ'AT ile TÂİFE


- ENÂT ile TU'EDE


- FARK ile TEFRÎK


- Fİ'L ile HALK ile TAĞYÎR


- HATM ile TAB'


- HÎLE ile TEDBÎR


- İ'ADE ile TEKRÂR


- İ'ÂNE ile TAKVİYE


- İBÂDET ile/ve TAAT ile/ve İTAAT

( SAAT-İ VAHİDEDİR ÖMÜR CİHÂN SAAT-İ TAATE SARF EYLE HEMÂN )

( PUJA ile/ve ... ile/ve ... )


- İBRÂM ile TE'RÎB


- İCÂBET ile TÂ'AT


- İFDÂL ile TEFADDUL


- İHBÂT ile TEKFÎR


- İHTİBÂR ile TECRÎB


- İHTİLÂF ile TEFÂVÜT


- İKDÂM ile TEKAHHUM


- İN'ÂM ile TEMETTU'


- İNTİZÂR ile TERABBUS


- İNTİZÂR ile TERACCÎ

( Beklemek. İLE Ümit etmek. )


- İRÂDE ile TAHARRÎ


- İRÂDE ile TAVTÎNU'N-NEFS


- İRÂDE ile TEVAHHÎ


- İSTİ'ÂRE ile TEŞBÎH


- İSTİĞFÂR ile TEVBE


- KADER ile TAKDÎR


- KARÎHA ile TABÎ'AT


- KEFF ile TERK


- KELÂM ile TEKLÎM


- KEMÂL ile TAMÂM


- KİBR ile TÎH


- KUDRET ile TÂKAT


- LEVM ile TESRÎB ile TEFNÎD


- LUTF ile TEVFÎK


- MEDH ile TAKRÎZ


- MUHÂL ile TENÂKUZ


- NAZAR ile TE'EMMÜL


- NEBZ ile TARH


- NECÂT ile TEHALLUS


- NEDEM ile TEVBE


- RECÂ' ile TAMA'


- RİYBE ile TÖHMET


- ŞAHS ile TALEL


- SEBİL ile/ve TARÎK ile/ve SIRAT


- SELÂM ile TAHİYYE


- ŞERH ile TAFSÎL


- SIFAT ile TAHLİYE


- SİHR ile TEMVÎH


- SİYÂSET ile TEDBÎR


- TÂ'AT ile HİDMET/HİZMET


- TÂ'AT ile KABÛL


- TÂ'AT ile MUVÂFAKATU'L-İRÂDE


- TA'LÎM ile TELKÎN


- TÂBA'TU ZEYDEN ile VÂFAKTUHÛ


- TÂBİ' ile TÂLÎ


- TAFSÎL ile TAKSÎM


- TAHÂRET ile NEZÂFET


- TAHLİYE ile ITLÂK


- TAHSÎS ile NESH


- TAHVÎF ile İNZÂR


- TAHVÎL ile TEMVÎL


- TAKÎ ile MUTTAKÎ ile MÜ'MİN


- TAKLÎD ile TENHÎT


- TAKLÎD ile ZANN


- TALEB ile BAHS


- TALEB ile İKTİZÂ'


- TALEB ile İLTİMÂS


- TALEB ile MUHÂVELE


- TALEB ile RAVM


- TALEB ile SUÂL


- TALEL ile CESED


- TASAVVUR ile TAHAYYÜL


- TASAVVUR ile TEVEHHÜM


- TAVL ile FAZL


- TAYŞ ile SEFEH


- TE'EKKEDENÎ'Ş-ŞEY'U ile ŞAKKA 'ALEYYE


- TE'LÎF ile TASNÎF


- TE'LÎF ile TERTÎB ile TANZÎM


- TEBDÎL ile İBTÂL


- TEBDÎL ile İTYÂN Bİ-GAYRİHİ


- TEDBİR[< DÜBÛR] ile/ve/değil/yerine/||/<>/< TAKDİR

( Bir şeyi temin edecek ya da önleyecek yol, çare. | Kişinin ihtiyâr ve istenci/irâdesi. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< ... )

( Tedbir, takdirin parçasıdır. )

( Yaptığın şeyin tedbirini, takdir-i Hüdâ'dan bekle. )

( Takdirden gelene, tedbir kılınmaz
Ne kılayım çare, ben, şimdiden geri
Yaram türlü türlü, merhem bulunmaz
İstersen merhemi, çal, şimdiden geri
( Tecellim böyleymiş, kime, ne diyeyim )

Geçti elden, gitti muhabbet çağı
Rakip, bahçeye kurmuş otağı
Yıkılsın çevresi, bostanı bağı
El girsin bağına, var, şimdiden geri
( Seher yeli, sevdiğimden bir haber )

Sen bir gonca gülsün, istife karış
İstersen gül oyna, dilersen sarış
Gönlün kimi isterse, ülfet et konuş
Yârim, sana destur var, şimdiden geri
( Tecellim böyleymiş, kime, ne diyeyim )

Kul Abdal'ım, bir sultanam ayılım
Yüz sür beni, eşiğinde sayılım
Hakk'tan gelen tecellime, kayılım

Kul Abdal'ım, yalan dünya, vefâsız
Âlemde bir yâre düştüm, devâsız
Sen bana yâr olmazsın, be hey vefâsız
Var kime olursan ol, şimdiden geri
( Seher yeli, sevdiğimden bir haber )

[ Veysel (Âşık) 'tan
dinlemek üzere burayı tıklayınız... ]

[ Sürekli erişim adresi...
www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19854 ]

2023
VEYSEL (ÂŞIK) yılıdır.
Madem görüyorsunuz... O zaman, hoş görün! - Veysel (Âşık)
)


- TEESSÜF ile NEDEM


- TEFEKKÜR ile TEDEBBÜR


- TEFERREDE ile TEVAHHADE


- TEFRÎK ile ŞA'B


- TEFRÎK ile TEFKÎK


- TEKLÎF ile İBTİLÂ'


- TEKLÎF ile TAHMÎL


- TEMÂMEN LEHÛ ile TEMÂMEN 'ALEYHİ


- TEMENNÎ ile İRÂDE


- TEMENNÎ ile ŞEHVET


- TEMKÎN ile İKDÂR


- TEMKÎN ile TEMLÎK


- TENÂFÎ ile TEZÂD

( Aykırılık. İLE Zıtlık. )


- TENHİYE ile İZÂLE


- TEREKTÜ'Ş-ŞEY'E ile LEHEYTU ÂNHU


- TERK ile TAHLİYE


- TESDÎD ile TAKVÎM


- TEVBE ile İ'TİZÂR

( Tövbe, işlenmiş bir günah ya da suçun bir daha işlenmeyeceğine dair verilen söz. | Kulun, sahf bir kalple Hakk'a yönelmesi, tekrar günah işlememeye ahd etmesi. İLE Özür dileme, bir şeyin, kendinden uzaklaştırılması. )


- TEYEMMÜM ile İRÂDE


- TEZÂD ile TENÂKUZ

( KARŞIT ile ÇELİŞİK/ÇELİŞKİ )

( ÇELİŞKİ/TENAKUZ: Hem nitelik, hem nicelik. )


- TEZELLÜL ile/değil/yerine/< TEVÂZÛ

( Aşağılanma. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Alçakgönüllülük. )

( "Alçakgönüllüğün" aşırısı ve sonu. İLE/DEĞİL/YERİNE/< ... )


- TEZELLÜL ile ZÜLL


- TEZKÎR ile TENBÎH


- TİLÂVET ile/ve/||/<>/> KIRAAT ile/ve/||/<>/> TERTİL ile/ve/||/<>/> MAKAM

( [Kur'ân-ı Kerîm'i, ...] Dil ile okumak. İLE/VE/||/<>/> Akıl ile okumak. İLE/VE/||/<>/> Gönül ile okumak. İLE/VE/||/<>/> ... )


- TUĞYÂN ile 'UTUVV


- TULLE DEMUHÛ ile UHDİRE DEMUHÛ


- TULÛ' ile BUZÛĞ ile ŞURÛK


- VAKÂR ile TEVKÎR


- ZANN ile TASAVVUR


- ZIDD ile TERK


- ASL ile ÜSS


- KİB[İ]R ile UCB

( BÜYÜKLÜK, ULULUK | KENDİNİ BÜYÜK GÖRME, BÜYÜKLÜK TASLAMA )


- TULLE DEMUHÛ ile UHDİRE DEMUHÛ


- UFÛL ile GUYÛB

( Bir şeyin arkasında kaybolma. İLE Kaybolma. )


- ULÂİ ile ULÂİKE


- USUVV ile FESÂD


- 'UMMÂLET ile VELÂYET


- AKİB ile VELED


- BEYNE ile VASAT


- CEVÂD ile VÂSİ'


- CİNS ile VECH


- ELEM ile VEC'


- ELEM ile VESAB


- EVHÂ ile VEHÂ


- EVHADU ile VÂHİD[< VAHDET]

( YALNIZ, TEK )


- FARZ ile VUCÛB


- FEZZ ile VÂHİD


- HAVF ile VECEL


- HİLM ile VAKÂR


- HUBB ile VİDD


- HÜSN ile VEDÂET


- HÜSN ile VESÂMET


- İDRÂK ile VİCDÂN


- İNZÂR ile VASİYET


- KABÎH ile VAHŞ


- KESÎR ile VÂFİR


- MEN YE'TÎNÎ FE LEHÛ DİRHEMUN ile VELLEZÎ YE'TÎNÎ FE LEHÛ DİRHEMUN

( Kim bana gelirse bir dirhem ona aittir. İLE Bana gelene, bunun için bir dirhem veririm. )


- MEVLÂ ile VELÎ


- NÂS ile VERÂ


- NASÎR ile VELÎ


- SIFAT ile VASF


- TÂBA'TU ZEYDEN ile VÂFAKTUHÛ


- VA'D ile 'AHD


- VA'D ile VE'Y


- VAHDET ile VAHDÂNİYYET

( Allah'a yakınlık, Allah'a ulaşma. | Yalnızlık, teklik, birlik. | Özgür bireylerin birliği. İLE Birlik, Allah'ın bir oluşu. )


- VÂHİD ile EHAD


- VÂHİD ile FERD


- VÂHİD ile MÜNFERİD


- VÂHİD ile VAHÎD ile FERÎD


- VAKÂR ile REZÂNE


- VAKÂR ile SEMT


- VAKÂR ile TEVKÎR


- VAKT ile İZ


- VAKT ile MÎKÂT


- VAKT ile SÂ'AT


- VAST ile VASAT


- VAZÎ'A ile HUSRÂN


- VECEL ile EMEL


- VEHN ile ZA'F


- VEKÎL ile Vekîl

( Kulların sıfatı olarak. İLE Allah'ın sıfatı olarak. )


- VELÂYET ile NUSRET[< NASR]

( Ermişlik, velîlik. | Allah dostluğu. | Velî ve ermiş olan kişinin hâli ve sıfatı. | Başkasına sözünü geçirme. | Dostluk, sadâket ile. İLE Yardım. | Allah'ın yardımı. | Başarı, üstünlük. )


- VELED ile İBN


- VELED ile SIBT


- VESÎLE ile ZERÎ'A


- VESVESE ile NEZ'


- VİZR ile ZENB


- ZAMÂN ile VAKT


- 'ILM/İLM ile/>< ZANN


- 'ILM/İLM ile ZİKR


- AKL ile ZİHN


- AZM ile ZEMÂ'


- BA'L ile/ve/||/<> ZEVC

( Koca. İLE/VE/||/<> Karı/kadın/eş. )


- BEDV ile ZUHÛR


- CEMÂ'AT ile FEVC ile SÜLLE ile ZÜMRE ile HİZB


- CEVR ile ZULM


- DARÂ'AT ile ZÜLL


- DELV ile ZENÛB


- EBNÂ ile ZÜRRİYET


- FEVZ ile ZAFER


- FITNAT ile ZEKÂ


- HAKÎKAT ile ZÂT


- HATALU'L-LİSÂN ile ZELEKU'L-LİSÂN


- HİCV ile ZEMM


- HIFZ ile ZABT


- HÛB ile ZENB


- HUDÛ' ile ZÜLL


- İNTİKÂL ile ZEVÂL


- İSM ile ZENB


- KİBR ile ZEHV


- MÜDDET ile ZAMAN


- MUDİYY ile ZEHÂB


- REÎS ile ZA'ÎM


- RÛH ile MÜHCE ile NEFS ile ZÂT


- TAKLÎD ile ZANN


- TEZELLÜL ile ZÜLL


- VEHN ile ZA'F


- VESÎLE ile ZERÎ'A


- VİZR ile ZENB


- ZA'N ile RAHL


- ZAMAN ile HIKBE ile BURHE


- ZAMÂN ile VAKT


- ZAMM ile CEM'


- ZANN ile HİSBÂN


- ZANN ile ŞEKK


- ZANN ile TASAVVUR


- ZEBH ile KATL


- ZEBR ile KETB


- ZEHV ile NAHVE


- ZELÎL ile MEHÎN ile MÜZ'İN


- ZELZELE ile RECFE

( Sarsıntı. İLE Çok güçlü sarsıntı. )


- ZEMM ile LEVM

( Kötüleme. İLE Yerme, kınama. | Ayıplama. )


- ZENB ile CÜRM


- ZENB ile KABÎH


- ZENB ile MASIYET


- ZER' ile HALK


- ZEVK ile İDRÂKU'T-TA'M


- ZEYG ile MEYL


- ZIDD ile TERK


- ZİKR ile HÂTIR


- ZILL ile FEY'


- ZİYÂ ile/ve/||/<>/> NUR

( Güneşin ışığı. İLE/VE/||/<>/> Ayın ışığı. )

( Celâl. İLE/VE/||/<>/> Celâl ve cemâl. )


- ZİYÂDE ile NEMÂ


- ZU'F ile ZA'F

( Gövdedeki zayıflık/güçsüzlük. İLE Gövdede, görüşte ve akılda zayıflık/güçsüzlük. )


- ZÜLL ile HİZY


- ZÜLL ile SAGÂR


- ZÜLL ile ZAA


- ZULM ile BAĞY

( Bir şeyi, kendi yerinden başka bir yere koyma. | Haksızlık, eziyet. İLE Hakkı olunmayan bir şeyi zor kullanarak ve ihtirasla istemek. )


- ZULM ile GAŞM


- ZULM ile HEZM

( Bir şeyi, kendi yerinden başka bir yere koyma. | Haksızlık, eziyet. İLE Hakkını, kısmen eksik almak. )


- ZÛR ile KEZİB ile BÜHTÂNBu sayfa 01 Ocak 2023 itibariyle 122 kez incelenmiş/okunmuştur.