Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

-AM/EM/IM/İM/UM/ÜM
ile biten sözcüklerde

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!

(SÜREKLİ AYIRDINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Eylül - 04 Ekim 2023 arasında... ]

[04 Ekim 2023]
Bugün itibariyle yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Eylül - 04 Ekim 2023 arasında... ]
( 0 yeni ekleme, 0 katkı(bilgi/açıklama) )


- "Temelde" olanın ne olduğuna iyi bak da ona göre sağlam KONUŞ!!!


- "ANLAMLANDIRMAK" ile/değil "ANLAMLI KILMAK"


- "ATMOSFER" değil/yerine/= ORTAM


- "BÜTÜN" ile/değil TOPLAM


- "ÇERÇEVE"[Fars.] ile BAĞLAM


- "DERİNLİK" ile/ve/||/<> ÇOK ANLAMLILIK


- "GEÇMİŞ YAŞAM" değil GEÇMİŞ YAŞANTI


- "HUZUR" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ANLAM


- "İNSAN YAŞAMI" değil/yerine YAŞAM


- "KAVRAM KARGAŞASI" değil KAVRAM KARMAŞASI


- "KAVRAM ÜRETMEK" ile/ve/değil/||/<> KURAM ÜRETMEK


- "KOMPLO TEORİSİ" ile/değil/yerine TEORİ/KURAM


- "KONTEKS/T" değil/yerine/= BAĞLAM


- "ORTAK (ALAN/PARA/BİLGİ vs.)" ile/ve/değil "TOPLAM (ALAN/PARA/BİLGİ vs.)"


- "SATIR ARASI" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BAĞLAM


- "SÖZCÜK PEŞİNDE KOŞMAK" değil/yerine "ANLAM PEŞİNDE KOŞMAK"


- "ZEMİN" ile/ve/<> BAĞLAM


- (")ANLAMLI(") YAŞAM ile/ve/yerine MUTLU YAŞAM


- [KISMÎ ANLAM BAKIMINDAN] SÖZ/LÂFIZ:
DELÂLET ile/ve/||/<> İŞARETLE DELÂLET ile/ve/||/<> DELÂLETLE DELÂLET ile/ve/||/<> İKTİZÂ ÜZERİNE DELÂLET

( DÂL Bİ'L-İBÂRE ile/ve/||/<> DÂL Bİ'L-İŞÂRE ile/ve/||/<> DÂL Bİ'D-DELÂLE ile/ve/||/<> DÂL Bİ'L-İKTİZÂ )


- AD ile/ve TERİM ile/ve KAVRAM


- ADÂLET ve/||/<> YAŞAM


- AKSİYOM ile ÇOK ANLAMLILIK


- ANLAM


- ANLAM (BULMAK/ARAMAK) ve/<> HUZUR


- ANLAM [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]


- ANLAM ARAYIŞI ile/ve/<> ANLAM ÇOKLUĞUNA YÖNELME


- ANLAM ARAYIŞI ile/ve/||/<> ANLAM VERME


- ANLAM BİLİMİ ile DİL BİLİMİ ile YAZIN/EDEBİYAT BİLİMİ ile GÖK BİLİMİ ile HALK BİLİMİ ile İŞ BİLİMİ ile TOPLUM BİLİMİ ile TOPRAK BİLİMİ ile YER BİLİMİ/ARZİYAT


- ANLAM BOŞLUĞU ile/ve/değil ANLAM YİTİMİ

( [not] MEANING SPACE vs./and/but MEANING LOSS )


- ANLAM BÜTÜNLÜĞÜ ile/ve PARÇA PARÇA ELE ALIŞ

( MEANING INTEGRITY vs./and HANDLE IN PIECE BY PIECE )


- ANLAM İYİLEŞMESİ ile/>< ANLAM KÖTÜLEŞMESİ


- ANLAM KAYBI ile/ve/<> ANLAM KAYMASI


- ANLAM SANATLARI'NDA:
İLHAM ile/ve/<> TEVRİYE[< VERÂ] ile/ve/<> İSTİHDAM ile/ve/<> MUGALATA-İ MANEVİYE ile/ve/<> TENÂSÜB[< NİSBET] ile/ve/<> LEFF Ü NEŞR ile/ve/<> TECÂHÜL-İ ÂRİF[/ÂNE/ÎN] ile/ve/<> HÜSN-İ TA'LÎL[< İLLET] ile/ve/<> SİHR-İ HELÂL ile/ve/<> İRSÂD ile/ve/<> MÜBALAĞA ile/ve/<> TEZAD ile/ve/<> İSTİĞRÂK[< GARK][GULÜVV] ile/ve/<> TEKRÎR[< KERR] ile/ve/<> RÜCÛ ile/ve/<> TEFRÎK[< FARK] ile/ve/<> KAT' ile/ve/<> TERDÎD[< REDD] ile/ve/<> İLTİFÂT ile/ve/<> TELMİH ile/ve/<> İRSÂL-İ MESEL


- ANLAM TEKLİĞİ ile/ve/||/<> GÖRÜNÜŞ ÇOKLUĞU


- ANLAM VAROLANI ile/ve BİLGİ VAROLANI


- ANLAM VERMEK ile ANLAM YÜKLEMEK


- ANLAM YİTİMİ ile/ve DİRENÇ YİTİMİ

( LOSS OF MEANING vs./and LOSS OF RESISTANCE )


- ANLAM:
ALGI/DÜZEN ve/||/<> İMGE


- ANLAM/KAVRAM:
NİCELİK EVRENSEL ve/||/<> TİKEL ve/||/<> TEKİL


- ANLAM/KAVRAM ve/||/<> NİTELİK ve/||/<> İLİŞKİ ve/||/<> KİPLİK


- ANLAM/LI ile/ve ÇAĞRIŞIM/LI

( MEANING/FUL vs./and ASSOCIATION/ASSOCIATED )


- ANLAM/LI = MEAN/ING[İng.] = SIGNIFICATION[Fr.] = BEDEUTUNG[Alm.] = SIGNIFICATO[İt.] = SIGNIFICACION[İsp.] = SIGNIFICATIO[Lat.] = HE DIANOIA, HE DÜNAMIS[Yun.] = MEDLÛL, DELÂLET[Ar., Fars.] = BETEKENIS[Felm.]


- ANLAM ile/ve ÂLEM


- ANLAM ile/ve ALT ANLAM

( MEANING vs./and SUB MEANING )


- ANLAM ile/ve AMAÇ

( MEANING vs./and AIM )


- ANLAM ile/ve/<> AMAÇ


- ANLAM ile ANLAM VERİCİ


- ANLAM ile/ve/<> ANLAM VERME

( MEANING vs./and/<> TO GIVE MEANING )


- ANLAM ile/ve ANLAM'IN ANLAMI


- ANLAM ile/ve/<> ANLAMI ANLAMAK

( MEANING vs./and/<> TO UNDERSTAND THE MEANING )


- ANLAM ile/ve/<>/>/< BÜTÜNLÜK

( MEANING and/<> INTEGRITY )


- ANLAM ile/ve/> DAYANAK

( MEANING/SENSE vs./and/> SUPPORT )


- ANLAM ile/ve/||/<>/< DEĞER ile/ve/||/<>/< AMAÇ

( MEANING and/< WORTH and/< AIM )


- ANLAM ile/ve/<> DERİNLİK

( MEANING vs./and/<> DEEPNESS )


- ANLAM ile/ve/değil EŞİK


- ANLAM ile/ve/> ETKİ

( MEANING vs./and/> EFFECT )


- ANLAM ve/=/||/<> FARK


- ANLAM ile/ve İÇLEM


- ANLAM ile/ve/<> İMLEM

( MEANING vs./and/<> TO SYMBOLIZE )


- ANLAM ile/ve/<> İŞLEV

( MEANING vs./and/<> FUNCTION )


- ANLAM ile/ve KAVRAM

( MEANING/SENSE vs./and CONCEPT )


- ANLAM ile KAVRAM


- ANLAM ve KRİZ

( MEANING and CRISIS )


- ANLAM ile/ve/<> MUTLULUK

( MEANING vs./and/<> HAPPINESS )


- ANLAM ile/ve NEDEN/İLLET

( MEANING vs./and REASON )


- ANLAM ile/ve/<> SORUMLULUK

( MEANING vs./and/<> RESPONSIBILITY )


- ANLAM ile/ve/<> TAD

( MEANING vs./and/<> EFFECT )


- ANLAM ve/<> TARİH ve/<> DİL

( MEANING/SENSE and/<> HISTORY and/<> LANGUAGE )


- ANLAM ile/ve/<> USTALIK

( MEANING vs./and/<> PROFICIENCY )


- ANLAM ile/ve YORUM

( MEANING vs./and INTERPRETATION )


- ANLAMLI BAKMAK ile ALICI GÖZÜYLE BAKMAK


- Anlamlı KONUŞ!!!


- ANLAYAMAMAK ile/ve/<> ANLAM VEREMEMEK


- ANLIK/ZİHİN > US/AKIL ve/||/<>/> BETİMLEME > KAVRAM ve/||/<>/> OLASILIK > ZORUNLULUK (BİLİNCİ)


- ARI KAVRAM ve/<> AKIL


- BAĞLAM(INDA) ile/ve/||/<> BÜTÜNLÜK(ĞÜNDE)


- BAĞLAM ile/ve AÇI


- BAĞLAM ile/ve/||/<>/< ANLAM ile/ve/||/<>/< KAVRAM

( CONTEXT vs./and/<>/< MEANING vs./and/<>/< CONCEPT )


- BAĞLAM ile/ve BAĞLAÇ

( CONTEXT vs./and CONJUNCTION )


- BAĞLAM ile/ve/||/<> KOŞULLAR

( CONTEXT vs./and/||/<> CONDITIONS )


- BAĞLAM ve/> NİYET ve/> EREK

( CONTEXT and/> INTENTION and/> AIM )


- BAĞLAM ve/||/<> YAŞAMSAL KOŞULLAR


- BAĞLANTI ile/ve BAĞLAM

( CONNECTION vs./and CONTEXT )


- BAŞKA BİR ...:
"DÜNYA" değil YAŞAM (BİÇİMİ)


- BELİRSİZ SÖZ/MUĞLAK İFADE ile/değil/yerine KAVRAM


- BELİRSİZLİK SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
GÖNDERMELİ ile/ve/||/<> VURGULAMA ile/ve/||/<> ÇOK ANLAMLILIK

( FALLACY OF: EQUIVOCATION vs./and/||/<> ACCENT vs./and/||/<> AMPHIBOLY )


- BİLGİ (VAROLANI) ile/ve/değil/yerine ANLAM (VAROLANI)


- BİLİM ve YAŞAM


- BİLİMSEL TUTUM/DURUŞ ve/||/<> FELSEFÎ ANLAYIŞ ve/||/<> SANATSAL/ESTETİK DUYARLILIK ve/||/<> HAREKETLİ(SPORCUL) YAŞAM


- BİLİNÇ ve/||/<> KİŞİ ve/||/<> YAŞAM


- BİLMEK:
GÖRÜ ile/ve/||/<> KAVRAM

( ANSHAUUNG mit/und/||/<> BEGRIFF )


- BİLMEK ile/ve/<> ANLAM

( TO KNOW vs./and/<> MEANING )


- BİR DURUMA ya da SÖYLENİLEN SÖZE, GERİBİLDİRİMDE:
(BEN) "ANLAMADIM" ile/değil/yerine/||/<>/> "ANLAM VEREMEDİM"


- BİSİKLET ve/<> YAŞAM...


- BULANIK ANLAM ile BULANIK ANLAMLI

( AMBIGUITY vs. AMBIGUOUS )


- BUZUL DAĞLARI ile/değil SAYDAM BUZUL DAĞLARI


- ÇAĞRIŞIM ile/ve/<> BAĞLAM


- ÇİFT ANLAMLI/LIK ile/değil ÇOK ANLAMLI/LIK


- ÇOCUK GELİŞİMİ KURAMLARINDA:
ABRAHAM MASLOW ve/||/<> ERIK ERIKSON ve/||/<> JEAN PIAGET ve/||/<> LAWRENCE KOHLBERG ve/||/<> JOHN BOWLBY


- ÇOK ANLAMLILIK ile/ve/değil ANLAM ÇOKLUĞU


- ÇOK ANLAMLILIK ile/ve/değil ÇOKLU ANLAMLILIK


- ÇOK ANLAMLILIK ile/ve ORTAK ANLAMLILIK


- ÇOKLU ANLAM ile/ve ÇOKLU YORUM


- DAYATMA/CI "ÇÖZÜMLER" ile/değil/yerine/>< GERÇEK/SAĞLAM ÇÖZÜMLER


- DEĞER ile ANLAM ile KARŞILIK

( WORTH vs. MEANING vs. EQUIVALENT )


- DEĞİŞİM ile/ve/> ANLAM KAZANMAK


- DİL ve/||/<> BELLEK ve/||/<> YAŞAM


- DİN ve/<> YAŞAM ve/<> ETKİNLİK ve/<> İŞBÖLÜMÜ-İŞBİRLİĞİ


- DOĞA ile/ve/||/<> YAŞAM


- DUYGU ŞEMALARI ile/ve/||/<> ANLAM ŞEMALARI


- DUYGU:
İLİŞKİSEL EYLEM EĞİLİMİ ile/ve/||/<> ANLAM İNŞÂ SÜRECİ ile/ve/||/<> BİRİNCİL UYARIM DÜZENİ/DÜZENEĞİ


- DÜZ ANLAM ile TERS ANLAMLANDIRMA


- DÜZEN ile/ve/||/<> BAĞLAM


- DÜZEN ile/ve KAVRAM

( SYSTEM vs./and CONCEPT )


- EN ANLAMLI YEMİN ile EN BÜYÜK İNTİKAM ile EN ADİ SÖZ ile EN İYİ YANIT


- ENLEM ile/ve BOYLAM/TUL[Ar.]

( LATITUDE vs./and LONGITUDE )


- EŞ ANLAMLI/LIK ile/ve ÇİFT ANLAMLI/LIK


- EŞ ANLAMLI/LIK ile/ve ÇOK ANLAMLI/LIK


- EŞ ANLAMLI/LIK ile/ve EŞ ZAMANLI/LIK

( SYNONYM vs./and SYNCHRONIZE )


- EŞ ANLAMLI/LIK ile/ve/değil YAYGIN ANLAMLI/LIK


- EŞ ANLAMLI ile EŞ KÖK ANLAMLI

( MÜTERADİF[< RİDF]: Birbirine bağlı olan, birbirinin ardı sıra giden. | Yazılışı ayrı, anlamı bir olan sözcük. İLE ... )


- EŞ ANLAMLI ile/ve/değil YAKIN ANLAMLI


- ETKİ > TEPKİ ile/değil/yerine/> ETKİ > ANLAM > TEPKİ


- FELSEFE:
BETİMLEME > KAVRAM


- FELSEFESİZ ...:
BİLİM ile SANAT ile HUKUK/DİN ile YAŞAM


- FIRSAT ile/ve ORTAM

( OPPORTUNITY vs./and AMBIENCE IN POTENTIAL )


- FİZİK - > ANLAM <- METAFİZİK


- GELİŞİGÜZEL "ÇOK ANLAMLILIK" ile/değil/yerine ÇOK ANLAMLILIK


- GENİŞ KAVRAM" ile "DERİN KAVRAM"

( "WIDE CONCEPT" vs. "DEEP CONCEPT" )


- GENİŞ KAVRAM ile DERİN KAVRAM

( WIDE CONCEPT vs. DEEP CONCEPT )


- GERÇEK YAŞAM ile/ve/<> SİNEMA


- GEREKLİ/LİK, GEREKSİZ/LİK ile/ve ANLAMLI/LIK, ANLAMSIZ/LIK

( NECESSITY, UNNECESSARY/LACK vs./and MEANINGFUL/NESS, MEANINGLESS/NESS | ABSURDITY )


- GİRDİLER DÖRTLÜSÜ ile/ve/<> YAŞAM DÖRTLÜSÜ ile/ve/<> UYUM DÖRTLÜSÜ ile/ve/<> DEĞERLER DÖRTLÜSÜ

( INPUT QUARTET vs./and/<> LIFE QUARTET vs./and/<> HARMONY QUARTET vs./and/<> VALUES QUARTET
Positive | Negative | Neuter | X [Indefinite]. WITH/AND/<> Business | Social | Family | Private. WITH/AND/<> Expectation | Environment/Ambience | Possibility | Time. WITH/AND/<> Vision | Mission | Notion | Gusto. )


- GİYİM-KUŞAM ('A ÖNEM VERMEK)


- GÖRÜNÜŞ ile/ve ANLAM

( APPEARANCE vs./and MEANING )


- GÖRÜŞ ile/ve/değil/yerine KAVRAM

( [not] OPINION vs./and/but CONCEPT
CONCEPT instead of OPINION )


- GÖZ ile/ve GÖZDEKİ ANLAM VE DERİNLİK


- GÜVENLİK/EMNİYET KEMERİ ve/||/<>/> YAŞAM


- HAREKET ve/<> BİÇİM ve/<> UZAM


- HAREKET ve/> EYLEM ve/> YAŞAM ve/> BİLİNÇ

( MOVEMENT and/> ACTION and/> LIFE and/> CONSCIOUSNESS )


- HAVA/AMBİYENS[Fr.][AMBİYANS değil!] değil/yerine/= ORTAM


- HAYÂT[Ar.] değil/yerine/= YAŞAM


- HER KAVRAM ve/<> HER KAHRAMAN(/KİŞİ)


- İÇERİK ile/ve BAĞLAM

( CONTENT vs./and CONTEXT )


- İNANÇ ile/ve YAŞAM

( BELIEF/FAITH vs./and LIFE )


- İSTATİSTİKSEL ANLAM/LILIK / YORUM ile/ve/<> TARİHSEL ANLAM/LILIK / YORUM


- İTTİKAN değil/yerine/= İYİ VE SAĞLAM BİLME


- KANIT ve/||/<>/< KAVRAM


- KANT'TA, TEMEL AYRIMLAR:
A PRIORI | A POSTERIORI ile/ve/||/<> TEZÂHÜR | KENDİNDE ŞEY ile/ve/||/<> GÖRÜ | KAVRAM

( ... und ERSCHEINUNG | DING AN SICH und ANSCHAUUNG | BEGRIFF )


- KAPSAMI AŞAN ile/ve/||/<> KAPSAM DIŞINDA KALAN


- KATEGORİ[Fr. < CATÉGORIE | İng. CATEGORY < Yun.] değil/yerine/= ULAM


- KAVRAM KARMAŞASI ile/ve/değil (KASITLI) KAVRAM SAPTIRMASI


- KAVRAM KARMAŞASI ile/değil ZİHİN/DÜŞÜNÜŞ KARMAŞASI


- KAVRAM OLGUSU ile/ve İÇ OLGULAR

( FACT OF CONCEPT vs./and INNER FACTS )


- KAVRAM:
TANIMLAMAK ile/ve/||/<> ZORUNLULUKLARINI GÖSTERMEK


- KAVRAM ile/ve/<> ANLAM


- KAVRAM ile/ve/<> AYRIM

( CONCEPT vs./and/<> SEPERATION )


- KAVRAM ile AYRINTI


- KAVRAM ve/<> BELİRGİNLİK

( CONCEPT and/<> CLARITY )


- KAVRAM ile/ve/<> BETİMLEME

( CONCEPT vs./and/<> TO DESCRIBE )


- KAVRAM ile/ve/<> BİLİNÇ

( CONCEPT vs./and/<> CONSCIOUSNESS )


- KAVRAM ve/<> BÜTÜN/LÜK


- KAVRAM ile/ve/<> ÇÖZÜM

( CONCEPT vs./and/<> SOLUTION )


- KAVRAM ile/ve/<> DERİNLİK

( CONCEPT vs./and/<> PROFUNDITY/DEEPNESS )


- KAVRAM ile/ve/değil EŞİK


- KAVRAM ile/ve/<> FİLOZOF ÇIĞLIĞI


- KAVRAM ve/||/<> GÖRÜSEL KARŞILIK


- KAVRAM ile/ve/<> İMGE

( CONCEPT vs./and/<> IMAGE )


- KAVRAM ile İMGE


- KAVRAM ile KARÎNE


- KAVRAM ile/ve/<> KAVRAM BAĞLAMI

( CONCEPT vs./and/<> CONTEXT OF CONCEPT )


- KAVRAM ile/ve/değil KAVRAM ÇİFTLERİ


- KAVRAM ile KENDİ


- KAVRAM ve/<> KURUM


- KAVRAM ile/ve KURUM ile/ve KARŞILIK


- KAVRAM ve/<> KURUM ve/<> UYGARLIK ve/<> BULUNÇ/VİCDAN


- KAVRAM = MEFHUM[Ar. < FEHM] = CONCEPTION, NOTION[İng.] = CONCEPT, NOTION[Fr.] = NOTIO, BEGRIFF[Alm.] = CONCEPTUS, NOTIO[Lat.] = LOGOS, ÉNNOIA, HOROS, NOEMA[Yun.] = CONCEPCÍON[İsp.]


- KAVRAM ile/ve/<> NİYET

( CONCEPT vs./and/<> INTENTION )


- KAVRAM ile/ve/<>/= ÖLÇÜ

( CONCEPT vs./and/<>/= MEASUREMENT )


- KAVRAM ile/ve/||/<> OLUMSUZLAMA


- KAVRAM ve ÖNERME ve ÇIKARIM


- KAVRAM ve SABİTE

( CONCEPT and CONSTANT/STATIC )


- KAVRAM ile/>< SAÇMA


- KAVRAM ve/||/<>/= SAF DÜŞÜNCE/DÜŞÜNME


- KAVRAM ile SALTIK

( CONCEPT vs. ABSOLUTE )


- KAVRAM ile SALTIK


- KAVRAM ve/||/<>/> SANAT


- KAVRAM ile/ve/<> SİMGE

( CONCEPT vs./and/<> SYMBOL )


- KAVRAM ile/ve/<> SİMGE

( CONCEPT vs./and SYMBOL
Reduction. WITH/AND Increase. )


- KAVRAM ve/||/<> SİMGE ve/||/<> İÇ DENEYİM


- KAVRAM ile/ve/<> SINIR

( CONCEPT vs./and/<> LIMIT )


- KAVRAM ile/ve/<>/= SÜREÇ

( CONCEPT vs./and/<>/= PROCESS )


- KAVRAM ile/ve/<> TAM AYIRD EDİCİ (BİLGİ)

( CONCEPT vs./and/<> DISTINGUISHED (INFORMATION) )


- KAVRAM ile/ve TARTIŞMA


- KAVRAM ile/ve/||/<>/>/< TERİM

( CONCEPT vs./and/||/<>/>/< TERM )

( VORSTELLUNG mit/und/||/<>/>/< AUSDRUCK )

( MEFHUM ile/ve/||/<>/>/< ISTILAH )


- KAVRAM ile TERİM


- KAVRAM ve/||/<>/> TİKEL SANAT


- KAVRAM ile/ve TÜMEL


- KAVRAM ve/<> TUTARLILIK

( CONCEPT and/<> CONSISTENCY )


- KAVRAM ile/ve/<> YAŞAM

( CONCEPT vs./and/<> LIFE )


- KAVRAM ile/ve/||/<> YETERLİ KAVRAM


- KENT ve/||/<>/> KAVRAM


- KEYİF ile/değil/< YAŞAM


- KİŞİ ODAKLILIK ile/değil/yerine/>< OLGU(/DURUM/KAVRAM/BAĞLAM) ODAKLILIK


- KİŞİ TANRI ile KAVRAM TANRI


- KOMA ile/<>/> "BİTKİSEL" "YAŞAM"/DURUM ile/<>/> KİLİT DURUM

( COMA vs./||/<>/> VEGETATIVE STATE )


- KONSEPT[İng. < CONCEPT] değil/yerine/= KAVRAM


- KOŞUL ile/ve/<>/||/> KOŞULLU ile/ve/<>/||/> KAVRAM


- KURAL ile/ve/değil KURAM

( [not] RULE vs./and/but THEORY )


- KURAM" ile/değil TEMENNİ


- KURAM ile/ve/||/<> AMAÇ

( TEORIA vs./and/||/<> TELOS )


- KURAM ile/ve/değil ANLAYIŞ


- KURAM ile/ve/< GÖZLEM

( THEORY vs./and/< OBSERVATION )


- KURAM ile/ve/||/<>/> İNANÇ


- KURAM ile/ve/< KAVRAM

( THEORY vs./and/< CONCEPT )


- KURAM ve/||/<> KİŞİ ve/||/<> SAYRILIK/HASTALIK ve/||/<> KİŞİLİK BOZUKLUĞU


- KURAM ile KURAN ile KURAL


- KURAM = NAZARİYE = FUAD = THEORY[İng.] = THEÉORIE[Fr.] = THEORIE[Alm.] = THEORIA, THEOREIN[Yun.] = TEORIA[İsp.]


- KURAM ile/ve/değil TEKLİF


- KURAM ile/ve/değil/||/<> YAKLAŞIM


- KURAM ile/ve/değil/yerine YARAR

( [not] THEORY vs./and/but BENEFIT
BENEFIT instead of THEORY )


- KURAMDAN KOPUK UYGULAMA ile/ve/<> UYGULAMADAN KOPUK KURAM


- MAKSAT ve/||/<>/> ANLAM


- MÂNÂ/ANLAM ile/ve MEFHUM ile/ve MUSTALAH ile/ve MA'SADAK/MİSDAK ile/ve DELÂLET


- MÂNÂ değil/yerine/= ANLAM


- MECAZ ile ÇOK ANLAMLILIK


- MEDLÛL[Ar.] değil/yerine/= ANLAM


- MEKÂN ile/ve ORTAM


- METAFİZİK ile/ve/||/<> FİZİK ile/ve/||/<> ANLAM


- MÜRÂDİF[Ar. < REDF] değil/yerine/= ANLAMDAŞ, EŞ ANLAMLI


- MÜTERÂDİF[< RİDF]/SİNONİM[İng.] değil/yerine/= EŞANLAMLI


- MUTLULUK, ...:
"YAŞAM TARZIMIZDA" değil YAŞAMA BAKIŞ TARZIMIZDA


- NESNE/KAVRAM ile/ve/> OLAY ile/ve/> OLGU

( SUBJECT vs./and/> EVENT vs./and/> FACT )


- NESNE ile/ve/değil/yerine/<>/>< KAVRAM


- NESNE ile/ve TANIM ile/ve KAVRAM


- NİCELİKSEL MATEMATİK ile KAVRAM MATEMATİĞİ


- NİTELİK ile/ve ANLAM


- NİTELİKLİ YAŞAM İÇİN ...:
YARISI ile/ve/||/<> 2 KATI ile/ve/||/<> 3 KATI :) :) :) ile/ve/||/<> SINIRSIZ ve KOŞULSUZ


- NOSYON[Fr./İng. < NOTION] değil/yerine/= KAVRAM


- OKUL ile/ve/||/<>/>< YAŞAM


- OLAYLAR VE KİŞİLER ve/||/<> YÜKLENEN ANLAM ve/||/<> ALGI ve/||/<> YORUM | BİLİŞSEL ÇARPITMALAR


- ÖMÜR[< ÖMR < UMÜR]/HAYAT[Ar.] değil/yerine/= YAŞAM


- ÖNEM ile/ve/<> ANLAM

( IMPORTANCE vs./and/<> MEANING )


- ORANTI ile/ve/değil/<> BAĞLAM


- ORTAM [PAYLAŞILAMIYOR/PAYLAŞILMIYOR]


- ORTAM [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]


- ORTAM:
HAREKETİ TETİKLEMEZ ile/değil/hatta/>< ENGELLER


- ORTAM ile/ve/||/<> KOŞULLAR


- ORTAM ile/ve/değil/<> ORTALIK


- ÖZ ile/ve/değil UZAM

( [not] ESSENCE vs./and/but EXTENT )


- ÖZEL YAŞAM ile/ve/değil GİZLİ YAŞAM


- ÖZNE DURUMUNDAKİ KAVRAM ile/ve/||/<> YÜKLEM DURUMUNDAKİ KAVRAM


- REKOLTE[İt. < RACCOLTA] değil/yerine/= TOPLAM ÜRÜN


- RUHSAL/LIK" değil/yerine ANLAM/LI/LIK


- SAÇ ile BİR TUTAM SAÇ

( HAIR vs. STRAND )


- SAF ile/ve ANLAMLI

( PURE vs. MEANINGFUL )


- SANAT:
İÇERİK ve/||/<> AMAÇ ve/||/<> ANLAM


- SANAT ve/||/<>/> (< FELSEFE <) ve/||/<>/> KAVRAM ve ÖTESİ


- SANAT ve/||/<>/>< YAŞAM

( ARS LONGA, VITA BREVIS )


- SAYDAM ile YARI SAYDAM

( TRANSPARENT vs. TRANSLUCENT )


- SENARYO ile/değil BAĞLAM


- SEVGİ ve/<> ANLAM

( LOVE and/<> MEANING/SENSE )


- SİMGE ile/ve/<> KAVRAM

( SYMBOL vs./and/<> CONCEPT )


- SİMGE ile KAVRAM

( SYMBOL vs. CONCEPT )


- SONSAL SINIFLAMA(KATEGORİ) ile/ve/||/<>/> KAVRAM


- SÖZCÜK/KAVRAM ile " " İÇİNDE SÖZCÜK/KAVRAM


- SÜREÇ ile/ve SÜREÇ İÇİNDEKİ BAĞLAM

( PROCESS vs./and THE CONTEXT IN PROCESS )


- SYMBIOSIS değil/yerine/= YAŞAM ORTAKLIĞI


- TARİH ile/ve/<> ANLAM

( HISTORY vs./and/<> MEAN )


- TARİH ile/ve/<> BAĞLAM


- TASAVVUR(KAVRAM) ile TASDİK(YARGI)


- TEK ANLAMLI = VAHİD-ÜL-MÂNÂ = UNIVOCAL[İng.] = UNIVOQUE[Fr.] = EINDEUTIG[Alm.] = UNIVOCUS[Lat.]


- TERCÜME-İ HAL[Ar.]/BİYOGRAFİ[Fr./İng.] ile/değil/yerine YAŞAM ÖYKÜSÜ


- TEVCÎH[< VECH] değil/yerine/= ÇEVİRME, YÖNELTME, DÖNDÜRME | SÖZ ATMA, BAKMA | ANLAM VERME, YORUMLAMA | RÜTBE, MEVKİ VERME


- TOPLAM ile/ve/değil AŞILMIŞ BİRLİK


- TOPLAM ile/ve/değil TOPTAN


- TOPLUMSAL YAŞAM ile EĞİTİM


- TOPRAK ile AZOİK[Yun. A: Olumsuzlayan ön ek. | ZOE: Yaşam.]


- TÖRE ile/ve/<> KAVRAM ile/ve/<> KURUM


- TOTAL" (OLARAK) değil TOPLAM (OLARAK)


- TÖZ:
EN SAĞLAM DÜŞÜNCE ve/||/<> EN AZ DÜŞÜNÜLEN


- TÜMEL ile/ve/<> KAVRAM

( UNIVERSAL vs./and CONCEPT )

( SUVER-İ İLMİYE )


- TÜMEL ile TOPLAM

( UNIVERSAL vs. TOTAL/OVERALL )


- TUTAM/GANZİLİS ile TUTAM ile TUTAM ile TUTAM/DİZENEK/TERTİP/NİZAM/FORMAT[İng.]


- US/AKIL ile/ve/değil/||/<>/< BAĞLAM

( [not] RATIO vs./and/but/||/<>/< CONTEXT )


- UZAM ile/ve BİÇİM

( İMTİDÂD[< MEDD] ile/ve SÛRET )

( EXTENT vs./and SHAPE/MORPH )


- UZAM = HAYYİZ = EXTENSION, EXTENT[İng.] = ÉTENDUE, EXTENSION[Fr.] = AUSDEHNUNG[Alm.] = EXTENSIO[Lat.] = EXTENSIÓN[İsp.]


- UZAM ile/ve/||/<> YAYILIM


- VARLIK ile/ve/||/<> ÖZ ile/ve/||/<> KAVRAM


- VAROLAN ile/ve KAVRAM

( EXIST vs./and CONCEPT )


- VAROLUŞUMUZ:
ANLAMLI! ve/||/<> YETERLİ!


- YALIN DÜŞÜNCE ve/||/<>/> SEZGİ ve/||/<>/> TASARIM ve/||/<>/> KAVRAM


- YARARLI/LIK ile/ve/<> ANLAMLI/LIK

( USEFUL/NESS vs./and/<> MEANINGFUL/NESS )


- YARGI ve/||/<>/> TERİM ve/||/<>/> KAVRAM


- YAŞAM = FARKINDALIK || İNSAN = FARKINDALIK


- YAŞAM ALANI ile/ve/değil HAREKET ALANI

( [not] LIFE FIELD vs./and/but MOTION/ACTIVITY FIELD )


- YAŞAM ARAÇLARI ile/ve/||/<> YAŞAM BİÇİMLERİ


- YAŞAM ARALIĞI:
+50 ºC ile -50 ºC arasındadır.


- YAŞAM BİÇİMİ ile/ve/<> PAYLAŞIM BİÇİMİ


- YAŞAM BOYU TEK EŞLİLİK ile/değil/yerine İLİŞKİ SÜRESİNCE TEK EŞLİLİK


- YAŞAM BOYU:
DERS ile/değil/yerine/ya da/>< DOST


- YAŞAM BULGULARINDA:
BİLİNÇ ile/ve/||/<>/> SOLUNUM ile/ve/||/<>/> DOLAŞIM/NABIZ ile/ve/||/<>/> GÖVDE ISISI ile/ve/||/<>/> KAN BASINCI/TANSİYON


- YAŞAM HAKKI ile/ve/=/||/<>/< SAVUNMA HAKKI


- Yaşam için DİNLE!!!


- Yaşam için SUS!!!


- YAŞAM KOŞULLARINI DEĞİŞTİRMEDE ETKİSİ/İŞLEVİ OLABİLECEK "ÇÖZÜM":
"KİMSENİN, BENİ TANIMADIĞI" BİR YERDE/ÇEVREDE OLMA/YAŞAMA ZANNI/"İSTEĞİ" ile/değil BENİ TANIYANLARIN OLMADIĞI YERDE/ÇEVREDE BULUNMA DÜŞÜNCESİ/"İSTEĞİ"


- YAŞAM MİTLERİ ile KURMACA MİTLER


- YAŞAM ÖYKÜNÜ:
İYİ YAZ ve/||/<> SIKLIKLA DÜZENLE


- YAŞAM ÖYKÜSÜNDE:
İLK ADIMLAR ve/||/<>/> BÜYÜME ve/||/<>/> EV ve/||/<>/> GÜÇ ve/||/<>/> EŞİNİ BULMA ve/||/<>/> EBEVEYNLİK


- YAŞAM:
YAŞIMIZ ile/ve/değil/yerine/||/<> YAŞADIKLARIMIZ


- YAŞAM:
"OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ" değil OLDUĞU GİBİ


- YAŞAM:
"YANLIŞ(LAR)A KATLANMAK İÇİN" ile/değil/yerine/>< YANLIŞ(LAR)I DÜZELTMEK ÜZERE


- YAŞAM:
"YAŞIN İÇİNDE" değil YAŞANILANLARIN İÇİNDE


- YAŞAM:
(NE) "AŞK", (NE DE) "EKMEK" ile/ve/değil/||/< İNSAN OLABİLMEK/KALABİLMEK


- YAŞAM:
| ADÂLET ve/||/<>/< RIZÂ
ve/||/<>/<
BİLGİ/HABER |


- YAŞAM:
ANLAM değil TUTKU


- YAŞAM:
BİR NEFES ile KAFES ile HEVES


- YAŞAM:
DALGINLIKLA değil/yerine/>< AYIK


- YAŞAM:
İNANÇ ve/<> DAYANÇ/SABIR


- YAŞAM:
MASAL ile/ve/||/<>/> ROMAN ile/ve/||/<>/> FIKRA


- YAŞAM:
OYUN ile/ve/ne yazık ki/||/<> "KÖŞE KAPMACA" OYUNU


- YAŞAM:
SOLUK ALDIĞIMIZ ANLAR ile/ve/değil SOLUĞUMUZU KESEN ANLAR


- YAŞAM:
YÖNETİLEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KARŞILAŞILAN


- YAŞAM:
YORUM ve/||/<> KELÂM


- YAŞAM'DA:
ANLATIM ile/ve ANLAM

( EXPOSITION/EXPRESSION vs./and MEANING (:IN LIFE) )


- YAŞAM/HAYAT AĞACI = AKÇAM


- YAŞAM ile/ve AMAÇ


- YAŞAM ve/||/=/<> BİLİNÇ/FARKINDALIK/ŞUUR


- YAŞAM ve/<> BİSİKLET


- YAŞAM ve/||/<> BİSİKLET


- YAŞAM ile/ve DOĞA

( LIFE vs./and NATURE )


- YAŞAM ile/ve HAREKET

( LIFE vs./and MOVEMENT )


- YAŞAM = HAYAT = LIFE[İng.] = VIE[Fr.] = LEBEN[Alm.] = VITA[Lat.] = BIOS[Yun.] = VIDA[İsp.]


- YAŞAM ile/ve HERŞEY

( LIFE vs./and EVERYTHING )


- YAŞAM ile/ve KOŞUL/LAR

( LIFE vs./and CONDITION/S )


- YAŞAM ile/ve ÖNGÖRÜLEBİLİR YAŞAM

( LIFE vs. FORSIGHTABLE LIFE )


- YAŞAM ile/ve/||/<> ÖZGÜRLÜK ile/ve/||/<> MÜLKİYET


- YAŞAM ile/ve PAYLAŞIM

( LIFE vs./and SHARING )


- YAŞAM ve/||/<>/>/< YAŞ


- YAŞAM ile/ve/değil/yerine YAŞAM DEĞERLERİNİN BİLİNCE TAŞINMASI


- YAŞAM ile YAŞAMAK

( LIFE vs. SURVIVE
Life lives on life. In nature the process is compulsory, in society it should be voluntary. )


- YAŞAM ile YAŞANTI

( LIFE vs. LIVING )


- YAŞAM ile YAŞANTI


- YAŞAMINA, GÜN EKLEMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< GÜNÜNE, YAŞAM EKLEMEK


- YAŞANMIŞLIK/YAŞANMAMIŞLIK ile/ve ANLAMLILIK/ANLAMSIZLIK


- YEKÜN/YEKÛN[Ar.] değil/yerine/= TOPLAM


- YOL ile UZAM


- YOL ve/<> YORDAM ve/<> YÖNTEM


- YÖNTEM ile/ve/||/<> KAVRAM


- YÖNTEM ile/ve YORDAM

( METHOD vs./and WAY )


- YORUM(LAMA)DA:
VARLIK BAKIMINDAN ile/ve ANLAM BAKIMINDAN

( TO INTERPRET: IN EXISTENCE vs./and IN MEANING )


- YORUM ile/ve/değil/yerine ÇOK ANLAMLILIK

( [not] INTERPRETATION/COMMENT vs./and/but MULTI MEANING
MULTI MEANING instead of INTERPRETATION/COMMENT )


- ZAMAN ve ZEMİN(BAĞLAM) ile/ve/değil/yerine/||/<> ZİHİN ve ZEMİN(KOŞULLAR)


- ZİHİN(/DÜŞÜNCE) ve/||/<> DİL ve/||/<> YAŞAM(/UZAY)


- "DAYANAK" ile "DÜZLEM"


- "GEL DENİLEN YERE GİTMEYE AR EYLEME; GELME DENİLEN YERE GİDİP YERİNİ DAR EYLEME" ile "MİSAFİR UMDUĞUNU DEĞİL, BULDUĞUNU YER"


- "İMEYL/E-MAIL NUMARASI" değil/yerine/= E-POSTA BULUNAĞI


- "İSYANDA":
BAŞ EDEMEME ile/ve/değil/||/<>/< ALT EDEMEME


- "KADER" ve/değil/yerine/||/<>/>/< EYLEM


- "ÖZLEM" ve/ne yazık ki/||/<> SIKILMA ve/ne yazık ki/||/<> "TUTULMA"


- "RİSK ALMAK" ile/değil/yerine/>< ÖNLEM ALMAK


- "SALDIRI" ile/ve/değil/yerine/<> EYLEMSİZLİK/KAYITSIZLIK


- | "DÜŞÜNMEK" ve "İNANMAK" ve "SEVMEK" |
ile/ve/ne yazık ki/||/<>/>
EYLEMEK


- AD TÜMCESİ ile EYLEM/YÜKLEM(FİİL) TÜMCESİ


- AD/İSİM ile/ve/<>/||/değil/yerine EYLEM/İCRAAT


- AĞIR YUVAR ile DÜZLEM YUVAR ile HAVA YUVARI ile IŞIK YUVARI ile RENK YUVARI ile SU YUVARI ile TAŞ YUVARI ile YARI YUVAR ile YARIM YUVAR


- AHLÂK/ERDEM ve/||/<> EYLEM/SELLİK


- AHLÂK ve/<> EYLEM

( MORALS and/<> ACTION )


- AKIL ve EL ve/||/<>/> DÜŞÜNCE ve EYLEM


- AKIL ile/ve/<>/= EYLEM

( REASON vs./and/<>/= ACTION )


- AKLIN:
DÜZEN VERİCİLİĞİ ile/ve/||/<> İŞLEM GÖRÜCÜLÜĞÜ


- ÂLEM(/KAPLAM) ile EVREN(/İÇLEM)

( NOUS + KÂİNAT(VAROLANLARIN TÜMÜ) = ÂLEM )


- ANDIRIM ile/ve/||/<> İMGELEM


- ANI ile/değil GÖZLEM


- ANLAM ile/ve İÇLEM


- ANLAM ile/ve/<> İMLEM

( MEANING vs./and/<> TO SYMBOLIZE )


- ANLAMAK ile/ve EYLEM

( TO UNDERSTAND vs./and ACTION )

( VERSTEHEN mit/und AKTION/HANDLUNG )


- ARAŞTIRMA ile/ve GÖZLEM


- ATÂLET[Ar.] değil/yerine/= EYLEMSİZLİK/SÜREDURUM


- BAĞLAMLARDA DÜŞÜNCE ve/||/<>/> BİLME-İNANMA ve/||/<>/> EYLEME-YAŞAMA


- BAKMAK ile/ve GÖZLEM

( NAZAR ile/ve RASAD )


- BAŞLANGIÇ:
EYLEM ile/ve/değil/||/<>/< ÖRTÜK EYLEM


- BEKLENTİ değil/yerine/>< EYLEM


- BELLEĞE YÖNELİK BİLGİ (YÖNETİMİ/KULLANIMI) ile/yerine EYLEME YÖNELİK BİLGİ (YÖNETİMİ/KULLANIMI)

( [TO MANAGE/USE] KNOWLEDGE IN THE AIMED AT MEMORY vs. [TO MANAGE/USE] KNOWLEDGE IN THE AIMED AT ACTION
[TO MANAGE/USE] KNOWLEDGE IN THE AIMED AT ACTION instead of [TO MANAGE/USE] KNOWLEDGE IN THE AIMED AT MEMORY )


- BİLGİ ve/<> EMEK/EYLEM


- BİLGİ ve İLGİ ve EYLEM/TEPKİ

( KNOWLEDGE and INTEREST and ACTION )


- BİLGİYE ERİŞİM:
GÖZLEM ve/+/||/<>/>/< SEZGİ ve/+/||/<>/>/< FARKINDALIK


- BİLİNÇ ve/<> AMAÇ ve/<> EYLEM/ETKİNLİK

( CONSCIOUSNESS and/<> AIM/PURPOSE and/<> ACTION )


- BİLİNÇ ve/=/||/<> EDİM/EYLEM ve/=/||/<> OLANAK/LI/LIK


- BİLME ile/= EYLEME ile/= SEYİR(TEMÂŞÂ)


- BİR ŞEYİN(DÜŞÜNCENİN/EYLEMİN):
EGEMEN OLMA(MA)SI ile/ve/değil/<> ÖNÜMÜZE GEÇME(ME)Sİ


- BİREŞİM/TEVHİD:
AMAÇTA ile/ve/||/<> KİMLİKTE ile/ve/||/<> EYLEMDE


- BOŞU BOŞUNA (YAPMAK, EYLEMEK)


- BRİFİNG değil/yerine/= ÖZETLEM


- CİDDİ/BÜYÜK HATA ile PİŞMANLIK DUYULACAK EYLEM/HATA/OLGU

( SERIOUS/BIG MISTAKE vs. MISTAKE/HAPPEN/BEHAVE IN REGRET )


- ÇÖZÜM ile YÖNEYLEM


- DENEY VE GÖZLEM ve/||/<> ÖLÇÜ VE YÖNTEM


- DENEY ile/ve GÖZLEM

( EXPERIMENT vs. OBSERVATION )


- DENKLEM DERECELERİ/TİPLERİ


- DENKLEM ile/ve ÇOK BİLİNMEYENLİ DENKLEM/LER

( EQUATION vs./and POLYNOMIAL EQUATION/S )


- DİLBİLGİSİ/VERİ/BİLGİ/INPUT ile/ve/||/<>/> MANTIK/ANLAYIŞ/İŞLEM ile/ve/||/<>/> SÖZ SÖYLEME SANATI/BİLGELİK/ÇIKIŞ

( GRAMMAR/DATA/KNOWLEDGE/INPUT vs./and/||/<>/> LOGIC/COMPREHENSION/PROCESS vs./and/||/<>/> RHETORIC/WISDOM/OUTPUT )


- DİNÎ SÖYLEM ile TEOLOJİK SÖYLEM


- DİRENME ile/ve/değil/||/<>/< EN AZ EYLEM


- DİSKUR değil/yerine/= SÖYLEM


- DOĞA VAROLANI ile/ve/değil/yerine EYLEM VAROLANI (OLMAK)


- DOĞA ile/ve/||/<>/> EYLEM


- DOĞRU/YETKİN DAVRANIŞ/EYLEM(SÂLİH AMEL):
BARIŞ ve/<> KURTULUŞ[KURTARICI EYLEM]


- DURUM ile/ve/||/<> SÜREDURUM/EYLEMSİZLİK


- DÜŞLEM = HAYAL = FANTASY[İng.] = FANTAISIE[Fr.] = EINBILDUNG, PHANTASIE[Alm.] = PHANTASIA[Lat., Yun.] = FANTASÍA[İsp.]


- DÜŞÜNCE ve/||/<>/< MANTIK
ve/||/<>
EYLEM ve/||/<>/< EDEB


- DÜŞÜNCE/DÜŞÜNME ve/<> İMGELEM YETİSİ

( IDEA/TO THINK and/<> THE FACULTY OF IMAGINATION )


- DÜŞÜNME ile/ve/||/<>/> EYLEM


- DUYARLILIK ile/ve İMGELEM

( SENSITIVITY vs./and IMAGINATION )


- DUYGU:
İLİŞKİSEL EYLEM EĞİLİMİ ile/ve/||/<> ANLAM İNŞÂ SÜRECİ ile/ve/||/<> BİRİNCİL UYARIM DÜZENİ/DÜZENEĞİ


- DUYGU ile/ve/||/<>/>/< EYLEM EĞİLİMİ


- EDİM ile/ve EYLEM

( ACT vs./and ACTION )


- EĞİLİM ile/ve/||/<>/> EYLEM


- EĞLENCE ile/ve/değil/yerine EYLEMCE


- EKLEM ile DÖNER EKLEM

( JOINT vs. TROCHOID )


- EKLEM ile PARMAĞIN OYNAK YERİ

( MAFSAL[çoğ. MEFÂSIL] ile ... )

( JOINT vs. KNUCKLE )


- EMEK ile/ve EYLEM

( SA'Y ile/ve ... )

( LABOUR vs./and ACTION )


- ENLEM ile/ve BOYLAM/TUL[Ar.]

( LATITUDE vs./and LONGITUDE )


- ETKİNLİK/FİİL ile/ve DAVRANIŞ ile/ve EYLEM


- EVRENDE:
İKİLEM değil/yerine BÜTÜNLÜK


- EYLEM:
KARINCA[< KARIŞTIRARAK] ve/||/<> KARARINCA/KARARINDA


- EYLEM:
[hem/ne] SONLULUK ile/ve/||/<>/hem de/ne de SONSUZLUK


- EYLEM:
ÖZEN ve/||/<> DİSİPLİN


- EYLEM/FİİL ile/ve ETKİNLİK/FAALİYET

( ACTION vs./and ACTIVITY )


- EYLEM/FİİL ve/> KEMÂL


- EYLEM/HAREKET ve/||/<>/>/< SAĞALTIM/TEDAVİ/ŞİFÂ


- EYLEM ve/||/<>/> ANDA OLMAK ve/||/<>/> KENDİLİĞİNDENLİK ve/||/<>/> YARATICILIK


- EYLEM ve BİRLİK

( ACTION and UNITY )


- EYLEM ile/ve/değil/yerine BÜTÜNLÜK İÇİNDE EYLEM

( [not] ACTION vs./and/but ACTION IN THE INTEGRITY
ACTION IN THE INTEGRITY instead of ACTION )


- EYLEM ile/ve/değil/||/=/<>/< DİRENME


- EYLEM ve/<>/>< DÜŞÜNME


- EYLEM ile/ve/||/<>/> ETKİ


- EYLEM ile/değil EYLEME(K)


- EYLEM ile/ve/değil/||/<>/< EYLEMİN DEĞERİ


- EYLEM = FİİL = ACTION, ACTIVITY[İng.] = ACTION[Fr.] = AKTION, HANDLUNG[Alm.] = ACTION[Lat.] = ACCIÓN[İsp.]


- EYLEM ile/ve/değil/||/<> İŞLEM


- EYLEM ile/ve ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EYLEM

( It will take you to the river, but the crossing is your own. )

( ... ile/ve SATSANG )


- EYLEM ile ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EYLEM(SATSANG)


- EYLEM ile/ve UYGULAMA

( ACTION vs./and TO APPLY
Union of righteousness and action!
Unselfish and desireless action! )


- EYLEM ve/||/<>/> YOL GÖSTERİCİ/LİK


- EYLEMCİL ÇEKİM

( VERBAL INFLECTION )


- EYLEME = ACT, OPERATE[İng.] = AGIR[Fr.] = HANDELN[Alm.] = AGERE[Lat.] = OBRAR[İsp.]


- Eylemle KONUŞ!!!


- Eylemli KONUŞ!!!


- EYLEMSİ

( GERUND, PARTICIPLE )


- EYLEMSİZ "ÖNGÖRÜ" ile/ve/<> ÖNGÖRÜSÜZ "EYLEM"


- EYLEMSİZ DÜŞÜNME/DÜŞÜNCE ile/değil/yerine EYLEMLİ DÜŞÜNME/DÜŞÜNCE

( [not] THOUGHT/TO THINK WITHOUT ACTION vs./but THOUGHT/TO THINK IN ACTION
THOUGHT/TO THINK IN ACTION instead of THOUGHT/TO THINK WITHOUT ACTION
By doing you succeed, not by arguing.
A change of heart is action.
When all is done, the mind remains quiet. )


- EYLEMSİZ HAREKET ile/ve/||/<> KÜTLE ÇEKİMİ ALTINDAKİ NESNENİN HAREKETİ


- FANTEZİ değil/yerine/= DÜŞLEM


- FERDİYET-İ SELÂSE:
ZÂT ve/||/<>/> İHTİYÂR/İRÂDE ve/||/<>/> SÖZ/EYLEM


- FİİL ile/ve DAVRANIŞ ile/ve EYLEM


- FİİL ile EYLEM


- FİİL değil/yerine/= EYLEM/EDİM; YÜKLEM


- GERÇEKLİK ve/||/<> EYLEM


- GEREKSİNİM ve/> EYLEM

( NEED and/> ACTION )


- GERİLİM ile/ve/değil/||/<> İKİLEM


- GÖRÜŞME/EYLEME:
"UYGUN OLDUĞUN(UZ)DA ..."
ile/ve/değil/yerine/<>/>
"UYGUN OLURSAN(IZ) ..."


- GÖVDENİN EYLEMİ ile/ve/<> NEFSİN EYLEMİ ile/ve/<> ÖZÜN EYLEMİ


- GÖZLEM MANZARASI ve/<>/değil/yerine ALGI MANZARASI


- GÖZLEM ve/||/<>/> DENEY ve/||/<>/> ÖLÇÜM


- GÖZLEM ile HESAP


- GÖZLEM ile/ve/> İÇ KONUŞMA


- GÖZLEM ile/ve/yerine KATILIM

( OBSERVATION vs./and PARTICIPATION
PARTICIPATION instead of OBSERVATION )


- GÖZLEM = MÜŞAHEDE = OBSERVATION[İng., Fr.] = BEOBACHTUNG[Alm.] = OBSERVAR, MIRAR[İsp.]


- GÜZEL SÖZ ile/ve GÜZEL EYLEM


- HAREKET ile EYLEM

( MOVEMENT vs. ACTION )


- HAREKET ile EYLEM

( MOVEMENT vs. ACTION )


- HAREKET ve/> EYLEM ve/> YAŞAM ve/> BİLİNÇ

( MOVEMENT and/> ACTION and/> LIFE and/> CONSCIOUSNESS )


- HARF ile/ve/<>/> SESLEM/HECE

( HARF ile/ve el-MAKTA )


- HAYÂL değil/yerine/= DÜŞ(LEM)/SAYIK


- HECE[Ar.] yerine SESLEM


- HESAP ile/ve GÖZLEM

( TO THINK vs./and OBSERVATION )


- HOŞ SÖZ ile/ve/<> HOŞ EYLEM

( NICE WORD vs./and/<> NICE ACTION )


- İÇ GÖZLEM ile/ve/||/<> İÇE DİKKAT ile/ve/||/<> ÖZ DÜŞÜNÜM

( INTROSPECTION vs./and/||/<> SELF-ATTENDING vs./and/||/<> SELF-REFLECTION )


- İÇLEM = TAZAMMUN = COMPREHENSION[İng.] = COMPRÉHENSION[Fr.] = INHALT[Alm.] = COMPREHENSIO[Lat.]


- İHLÂS ve/<> EYLEM


- İHMAL ile/ve/> İKİLEM

( NEGLIGENCE vs./and/> DILEMMA )


- İKİLEM ile/ve/||/<> ÇATIŞMA


- İKİLEM ile/ve/||/<> İKİRCİK

( DILEMMA vs. HESITATION )


- İKİLEM ile/değil İLİŞKİ


- İKİLEM = KIYAS-I MUKASSİM = DILEMMA[İng., Alm., Yun.] = DILEMME[Fr.] = DILEMA[İsp.]


- İKTİDAR:
"EYLEMSEL" değil/yerine/></< HUKUKÎ


- İLGİ ve/> İSTEK ve/> YÖNTEM ve/> EYLEM

( INTEREST and/> REQUEST and/> METHOD and/> ACTION )


- İLİŞKİ ile/ve/<> HİZMET/EYLEM


- İLK YARDIMDA ARAÇ ÖNLEM ARALIĞI:
KENT İÇİNDE ile/ve/||/<> TEM'DE


- İMGELEM ile/ve/= HAYAL GÜCÜ


- İMGELEM = MUHAYYİLE = IMAGINATION[İng., Fr.] = EINBILDUNGSKRAFT[Alm.] = IMAGINATIO[Lat.] = PHANTASIA[Yun.] = IMAGINACIÓN[İsp.]


- İŞ ile/ve/<> İŞLEM


- İŞLEM SIRASINDA:
ÜSLÜ ile/ve/<>/> PARANTEZ ile/ve/<>/> ÇARPMA-BÖLME ile/ve/<>/> TOPLAMA-ÇIKARMA


- İŞLEM:
BİLİNÇTE ile/ve/||/<>/< BİLİNÇALTINDA


- İŞLEV ile/ve/değil/yerine/<> EYLEM

( [not] FUNCTION vs./and/but ACTION
ACTION instead of FUNCTION )


- İŞLEVSEL/LİK ile/ve EYLEMSEL/LİK


- İŞTİYÂK[< ŞEVK] değil/yerine/= ÖZLEM, HASRET | YOĞUN İSTEK/ARZU


- İZLEMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< EYLEMEK


- KABUL ile SÖYLEM

( ACCEPTANCE vs. DISCOURSE, DISSERTATION )


- KABUL ile SÖYLEM


- KEMİK YANGISI ile/ve KIKIRDAK DOKUSU YANGISI ile/ve EKLEM YANGISI ile/ve EKLEM SIVISI İÇEREN KESELERİN YANGISI


- KİŞİ/İNSAN ve/<> EYLEM


- KOLEKSİYON[Fr./İng.] değil/yerine/= DERLEM


- KONU ile/ve YÜKLEM ile/ve KESİNLİK/BURHAN


- KONUŞMAK ve EYLEM

( TO TALK and ACTION )


- KOPYA değil/yerine EŞLEM


- KURAM ile/ve/< GÖZLEM

( THEORY vs./and/< OBSERVATION )


- MAFSAL[Ar.] değil/yerine/= EKLEM


- MAKYAJ[Fr.] değil/yerine SÜSLEM / YÜZ BOYAMA


- MENTEŞE ile EKLEM

( REZE ile ... )

( HINGE vs. JOINT )


- MUÂMELE[Ar.] değil/yerine/= İŞLEM; DAVRANIŞ


- MÜŞÂHEDE[Ar. < ŞUHÛD] değil/yerine/= GÖRME | GÖZLEM


- MÜSTEVÎ[Ar.] değil/yerine/= DÜZ | DÜZLEM


- NAMAZ:
DÜŞÜNCE ve EYLEM BİRLİĞİ/BULUŞMASI


- NEDEN-ETKİ ile/ve/değil EYLEM-AMAÇ

( [not] CAUSE-EFFECT vs./and/but ACTION-PURPOSE )


- NİYET ile/ve/<>/>/< EYLEM

( INTENTION vs./and/<>/>/< ACTION )


- NİYET ile/ve EYLEM

( INTENTION vs./and ACTION )


- NİYET EYLEM


- NOKTA ve/||/<>/> DÜZLEM ve/||/<>/> ALAN ve/||/<>/> BİÇİM/ŞEKİL


- NOKTA ve/||/<> DÜZLEM ve/||/<> NESNE/ŞEY


- ONAYLAYICI SÖZCÜKLER ve/||/<>/> HİZMET EYLEMLERİ ve/||/<>/> FİZİKSEL TEMAS


- ÖNERME ile DENKLEM


- ÖNLEM ile/ve UYARI

( PRECAUTION vs./and CAUTION )


- OYNAMAZ EKLEM ile/ve AZ OYNAR EKLEM ile/ve OYNAR EKLEM

( SYNARTHROSIS JOINT vs./and SYMPHYSE JOINT vs./and SYNOVIAL JOINT )


- ÖZGÜRLÜK ile/ve/<> ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EYLEM

( FREEDOM vs./and/<> THE ACT WHICH BRINGS TO FREEDOM )


- ÖZLEM ve/<>/< AYRILIK


- ÖZLEM ve/||/<>/> GÖZLEM ve/||/<>/> SÖZLEM ve/||/<>/> EYLEM ve/||/<>/> İŞLEM ve/||/<>/> İZLEM


- ÖZLEM = LONGING, REGRET[İng.] = SOUHAIT, FRUSTRÉ[Fr.] = SEHNSUCHT[Alm.] = DESIDERIUM[Lat.]


- ÖZLEM ve/<> ZEVK


- ÖZNE DURUMUNDAKİ KAVRAM ile/ve/||/<> YÜKLEM DURUMUNDAKİ KAVRAM


- PAYLAŞIM ile/ve/||/<> İŞLEM ile/ve/||/<> ARŞİV


- PEKİŞTİRME ile/ve/||/<> VURGU/ÜNLEM


- PRANA = KALEM NURLARI


- PROBLEM vs. DEFICIENCY


- PROBLEM vs. RISKY


- RASAT[Ar.] değil/yerine/= GÖZLEM


- SANATSAL DUYARLILIK İÇİN SANAT(IN):
EYLEMİ ve/ya da İLGİSİ


- ŞİF ile BEYLEM[Ar.]


- ŞİKÂYET ETMEK/SÖYLENMEK değil/yerine NE YAPABİLECEĞİNİ VE NASIL YAPABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEK VE EYLEME GEÇMEK


- SOMUT ve/=/||/<> EYLEM


- SON EYLEM


- SORUN = MESELE = PROBLEM[İng., Alm.] = PROBLEME[Fr.] = PROBLEMA < PRO:ÖNE. BALLEIN:ATMAK[Yun.] = PROBLEMA[İsp.]


- SÖYLEM ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< EYLEM


- SÖYLEM ile SÖYLEV


- SOYUT ile/ve/||/<> EYLEM


- SÖZ/EYLEM ile/ve/<> DOĞRU YER

( WORD/ACTION vs./and/<> RIGHT PLACE )


- SÖZ/EYLEM ile/ve/<> DOĞRU ZAMAN

( WORD/ACTION vs./and/<> RIGHT TIME )


- SÖZ ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< EYLEM ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< NİYET


- ŞÜKÜR:
DİL İLE ile/ve KALP İLE ile/ve EYLEM İLE


- TAHASSÜR[< HASRET] değil/yerine/= ÖZLEM


- TAKİP değil/yerine/= İZLEM


- TARİH:
EYLEM ve/||/<> GEREKSİNİM


- TAZAMMUN[Ar.] (ETMEK) değil/yerine/= İÇERMEK | İÇLEM


- TECELLİ ile/ve EYLEM


- TEDBİR değil/yerine/= ÖNLEM


- TEDBİRSİZLİK ile/ve/<> EYLEMSİZLİK


- TEVHİD:
EYLEMDE ve ÖLÜMDE


- THE THING, IF HAPPENS, WOULD NOT BE A PROBLEM vs. THE THING, WHICH WOULD BE BETTER IF NOT HAPPENS


- TOPRAKTA:
KÜÇÜK MEMELİ ve/||/<> TEK HÜCRELİ CANLILAR(PROTOZOA) ve/||/<> SOLUCAN ve/||/<> EKLEM BACAKLI ve/||/<> YOSUN ve/||/<> BOZGAN/BAKTERİ ve/||/<> MANTAR


- TÖREN ile/ve/yerine EYLEM


- TÜZEL/HUKUKÎ ERDEMLER'DE:
GENELLİK ve/||/<> İLÂN ETME ve/||/<> GERİYE YÜRÜ(TÜLE)MEME ve/||/<> AÇIKLIK ve/||/<> ÇELİŞKİSİZLİK ve/||/<> UYMA OLANAĞI ve/||/<> KALICILIK ve/||/<> İLÂN EDİLEN KURAL İLE RESMÎ EYLEM ARASINDAKİ UYGUNLUK


- US <>/||/> İMGELEM <>/||/> DUYUM


- ÜTOPYA:
ÜMİT ve/||/<>/> EYLEM


- UYKU ve/<> UYKUDA EYLEME VURMA


- UYUM ile/ve EYLEME GEÇMİŞ UYUM

( HARMONY vs./and HARMONY IN ACT
Religions show their true face in action, in silent action. )


- UZUN UZUN DÜŞÜNMEK/BOŞ BOŞ OTURMAK ile/ve/değil/yerine AZ AZ (DA OLSA) EYLEMEK/BİR ŞEYLER YAPMAK


- VARLIK ile/ve İKİLEM

( EXISTENCE vs./and DILEMMA )


- VAZGEÇİRMEDE/CAYDIRICILIKTA:
GENEL ÖNLEM ile/ve/||/<> ÖZEL ÖNLEM


- YARALANMA/TRAVMA ile/ve/||/<>/> EYLEME VURMA


- YARATICI İMGELEM ile/ve/<> KAVRAMSALLIK/GÖRÜNÜRLÜK

( MUHAYYİLE ile/ve/<> NAZARİYE )


- YAŞAMAK ile/ve EYLEMİNDE BULUNMAK

( TO LIVE vs./and TO ACT )


- YETKİ(Lİ)NİN KAYNAĞI ile YETKİ(Lİ)NİN EYLEMİ


- YETKİ(Lİ)NİN KAYNAĞI ile YETKİ(Lİ)NİN EYLEMİ

( THE SOURCE OF AUTHORITY vs. THE ACTION OF AUTHORITY )


- YOGİ ile GNANİ ile EYLEM İNSANI


- YÖNETİMSEL:
İŞLEM ile/ve/||/<> EYLEM


- YÖNETİMSEL/İDARÎ İŞLEM ile/ve/||/<> YÖNETİMSEL/İDARÎ EYLEM


- YÜKLEM = ATTRIBUTE[İng.] = ATTRIBUT[Fr., Alm.] = ATTRIBUTUM[Lat.]


- YÜKLEM = MAHMUL = PREDICATE[İng.] = PRÉDICAT[Fr.] = PRÄDIKAT[Alm.] = PRAEDICATUM[Lat.] = KATEGOREMA[Yun.]


- YÜKLEM ve/||/<>/= YETİ


- YÜZEY ile/ve DÜZLEM

( SURFACE vs./and PLANE )


- YÜZEY ile/ve DÜZLEM

( SURFACE vs./and PLANE )


- ZEKÂ ve/<>/>< EYLEM


- !FAŞİZM ile/ve !SOYKIRIM


- !SAVAŞ ile/ve/değil/yerine SAVAŞIM


- !TELİN[Ar.] değil/yerine/= !KARGIMA, KARGIŞ


- ... değil KOŞARADIM


- ... değil VARSAYIM


- "AKIM" ile/ve/değil "DAMAR"


- "ATIŞ" değil ATIF


- "BİLİNÇ" ile/ve/değil YAKLAŞIM


- "BUNALIM" ile/ve "KIRILMA"


- "CESÂRET" değil BUNALIM


- "ÇIKIŞ" ile/>< "ÇÖKÜŞ"


- "ÇİRKİN" ile/ve/değil/yerine/<> YANLIŞ


- "DOĞRU/YANLIŞ! SÖYLÜYORSUN!" değil DOĞRU!/YANLIŞ!


- "DOĞRUSUN!/YANLIŞSIN!" değil DOĞRU!/YANLIŞ!


- "DURUŞ" ile/ve/||/<> "BAKIŞ"


- "EKSİK" ile "YARIM"


- "FELSEFÎ KAYGI" ile/ve/değil FELSEFÎ YAKLAŞIM


- "FİLİZ" ile/ve "KIVILCIM"

( "SHOOT" vs./and "SPARK" )


- "GERİ ADIM" ile/değil GERİLEME


- "GÜNDELİK DENEYİM/YAŞAYIŞ" ile/değil/yerine ÖZGÜN DENEYİM/YAŞAYIŞ

( ERLEBNIZ mit ERFAHRUNG )


- "HAKLISIN!/YANLIŞSIN!" değil DOĞRU!/YANLIŞ!


- "İNANÇ" ile/ve/değil/||/<> DAVRANIŞ


- "İNŞAALLAH" ile/ve/<> "MAAŞALLAH" ile/ve/<> "DUR BAKALIM"


- "KALITIM" ile/ve/değil/yerine/||/<>/&gt;/&lt; KATILIM

( [not] HERITAGE vs./and/but/||/<>/>/< PARTICIPATION
PARTICIPATION instead of HERITAGE )


- "KORKARAK SÖYLEMEK" değil/yerine İDDİALI SÖYLEMİŞ OLMAYAYIM


- "KULLANIM" ile MANİPÜLASYON

( USING vs. MANIPULATION )


- "NEREDE OKUDUĞUMU BİLMİYORUM AMA ..." değil "NEREDE OKUDUĞUMU ANIMSAYAMIYORUM AMA ..."


- "RAHATLIK" ile/ve/değil ANLAYIŞ


- "SALDIRI" ile/değil/yerine "ÇIKIŞ"


- "SOFTVEYR"[İng. < SOFTWARE] değil/yerine/= YAZILIM


- "SONUÇ" ile/değil/yerine ÇIKARIM


- "VARSAYIM" ve CESÂRET


- "YANIŞ" değil/yerine UYANIŞ


- "YANLIŞ" ile/değil BAĞLAMINDAN KOPUK OLAN


- "YANLIŞ" ile/değil FARKLI


- "YANLIŞ" ile/değil/yerine/||/<>/< GEREKSİZ


- "YARARLI >< ZARARLI" ile/ve/<>/> İYİ >< KÖTÜ ile/ve/<>/> DOĞRU >< YANLIŞ ile/ve/<>/> GÜZEL >< ÇİRKİN ile/ve/<>/> SEVAP >< GÜNAH

( NÂFİ'[< NEFY] >< ZARAR/MAZARRAT ile/ve/<>/> HAYR >< ŞER ile/ve/<>/> SIDK >< KİZB ile/ve/<>/> HÜSN >< KABÎH ile/ve/<> SEVAB-GÜNAH )

( BENEFICIAL >< HARMFUL vs./and/<>/> GOOD >< BAD vs./and/<>/> RIGHT >< WRONG/TRUE >< FALSE vs./and/<>/> BEAUTIFUL >< UGLY vs./and/<> MERIT [IN RELIGION] )

( ... ile/ve/<>/> TO AGATHON[iyilik] ile/ve/<>/> ... ile/ve/<>/> TO KALLOS[güzellik]/KALON/TOKALON ile/ve/<>/> ... )

( ... ile/ve/<>/> SHIVAM ile/ve/<>/> SATYAM ile/ve/<>/> SUNDARAM ile/ve/<> ... )


- "YARDIM" ile "MÜDAHALE"


- "YIKILIŞ" ile/değil/yerine KALKIŞ


- (")DOĞUŞ(") ile ORTAYA ÇIKIŞ


- (B)İLİM'DE 3 KARIŞ:
1. KARIŞ ve/||/<>/>/< 2. KARIŞ ve/||/<>/>/< 3. KARIŞ


- [DURUM > DUYGU > DÜŞÜNCE > DAVRANIŞ >= ... ]
ile
[DURUM > DÜŞÜNCE > DAVRANIŞ > DUYGU >= ... ]
ile
[DUYGU > DURUM > DAVRANIŞ >= ... ]
ile
[DÜŞÜNCE > DAVRANIŞ > DURUM > DUYGU >= ... ]


- [ne yazık ki]
!GENOSİT değil/yerine/= SOYKIRIM


- [ne yazık ki]
!KİN ile/<> !GILLÜGİŞ/GILLIGIŞ


- [ne yazık ki]
!KIYIM ile/ve/||/<> !"YIKIM"


- [ne yazık ki]
(")UYARI("):
(")AŞIRI(") ile/ve/||/<> (")YETERSİZ(") ile/ve/||/<> (")YERSİZ(") ile/ve/||/<> (")YANLIŞ(")


- [ne yazık ki]
İNSANLIK SUÇLARI:
SOYKIRIM ile/ve/||/<> İŞKENCE/ŞİDDET ile/ve/||/<> TERÖR ile/ve/||/<> NEFRET/DÜŞMANLIK ile/ve/||/<> IRKÇILIK ile/ve/||/<> KÖLELEŞTİRME ile/ve/||/<> İNSAN KAÇAKÇILIĞI ile/ve/||/<> ORGAN TİCARETİ ile/ve/||/<> BAĞIMLILAŞTIRMA

( [unfortunately] HUMAN CRIMES: GENOCIDE and/||/<> TORTURE and/||/<> DISCRIMINATION and/||/<> HATRED and/||/<> TO PUSH ADDICTION (and/||/<> TO DISSAPOINT) )


- [ne yazık ki]
KÖTÜ KULLANIM ile/ve/||/<>/> KÖTÜYE KULLANIM


- [ne yazık ki]
ORTAK ALANDA:
"KİŞİSEL DAVRANIŞ" ve/||/<>/< "KEYFÎ TUTUM"


- | DÜZ/"DONUK" BAKIŞ ile/ve DİK BAKIŞ | ile/değil/yerine/>< YANSIZ/NÖTR BAKIŞ


- AÇI ile/ve/değil YAKLAŞIM


- ACİL YARDIM/TEDAVİ ile/ve/değil/||/<>/< İLK YARDIM


- AÇILIM ile AÇILIŞ/KÜŞAT[Fars. < GUŞÂD]


- AÇILIM ile DIŞAVURUM


- AÇILIM ile EVRİM

( EXPANSION vs. EVOLUTION )


- AÇILIM ile GİRİŞİM

( EXPANSION vs. ENTERPRISE )


- AÇILIM ile/ve KATKI

( EXPANSION vs./and CONTRIBUTION )


- AÇILIM ile/ve OLUŞUM

( EXPANSION vs./and FORMATION )


- AÇILIŞ ile/değil AÇIŞ

( [not] OPENING vs./but TO OPEN )

( PI ile/ve ... )


- AÇILMA ile/değil AÇILIM


- ADIM


- ADIM ile ADIM


- ADIM ile ATILIM


- ADIM ile AYAK

( HATVE ile KADEM )

( PACE vs. FOOT )


- ADIM ile/ve AYAK


- ADIM ile/ve/değil DÜZEY


- ADIM ile VİDA ADIMI/HATVE[Ar.]


- AĞIR ALAŞIM ile HAFİF ALAŞIM ile SERT ALAŞIM


- ÂHIM-ŞÂHIM


- AHLÂK ve/< HİLKÂT/YARATILIŞ


- AHLÂK ile/ve/<> KAVRAYIŞ

( MORALS vs./and/<> COMPREHENSION )


- AKAÇ ile AKAK ile AKI ile AKILGA ile AKIM ile AKINDIRIK ile AKINTI ile AKIŞKANLAŞTIRICI ile AKITMALIK ile AKMA ile AKMALIK


- AKIM ile/değil AKIN


- AKIM ile DİSİPLİN


- AKIM ile/ve/<> REOSTA[Fr.]


- AKIM ile/ve/değil/yerine/||/<> UYANIŞ


- AKIŞ ile/ve/<> KENDİLİĞİNDENLİK


- AKTARIM


- AKTARIM ile ÇABA


- AKTARIM ile/ve PAYLAŞIM ile/ve DOLAŞIM


- AKTARIM ile/ve/değil/> ÜRETİM


- AKTARIM ile/ve YATIRIM

( TRANSFER/TRANSMIT vs./and INVESTMENT )


- AKUSTİK[Fr./İng.] değil/yerine/= YANKILANIM | YANKIBİLİM


- ALAN ile/ve/< ÂLEM ile/ve/< ŞUBE ile/ve/< SINIF ile/ve/< TAKIM ile/ve/< AİLE ile/ve/< CİNS ile/ve/< TÜR

( DOMAIN vs./and/||/<>/< REGNUM vs./and/||/<>/< FILUM vs./and/||/<>/< CLASSIS vs./and/||/<>/< ORDO vs./and/||/<>/< FAMILIA vs./and/||/<>/< GENUS vs./and/||/<>/< SPECIES )


- ALDATMA ile/değil/yerine PAYLAŞIM


- ALGI ile/ve/<> ANLAYIŞ

( PERCEPTION vs./and PARADIGM )


- ALGI ile/ve/<> KAVRAYIŞ

( PERCEPTION vs./and/<> COMPREHENSION )


- ALGIDA/KABULDE:
TEK TANIM ile/yerine/değil PARANTEZ BİLGİ

( ON PERCEPTION/ACCEPTION: [not] UNIQUE DEFINITION vs./but INFORMATION IN PARENTHESIS
ON PERCEPTION/ACCEPTION: INFORMATION IN PARENTHESIS instead of UNIQUE DEFINITION )


- ALGILAYIŞ ile/ve/<> DENEYİM


- ALICI BAKIŞ ile/ve/değil ŞAŞKIN BAKIŞ


- ALIŞ-VERİŞ ile/ve/değil/yerine VERİŞ-ALIŞ

( The giver is always ready to give. )


- ALIŞ ile/ve/değil/yerine VERİŞ

( AHZ Ü İ'TÂ, AKSATA )

( DÂD Ü SİTED )

( [not] TAKING vs./and/but GIVING
GIVING instead of TAKING
Those who have, can give. )


- ALKIŞ ile/ve ALKIŞ


- ALKIŞ ile/ve/yerine BİLARDO ALKIŞI


- ALKIŞ ile/ve/||/<> TEZAHÜRAT


- ALTERNATİF ile/ve/değil UZANIM


- ANDIRIM ile/ve/||/<> BENZEŞİM


- ANDIRIM ile/ve/||/<> İMGELEM


- ANIMSAMA ile/ve/değil ÇAĞRIŞIM

( BERGÜZÂR: Andaç, hatıra, hediye. )

( [not] TO REMEMBER vs./and/but RECALL )


- ANLAM BÜTÜNLÜĞÜ ile/ve PARÇA PARÇA ELE ALIŞ

( MEANING INTEGRITY vs./and HANDLE IN PIECE BY PIECE )


- ANLAM-ANLAYIŞ ile/ve/<> KAVRAM-KAVRAYIŞ

( MEANING-PARADIGM vs./and/<> CONCEPT-COMPREHENSION )


- ANLAM/LI ile/ve ÇAĞRIŞIM/LI

( MEANING/FUL vs./and ASSOCIATION/ASSOCIATED )


- ANLATIM ile/ve/<> AKTARIM


- ANLAYIŞ ile/ve DEĞİŞİM

( PARADIGM vs./and ALTERATION )


- ANLAYIŞ ile/ve HOŞGÖRÜ

( COMPREHENSION/UNDERSTANDING vs./and TOLERANCE )

( ... ile/ve UPARATI )


- ANLAYIŞ ile/ve OLUŞ

( COMPREHENSION/UNDERSTANDING/PARADIGM vs./and BEING )


- ANLAYIŞ ile/ve/<> TANIM


- ANLAYIŞ ile/ve/değil/yerine YAKINLIK


- ANLAYIŞ ile/ve/||/<> YAKLAŞIM


- ANLAYIŞ ile/ve/değil/yerine/<> YOL GÖSTERMEK


- ANLAYIŞ ile/ve ZEVK

( COMPREHENSION/UNDERSTANDING/PARADIGM vs./and PLEASURE )


- ARAYIŞ ile/ve BEKLENTİ

( SEEKING vs./and EXPECTATION )


- ARAYIŞ ile/ve SORGULAMA

( SEEKING vs./and TO INTERROGATE )


- AŞIRI KULLANIM ile/değil/yerine YERİNDE KULLANIM


- AŞK:
ARAYIŞ ile/değil/yerine/>/< ADAYIŞ/ADANIŞ


- AŞK/ÇOĞU DURUM:
[önce] AKIM ve/sonra/||/<>/> BAKIM


- ATILIM ile/ve/<>/< KATILIM


- AYAK ile/ve AĞIM


- AYIRMA ile/ve/değil/yerine PAYLAŞIM


- AYRIK ile AYRIM


- AYRILIK/İKİLİK ile/değil SALINIM

( [not] DISTINCT vs./but OSCILLATION )


- AYRIM ile/değil AÇIKLAMAK/ÖĞRETMEK ÜZERE, (PEDAGOJİK)


- AYRIM ile/ve ANLAMLANDIRMA

( DISTINGUISH vs./and TO GIVE A MEANING )


- AYRIM ile AYIRIM

( DISTINGUISH vs. DIFFERENTIATION )

( ... ile VİBHAGA )


- AYRIM ile/ve/<> BİRLİK


- AYRIM <>/> ÇATIŞKI <>/> BİREŞİM


- AYRIM ile/ve İLİŞKİ

( DISTINGUISH vs./and RELATION )


- AYRIM ile/ve/<>/||/değil ÖTEKİLEŞTİRME


- AYRIM ile/ve SINIR

( DISTINGUISH vs./and BOUNDARY )


- AYRIM ile/ve/||/<>/< TANIM

( DIFFERENTATION vs./and/||/<> DEFINITION )


- AYRINTI ile AYRIM

( DETAIL vs. DIFFERENTIATION )


- BAĞ:
ÖZERKLİK ve/<> HAZIR OLMA ve/<> GÖNÜLLÜLÜK/RIZÂ ve/<> HAREKETE GEÇME/GEÇEBİLME ve/<> KURABİLME(SÜRDÜREBİLME/SÜREKLİLİK) ve/<> PAYLAŞIM ve/<> GÜÇ


- BAĞ/BAĞLANTI ile/ve AYRIM

( CONNECTION vs./and SEPERATION )


- BAĞIRSAKLAR:
BOŞALTIM DÜZENİ/SİSTEMİ değil SİNDİRİM DÜZENİ/SİSTEMİ


- BAĞIŞ ile/ve BORÇ


- BAĞIŞ ile/<> İHSÂN ile/<> LÜTÛF ile/<> HİMMET ile/<> KEREM ile/<>
İNÂYET ile/<> İLTİFAT ile/<> ATÂ ile/<> ATIFET ile/<> HÎBE


- BAĞIŞ ve RAHMET


- BAKIM ve/<> BÜTÜNLÜK


- BAKIM ve KÜLTÜR ve UYGARLIK


- BAKIM ile/ve/<> ÖZEN


- BAKIM ile/ve/<> TEMİZLİK


- BAKIŞ


- BAKIŞ ile/ve "BAKIŞ AÇISI"


- BAKIŞ ile/ve AÇI

( "LOOK/GLANCE" vs./and ANGLE )


- BAKIŞ ile/ve/> UFUK


- BAKIŞ ile/ve YÖNELİŞ


- BAKIŞIM = SYMMETRY[İng.] = SYMÉTRIE[Fr.] = EBENMAß, SPIEGELGLEICHHEIT, SYMMETRIE[Alm.] = SIMMETRIA[İt.] = SIMETRIA[İsp.] = CONVENIENTIA PARTIUM[Lat.] = SÜMMETRIA, EMMETRIA, EURÜTHMIA[Yun.] = el-TENÂSUK, el-TAMÂSUL, TAVÂZİ, MAVÂZÂT[Ar.] = TEKÂRON, SÂZOVÂRÎ[Fars.] = SYMMETRIE[Felm.]


- BALKIR/ŞİMŞEK ile/ve YILDIRIM

( BERK[çoğ. BÜRÛK], BEVE, BEVÂRİK[< BÂRİKA], [RA'D Ü BERK: Gökgürültüsü ile şimşek.] ile/ve SÂİKA )

( ÂSMÂN-DIRAHŞ, ÂDRAHŞ, ÂZERAHŞ: Şimşek. | Yıldırım. | Gökgürültüsü. )

( LIGHTNING FLASH vs./and THUNDERBOLT )


- BARIŞ ve/<> KURTULUŞ


- BARIŞ = SULH = PEACE[İng.] = LA PAIX[Fr.] = DER FRIEDEN[Alm.] = LA PACE[İt.] = LA PAZ[İsp.] = PAX[Lat.] = HE EIRENE[Yun.] = SELÂM, SULH[Ar.] = ÂŞTÎ[Fars.] = VREDE[Felm.]


- BASİT SALKIM = ANKÛD-I ÂDÎ = GRAPPE


- BAŞKALAŞIM ile/ve DEĞİŞİM

( METAMORPHISM vs./and ALTERATION )

( İSTİHÂLE ile/ve ... )


- BAŞKALAŞIM ile GELİŞİM

( METAMORPHISM vs. PROGRESS/DEVELOPMENT )


- BAŞKALAŞIM ile İÇBAŞKALAŞIM


- BAŞKALAŞIM ile YARIBAŞKALAŞIM ile TÜMBAŞKALAŞIM


- BAŞLANGIÇ ve/=/||/<>/> VARSAYIM


- BAŞTAN SONA ile TÜMEVARIM


- BÂTIL ile/ve YANLIŞ


- BEBEK/ÇOCUK GELİŞİMİNDE:
BAĞLANMA ile/ve/||/<>/> AYRIŞMA ile/ve/||/<>/> KİMLİK KAZANIMI


- BEKLENTİ ile/yerine ARAYIŞ

( EXPECTATION vs. SEEKING
SEEKING instead of EXPECTATION
Must not indulge in forecasts and plans, born of memory and anticipation. )


- BEKLENTİ değil KENDİNDEN KAÇIŞ


- BELİRLE/N/ME, BELİRLENİM = DETERMINATION[İng.] = DÉTERMINATION[Fr.] = DAS BESTIMMEN[Alm.] = DETERMINAZIONE[İt.] = DETERMINACION[İsp.] = CONSTITUTIO, DEFINITIO, DETERMINATIO[Lat.] = HO HORISMOS, HE TAKSIS[Yun.] = VUCHA(T), MÂL[Ar.] = TAYÎN[Fars.] = BEPALING[Felm.]


- BELLEĞE YÖNELİK BİLGİ (YÖNETİMİ/KULLANIMI) ile/yerine EYLEME YÖNELİK BİLGİ (YÖNETİMİ/KULLANIMI)

( [TO MANAGE/USE] KNOWLEDGE IN THE AIMED AT MEMORY vs. [TO MANAGE/USE] KNOWLEDGE IN THE AIMED AT ACTION
[TO MANAGE/USE] KNOWLEDGE IN THE AIMED AT ACTION instead of [TO MANAGE/USE] KNOWLEDGE IN THE AIMED AT MEMORY )


- BEREKET ve/<>/< PAYLAŞIM


- BİLDİRGE ile/ve/değil PAYLAŞIM

( [not] DECLARATION vs./and/but TO SHARE )


- BİLEŞİK ile KARIŞIM


- BİLGİSİZLİK/CEHALET >< BİLİMSEL TUTUM ve BAĞNAZLIK >< FELSEFİ ANLAYIŞ ve GÜÇ/ŞİDDET >< SANATSAL DUYARLILIK


- BİLİM'İN:
TANIMI ile/ve KONUSU ile/ve SORUN ALANI ile/ve AMACI


- BİLİM ve/||/<>/< TÜMEVARIM


- BİLİMSEL TUTUM/DURUŞ ve/||/<> FELSEFÎ ANLAYIŞ ve/||/<> SANATSAL/ESTETİK DUYARLILIK ve/||/<> HAREKETLİ(SPORCUL) YAŞAM


- BİLİNÇ ile/ve ANLAYIŞ

( CONSIOUSNESS/AWARENESS vs./and PARADIGM )


- BİLMEMEK ile/değil DAHA/EN DOĞRU(YA YAKIN) OLAN TANIMI/BİLGİYİ DÜŞÜNMEK


- BİLMEYİ BİLMEK ve/||/<> BİLGİ ÜRETİMİ ve/||/<> GÜVENİLİR BİLGİ ve/||/<> BİLGİNİN UYGULANMASI/KULLANIMI


- BİR DURUMA ya da SÖYLENİLEN SÖZE, GERİBİLDİRİMDE:
(BEN) "ANLAMADIM" ile/değil/yerine/||/<>/> "ANLAM VEREMEDİM"


- BİRİKTİRME ile/yerine AKIM

( TO SAVE UP vs. MOVEMENT
MOVEMENT instead of TO SAVE UP )


- BİRLİK ile/ve AYRIM

( UNITY vs./and DIFFERENTIATION )


- BİRTAKIM ile/yerine/değil/< BAZI[< Ar. BA'ZI]


- BİSİKLET ve/<> ACİL YARDIM


- BİSİKLET ve/<> PAYLAŞIM


- BİSİKLET ve/<> TASARIM


- BİSİKLET ve/<> VERİŞ-ALIŞ


- BİSİKLETİ:
HIZLI KULLANIM değil/yerine SAKİN/YAVAŞ KULLANIM


- BOŞ DÜŞÜNCE ile/ve/<> KÖR TUTUM/DAVRANIŞ


- BULAŞMA ile AKIŞ

( TO SMUDGE vs. FLOWING )


- BUNALIM ile/değil BUNALTI


- BUNALIM ile/ve DUYARSIZLIK


- BUNALIM ve/> KÖTÜLÜK


- BUNALIM ile/ve SIKINTI

( DEPRESSION vs./and DISTRESS/BOREDOM )


- BUNALIM ile/ve YORUM


- ÇAĞRI ile ÇAĞRIM


- ÇAĞRIŞIM ile/ve/<> BAĞLAM


- ÇAĞRIŞIM = TEDAî = ASSOCIATION)[İng., Fr.] = ASSOZIATION[Alm.] = ASOCIACIÓN[İsp.]


- ÇALIM/CAKA ile ÇALIM


- ÇARPILAN ile/ve/<> ÇARPAN ile/ve/<> ÇARPIM


- ÇATAL ile/ve/||/<> AYRIM


- CEMİYETÇİ BAKIŞ/ANLAYIŞ ile/ve/<> STRATEJİK BAKIŞ/ANLAYIŞ ile/ve/<> FARKLI BAKIŞ/ANLAYIŞ


- CEREYAN değil/yerine/= AKIM


- ÇEVİRİ ile/ve/<> AKTARIM


- CEZA ile/ve YAPTIRIM

( PUNISHMENT vs./and SANCTION )

( FALE PUİ PUİ: Cezaevi. )


- ÇİFT DİEZ ile DONANIM


- ÇIKARIM ile/değil/yerine (SADECE) DÜŞÜNME

( [not] INFERENCE vs./but (ONLY) THINKING
(ONLY) THINKING instead of INFERENCE )


- ÇIKARIM ile/ve/||/<>/< İLİNEK


- ÇIKARIM = İSTİDLÅL = INFERENCE, ILLATION[İng.] = INFÉRENCE[Fr.] = SCHLUSS[Alm.] = ILLATION, CONCLUSIO[Lat.]


- ÇIKARIM ile/değil SOYUTLA(N)MA


- ÇIKIŞ ile/ve/değil/<> BUHARLAŞMA


- ÇIKIŞ ile ÇIKIŞ


- ÇOK KULLANIM ile/ve/değil/||/<> KÖTÜ KULLANIM


- ÇOKLUK ve ANLAYIŞ


- DAĞILIM ile AYIRMA

( DISPERSION vs. ALLOCATION )


- DAĞILIM ile DAĞITIM

( DISPERSION vs. DISTRIBUTION )


- DAĞITIM ile/ve/<> BÖLÜŞÜM


- DALGALI/ALTERNATİF AKIM ile DOĞRU AKIM ile KUVVETLİ AKIM ile ZAYIF AKIM


- DALGIN BAKIŞ ile BAYGIN BAKIŞ


- DANS EDELİM! ve/||/<> ŞARKI SÖYLEYELİM! ve/||/<> SEVELİM! ve/||/<> YAŞAYALIM!


- DAVRANIŞ ile/ve TUTUM

( BEHAVIOUR vs./and ATTITUDE )


- DAVRANIŞ = BEHAVIOUR[İng.] = COMPORTEMENT[Fr.] = VERHALTEN[Alm.] = COMPORTARSE[İsp.]


- DAVRANIŞ ile/ve/değil EŞİK


- DAVRANIŞ ile/ve İSTİKRARLI DAVRANIŞ

( BEHAVIOUR vs./and STABLE BEHAVIOUR )


- DAVRANIŞ ve/<> İYİ NİYET


- DAVRANIŞ ile/ve/<> KURTARICI DAVRANIŞ


- DAVRANIŞ ile/ve/||/<> ÖRÜNTÜ


- DAVRANIŞ ve TUTUMLAR'DA


- DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM ile/ve/||/<> BİLİŞSEL YAKLAŞIM


- DEĞİŞİM ile/ve/||/<>/>/< AÇILIM


- DEMET ile SALKIM

( BUNCH vs. WISTERIA/WISTARIA )

( BÂKA ile UNKUD[çoğ. ANÂKID] )


- DENEYİM ile KULLANIM


- DENEYİM ile/ve PAYLAŞIM

( EXPERIENCE vs./and SHARING )


- DEPAR[Fr.] değil/yerine ÇIKIŞ


- DERİNLİK ile/ve/<> YAYILIM


- DESTEK ile/ve/<> PAYLAŞIM

( SUPPORT vs./and/<> SHARING )


- DEVİNİM = HAREKET = MOVE, MOTION, MOVEMENT[İng.] = MOUVEMENT[Fr.] = BEWEGUNG[Alm.] = MOTUS[Lat.] = KINESIS[Yun.] = MOVIMIENTO[İsp.]


- DEVRİM ve/ne yazık ki/||/<>/> !KIYIM


- DİFÜZYON ile YAYINIM


- DİKİŞ-NAKIŞ


- DİLBİLGİSİ/VERİ/BİLGİ/INPUT ile/ve/||/<>/> MANTIK/ANLAYIŞ/İŞLEM ile/ve/||/<>/> SÖZ SÖYLEME SANATI/BİLGELİK/ÇIKIŞ

( GRAMMAR/DATA/KNOWLEDGE/INPUT vs./and/||/<>/> LOGIC/COMPREHENSION/PROCESS vs./and/||/<>/> RHETORIC/WISDOM/OUTPUT )


- DİLİ, DOĞRU KULLANMAK:
HER VATANDAŞIN/KİŞİN GÖREVİ ve/||/<>/> KENDİNE VE TOPLUMA YAPTIĞI YATIRIM


- DİNLEYELİM! ve/||/<> YÜZLEŞELİM! ve/||/<> ANLAYALIM!


- DIŞ BARIŞ ve/<>/< İÇ BARIŞ


- DIŞ ile/ve/değil GERİ

( [not] OUT vs./and/but BACK )


- DIŞA BAKIŞ ile/ve/||/<>/> İÇE BAKIŞ


- DIŞAVURUM ile HAYKIRIŞ

( EXPRESSION vs. SHOUT )


- DIŞAVURUM ile PAYLAŞIM

( EXPRESSION vs. SHARING )


- DIŞLAŞIM ile DIŞAVURUM


- DIŞSATIM ile/ve DIŞALIM

( İHRACAT/TASDÎR ile/ve İTHALAT/İSTİRÂD )

( EXPORT vs./and IMPORT )


- DİSTRİBÜTÖR[İng.][DİSPÜTÖR değil!] değil/yerine/= DAĞITICI/DAĞITIM


- DOĞRU-YANLIŞ ile DOĞRU-YALAN

( RIGHT-WRONG vs. TRUE-FALSE )


- DOĞRU/YANLIŞ ile/ve/değil/yerine EN AZ YANLIŞ


- DOĞRU/YANLIŞ ile/ve/değil GEÇERLİ/GEÇERSİZ

( [not] TRUE/FALSE vs./and/but VALID/INVALID )


- DOĞRU/YANLIŞ ile/ve/değil İDEOLOJİK TUTUM

( [not] TRUE/FALSE vs./and/but IDEOLOGICAL ATTITUDE )


- DOĞRU/YANLIŞ ile İYİ/KÖTÜ ile GÜZEL/ÇİRKİN/YÜCE

( RIGHT/WORNG vs. GOOD/BAD vs. NICE[/BEAUTIFUL]/UGLY )


- DOĞRU/YANLIŞ ile İYİ/KÖTÜ ile GÜZEL/ÇİRKİN/YÜCE


- DOĞRU/YETKİN DAVRANIŞ/EYLEM(SÂLİH AMEL):
BARIŞ ve/<> KURTULUŞ[KURTARICI EYLEM]


- DOĞRU ile YANLIŞ


- DOĞRU ile/ve YANLIŞ

( RIGHT/TRUE vs./and WRONG/FALSE )


- DOĞRUCA (ÜZERİNE) BAKIŞ ile/yerine SÜREGİDEN BAKIŞ

( DIRECT LOOKING vs. LOOKING PERIODICAL
LOOKING PERIODICAL instead of DIRECT LOOKING )


- DOĞRUDAN YARDIM ile/değil/yerine DOLAYLI YARDIM


- DOĞRULUK ile/ve/||/<>/>/< YARDIM


- DOLAŞIM ile/değil DOLAYIM


- DONANIM ile/ve/<> DENEYİM

( RIGGING vs./and/<> EXPERIENCE )


- DONANIM ile/ve YATKINLIK


- DÖNGÜ ile/ve/||/<> SALINIM


- DOSTLUK ve/||/<> YARDIM


- DURGUN BAKIŞ ile/ve DARGIN BAKIŞ


- DÜŞÜNCE ile/ve VARSAYIM

( IDEA vs./and HYPOTHESIS )


- DUYGULANIM = TEESSÜR = AFFECTION[İng., Fr.] = AFFEKT, AFFEKTION[Alm.] = CARIÑO[İsp.]


- DUYU ve/||/<>/> ALGI ve/||/<>/> BETİMLEME ve/||/<>/> TASARIM


- EDEBÎ TANIM/YAKLAŞIM ile FELSEFÎ TANIM/YAKLAŞIM


- EDİNİM ile ÇIKARIM

( TO OBTAIN vs. INFERENCE )


- EGEMENLİK:
İÇ ile/ve/||/<> DIŞ ile/ve/||/<> EVRENSEL


- EĞİM ile YATIM


- EĞİTİM > ÖZGÜVEN ve/||/<>/> ÖZGÜVEN > ÜMİT ve/||/<>/> ÜMİT > BARIŞ


- EĞİTİM:
"BOŞ KABI DOLDURMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KIVILCIMLA ATEŞ YAKMAK


- EĞİTİM ile/ve/<> DONANIM

( EDUCATION vs./and/<> RIGGING )


- EK/İLÂVE ile/ve AÇILIM


- EKRAN KARTLARINDA:
ONBOARD ile PAYLAŞIMSIZ


- ELEŞTİRİ ile/ve YARATIM

( CRITIQUE vs./and CREATION )


- EMPATİK:
ANLAYIŞ ile/ve/||/<> DOĞRULAMA ile/ve/||/<> İRDELEME ile/ve/||/<> KATILIM ile/ve/||/<> YORUMLAMA


- EN İYİ DAVRANIŞ


- EPİGRAF değil/yerine/= TANIMLIK


- ERİNÇ/HUZUR ve/||/<> BARIŞ


- ESEME/MANTIK ile/ve/> ÇIKARIM

( LOGIC vs./and/> INFERENCE )


- EŞİT HAK ile/ve/||/<>/>/< EŞİT PAYLAŞIM


- EŞİTLİK ile/ve PAYLAŞIM

( EQUALITY vs./and SHARING )


- ETKİNLİK/FİİL ile/ve DAVRANIŞ ile/ve EYLEM


- EVDE BAKIM ile/ve/||/<> HASTAHANEDE BAKIM


- EVREN:
YAYILIM ve/||/<>/> BÖLÜNEBİLİRLİK


- FARK ile/ve/||/<> AYRIM


- FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI ile/ve/değil/||/<> FARKLI BİR TANIM


- FELSEFE ve AYRIM


- FİİL ile/ve DAVRANIŞ ile/ve EYLEM


- FİİLLERİN ile/ve/değil/yerine/<> YAKARIŞ


- FIŞ FIŞ


- GAZETE değil/yerine/= ÇAĞIM


- GEÇİŞ ile AYRIM


- GELECEK "BİLİMİ" (ESKATOLOJİ) ile GELECEKÇİ(FUTURİST) AKIMLAR


- GELEN TELEFONU/MESAJI/ÇAĞRIYI/MEKTUBU:
HER ŞEYİ BİR YANA ATARAK, KONTROLDIŞI/BİLİNÇDIŞI YANITLAMAK değil/>< ORTAMI/ÇEVREYİ/KİŞİYİ/KİŞİLERİ GÖZÖNÜNDE BULUNDURARAK UYGUN ZAMANDA, UYGUN TUTUM İLE YANITLAMAK


- GENELLEME ile ÇIKARIM

( GENERALIZATION vs. INFERENCE )


- GENELLEME ile/ve EKSİK TÜMEVARIM


- GERÇEKÇİ YAKLAŞIM ile/ve/||/<> AKLÎ GÖRÜ


- GERÇEKLEŞ(TİR)ME ile/ve/<> KAZANIM


- GERÇEKLİK TANIMI/TASAVVURU ile/ve NEDENSELLİK TANIMI/TASAVVURU ile/ve KİŞİ ZİHNİ


- GERÇEKLİK ile/ve (TOPLUMSAL) UZLAŞIM

( REALITY vs./and [SOCIAL] COMPROMISE )


- GEREKLİ/LİK ile ÇAĞRIŞIM/TEDÂÎ[Ar. < DA'VET]


- GERİLİM ile/ve/değil/yerine SALINIM


- GİRİŞ ile ÇIKIŞ

( ENTRANCE vs. EXIT )


- GİRİŞİM ile/ve ATILIM


- GÖÇMENLİKTE:
[TÜRKİYE]
GÖÇ ALAN/VARIŞ ile/ve/||/<> GÖÇ VEREN/KAYNAK ile/ve/||/<> GEÇİŞ/TRANSİT


- GÖL OLMAYA ÇALIŞALIM!


- GÖRÜŞMEDEN ÇIKTIM:
"GÖRÜŞMEDEN ÇIKTIM" ile "ÇIKTIM, GÖRÜŞMEDEN"


- GÖSTERİ(M) ile PAYLAŞIM

( PROJECTION vs. SHARING )


- GÖZLEM ile/ve/yerine KATILIM

( OBSERVATION vs./and PARTICIPATION
PARTICIPATION instead of OBSERVATION )


- GÜÇ:
SIÇRAYIŞ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SARSILMAZ DURUŞ


- GÜÇ ile/ve/<>/değil/yerine DONANIM


- GÜDÜLENME ve/> KATILIM

( MOTIVATION and/> PARTICIPATION )


- GÜFTE değil/yerine/= YAZAN, YAZIM


- GÜZELLİK ile/ve/||/<> BÜTÜNSEL KAVRAYIŞ


- HAKİKATTE:
YALAN ile/ve/||/<> YANLIŞ


- HAREKET DÜZENİ/SİSTEMİ ile/ve/||/<> DOLAŞIM DÜZENİ/SİSTEMİ ile/ve/||/<> SOLUNUM DÜZENİ/SİSTEMİ ile/ve/||/<> SİNİR DÜZENİ/SİSTEMİ ile/ve/||/<> SİNDİRİM DÜZENİ/SİSTEMİ ile/ve/||/<> BOŞALTIM DÜZENİ/SİSTEMİ


- HAREKET ile/ve DAVRANIŞ

( MOVEMENT vs./and BEHAVIOUR )


- HAREKET ve/||/<> DUYGULANIM ve/||/<> BENZETME


- HASIM ile/değil/yerine HISIM


- HASSAS/LIK ile/ve/<> PAYLAŞIM

( SENSITIVENESS vs./and/<> SHARING )


- HATÂ değil/yerine/= YANLIŞ


- HAYRAN BAKIŞ ile AYRAN BAKIŞ


- HAYRET ile/ve UYANIŞ

( ASTONISHMENT/AMAZEMENT vs./and AWAKENING )


- HAYRET ile/ve UYANIŞ


- HÂZIM ile HÂZIM


- HAZIRLIK ile/ve DONANIM

( TO PREPARE vs./and RIGGING )


- HEYECAN ve/=/<> YARATIM


- HİBE değil/yerine/= BAĞIŞ


- HİLKAT değil/yerine/= YARATILIŞ


- HIZLI KULLANIM değil/yerine SAKİN KULLANIM


- HÜSRANINI BELİRTMEK/BİLDİRMEK:
"TEPKİ" ile/değil PAYLAŞIM


- HUSÛL[Ar.] değil/yerine/= ÜREME, TÜREME, ORTAYA/MEYDANA ÇIKIŞ


- İÇ > DIŞ ile/ve/||/<> DIŞ > İÇ


- İÇERİK ile/ve ANLATIM


- İÇTİHAT, İÇTİHÂD değil/yerine/= GÖRÜŞ; ANLAYIŞ/KAVRAYIŞ


- İDDİA ile VARSAYIM


- İFRAĞ[Ar.] değil/yerine BOŞALTIM


- İHÂTA değil/yerine/= KAVRAYIŞ/ANLAYIŞ


- İKRAM ile/ve BAĞIŞ


- İLERLEME ile/ve/değil YOL ALIŞ


- İLİM ile/ve/değil/yerine ANLAYIŞ

( [not] SCIENCE vs./and/but PARADIGM
PARADIGM instead of SCIENCE )


- İLİŞKİ ile/ve AYIRIM(-/)BİRLEŞİM

( RELATION vs./and DISCRIMINATION(-/)UNION )


- İLK ADIM


- İLK BAKIŞ


- İLK SATIŞ


- İLK YARATIM


- İLK YARDIMDA ÖNCELİKLER:
HASTANIN DURUMU ile/ve/değil/yerine/||/<>/< OLAY YERİ GÜVENLİĞİ


- İLKBAHAR ile/ve YAZ ile/ve SONBAHAR/GÜZ ile/ve KIŞ


- İLKE ile/ve VARSAYIM

( PRINCIPLE vs./and HYPOTHESIS )


- İMÂN ile VARSAYIM


- İMLÂ ile/değil/yerine/= YAZIM


- İNDİM yerine AYRILDIM


- İNİŞ >< ÇIKIŞ ile AZLIK >< ÇOKLUK


- İNİŞ >< ÇIKIŞ ile/ve/||/<> GİDİŞ >< GELİŞ


- İNİŞ-ÇIKIŞ ile ÇATIŞMA


- İP ile/ve/değil/<> ÇÖZGÜ/ARIŞ


- İPE-SAPA (GELMEZ İŞ/SÖZ/HAREKET/DAVRANIŞ)

( BÎ-SER Ü BÛN )


- IRSİ/YET[Ar.] değil/yerine/= KALITIM/SAL


- İRTİFÂ ile/değil RAKIM


- ISI YALITIMI ile/ve/değil/<> ISI YÖNETİMİ


- İSLÂM FELSEFESİNDE, İKİ TEMEL AYRIM


- İSTATİSTİK değil/yerine/= SAYIMBİLİM/SAYIMLAMA


- İŞTİRÂK[< ŞİRKET] değil/yerine/= ORTAK OLMA, ORTAKLIK | KATILIM


- İŞTİRAK[Ar.] yerine ORTAKLIK, KATILMAK/KATILIM


- İTİŞ-KAKIŞ


- İYİ NİYET(Lİ YAKLAŞIM) ile/ve/<>/değil/yerine ÇÖZÜMCÜ (VE YAPICI) YAKLAŞIM


- İZLENİM ile ÇAĞRIŞIM

( IMPRESSION vs. ASSOCIATION )


- İZLENİM = İNTİBA = IMPRESSION[İng., Fr.] = EINDRUCK[Alm.] = IMPRESSIO[Lat.] = IMPRESIÓN[İsp.]


- İZOLASYON[Fr./İng.]/TECRİT[Ar.] değil/yerine/= YALITIM


- KABUL ve/<> UYGUN DAVRANIŞ

( ACCEPTANCE and/<> APPROPRIATE BEHAVIOUR )


- KALDIRAÇ/MANİVELA[İt. < MANOVELLA] ile KALDIRAN ile KALDIRICI ile KALDIRIM ile KALDIRIŞ ile KALDIRMAK


- KALKMA ile KALKINIŞ ile KALKINMA ile KALKIŞMA ile KALKIK


- KANAMALAR:
DIŞ ile/ve/||/<> İÇ ile/ve/||/<> DELİKLERDEN[doğal] ile/ve/||/<> ATAR DAMAR ile/ve/||/<> TOPLAR DAMAR ile/ve/||/<> KILCAL DAMAR


- KANIT ARAMAK ile/değil/yerine KAVRAYIŞ


- KAPILMA ile DUYGULANIM

( TO BE CARRIED AWAY vs. SENSATION )


- KAPIŞ KAPIŞ


- KARIŞ ile/ve KULAÇ

( ŞİBR ile/ve BEV' )

( BİDİST, BEDEST ile/ve ... )


- KARIŞIM ile/ve/değil ALAŞIM

( [not] MIXTURE vs./and ALLOY )


- KARIŞIM ile/ve/||/<> ERİYİK


- KARŞILIK ile/ve/değil/||/<> BAKIŞIM


- KARŞITSAL DAĞILIM


- KASIM[< KISMET]["ka" uzun okunur] ile KASIM[çoğ. KAVÂSIM]["ka" uzun okunur] ile KASIM[Fars.] ile Kasım[Ar. < KÂSİM] ile KASIM[Ar. < KÂSİM]


- KASIT ile/ve/<> AYRIM


- KATILIM ÖNCELİK/ÖNEM VERMEK


- KATILIM ile/ve/> BÜTÜNLEŞME

( PARTICIPATION vs./and/> INTEGRITY )


- KATILIM ve/+/||/<>/> COŞKU


- KATILIM ile/ve ERGİNLENME/İNTİSAB/İNİSİYASYON


- KATILIM ve/||/<>/< İLGİ


- KATILIM ile/ve İZLENİM

( PARTICIPATION vs./and IMPRESSION )


- KATILIM ile/ve PAYLAŞIM

( PARTICIPATION vs./and TO SHARE )


- KATILIM ve/||/<> ÜSTLENME


- KATILIM ile/ve/<> VERİMLİLİK

( PARTICIPATION vs./and/<> PRODUCTIVITY )


- KAVRAM ile/ve/<> AYRIM

( CONCEPT vs./and/<> SEPERATION )


- KAVRAM ve ÖNERME ve ÇIKARIM


- KAVRAMSAL BİRLİK ile/ve/<> ZAMANSAL AYRIM


- KAVRAYIŞ = FİKR-İ İPTİDAİ, TASAVVUR-I SAZEC = APPREHENSION[İng., Alm.] = APPRÉHENSION[Fr.] = APPREHENSIO[Lat.] = APRENSIÓN[İsp.]


- KAYIŞ ile PALASKA[Macarca]


- KAZANÇ ile/ve/değil KAZANIM


- KAZANIM ile/ve/değil/yerine/||/<>/> DONANIM


- KAZANIM ile/ve ELDE EDİŞ

( BENEFIT vs./and TO GET/OBTAIN )


- KEMER değil/yerine/= KAYIŞ


- KESİŞİM ile/ve/<> AYRIM


- KIŞ KIŞ


- KIŞ KIŞ


- KISIM, PARÇA, BÖLÜM = KIT'A = PARTIE


- KIVILCIM ile ÇINGI


- KIVRIM ile BÜZGÜ


- KIYI ile/ve/<> RIHTIM[Fars. < RİHTIM: Kumsal]


- KOCAMAN ALKIŞ değil/yerine/= BÜYÜK ALKIŞ


- KÖK ve/<> AÇILIM


- KOLAY ULAŞIM ile YAKINLIK


- KOLAYCILIK ile/ve/||/<> KAÇIŞ


- KOLAYCILIK ile/değil/yerine/>< YARDIM GEREKSİNİM EŞİĞİ


- KONGLOMERA[Fr. < CONGLOMERAT] değil/yerine/= YIĞIŞIM


- KONSENSUS[KONSENSÜS değil!] değil/yerine/= UZLAŞIM


- KONUŞ ve/||/<>/> EĞLEN ve/||/<>/> TARTIŞ ve/||/<>/> KORU


- KONVEKSİYON değil/yerine/= ISIYAYIM


- KOTA ile/ve BARIŞ

( QUOTA vs./and PEACE )


- KÖTÜ BAKIŞ(NAZAR) ile/değil/yerine GÖZLEMLEYİCİ BAKIŞ


- KRİZ değil/yerine/= BUNALIM


- KULLANIM DEĞERİ ile/ve/<> DEĞİŞİM DEĞERİ ile/ve/<> SİMGESEL/GÖSTERİM DEĞERİ

( THE VALUE IN USE vs./and/<> THE VALUE IN CHANGE vs./and/<> SYMBOLICAL VALUE )


- KUMAR BAĞIMLILIĞI DÖNEMLERİ/NDE:
BALAYI ve/||/<>/> DURAKLAMA ve/||/<>/> ÇÖKÜŞ ve/||/<>/> YIKILIŞ


- KURAM ile/ve/değil ANLAYIŞ


- KURAM ile/ve/değil/||/<> YAKLAŞIM


- KURGU ile/ve/||/<> ANLATIM


- KURULUŞ ile/ve YIKILIŞ


- MAHLUT[Ar.] değil/yerine/= KATIŞIK | KARIŞIM


- MANGA ile/ve/||/<>/> TAKIM ile/ve/||/<>/> BÖLÜK ile/ve/||/<>/> TABUR ile/ve/||/<>/> ALAY ile/ve/||/<>/> TUGAY/LİVA ile/ve/||/<>/> TÜMEN/FIRKA ile/ve/||/<>/> KOLORDU ile/ve/||/<>/> ORDU ile/ve/||/<>/> KUVVETLER ile/ve/||/<>/> GENEL KURMAY


- MANTIK ile/ve ÇIKARIM

( LOGIC vs./and INFERENCE )


- MARDİN ÇÖREĞİ ile/ve/<> PAYLAŞIM


- MASLAK ile/ve MAKSEM[<> TAKSİM <> KISIM]


- MATEMATİKSEL YAKLAŞIM ile FİZİKSEL YAKLAŞIM


- MEDET[Ar.] değil/yerine/= YARDIM


- METAFİZİK GÜVENLİK ile/ve METAFİZİK BUNALIM


- METAL ile ALAŞIM

( METAL vs. ALLOY )

( LE MÈTAL avec ALLIAGE )

( METALL mit LEGIERUNG )


- METROBÜSLERDE:
BULAŞIM değil/yerine ULAŞIM


- MEVDUAT[Ar.] değil/yerine/= YATIRIM


- MIKNATIS ile SARIM


- MODA ile AKIM


- MODERN DÜŞÜNÜŞ/ANLAYIŞ/YAKLAŞIM ile/ve/değil/yerine/> POSTMODERN DÜŞÜNÜŞ/ANLAYIŞ/YAKLAŞIM


- MUÂMELE[Ar.] değil/yerine/= İŞLEM; DAVRANIŞ


- MÜEYYİDE[Ar.] değil/yerine/= YAPTIRIM


- MÜVECCİBE değil/yerine/= TALKIM


- NÂKIS/A[< NAKS] ile NAKIŞ ile NÂKIZ[< NAKZ]


- NAKIŞ ile CİVANKAŞI


- NAKIŞ ile SAVAT[Ar.]


- NAKIŞ ile SÜZENİ[Fars.]


- NAZIM BİÇİMLERİNDE:
TERKİB-İ BENT ile/<> TERCİ-İ BENT ile/<> TERBİ ile/<> TAHMİS ile/<> TAŞTIR ile/<> TESDİS ile/<> MUHAMMES ile/<> TARDİYE ile/<> MÜSEDDES ile/<> NAZİRE ile/<> TEHZİL


- NAZIM ile NÂZIM


- NEŞİR[Ar.] değil/yerine/= YAYIM


- NESNE ile/ve TANIM ile/ve KAVRAM


- NİGÂH[Fars.] ile BAKIŞ


- NİYET ile/ve/değil YAKLAŞIM

( [not] INTENTION vs./and/but APPROACH )


- OD ile KIVILCIM

( ... ile ŞERARE[çoğ. ŞERER] )

( ÂTEŞ ile ÂYİJ, ÂYÎJEK )

( FLAME vs. SPARK )

( TEJAS ile ... )


- ODAKLANMA ile/ve/<> "YATIRIM"


- ÖĞRENME'DE:
KLASİK ile/ve EDİMSEL ile/ve PEKİŞTİRME ile/ve BİLİŞSEL ile/ve BİLGİSAYAR YARDIMIYLA


- ÖĞRETMENİ OLALIM! ve/||/+/<>/>/< ÖĞRENCİSİ OLALIM!


- OLABİLDİĞİNCE ...:
KÜÇÜLTELİM!/AZALTALIM! ve/||/<> ARTIRALIM!


- OLAY/OLGU/DURUM ile/ve/||/<>/>< YADSIMA


- OLAY ve/<> TASARIM


- OLUMSUZ(NEGATİF) BAKIŞ ile AŞAĞILAYICI BAKIŞ

( NEGATIVE LOOKING vs. LOOK IN DESPISE )


- OLUŞ ve/||/<> AKIŞ


- OLUŞ ile/ve YAŞAYIŞ


- OLUŞ ile YAŞAYIŞ


- ÖNERME ile/ve VARSAYIM


- ORGANİK TARIM ile/ve/<> İYİ TARIM


- ORTAKLIK ile/ve/<> AYRIM


- ÖRTÜK TASIM = KIYAS-I MATVİ = ENTHYMEME[İng.] = ENTHYMÈME[Fr.] = ENTHYMEM[Alm.] = ENTHYMEMA[Yun.]


- OYUN VE OYUNCAKTA:
TON[RENK] ile/ve/||/<> TINI ile/ve/||/<> TANIŞ


- ÖZDEŞLİK ile/ve/||/<> AYRIM


- ÖZENDİRME ile/ve/değil/yerine (SADECE) ANLATIM

( [not] TO ENCOURAGE vs./and/but (ONLY) EXPLAINING
(ONLY) EXPLAINING instead of TO ENCOURAGE )


- ÖZGÜN TANIM ile BİRİNİN/...'NIN TANIMI

( ORIGINAL/AUTHENTIC DEFINITION vs. SOMEONE'S DEFINITION )


- ÖZGÜRLÜK ile/ve ÖZGÜRLÜKTEN KAÇIŞ

( FREEDOM vs./and ESCAPE FROM FREEDOM )


- PARA VAKFI(NUKUD) ile VEFÂEN SATIŞ


- PARÇALANMIŞLIK ile/değil AYRIM


- PATENT ile YARARLI/FAYDALI MODEL ile TASARIM


- PATRONAJ[Fr. < PATRONAGE] ile/ve/değil/yerine/<> YARDIM | YÖNETİM, GÖZETİM


- PAYLAŞIM ile/ve DAĞITIM

( SHARING vs./and DISTRIBUTION )


- PAYLAŞIM ile/ve DAYANIŞMA

( SHARING vs./and SOLIDARITY )


- PAYLAŞIM ile/ve/||/<> İŞLEM ile/ve/||/<> ARŞİV


- PAYLAŞIM ile/ve/<> SAYGINLIK


- PAYLAŞIM ile/ve YAKLAŞIM

( SHARING vs./and APPROACHING )


- PAZARLAMA ile/ve/yerine SATIŞ


- PAZVAL ile/değil/yerine KAYIŞ


- PERFORMANS değil/yerine/= BAŞARIM


- PİLİ[Fr.] değil/yerine/= KIVRIM/KIVRINTI


- PLASMAN değil/yerine/= YATIRIM


- PLONJON[Fr.] değil/yerine/= DALIŞ


- POSTER değil/yerine/= ASKILI SUNUM, ASKILI TANITIM


- PROBLEM" değil AYRIM


- PRODÜKSİYON değil/yerine/= YAPIM


- PROGRAM ile/ve TASARIM

( PROGRAMME vs./and DESIGN )


- PROMOSYON değil/yerine/= TANITIM


- PSİKODRAMADA:
ISINMA ve/||/<>/> OYUN ve/||/<>/> PAYLAŞIM


- PSİKOLOJİ[6D] ile/ve/||/<>/> AKTARIM


- RAFİNAJ[Fr.] değil/yerine/= ARITIM


- RAHİMDEN AYRILIŞ ile/ve/+/||/<>/> MEMEDEN AYRILIŞ


- RANDIMAN[Fr.] değil/yerine/= VERİM


- RASTGELELİK >< TANIM/LAMA


- REFLEKS ile ATILIM


- REHABİLİTASYON değil/yerine/= SAĞALTIM


- REVİZYON değil/yerine/= ONARIM


- ROMANTİZM:
AKIM değil ÖNCÜL


- SABIR/SARISABIR[Süryanice ŞABRÂ] ile SARISALKIM

( ALOES cum LABURNUM )


- SABIR ile/ve ANLAYIŞ

( PATIENCE vs./and UNDERSTANDING )


- SADÂKAT ile/değil/yerine SAF BAKIŞ


- SAĞALTIM/TERAPİ ÜCRETİNDE İNDİRİM:
DİNAMİK/ANALİTİK ile/değil BİLİŞSEL/DAVRANIŞSAL


- SAHTE ile/ve/<> "YARIM"


- ŞAİR ile/ve/||/<> NÂZIM


- SALINIM ile/ve DEVİNİM

( OSCILLATION vs./and MOVEMENT )


- SALINIM ile/ve/||/<>/> HASTALIK/PATOLOJİ


- SALKIM ile CINGIL/CİNGİL/ŞINGIL


- SALKIM ile/ve ÇİTMİK


- SALKIM ile SALKIM

( ... | ... | WISTERIA SINENSIS cum ... )


- SALLANMA ile/ve/değil/yerine SALINIM


- SANAT:
"PROPAGANDA" değil/yerine ÖĞRETIM


- SANAT ile/ve/değil DİNSEL DIŞLAŞIM


- SANAT ile/ve/<> TASARIM


- ŞANS ile/ve ADIM

( CHANCE vs./and STEP )


- SARKAÇ ile SARKIK ile SARKIL ile SARKINTI ile SARKIŞ ile SARKIT


- SARMAŞIK ile MORSALKIM

( ... cum WISTARIA SINENSIS )


- SARSIM ile SARSINTI


- SATIŞ/SATIM ile SATIN (ALMAK)


- SATRANÇTA:
AÇILIŞ ve/||/<> YAPILMAMASI GEREKENLER


- SAVAŞ değil/yerine/>< BARIŞ


- SAVAŞ ile/ve/değil/yerine/< SALDIRI/Ş


- SAVLET/HAMLE[Ar.] değil/yerine/= ATILIM


- SAYIM/TÂDÂT[Ar.] ile SAYIMLAMA/SAYIMBİLİM/İSTATİSTİK ile SAYIŞ ile SAYIŞMA


- SAYIM ile/ve ÖLÇÜM

( COUNT vs./and MEASUREMENT )


- SEÇİM ile/ve KATILIM

( TO CHOOSE vs./and PARTICIPATION )


- SELÂMET ve DONANIM


- SERAMİKTE:
ONARIM ile/ve/||/<> KINTSUGI


- SERBEST ÇAĞRIŞIM ile/ve/değil SALLAMAK


- SEVGİ ile/ve/<> ANLAYIŞ

( LOVE vs./and/<> PARADIGM )


- SEVGİ ile ARAYIŞ

( LOVE vs. SEARCHING/SEEKING )


- SƏKİ[Azr.] = KALDIRIM[Tr.]


- SIĞINMA ya da BUNALIM


- SIKINTI ile/ve ARAYIŞ

( DISTRESS vs./and SEARCHING | SEEKING )


- SİMGESEL (ANLATIM) ile/ve/<> ÇOKLU (ANLATIM)

( SYMBOLIC (EXPOSITION) vs./and MULTIPLE (EXPOSITION) )


- SİMGESEL (ANLATIM) ile/ve ÇOKLU (ANLATIM)


- SINAMA ile SINAYIŞ


- SİNDİRİM ÖRGENLERİ (VE DÜZENİ) ile/ve/||/<>/> BOŞALTIM ÖRGENLERİ (VE DÜZENİ)


- SÎR-ÂB/SERAP[Fars.] ile ILGIM


- SİSTEMATİK ile TARİHSEL (AÇI/YÖN/DOĞRULTU/BOYUT/AÇILIM)


- SOHBET ve ÇAĞRIŞIM


- SON BAKIŞ


- SONTEŞRİN/TEŞRİN-İ SÂNÎ[Ar.] değil/yerine/= KASIM


- SORİT[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ÇIKARIM


- SORUMLULUK ve/<> BAKIM


- STÜDYO[İt.] değil/yerine/= ÇEKİM YERİ, İŞLİK, YAPIMEVİ, ÜRETİMEVİ, İŞLİK


- SUBJECT/TOPIC vs. AIM


- ŞUFA[Ar.] değil/yerine/= ÖN ALIM


- SULAMA ile SUVARIM


- SULH[Ar.] değil/yerine/= BARIŞ


- SÜREÇ ile/ve AKIŞ

( PROCESS vs./and FLOW )


- SÜREÇ ile/ve/değil TANIM

( [not] PROCESS vs./and/but DEFINITION )


- SÜREKLİLİK ile/ve/<> AKTARIM


- SÜRŞARJ[Fr., İng. SURCHARGE] değil/yerine/= YENİBASIM


- TA'DÂD[Ar. < ADED] değil/yerine/= SAYMA; SAYI | BİRER BİRER SÖYLEME, SAYIP DÖKME; SAYIM


- TAHASSÜSÂT[< TAHASSÜS < HİSS] değil/yerine/= DUYGULANMA/DUYGULANIM


- TAKIM TAKIM


- TAKIM ile EKİP ile TİM


- TAKIM ile/değil TULUM


- TAKLİT:
(SADECE/BİR) DAVRANIŞ ile/ve/değil/||/<>/< KİMLİĞİNİ BULMA (ÇABASI)


- TAKLİT ile/ve/||/<> AKTARIM ile/ve/||/<> KALIT/MİRAS


- TAKLİT ile/yerine YARATIM

( COPYING vs. CREATION
CREATION instead of COPYING )


- TAKSİ ALDIM değil/yerine/= BİNİTE BİNDİM


- TANI/MA:
"HASTALIK" değil BELİRTİLERİ


- TANIKLIK ile/ve UZLAŞIM

( WITNESS vs./and TO COMPROMISE )


- TANIM ÇEŞİTLERİ'Nİ

( VARIATIONS OF DEFINITION )


- TANIM, TARİF = TA'RÎF = DÉFINITION


- TANIM:
"UZUN" ile/değil/yerine KAPSAMLI


- TANIM'DA:
RESİM ile/ve/<> HAD/D

( DESCRIPTION vs./and/<> DEFINITION )


- TANIM(HADD) ile TANITIM(RESM)

( DEFINITION vs. DESCRIPTION )


- TANIM ile BASKIN ÖZELLİK

( DEFINITION vs. DOMINANT FEATURE )


- TANIM ile/ve/<> BELİT/AKSİYOM

( DEFINITION vs./and/<> AXIOM )


- TANIM ile/ve BELİT/AKSİYOM/MÜSELLEMÂT

( DEFINITION vs./and AXIOM )


- TANIM ile/ve/||/<> BİLGİ


- TANIM ile/ve/değil EŞİK


- TANIM ile/ve/||/<> GÖSTERGE


- TANIM ile/ve/=/<> HADD


- TANIM ile/ve/<> İSPAT/İSBAT

( DEFINITION vs./and/<> TO PROVE )


- TANIM ile/ve KANIT

( DEFINITION vs./and PROOF )


- TANIM ile/ve/<> NEDEN

( DEFINITION vs./and/<> CAUSE/REASON )


- TANIM ile/ve/<> ÖRNEK

( DEFINITION vs./and/<> SAMPLE/EXAMPLE/MODEL/TYPE/PATTERN )


- TANIM ile/ve/||/<>/< TANIMIN TANIMI


- TANIM = TARİF = DEFINITION[İng., Alm.] = DÉFINITION[Fr.] = DEFINITIO[Lat.] = HOROS, HORISMOS[Yun.] = DEFINICIÓN[İsp.]


- TANIM ile TESPİT


- TANIM ile/ve/<> TUTARLILIK

( DEFINITION vs./and/<> CONSISTENCE )


- TANIM ile/ve/=/||/<>/< ÜÇLEME


- TANITIM ile/ve/değil/<> MERAKLANDIRMA


- TANITIM ile REKLÂM

( INTRODUCTION vs. ADVERTISEMENT )


- TÂRİF[Ar.] değil/yerine/= TANIM


- TARİH ANLATIRKEN:
...DI'LI ANLATIM ile/yerine/değil ...MIŞ'LI ANLATIM


- TARİKAT ile/ve/değil AKIM


- TARIM


- TARIM ile/ve EMEK


- TARTI ile TARTIM


- TASARI ile/ve/||/<>/> TASARIM


- TASARIM/TASAR ÇİZİM = TASAVVUR = REPRESENTATION[İng.] = REPRÉSENTATION[Fr.] = VORSTELLUNG[Alm.] = REPRAESENTATIO[Lat.] = REPRESENTAR[İsp.]


- TASARIM ve/<> KABUL


- TASARRUF[< SARF] değil/yerine/= ARTIRIM | KULLANIM


- TASIM = KIYAS/TASMİM[Ar.] = SYLLOGISM[İng.] = SYLLOGISME[Fr.] = SYLLOGISMUS[Alm.] = SYLLOGISMOS[Yun.] = SILOGISMO[İsp.]


- TAŞMA ile TAŞIM ile TAŞKIN


- TAVIR ile YAKLAŞIM


- TEÇHİZ[Ar.] değil/yerine/= DONATMA, DONATIM


- TEDAİ[Ar. < DA'VET] değil/yerine/= ÇAĞRIŞIM


- TEDAVİ/TREATMENT[İng.] ile SAĞALTIM/SAĞALTMAK ONULTUM/ONULTMAK


- TEDÂVÜL[Ar.]/SİRKÜLASYON[Fr.] değil/yerine/= DOLAŞIM/DOLANIM


- TEKEBBÜR[A. < KİBR] değil/yerine/= BÜYÜKLENME, KİBİRLENME, ÇALIM, KURUM


- TEKİL/LİK ile TANIMSIZ/LIK


- TEKNOLOJİ[İng., Fr. < TECHNOLOGY < Yun. TEKHNE]/İLM-İ HİYEL[Ar.] değil/yerine/= UYGULAYIMBİLİM


- TEKRAR ile/ve/değil/yerine AKTARIM

( [not] REPETITION vs./and/but SHARING/TRANSMISSION
SHARING/TRANSMISSION instead of REPETITION )


- TEMEL BÜYÜKLÜKLER:
KÜTLE ile/ve/||/<> IŞIK ile/ve/||/<> SICAKLIK ile/ve/||/<> AKIM ile/ve/||/<>
MOL ile/ve/||/<> UZUNLUK ile/ve/||/<> ZAMAN


- TENÂZUR[Ar. < NAZAR]/SİMETRİ[Fr./İng.] değil/yerine/= BAKIŞIM


- TERKİP ile/ve NAZIM


- TEŞEKKÜR[Ar.]/MERSİ[Fr.] değil/yerine/= SAĞ OL! / ALKIŞ


- TESPİT ile ÇIKARIM

( TO DETERMINE vs. INFERENCE )


- TİM[İng. < TEAM] değil/yerine/= BİRLİK, TAKIM


- TIPKIBASIM ile TIPKIÇEKİM


- TİPOGRAFYA/TİPOGRAFi[Fr.] değil/yerine/= BASKI YÖNTEMİ | BASIM


- TO SAVE vs. TO CLAIM


- TOPLUM ve/=/||/<>/>/< UZLAŞIM


- TOPLUMSAL KALKINMA ile/ve/<> BİREYSEL DONANIM


- TÖVBE ile/ve/<> BAĞIŞ


- TROTUVAR değil/yerine/= KALDIRIM


- TÜKETİM ile/değil/yerine KULLANIM


- TÜKETİM ile/ve/değil/yerine/||/<> PAYLAŞIM


- TÜMEVARIM ve/||/<> EKSİK BELİRLENİM


- TÜMEVARIM ile/değil/ne yazık ki GENELLEME


- TÜMEVARIM ile/ve/değil GİZLİ TÜMDENGELİM


- TÜMEVARIM = İSTİKRÂ = INDUCTION[İng., Fr.] = INDUKTION[Alm.] = INDUCTIO[Lat.] = EPAGOGE[Yun.]


- ULAŞ/IM ile/ve/değil/<>/ne yazık ki BULAŞ/IM


- ULAŞIM ve/= BİSİKLET


- UNUTTUM yerine ANIMSAYAMADIM(/HATIRLAYAMADIM)


- ÜRETMEK/ÜRETİM ile/ve YARATMAK/YARATIM

( TO PRODUCE vs./and TO CREATE )


- USTALIK ile/ve ANLAYIŞ

( PROFICIENCY vs./and PARADIGM )


- USUL değil/yerine/= TARTIM


- UYAK(KAFİYE) ÇEŞİTLERİNDE:
YARIM ile/ve/<> TAM ile/ve/<> ZENGİN ile/ve/<> TUNÇ ile/ve/<> CİNASLI


- UZAK TUT/ALIM! ve/||/<> UZAK DUR/ALIM!


- UZAM ile/ve/||/<> YAYILIM


- UZLAŞIM = İTİBAR = CONVENTION[İng., Fr.] = KONVENTION[Alm.] = CONVENTIO[Lat.] = CONVENCIÓN[İsp.]


- UZLAŞIM ve UNUTMA


- VARSAYIM ile ÇIKARIM


- VARSAYIM ile/ve DÜŞ/HAYAL


- VARSAYIM = FARAZİYE = HYPOTHESIS[İng.] = HYPOTHÉSE[Fr.] = HYPOTHESE[Alm.] = SUPPOSITIO[Lat.] = HYPOTHESIS[Yun.]


- VARSAYIM ile İNAK/DOGMA


- VARSAYIM ile/ve/değil OLASILIK


- YALNIŞ değil YANL


- YANLIŞ ve/< YALNIZ


- YAĞMUR ile/ve/değil/||/<>/< YAĞIŞ


- YAKARIŞ ile/ve/<> HAYKIRIŞ


- YAKARIŞ ve/||/<>/> TÖVBE


- YAKLAŞIM ile/ve/değil/<> İRDELEME


- YALAN-YANLIŞ


- YALAN ile AD/TANIM DEĞİŞTİRMEK

( LIE vs. TO RENAME )


- YALAN ile/ve/değil/||/<> YANLIŞ

( MEYN ile/ve GALAT
BECEL: Yalan, iftirâ. | Şaşma.
BEHÎTE: İftirâ, yalan söz. )

( LIE vs./and WRONG )

( MAVAL[: Uydurma söz.] ile/ve ... )


- YALIM/YALIN ile YALIM


- YALIN DÜŞÜNCE ve/||/<>/> SEZGİ ve/||/<>/> TASARIM ve/||/<>/> KAVRAM


- YALITIM ile/ve DUYARSIZLIK

( INSULATION vs./and INSENSITIVITY )


- YALITIM ile/ve SOYUTLAMA

( ISOLATION vs./and ABSTRACTION )


- YALNIŞ değil YANLIŞ


- YANDIM yerine SU ARATILDIM


- YANILMALI TASIM = KIYAS-I FASİT = PARALOGISM[İng.] = PARALOGISME[Fr.] = FEHLSCHLUSS, PARALOGISMUS[Alm.] = PARALOGISMOS[Yun.]


- YANLIŞ ANLATIM ile/değil KARŞILIK BULMAMA


- YANLIŞ ANLATIM ile/değil YETERSİZ ANLATIM


- YANLIŞ ile/ve/değil "ÇARPIK"


- YANLIŞ ile "TERS"

( MISTAKE vs. "REVERSE" )


- YANLIŞ ile "YAMUK"

( WRONG/MISTAKE vs. "CROOK" )


- YANLIŞ ile/ve/değil ANLAMSIZ

( [not] FALSE/WRONG vs./and/but SENSELESS | ABSURD )


- YANLIŞ ile/değil/yerine BEYHÛDE

( [not] WRONG vs./but VAIN/FUTILE
VAIN/FUTILE instead of WRONG )


- YANLIŞ ve DOĞRU


- YANLIŞ ile/ve/değil/yerine EKSİK

( [not] WRONG/FALSE vs./and/but INCOMPLETE/LESS/LACK/DEFICIENCY/DEFECT
INCOMPLETE/LESS/LACK/DEFICIENCY/DEFECT instead of WRONG/FALSE )


- YANLIŞ ile/ve HATA PAYI

( Everything might be wrong in this guide. )


- YANLIŞ = HATALI = WRONG[İng.] = FAUX[Fr.] = FALSCH[Alm.] = FALSUS[Lat.] = INJURIA[İsp.]


- YANLIŞ ile/değil/ne yazık ki KARAR


- YANLIŞ ile KÖTÜ ile ÇİRKİN ile GÜNAH/YAZUK

( WRONG/MISTAKE vs. BAD vs. UNPLEASANT vs. SIN )

( ... ile KAKON ile AISKHOS ile ... )


- YANLIŞ ile KUSUR


- YANLIŞ ile/ve/değil/||/<> TERS TEPEN


- YANLIŞ ile YANILGI

( MISTAKE vs. DEFICIT
It is your own imagination that misleads you. )


- YANLIŞ ile/ve/<>/< YANLI İŞ


- YAPAMAM ile YAPMAMALIYIM


- YAPICI YAKLAŞIM ile/ve/<> İNCELTİCİ YAKLAŞIM


- YAPIŞ YAPIŞ


- YAPTIRIM ile/ve/değil DAYANAKÇA

( [not] SANCTION vs./and/but THE BASE ON )


- YAPTIRIM ile/ve/değil/yerine/<> DEĞER


- YAPTIRIM ile/ve/||/<> TEDBİR


- YAPTIRIM ile/değil/yerine TEŞVİK


- YARALANMA/TRAVMA SAĞALTIMI/TERAPİSİ BASAMAKLARI/NDA:
İŞLEYİŞ ile/ve/||/<> KAPSAMA ile/ve/||/<> GÜÇLENDİRME ile/ve/||/<> BİLİŞSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞİŞİM ile/ve/||/<> İÇGÖRÜSEL VE DİNAMİK DEĞİŞİM


- YARARCI/PRAGMATİK (YAKLAŞIM) ile/ve/değil/yerine ALGI DÜZENSEL/PARADİGMATİK (YAKLAŞIM)

( [not] USEFUL/PRAGMATICAL (APPROACH) vs./and/but PARADIGMAL (APPROACH)
PARADIGMAL (APPROACH) instead of USEFUL/PRAGMATICAL (APPROACH) )


- YARARLANMA ile KAZANIM

( İNTİFÂ'[< NEF'] ile ... )

( BENEFIT vs. TO ACQUIRE )


- YARATIM


- YARATIM ile/ve DÖNÜŞÜM

( CREATION vs./and TRANSFORMATION )


- YARATIŞ ile YENİ YARATIŞ


- YARATMA ile YARATIM ile YARATIŞ


- YARDIM ile/ve/||/<> DESTEK


- YARDIM ile/ve/<> İÇ YARDIM


- YARDIM ile/ve/değil/yerine İŞ

( [not] HELP vs./and/but BUSINESS
BUSINESS instead of HELP )


- YARDIM ile/ve/<> YATAKLIK


- YARGI:
TRANSANDANTAL ile/ve/||/<> GEREKİRCİLİK ve YANSIMALI ile/ve/||/<> ALGI ve DENEYİM

( URTEIL )


- YARGI ile/ve/<> ÇIKARIM


- YARIM ile ...


- YARIM ile/ve/<> BUÇUK


- YARIM ile YARILANMA SÜRESİ

( NİM ile ... )


- YARIŞ ile REKABET

( CONTEST/RACE vs. COMPETITION )


- YARIŞMAYI:
"KAYBETTİM" değil/yerine KAZANAMADIM


- YASA ile/ve YAPTIRIM

( LAW vs./and SANCTION )


- YAŞAM'DA:
ANLATIM ile/ve ANLAM

( EXPOSITION/EXPRESSION vs./and MEANING (:IN LIFE) )


- YAŞAM ile/ve PAYLAŞIM

( LIFE vs./and SHARING )


- YAŞAMDA:
GÖZESEL(HÜCRESEL) ORGANİZASYON ve/||/<> ÜREME ve/||/<> METABOLİZMA ve/||/<> HOMEOSTAZ ve/||/<> KALITIM ve/||/<> UYARANLARA TEPKİ ve/||/<> BÜYÜME VE GELİŞME ve/||/<> EVRİLEREK UYUMLANMA


- YAŞANTI ile/ve ANLATIM

( LIVING vs./and EXPOSITION/EXPRESSION )


- YAVAŞ YAVAŞ ile ADIM ADIM

( SLOWLY vs. STEP BY STEP
The first steps may bring the roof down on your head, but soon the commotion will clear and there will be peace and joy.
You are never left without knowing what your next step should be.
Each step will generate enough energy for the next. )


- YAZI BİÇİMİ'NDE/FONT'TA:
TIMES NEW ROMAN yerine ARIAL/VERDANA


- YAZILIM:
SİSTEM ile/ve/||/<>/> UYGULAMA


- YENİ DOĞA FELSEFESİ ile FENOMENOLOJİK YAKLAŞIM


- YETİ ile KAZANIM

( FACULTY vs. TO ACQUIRE )


- YIKICI YAKLAŞIM ile/ve/değil/<> KATILAŞTIRICI YAKLAŞIM


- YIKIM ile/ve/||/<> ÇÜRÜME


- YIKIM ile/ve/değil YIKILIM


- YOĞUNLUK ile/ve PAYLAŞIM

( DENSITY vs./and SHARING )


- YOK/LUK ile/ve TANIMSIZ/LIK


- YÖNETİM ve/||/<> TAKIM


- YÖNTEM ile/ve/<>/değil/yerine YAKLAŞIM

( [not] METHOD vs./and/<>/but APPROACH
APPROACH instead of METHOD )


- YORUM:
[ne yazık ki]
YANLIŞ ile ÇILGINCA ile ZORLAMA


- YORUM(LAMA)DA:
VARLIK BAKIMINDAN ile/ve ANLAM BAKIMINDAN

( TO INTERPRET: IN EXISTENCE vs./and IN MEANING )


- YORUM ile "BAKIŞ"

( INTERPRETATION/COMMENT vs. "LOOKING" )


- YORUM ile "BİR BAKIMA"

( INTERPRETATION/COMMENT vs. "IN ONE RESPECT" )


- YORUM ile YAKLAŞIM

( INTERPRETATION/COMMENT vs. APPROACH )


- YORUMBİLİM/HERMENEUTİK ve ÇOKLU YAKLAŞIM


- YÜKSEK KALDIRIM ile ...


- ZEKÂ ile/ve/<> "YATIRIM"


- ZİHNİYET ile YAKLAŞIM


- ZİNCİRLEME TASIM = KIYAS-I MÜSELSEL = SORITES[İng., Yun.] = SORITE[Fr.] = KETTENSCHLUSS[Alm.]


- ZİRÂAT değil/yerine/= TARIM


- ZORUNLU DOĞRU ile/ve ZORUNLU YANLIŞ


- ... "EVRENİ" ile/ve/<> ... EVRİMİ


- ... BİÇİMİNDE:
OLSA/OLMASI GEREK ile OLMALI!


- "... BİÇİMİNDE DÜŞÜNMEK" ile "... BİÇİMİNDE BAKMAK"


- "Ne var ki?" diyerek, "saf görünümlü" kurnaz olmadan KONUŞ!!!


- "ANLAYACAĞINIZ BİÇİMDE" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ANLATABİLECEĞİM BİÇİMDE


- "AYAKTA DURMAK/DURABİLMEK" ile/ve/<>/< KİŞİSEL YÖNETİM VE GELİŞİM


- "BEN OLMA" GEREKSİNİMİ ile/ve/||/<>/> "AİT OLMA" GEREKSİNİMİ


- "BİLİMADAMI" ile/ve/değil BİLEN KİŞİ


- "BİLİME İNANMAK" değil BİLİMİ/BİLİMSELLİĞİ ÖNCELİKLİ KILMAK/TUTMAK


- "BİLMİYORUM!" diye ZİKR ET!


- "BOZULMA" ile/ve/değil/> GELİŞİM ile/ve/değil/> DEĞİŞİM


- "CİMNASTİK/JİMLASTİK" değil JİMNASTİK[Fr.] değil ESNETİM


- "ÇOK PARAYA GEREKSİNİMİM/İZ VAR" ile/değil PARAYA, ÇOK GEREKSİNİMİM/İZ VAR


- "DENEYİM" ile/değil KUŞKUCULUK


- "DEVRİMCİ/LİK" ile/ve/<>/></> KORUMACI/LIK


- "DIŞ DÜNYA" ile/ve/değil/yerine TOPLUM


- "DOĞUM" ile/ve GELİŞİM


- "EYİTİM" değil EĞİTİM


- "GENİŞ" ile "YUVARLAK"


- "GENİŞ" ile/ve/||/<>/< KUŞATICI


- "GEREKSİNİMİMİZ OLMAYAN ŞEYLERİ ALMAK" ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> GEREKSİNİM DUYDUĞUMUZ ŞEYLERİ SATMAK


- "GERİDÖNÜŞÜMSÜZ" değil GERİ DÖNÜŞSÜZ


- "HAM" ile/ve/değil/||/<> BİÇİMSİZ


- "HEM ..., HEM DE ..." ile "DURUMA GÖRE ..."


- "HUME ÇATALI"NDA:
OLGULAR, OLGU DURUMLARI ile/ve/||/<> DÜŞÜNCELERİN BAĞINTILARI

( MATTERS OF FACT vs./and/||/<> RELATION OF IDEAS )


- "İSTEDİĞİN GİBİ YAŞAMAK" değil/yerine/>< İSTENİLEN/BEKLENİLEN BİÇİMDE YAŞAMAK


- "KEYİF" değil/yerine/>< GEREKSİNİM


- "KILLIK" ile/değil (BİLİNÇLİ) TAVIR/TUTUM


- "KIRILMA" ve/> DEĞİŞİM ve/> GÜÇLENME ve/> UMURSAMAMA


- "KİŞİ, KÖTÜ" değil İŞİ(PARA DURUMU), KÖTÜ


- "KULLANICI DEĞİŞTİR" ile "OTURUMU KAPAT"


- "MUTLAK" ile/ve/değil/yerine DÜŞÜNME BİÇİMİ


- "NE İSTEDİĞİMİ/Zİ BİLMEK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< NEYE GEREKSİNİMİM/İZ OLDUĞUNU BİLMEK


- "ÖDÜN VERMEK" ile/değil/yerine ÖNCELİK YÖNETİMİ


- "OLUMLU TEPKİ" değil OLUMLU GERİBİLDİRİM


- "ÖNCESİ-SONRASI"LI ile/değil/yerine KARŞILIKLILIK/EYTİŞİM(DİYALEKTİK)


- "ÖZELLİK" ile/ve/değil DURUM


- "ÖZÜR DİLERİM" değil/yerine "ÖZÜR/ÖZRÜMÜ BEYAN EDİYORUM/EDERİM"


- "PROTEST" (TUTUM/TAVIR) değil/yerine TEPKİCİ/TEPKİSEL (TUTUM/TAVIR)


- "SANKİ YEDİM" CAMİSİ


- "SAYIN APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ" değil SAYIN APARTMAN YÖNETİCİSİ/YÖNETİMİ


- "SELFI(E)" değil/yerine GÖRÇEK/ÖZÇEKİM/KENDİCE


- "SENİ SEVİYORUM!" ile/ve/değil "SENİ (DAHA ÇOK) SEVMEK İSTİYORUM!"

( "I LOVE YOU" vs./and "I WOULD LIKE TO LOVE YOU" )


- "SENİ SEVİYORUM" (DEMEK/DİYEMEMEK) ile/ve/değil/yerine SEVDİĞİNİ GÖSTERMEK/YANSITMAK/YAŞATMAK


- "SENİ SEVİYORUM" (DEMEK/DİYEMEMEK) ile/ve/değil/yerine SEVDİĞİNİ GÖSTERMEK/YANSITMAK/YAŞATMAK


- "SİGARA İÇİLMEYEN BÖLÜM" yerine SİGARA İÇİLEN BÖLÜM

( NONSMOKING AREA instead of SMOKING AREA )


- "ŞİKÂYET ETMEK" ile/değil/yerine/>< DURUMU(NU)/ZİHNİ(Nİ) DEĞİŞTİRMEK


- "SON NOKTA" ile DOYUM


- "SONUÇTA ..." ile/ve/değil/yerine/<> GEREKSİNİM


- "SÖZÜNDEN ÇIKIL(A)MAYANLAR":
SU ile/ve/<> "EKMEK" ile/ve/<> ÖLÜM


- "TANIDIK MASA" ile/ve/||/<> "BİLİMSEL MASA"


- "TANRI OLMAK" ile/ve TANRININ BAKIŞ AÇISINDA KONUMLANMAK


- "ÜSTÜNLÜK":
BAŞKALARINDAN değil/yerine/>< ÖNCEKİ DURUMUNDAN


- "YORUM"(KEYFİYET / LÂF | KÜFÜR | HERZE) ile/değil/yerine/>< DÜŞÜNCE


- "ZORLUK" ile/değil GELİŞİM/GELİŞME


- (")AYAKTA DURACAK DURUMUNUN OLMAMASI(") ile/ve/||/<>/< YAŞAMDA DURACAK NEDENLERİNİN OLMASI


- (")GERÇEKLİK(") ile/ve/değil/||/<>/< GEREKSİNİM


- (")ORTA YOL(") ile/ve/değil/||/<> ARA ÇÖZÜM


- (")TRAVMA(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DENEYİM


- (B)İLİM İÇİN GEREKENLER:
GURBET ve/||/<> SABIR ve/||/<> KILAVUZ/ÜSTAD ve/||/<> FAKR-U ZARÛRET


- (B)İLİM:
KÜÇÜK ZİHİNLERİ ile ORTA ZİHİNLERİ ile İLERİ ZİHİNLERİ


- (B)İLİM'DE 3 KARIŞ:
1. KARIŞ ve/||/<>/>/< 2. KARIŞ ve/||/<>/>/< 3. KARIŞ


- (B)İLİM/LER ile/ve/+/||/<>/> BİLGELİK/İRFAN/HİKMET

( EPISTEME ile GNOSIS )


- (B)İLİM ve/<> KÜLTÜR COŞKUSU

( WISSENSCHAFT und/<> BILDUNG )


- (B)İLİM ve/||/<> ZİKİR ve/||/<> AŞK


- (Bazen/bazı durumlarda) Adam sansınlar diye DİNLE!!!


- (Bazen/bazı durumlarda) Adam sansınlar diye SUS!!!


- (Bazen/bazı durumlarda) Konuşulacak yerde SUS!!!


- (BAZI/ÇOK) ÖZEL DURUMLAR [HEM PAYLAŞILABİLİR, HEM DE PAYLAŞILMAZ; NE PAYLAŞILIR, NE DE PAYLAŞILMAZ]


- (BAZI/ÇOK) ÖZEL DURUMLAR [PAYLAŞILAMIYOR/PAYLAŞILMIYOR]


- (Bazı durumları) Tecrübe ederek anlamak yerine SUS!!!


- (BİR AÇIKLAMADAN/DURUMDAN SONRA KULLANILAN) "HAYIR ..." yerine İYİ DE/OLABİLİR DE ...


- (DİYELEKTİK değil/değil/yerine/= DİYALEKTİK) değil/değil/yerine/= EYTİŞİM(SEL)


- (KİŞİSEL) YORUM ile/ve/değil/yerine/<> NESNELLİK


- (TEK/BAZI) BİLİMBİREYLERİ


- (ULUSAL/ULUSLARARASI) ÖRGÜT ile (ULUSAL/ULUSLARARASI) KURUM


- ["DURUMU"] KABUL ETME(ME)K ile KABULLENME(ME)K


- [DURUM > DUYGU > DÜŞÜNCE > DAVRANIŞ >= ... ]
ile
[DURUM > DÜŞÜNCE > DAVRANIŞ > DUYGU >= ... ]
ile
[DUYGU > DURUM > DAVRANIŞ >= ... ]
ile
[DÜŞÜNCE > DAVRANIŞ > DURUM > DUYGU >= ... ]


- [gökbilim] FAKÜL[Fr.] değil/yerine/= BENEK


- [ne yazık ki]
SEVGİSİZ/LİK ile/ve/||/<> İLETİŞİMSİZ/LİK ile/ve/||/<> İLGİSİZ/LİK


- [ne yazık ki]
!"KÜÇÜMSEMEK" ile/ve/||/<>/> KÜÇÜMSEDİĞİNE GEREKSİNİM DUYMAK/MUHTAÇ KALMAK


- [ne yazık ki]
"YÖNLENDİRME" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< YORUM/LAMA


- [ne yazık ki]
(B)İLİMLE (B)İLGİLENENLERE:
"OKUMUYOR" ile/ve/||/<> "ÇALIŞMIYOR" ile/ve/||/<> "AÇGÖZLÜ" ile/ve/||/<> "İDEALSİZ"


- [ne yazık ki]
| KİŞİSEL(KENDİNİ İSPAT) "...DIR!"I
ile
TAHMİN "...DIR!"I |
ile/değil/yerine/><
BİLİMSEL "...DIR!"


- [ne yazık ki]
AKILLILARIN DURUMU ile/ve/||/<> APTALLARIN TUTUMU


- [ne yazık ki]
AŞIRI DOYUM ve/||/<>/> KÜSTAHLIK


- [ne yazık ki]
BOŞ SÖZ ile/ve/||/<>/> YANLIŞ DAVRANIŞ-TUTUM


- [ne yazık ki]
DEVİNİMSİZLİK ile/ve/değil DEĞİŞMEZLİK

( [not] LACK OF MOTION vs./and/but CONSTANTNESS )


- [ne yazık ki]
İLETİŞİMSİZLİK:
"ANLAMSIZ KIRGINLIKLAR" ve/||/<> "BEKLENTİ" ve/||/<> "ZAMAN KAYBI"


- [ne yazık ki]
ORANTISIZ YORUM ile AŞIRI YORUM


- [ne yazık ki]
ORTAK ALANDA:
"KİŞİSEL DAVRANIŞ" ve/||/<>/< "KEYFÎ TUTUM"


- [ne yazık ki]
ÖZENSİZ ÜRETİM ve/||/<>/> SINIRSIZ TÜKETİM


- [ne yazık ki]
TÖREYE DOĞAN ve/||/<> İSVİÇRE TÜZESİYLE EVLENEN ve/||/<> ALMAN YÖNETİM ZİHNİYETİYLE YÖNET(İL)EN ve/||/<> İTALYAN TÜZESİYLE CEZALANDIR(IL)AN ve/||/<> İSLÂMÎ KURALLARA GÖRE GÖMÜLEN


- [ne yazık ki]
"ONU KASTETMEDİM" ve/||/<> "NE İLGİSİ VAR?"


- [önce] YORUM ile/ve/sonra/> AŞIRI YORUM

( INTERPRETATION/COMMENT vs. EXCESSIVE INTERPRETATION/COMMENT )


- [yerbilim] İNEÇ = TEKNE


- FELSEFE ile/ve/||/<>/> BİLİM


- 3 ANA RENK ve/<> 3 ANA BİÇİM


- 3B:
BARIŞ(TIR)MAK ve BÖLÜŞ(TÜR)MEK ve BÜYÜ(T)MEK
ve/||/<>/>/<
3Y:
YÖN ve YÖNTEM ve YÖNETİM


- 4 YIL, 4 AY, 4 GÜN:
Çocukların, eğitime (ilk öğrenim ve eğitime) başlatılma eşiği.


- 4 YÖN ile/ve/<> KOZMİK YÖN/2 KONUM


- AÇGÖZLÜLÜK ile/değil/yerine/>< GEREKSİNİM

( [not] GREED vs./but/>< NEED
NEED instead of GREED )


- AÇI ile/ve/değil EĞİM


- ACİL DURUM ile/ve/||/<>/> ACİL TEDAVİ HİZMETLERİ


- AÇILIM ile EVRİM

( EXPANSION vs. EVOLUTION )


- AÇILIM ile GİRİŞİM

( EXPANSION vs. ENTERPRISE )


- AÇLIK ile/ve GEREKSİNİM


- ACZ ile/ve/> GEREKSİNİM/İHTİYAÇ


- ADÂLET ile/ve/<> BİLİM ile/ve/<> AŞK


- ADÂLETSİZLİK DURUMLARINDA, "TARAFSIZ"(SESSİZ/ÂTIL) DURUYORSAK, KÖTÜLERİN/KÖTÜLÜĞÜN TARAFINI TUTMUŞUZDUR ile/ve/||/<> ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI DEĞİLSEK, SORUNUN BİR PARÇASIYIZDIR


- ADIN(İSMİN) DURUMLARI(HALLERİ):
YALIN ile/ve/<> -İ HALLERİ ile/ve/<> -E HALİ ile/ve/<> -DE HALİ ile/ve/<> -DEN HALİ


- ADLANDIRMA ile/ve YORUMLAMA

( GIVING NAME vs./and TO INTERPRET )


- ADSIL ÇEKİM

( NOMINAL INFLECTION )


- AHLÂK ile/ve/<> TUTUM

( MORALS vs./and/<> ATTITUDE )


- AHVÂL[< HÂL]:
OLUŞLAR, BULUNUŞLAR, HALLER, DURUMLAR


- AKADEMİSYEN değil/yerine/= BİLİMCİ


- AKIL YÜRÜTME ile/ve/||/<> NEDENDEN, NEDENE GEÇİŞ


- AKIL ve İLİM/BİLİM ve İBÂDET


- AKİS değil/yerine/= EVİRTİM/YANSIMA


- AKLÎ BELİRLENİM (İLE) ile/değil SEZGİSEL DENEYİM (İLE)


- AKLIN İLKELERİ ve/+/<> 4.[DÖRDÜNCÜ] DURUM[: KESİNLİKLE (HİÇBİR BİÇİMDE/ZAMAN) BİLİNEMEZ/LİK/LER]


- AKLIN:
"EVRİMİ" değil SÜRECİ


- AKTARIM ile/ve/değil/> ÜRETİM


- ALAY EDİLECEK TUTUM/DURUM ile/değil/yerine MUHABBET


- ALAYCI TUTUM/LAR yerine SAYGI GÖSTERMEK


- ALGILAMA SÜRECİNDE:
BELİRGİNLİK ile/ve/> KONUM ile/ve/> ŞİDDET ile/ve/> SÜRE


- ALIŞ-VERİŞ ile/ve/değil/yerine VERİŞ-ALIŞ

( The giver is always ready to give. )


- ALIŞ ile/ve/değil/yerine VERİŞ

( AHZ Ü İ'TÂ, AKSATA )

( DÂD Ü SİTED )

( [not] TAKING vs./and/but GIVING
GIVING instead of TAKING
Those who have, can give. )


- ALTBİÇİM


- ALTBİÇİMLİK

( ALLOMORPHY )


- AMAÇ ve/||/<>/> BİLİM


- AMAÇ ile/ve/değil/<> GEREKSİNİM


- AMAÇ ile/ve/değil/||/<>/> YÖNELİM


- AMATÖR TUTUM ile ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK

( AMATEUR ATTITUDE vs. MODESTY )


- ÂMİR ile/ve MEMUR/BUYRUK/İŞYAR[dil devriminin ilk yıllarında]


- ANDIRIM ile/ve/||/<> BENZEŞİM


- ANLAM BİLİMİ ile DİL BİLİMİ ile YAZIN/EDEBİYAT BİLİMİ ile GÖK BİLİMİ ile HALK BİLİMİ ile İŞ BİLİMİ ile TOPLUM BİLİMİ ile TOPRAK BİLİMİ ile YER BİLİMİ/ARZİYAT


- ANLAM ile/ve YORUM

( MEANING vs./and INTERPRETATION )


- ANLAMA ile/ve YORUMLAMA

( TO UNDERSTAND vs./and TO INTERPRET )


- ANLAMA ile YORUMLAMA


- ANLAMA ile YORUMLAMA


- ANLAMA ile/ve YORUMLAYICI ANLAMA


- ANLAMAK ile/ve/> DEĞİŞİM/DÖNÜŞÜM


- ANLAMAK ile/ve/||/<>/>/< YORUMLAYARAK ANLAMAK


- ANLAMBİLİM = SEMANTICS[İng.] = SÉMANTIQUE[Fr.] = WORTBEDEUTUNGSLEHRE, SEMANTIK[Alm.] = SEMANTICO[İt., İsp.] = İLM el-DELÂLET[Ar.] = NAMÛGÂRŞİNASÎ[Fars.] = SEMANTIEK[Felm.]


- ANLAMSAL ÖLÇÜT ile BİÇİMBİLİMSEL ÖLÇÜT ile SESBİLİMSEL ÖLÇÜT

( SEMANTIC CRITERIA vs. MORPHOLOGICAL CRITERIA vs. PHONOLOGICAL CRITERIA )


- ANLAYAMAMA ile/ve/||/<> YORUMLAYAMAMA


- ANLAYIŞ ile/ve DEĞİŞİM

( PARADIGM vs./and ALTERATION )


- ANLIK/ZİHİN:
SABİT ile/değil/yerine/>< GELİŞİME AÇIK/YAKIN


- ANNELİK ile/ve/||/<> BİRİCİKLİK GEREKSİNİMİ


- ARA İNANIŞLARDA:
TUTUM ile/ve/||/<> KURAL ile/ve/||/<> SAYILTI


- ARAÇLAR/BİLGİLER/TUTUMLAR:
KURUCU ile/ve/||/<> TAŞIYICI ile/ve/||/<> ÖĞRETİCİ


- AŞAĞI EĞİLİM ile/ve YUKARI EĞİLİM


- ASTRONOMİ değil/yerine/= UZAYBİLİM


- ATÂLET[Ar.] değil/yerine/= EYLEMSİZLİK/SÜREDURUM


- ATEŞ ile/ve/||/<> YAZI ile/ve/||/<> FELSEFE-BİLİM ile/ve/||/<> SANAYİ


- ATIF ile YORUM

( ATTRIBUTION vs. INTERPRETATION )


- ATIYORUM/Z değil ATF EDİYORUM/Z


- AVÂRIZ değil/yerine/= YER BİÇİMLERİ


- AYDIN = MÜNEVVER = INTELLECTUAL[İng.] = INTELLECTUEL[Fr.] = INTELLEKTUELL[Alm.] = INTELLETTUALE[İt.] = INTELECTUAL[İsp.] = PAIDEUMENOS[Yun.] = MUFEKKİR[Ar.] = RÛŞENFİKR[Fars.] = INTELLEKTUEEL[Felm.] = ZİYÂLİ[Azarbaycan = Özbek Tr.] = BİLİKTİ[Kazak Tr.] = BİLİMDÜ[Kırgız Tr.] = DIANOOUMENOS[Yun.] = PROSVEŞÇONNIY[Rusça]


- AYDINLANMA ile/ve/<>/> DEVRİM


- AYNI DİLİ KONUŞMAK ve/||/<> AYNI DURUMU/HÂLİ PAYLAŞMAK


- AYRILIK ile/ve/<> SAYRILIK/HASTALIK ile/ve/<> ÖLÜM


- AYRIM <>/> ÇATIŞKI <>/> BİREŞİM


- AYRINTI >< ÖLÜM


- AYRINTILARIN "ZENGİNLİĞİ" ile/ve/||/<>/< YORUM GÜCÜ "ZAYIFLIĞI"


- AZ/YETERSİZ KAZANÇ TUTUMLU OLMAK


- AZÎMET değil/yerine/= GİTME, GİDİŞ


- BAĞLAMAK ile/ve DÜĞÜM

( ... ile/ve UKDE[çoğ. UKAD] )

( ... ile/ve BEST )


- BAĞLANTI (KURMAK) ile/ve YORUM (YAPMAK)

( TO MAKE CONNECTION vs./and TO INTERPRET )


- BAĞLILIK ile/ve GEREKSİNİM

( ATTACHMENT vs./and NEED )


- BAĞNAZLIĞIN KALKMASI:
BİLİMSEL TUTUM (İLE) değil FELSEFİ ANLAYIŞ (İLE)


- BAKIŞ AÇISI ile/ve/||/<>/>/< TUTUM


- BAKIŞ ile/ve YÖNELİŞ


- BAŞKA (BİR ÇÖZÜM) ile/ve/değil YENİ (BİR ÇÖZÜM)


- BAŞKA BİR ...:
"DÜNYA" değil YAŞAM (BİÇİMİ)


- BAŞKALAŞIM ile/ve DEĞİŞİM

( METAMORPHISM vs./and ALTERATION )

( İSTİHÂLE ile/ve ... )


- BAŞKALAŞIM ile GELİŞİM

( METAMORPHISM vs. PROGRESS/DEVELOPMENT )


- BASKILAYICI TUTUM ile/değil/yerine SINIRLAYICI TUTUM


- BAZI DURUMLARDAKİ YENİLGİNİN KESİNLİĞİNDE:
ÖYLE "YENİL(MEK)" Kİ ile/ve/değil/||/<>/> DÜŞMANIN KAZAN(A)MAMASI


- BAZI DURUMLARIN/ENGELLERİN/SIKINTILARIN:
"SEL GİBİ GEÇMESİ" ve/||/<> "YEL GİBİ ESMESİ"


- BAZI DUYGULAR/DURUMLAR:
DİLLENDİR(E)MESEK DE ... ile/ve/değil/||/<>/>/< DİLLENDİRİRSEK


- BAZİK TUZLAR ile BİLEŞİMİNDE HİDRAT BULUNAN TUZLAR

( BASIC SALT vs. HYDRATED SALT )


- BEBEK/ÇOCUK GELİŞİMİNDE İLİŞKİLER:
İKİLİ ile/ve/||/<>/> ÜÇLÜ ile/ve/||/<>/> TOPLUMSAL


- BEKLENMEYEN SINAV AÇMAZI ile KESTİRİM AÇMAZI


- BELİRLENİM ile/ve DIŞTAN BELİRLENİM

( DETERMINATION vs./and EXTERNAL DETERMINATION )


- BELİRLENİM ile/değil İLKE

( [not] DESIGNATION vs./but PRINCIPLE )


- BELİRLENİM ile/ve KABUL

( DETERMINATION vs./and TO ACCEPT )


- BELİRLENİM ile/ve ZORUNLULUK

( DETERMINATION vs./and OBLIGATION )


- BELİRLENİM ile/ve/||/<> ZORUNLULUK


- BELİRLENİMSİZ/LİK ile/ve OLANAKLI/LIK


- BELİRTME DURUMU

( ACCUSATIVE CASE )


- BEN İSTEDİM DİYE değil SEN İSTER İSEN


- BEN OLDUM DELİSİ OLMAK ile/yerine NE OLDUM DELİSİ OLMAK ile/yerine BEN/NE OLDUM DELİSİ OLMAMAK(/BU DURUMA DÜŞMEMEK)


- BENGİ ZAMAN ile/ve ARDIŞIK ZAMAN ile/ve DÖNGÜSEL/ÇEVRİMSEL ZAMAN


- BENZEŞİM ile/değil BAKIŞIKLIK


- BETİM, BETİMLEME = TASVİR, TAVSİF = DESCRIPTION[İng., Fr.] = BESCHREIBUNG[Alm.] = DESCRIPTIO[Lat.] = DESCRIPCIÓN[İsp.]


- BETİM, BETİMLEME = TAVSÎF = DESCRIPTION


- BİÇİM


- BİÇİM DEĞİŞTİRMEK ile/değil KILIK DEĞİŞTİRMEK


- BİÇİM ESTETİĞİ ile/ve/||/<> İÇERİK ESTETİĞİ


- BİÇİM ile/ve DÜZEN

( SHAPE/MORPH vs./and ORDER/REGULARITY )


- BİÇİM ile/ve/<> İÇERİK

( FORM/MORPH vs./and/<> CONTENT )


- BİÇİM ile/ve/||/<> İDOLA/PUT/SANEM

( EIDOS ile/ve/||/<> EIDOLON )


- BİÇİM ile KİP


- BİÇİM ile/ve ÖZ

( SHAPE/MORPH vs./and ESSENCE )


- BİÇİM = SÛRET = FORM[İng.] = FORME[Fr.] = FORM[Alm.] = FORMA[Lat.] = MORPHE, EIDOS[Yun.] = FORMA[İsp.]


- BİÇİMBİLİM


- BİÇİMBİLİMSEL KOŞULLANMA


- BİÇİMBİLİMSEL ÖLÇÜT


- BİÇİMBİRİM ile BİÇİMBİRİMSEL

( MORPHEME vs. MORPHEMIC )


- BİÇİMİNİ KORUMAK ve ÜREMEK


- BİÇİMLENDİRİLMİŞ ile/ve/değil YARATILMIŞ


- BİÇİMLENDİRME (GİRİŞİMİ/ÇABASI) ile/ve/<>/değil/yerine YÖNLENDİRME (GİRİŞİMİ/ÇABASI)


- BİÇİMLENDİRME ile/ve/<> İLİŞKİLENDİRME

( TO GIVE SHAPE vs./and/<> TO GET RELATION )


- BİÇİMLENME ile/ve/<> BELİRLENME


- BİÇİMSEL SESBİLİM ile BİÇİMSEL SESBİRİM

( MORPHOPHONOLOGY, MORPHOPHONEMICS vs. MORPHOPHONEME )


- BİÇİMSİZ SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR ile/ve/||/<> SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR

( INFORMAL FALLACIES vs./and/||/<> FALLACIES )


- BİÇİMSİZ/LİK ile ÇİRKİN/LİK

( UNSHAPELINESS vs. UGLY/UGLINESS )


- BİLDİĞİNİ/BİLMEDİĞİNİ GÖSTERMEK İÇİN KONUŞMAK değil/yerine GERİBİLDİRİM

( [not] TO TALK FOR TO SHOW YOUR INFORMATION but FEEDBACK
FEEDBACK instead of TO TALK FOR TO SHOW YOUR INFORMATION )


- BİLDİRİM ile İŞAR[Ar.]


- Bildirişim için DİNLE!!!


- BİLEŞEN ile BİLEŞİK ile BİLEŞİM

( CONSTITUENT, COMPONENT vs. COMPOUND vs. COMPOSITION )


- BİLEŞEN ile BİLEŞİK ile BİLEŞİM ile BİLEŞKE


- BİLEŞİK ÇİÇEK DURUMU, KAPİTULUM = EZHÂR-I MÜREKKEBE = CALATHIDE, CAPITULE


- BİLEŞİM ile BİREŞİM(/KURGUL)/TEVHİD


- BİLGE/ÂRİF ile BİLİM İNSANI/ÂLİM ile AYDINLANMIŞ ile CAHİL ile AHMAK


- BİLGELİK ile/değil MİSTİK DENEYİM


- BİLGİ KURAMI(TEORİSİ) ile BİLİM FELSEFESİ


- BİLGİ SAHİBİ OLMA ile/ve/||/<>/> GEÇERLİ YARGILAMA/YORUMLAMA(MEŞRÛ MUHAKEME)


- BİLGİ ile/ve/<> BİLİM

( BÜCDET )


- BİLGİ ile/ve/||/<> BİLİMLER

( KNOWLEDGE vs./and/||/<> SCIENCES )

( İLM ile/ve/||/<> ULÛM )


- BİLGİ ile/ve BİRİKİM

( KNOWLEDGE vs./and ACCUMULATION )


- BİLGİ ve DEĞİŞİM

( KNOWLEDGE and ALTERATION )


- BİLGİ ve/<>/= DENEYİM

( KNOWLEDGE and/<>/= EXPERIENCE )


- BİLGİ ve EDİM


- BİLGİ ile/ve/> SEÇİM

( INFORMATION vs./and/> CHOICE )


- BİLGİBİLİM/GNOSEOLOJİ[Fr.] ile/değil/yerine EPİSTEMOLOJİ


- BİLGİDE/BİLİMDE, ALANDA/KONUDA ASLOLAN/ÖNCELİKLİ OLAN:
"BİLMEMİZ GEREKEN" ile/ve/||/değil/yerine/>< TAKİP EDEBİLMEMİZ/ETMEYE ÇALIŞMAMIZ


- BİLGİDE/BİLİMDE/BİLİMSELLİKTE,
DÜŞÜNCEDE/UYGULAMADA/YAŞAMDA:
DOĞRULANABİLİRLİK ile/ve/değil/||/<>/< YANLIŞLANABİLİRLİK


- BİLGİLEN(DİR)ME ile/ve/<> EĞİTİM

( TO (GET) INFORM(ATION) vs./and/<> EDUCATION )


- BİLGİLEN(DİR)ME ile/ve/<> ÖĞREN(/T)İM

( TO (GET) INFORM(ATION) vs./and/<> TO TEACH/LEARN )


- BİLGİNİN:
NESNESİ/MADDESİ ile/ve/||/<> BİÇİMİ/SÛRETİ


- BİLGİNİN:
ÖĞELERİ ile/ve BİÇİMİ


- BİLGİSİZLİK/CEHALET >< BİLİMSEL TUTUM ve BAĞNAZLIK >< FELSEFİ ANLAYIŞ ve GÜÇ/ŞİDDET >< SANATSAL DUYARLILIK


- BİLGİTEY(LİSE) ile/ve/<>/> BİLİMTEY(ÜNİVERSİTE)


- BİLGİYE GİDİŞ ve/||/<> KAYNAĞA DÖNÜŞ


- BİLİM TARİHİ ile/ve DÜŞÜNCE TARİHİ

( HISTORY OF SCIENCE vs. HISTORY OF IDEA/THOUGHT )


- BİLİM ADAMI yerine BİLİM İNSANI


- BİLİM ALANI ile/ve BİLİM DALI


- BİLİM DEĞERLERİNDE:
GÖZLEM/VERİ/OLGU ÖBEĞİNDE DESTEKLENME ve/||/<>/> DENEYE DUYARLILIK ve/||/<>/> KURAMA DUYARLILIK ve/||/<>/> MATEMATİKSELLİK ve/||/<>/> YARARLILIK-İŞLEVSELLİK ve/||/<>/> GERÇEKLİĞİ BETİMLEYEBİLME


- BİLİM FELSEFESİ ile/ve BİR'İN FELSEFESİ


- BİLİM İLE DİN İLİŞKİSİ "YORUMLAMASINDA":
ÇATIŞTIRMACI/LIK ile ONAYLAYICI/LIK ile GEÇİŞLİ/LİK ile BİRLİKTE/LİK


- BİLİM İNSANI değil/yerine/= BİLİMCİ


- BİLİM MERKEZLİ TASNİF ile HİKMET MERKEZLİ TASNİF


- Bilim olarak SUS!!!


- BİLİM TARİHİ'NDE:
J.J SÉDILLOT ve/||/<> L.A SÉDILLOT


- BİLİM TARİHİ ile/ve DÜŞÜNCE TARİHİ

( HISTORY OF SCIENCE vs. HISTORY OF IDEA/THOUGHT )


- BİLİM TERİMİ/KAVRAMINDA:
1924 ve/<>/< 1837


- BİLİM VE SANAT'TA ÜÇ DÖNEM:
KLASİK ile/ve/||/<>/> MODERN ile/ve/||/<>/> MODERN SONRASI(POSTMODERN)


- BİLİM:
(1543) ve/||/<>/> 1834/1870 ve/||/<>/> 1924 - 1930 arasında


- BİLİM:
BİLİNMEYENDEN, BİLİNEBİLECEK OLANA YAPILAN YOLCULUK değil BİLİNENDEN, BİLİNMEYENE YAPILAN YOLCULUK


- BİLİM:
EKLEMLİ ile/ve/değil/<> SIÇRAMALI


- BİLİM'DE ...


- BİLİM(LER)DE:
EVRİM ile/ve/değil/||/<>/< DEVRİM


- BİLİM/İLİM ile İKTİSAT


- BİLİM/İLİM ile SİYASET


- BİLİM/KİŞİ/İNSAN:
EŞİKLER ve/||/<> ARALIK


- BİLİM/LER ve DİZGESELLİK


- BİLİM/SEL ile/ve KAVRAM/SAL


- BİLİM ile/ve SU


- BİLİM ile/ve/<> DOĞA

( SCIENCE vs./and/<> NATURE )


- BİLİM ile/ve KELÂM


- BİLİM ile/ve BİLİM FELSEFESİ


- BİLİM ile/ve BİLİMSEL

( SCIENCE vs./and SCIENTIFIC
Science merely pushes back the frontiers of our ignorance. )


- BİLİM ile/ve/||/<> TARİH


- BİLİM ile/ve AÇIKLAMA


- BİLİM ile/ve AHLÂK ile/ve DİN


- BİLİM ile AKSİYOMATİK ZEMİN


- BİLİM ve/||/<>/> BİLİMİN BİLİMİ


- BİLİM ile/değil/yerine BİLİMSEL BİLGİ


- BİLİM ile BİRİKİM


- BİLİM ile/ve/değil DİSİPLİN


- BİLİM ile/değil DOĞA FELSEFESİ


- BİLİM ile/ve/<> FELSEFE


- BİLİM ile/ve/değil FELSEFE-BİLİM


- BİLİM ve/||/<> FELSEFE ve/||/<> DİN


- BİLİM ile FEN


- BİLİM ile/ve GEÇERLİLİK


- BİLİM ile/ve GELENEK


- BİLİM ile/ve İLİM


- BİLİM = İLİM = SCIENCE[İng., Fr.] = WISSENSCHAFT[Alm.] = SCIENZA[İt.] = CIENCIA[İsp.]


- BİLİM ile/ve/değil KABUL GÖRMÜŞ BİLİM


- BİLİM ve/< KORKU


- BİLİM ile/ve KÜLTÜR


- BİLİM ve/=/> ÖNGÖRÜ


- BİLİM ve/<> SANAT


- BİLİM ile/ve/<> SANAT (VE HAYAL ETME (YETİSİ)[MUHAYYİLE])


- BİLİM ile/ve SEVGİ


- BİLİM ve/||/<> ŞİİR


- BİLİM ile/ve/||/<> SÖZDE BİLİM ile/ve/||/<> BİLİM OLMAYAN


- BİLİM ile/ve TEEMMÜL


- BİLİM ile/ve/||/<> TEKNİK

( SCIENCE vs./and/||/<> TECHNICS )


- BİLİM ile TEKNOLOJİ

( SCIENCE vs. TECHNOLOGY )


- BİLİM > TEKNOLOJİ > KONFOR(MİZM)


- BİLİM ve/||/<>/< TÜMEVARIM


- BİLİM ve YAŞAM


- BİLİM ile/ve/değil/< YÖNELİM


- BİLİM ile/ve YORUMBİLİM/HERMENEUTİK


- BİLİMBİREYİ BENZETMELERİNDE:
"KARINCA" ile/ve "ÖRÜMCEK" ile/ve "ARI"


- BİLİMBİREYİ ile/ve/değil/yerine DOĞA FİLOZOFU


- BİLİMCİ ile/ve/<>/> ÖKE ile/ve/<>/> BİLGER ile/ve/<>/> BİLGEN ile/ve/<>/> BİLMEN ile/ve/<>/> YETİLBEY ile/ve/<>/> BİLİMBEY


- BİLİMDE KEŞİF:
HAKİKAT değil MÂRİFET


- BİLİMDE YERALAN ile/ve/değil BİLİMDE DE YERALAN


- BİLİMDE:
KLASİK ile/ve/<> MODERN ile/ve/<> POSTMODERN


- BİLİMDE ve ADÂLETTE


- BİLİMDEN/İLİMDEN YARARLANANLAR:
SORAN ile/ve/||/<> YANITLAYAN ile/ve/||/<> DİNLEYEN ile/ve/||/<> SEVGİSİ/İLGİSİ OLAN


- BİLİME BAŞLANGIÇTA:
KONU ve YARAR


- BİLİMİN GELİŞİMİNDE:
AKADEMİLER ve ARAŞTIRMA MERKEZLERİ ve MÜZELER(KÜLLİYE)


- BİLİMKURGU ile ÖNGÖRÜ


- BİLİMSEL "AKIL" ile/ve/<> FELSEFÎ "AKIL"


- BİLİMSEL ARAŞTIRMA ile/ve/<> FELSEFİ SORGULAMA


- BİLİMSEL BİLGİ ile/ve BİLİMSEL TUTUM


- BİLİMSEL DEĞER:
KONUSUYLA ile/değil SORUSUYLA


- BİLİMSEL DEVRİM:
KOPERNİK ve/<> BRAHE ve/<> KEPLER ve/<> GALILEO ve/<> NEWTON


- BİLİMSEL GERÇEKLİK ile/ve/||/<>/< DÜŞÜNSEL GERÇEKLİK


- BİLİMSEL TERİM ile BİR BİLİM DALINA AİT TERİMLER

( SCIENTIFIC TERM vs. NOMENCLATURE )


- BİLİMSEL TUTUM/DURUŞ ve/||/<> FELSEFÎ ANLAYIŞ ve/||/<> SANATSAL/ESTETİK DUYARLILIK ve/||/<> HAREKETLİ(SPORCUL) YAŞAM


- BİLİMSEL TUTUM ve/<> BİLİMSEL TARTIŞMA


- Bilimsel tutumla KONUŞ!!!


- BİLİMSEL YÖNTEM ile/ve/değil/yerine/<>/< BİLİMSEL TUTUM


- BİLİMSEL/İLMÎ (ÇALIŞMA) ile AKADEMİK (ÇALIŞMA)


- BİLİMSEL/LİK YANINDA/KARŞISINDA:
[ne] SALTANAT ne de SANAT


- BİLİMSEL/LİK ile/ve/değil BİLİMLER


- BİLİMSEL ile/ve/||/<> EVRENİN BİLİMSELLİĞİ


- BİLİMSEL ile/ve FELSEFÎ


- BİLİMSEL ile/ve/<> GELENEKSEL


- BİLİMSEL ile/ve/<>/değil/yerine OLANAKLI


- BİLİMSELLİKTE:
"YANLIŞLANAMAZLIK" ile/değil YANLIŞLANABİLİRLİK


- BİLİMSELLİKTE:
DOĞRULANABİLİRLİK ile/ve/değil/<> YANLIŞLANABİLİRLİK


- BİLİMTEY'DE:
SANATÇI YETİŞTİRMEK ve/||/<>/< SANATÇININ DEĞERİNİ BİLMEK


- BİLİMTEY = MEDRESE = UNIVERSITY[İng.] = UNIVERSITÉ[Fr.] = UNIVERSITÄT[Alm.] = UNIVERSITÀ[İt.] = UNIVERSIDAD[İsp.]


- BİLİNÇ ve/=/||/<> EDİM/EYLEM ve/=/||/<> OLANAK/LI/LIK


- BİLİNMEYİ "İSTEDİM/İSTEMEK" değil BİLİNMEYİ SEVDİM/SEVERİM


- BİLİŞ ile/ve/||/<>/>/< ÜST BİLİŞ

( COGNITION vs./and/||/<> META COGNITION )


- BİLİŞİM SUÇLARI ile/ve/||/<> ELEKTRONİK SUÇLAR ile/ve/||/<> DİJİTAL SUÇLAR ile/ve/||/<> BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SUÇLARI


- BİLME ve/> ANLAMA ve/> YORUMLAMA


- BİR DURUMA GEREKÇE BULMAK ile/ve GEREKÇE BULDUKTAN SONRA BİR DURUMA DÜŞMEK

( TO FIND A REASON vs./ve TO FALL DOWN TO THE SAME SITUATION AFTER TO FIND A REASON )


- BİR KONU/OLGU/DURUM/YAZI/SÖZÜ ANLAMAK ile/ve/değil/yerine (ONU) YAŞAMAK


- BİR KONUNUN/DURUMUN/AYRINTININ:
İŞLEYİŞİ ile/ve/değil/||/<> İŞLENİŞİ


- BİR KONUYU/DURUMU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN:
[ya] OLANAK/LAR SAHİBİ OLMAK ile/ve/<>/ya da "DAMARINA" SAHİP OLMAK


- BİR KONUYU/OLGUYU:
KENDİNE("BANA") GÖRE DÜŞÜNMEK/ÇÖZÜMLEMEK/YORUMLAMAK ile/ve/değil/yerine O KAVRAMI (/N İÇİNDE) KONUŞMAK


- BİR NESNE/OLAY/OLGU/DURUM/KOŞUL İÇİN:
BİR "AD VEREBİLMEK", BİR ŞEY "DEMEK/DİYEBİLMEK"
ve/||/<>/<
O ...'YI DENEMEK


- BİR ÖĞÜT/NASİHAT ile/ve/||/<> BİR KÖTÜ DURUM/MUSİBET


- BİR OLAY/DURUM:
ÖNCESİNDEKİ DÜŞÜNCE/SÖZ/YORUM ile/değil/yerine SONRASINDAKİ DÜŞÜNCE/SÖZ/YORUM


- BİR ŞEYİN:
"YOK OLMASI" ile/değil YER/BİÇİM DEĞİŞTİRMESİ


- BİR ŞEYİN/DURUMUN:
(")OLMASI(") ile/ve/değil/||/<>/< OLMA/GERÇEKLEŞME OLASILIĞI


- BİR ŞEYİN/YERİN, ...:
YÖNETİMİ/YÖNETİLMESİ ile/ve/||/<> "MUTFAĞI"


- BİR YANLIŞIN YAPILMASINDA VE YORUMLANMASINDA:
KAZÂ ile/ve/ne yazık ki/<>/> HATA ile/ve/ne yazık ki/<>/> YEĞLEME/TERCİH


- BİR ile/ve/<> UYUM

( UNIQUE vs./and/<> HARMONY )


- BİREŞİM ile/ve/||/<> DENGE


- BİREY YÖNETİMİ ile/ve TOPLUMUN YÖNETİMİ ile/ve DEVLETİN YÖNETİMİ

( TEKZİB-İ AHLÂK ile/ve TEDBİR-İ MENZİL ile/ve SİYÂSET-İ MEDENİYE )


- BİRİKİM ve DÖNÜŞÜM

( EXPERIENCE and TRANSFORMATION )


- BİRİM ile/ve/||/<>/> ARD ARDALIK


- BİRİM ile/ve/||/<> PARÇA


- BİRLEŞİM ile BİRLEŞTİRİM

( SESSION/UNION vs. TO UNITE )


- BİRLİK ile/ve UYUM

( UNITY vs./and HARMONY
The harmony(sattva) is pure and strong always.
Harmony pervades; its peace is rocklike; this peace and silence are my body.
Above all you need inner peace - which demands harmony between the inner and the outer.
When you create, vs. love and wisdom, and remain unattached to your creations, the result is harmony and peace. )


- BİRLİKTE ÇÖKME ile BİTİM NOKTASI

( COPRECIPITATION vs. END POINT )

( KOPREZIPITATION mit ENDPUNKT )


- BİRLİKTE OLMA GEREKSİNİMİ ile/ve/||/<>/< BİREY OLMA GEREKSİNİMİ


- BİSİKLET ve/<> ÇÖZÜM


- BİSİKLET ve/<> DEĞİŞİM


- BİSİKLET ve/<> DÖNÜŞÜM


- BİSİKLET ve/<> GELİŞİM


- BİSİKLET ve/<> TRAFİK EĞİTİMİ/BİLİNCİ


- BİSİKLET ve/<> UYUM


- BİSİKLETTE:
EVRİM ile/ve/değil/<> SÜREÇ


- BİTKİBİLİM = BOTANİK = BOTANIQUE


- BİTKİBİLİM = BOTANY[İng.] = BOTANIQUE[Fr.] = BOTANIK[Alm.] = BOTANICA[İt.] = BOTÁNICA[İsp.]


- BİYOLOJİ değil/yerine/= DİRİMBİLİM


- BİYOLOJİK BELİRLENİM ile/ve KÜLTÜREL BELİRLENİM


- BOĞUM ile ENDAZE[Fars.] ile İPLİK ile ÖRÜMCEKTELİ ile PARMAK


- BÖLÜM ile BENT[Fars.]


- BÖLÜM ile BİRİM

( DIVISION vs. UNIT )


- BÖLÜM ile BÖLME

( DIVISION vs. PARTITION )


- BÖLÜM ile/ve/||/<> DÖNEM


- BOŞ BİÇİM

( EMPTY MORPH )


- BOŞ DÜŞÜNCE ile/ve/<> KÖR TUTUM/DAVRANIŞ


- BOTANİK değil/yerine/= BİTKİBİLİM


- BOY/BACAK BOYU ile/ve/||/<>/> BİSİKLET KADRO SEÇİMİ


- BÜTÇE YÖNETİMİNDE:
NAKİT ile/ve/<> TAHAKKUK


- BÜTÜNLÜK ile/ve/||/<> BİREŞİM/TEVHİD


- BÜYÜK SELÇUKLU YÖNETİMİ'NDE


- BÜYÜK ile GENİŞ


- BUYURUM


- ÇABA ile/ve/değil/<>/< GİRİŞİM


- ÇALIŞMA ile/ve ÜRETİM

( WORKING vs./and PRODUCTION
Work on, and the universe will work vs. you.
You know best what you need!
Work and knowledge should go hand in hand.
Desire the good of all and the universe will work vs. you. )


- ÇAN BİÇİMİNDE/ÇANSI KOROLLA = TÜVEYC-İ CERESÎ = COROLLE CAMPANULÉE


- CANLILARI İNCELEME (B)İLİMİ ile/ve İNSANIN OTOPSİSİNİN (B)İLİMİ


- ÇANSI KALİKS, ÇAN BİÇİMİNDE KALİKS = KE'S-İ CERESÎ = CALICE CAMPANULÉ


- CARNOT ÇEVRİMİ ve/||/<> İDEAL ÇEVRİM


- ÇARPMA İKİLİĞİ ile ÇEKİM İKİLİĞİ


- ÇATIŞKI ile/ve/||/<> GERİLİM


- ÇATIŞMA ile "GERİLİM"


- CAZİP değil/yerine/= ÇEKİM


- ÇEKİLİŞ ile/değil ÇEKİM


- ÇEKİM (MURAD)


- ÇEKİM ile ÇEKİM EKİ

( NFLECTION vs. INFLECTIONAL AFFIX )


- ÇEKİM ile/ve/<> GEREKSİNİM


- ÇEKİM ile/ve/||/<> İTİM


- ÇEKİM ile/ve YANILSAMA


- ÇEKİMSEL BİÇİMBİLİM ile ÇEKİMSEL BİÇİMBİRİM

( INFLECTIONAL MORPHOLOGY vs. INFLECTIONAL MORPHEME )


- ÇEKİŞME değil/yerine/>< UYUM


- ÇELİŞKİ ile/ve/değil/yerine EYTİŞİM

( CONTRADICTION vs. DIALECTIC )


- CELSE[Ar.] değil/yerine/= DURUŞMA/OTURUM


- ÇEŞİTLİLİK ile/ve/<>/> TÜKETİM


- ÇEŞİTLİLİK ile/ve/<> UYUMLULUK ile/ve/<>
EVRİM ile/ve/<> BİYOÇEŞİTLİLİK


- CESUR ÖNDERİN ANLATACAĞI:
"BAŞARI/SIZLIK" değil/yerine/< GELİŞİM


- ÇEVİRİ AMAÇLI METİNDE:
ÇÖZÜMLEME ile/ve/||/<> YORUMLAMA


- ÇEVİRİ ile/ve YORUM


- ÇEVREL ÇİÇEK DURUMU, VERTİSİLASTER = EZHÂR-I HALKAVÎYE = VERTICILLE


- ÇİÇEK DURUMU = EVZA'-İ EZHÂR = INFLORESCENCE


- ÇİÇEK DURUMU = KEYFİYET-İ VAZ-I EZHÂR = INFLORESCENCE


- CİCİM AYLARI ile/ve/> GEÇİM AYLARI


- ÇIKAR ile/ve/değil/yerine ALIŞVERİŞ

( [not] PROFIT vs./and/but RELATIONS
RELATIONS instead of PROFIT )


- ÇIKARSAMA ile/ve/<> BİLEŞİM


- ÇIKMA DURUMU


- CİMRİ/LİK, HASİS/LİK, PİNTİ/LİK ile/değil/yerine TUTUMLU/LUK

( BUHL/BUHÛL, HİSSET ile/değil/yerine ... )

( STINGI/NESS, PARSIMONIOUS vs./and THRIFTY/NESS
THRIFTY/NESS instead of STINGI/NESS, PARSIMONIOUS )


- ÇINGIRAK BİÇİMİNDE/ÇINGIRAKSI KOROLLA = TÜVEYC-İ CÜLCÜLÎ = COROLLE URCÉOLÉE


- ÇINGIRAKSI KALİKS, ÇINGIRAK BİÇİMİNDE KALİKS = KE'S-İ CÜLCÜLÎ = CALICE URCÉOLÉ


- ÇİZİM

( DRAW )


- ÇOCUĞUN GEREKSİNİMLERİ/SORUNLARI İLE "İLGİLENMEK"/KENDİ YAPABİLECEKLERİNİ "GİDERMEK" ile/değil/ne yazık ki/> ÇOCUĞU KÖRELTMEK/KAYBETMEK


- ÇOCUK GELİŞİMİ KURAMLARINDA:
ABRAHAM MASLOW ve/||/<> ERIK ERIKSON ve/||/<> JEAN PIAGET ve/||/<> LAWRENCE KOHLBERG ve/||/<> JOHN BOWLBY


- ÇOCUK GELİŞİMİNDE:
3 ile/ve/||/<> 6 ile/ve/||/<> 9 ile/ve/||/<> 12


- ÇOCUK GELİŞİMİNDE:
OTİSTİK EVRE ile/ve/||/<>/> SİMBİYOTİK EVRE


- ÇOKLU ANLAM ile/ve ÇOKLU YORUM


- ÇÖPE değil/yerine GERİ DÖNÜŞÜME


- ÇÖZÜM ile/ve AÇIKLAMA

( SOLUTION vs./and EXPLANATION )


- ÇÖZÜM ile ÇARE

( ... ile BEYÂRİŞ )

( SOLUTION vs. WAY/HELP )


- ÇÖZÜM ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÇÖZÜMLEME


- ÇÖZÜM ile/ve/||/<> DÜZENLEME


- ÇÖZÜM ile İDEAL

( SOLUTION vs. IDEAL )


- ÇÖZÜM ile/ve OYUN

( SOLUTION vs./and GAME )


- ÇÖZÜM = SOLUTION[İng.] = SOLUTION[Fr.] = LÖSUNG[Alm.] = SOLUZIONE[İt.] = SOLUCIÓN[İsp.]


- ÇÖZÜM ile/ve SONUÇ

( SOLUTION vs./and CONSEQUENCE/RESULT )


- ÇÖZÜM ile/ve/değil/yerine/> SÜREKLİ/ESASLI/KALICI/KÖKLÜ/GERÇEK ÇÖZÜM

( [not] SOLUTION vs./and/>/but CONTINUAL/REAL SOLUTION
CONTINUAL/REAL SOLUTION instead of SOLUTION )


- ÇÖZÜM ile/ve TEDBİR

( SOLUTION vs./and PRECAUTION )


- ÇÖZÜM ile YANIT

( SOLUTION vs. ANSWER/RESPONSE
Delayed response is wrong response.
Only in the dissolution of the problem in the universal solvents of enquiry and dispassion, can its right solution be found. )


- ÇÖZÜM ile YÖNEYLEM


- DAĞINIK/LIK ile BİÇİMSİZ/LİK

( MESSY/MESS vs. UNSHAPELINESS )


- DAHA ÖZEL ALGILA/YORUMLA! ile/ve/<> DAHA GENEL DÜŞÜN


- DÂHİ ile/ve DEVRİMCİ


- DALYA[< İt.] ile DALYA[< DAHL(İsveç'li bitkibilimci)]

( ... cum DAHLIA )


- DAR YORUM ile/||/<>/>< GENİŞ YORUM


- DAVRANIŞ ile/ve TUTUM

( BEHAVIOUR vs./and ATTITUDE )


- DAVRANIŞ ve TUTUMLAR'DA


- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> UYUM

( PATIENCE vs./and/<> HARMONY )


- DAYANIKLI TÜKETİM ARACI ile/ve/||/<> DAYANIKSIZ TÜKETİM ARACI


- DEFORMASYON değil/yerine BİÇİM BOZULMASI


- DEĞER ile/ve/<>/= GEREKSİNİM

( VALUE vs./and/<>/= NEED )


- DEĞERLERİMİZİ, ÇÖP DURUMUNA DÜŞÜRMEK değil/yerine ÇÖPLERİMİZİ, DEĞER DURUMUNA ÇIKARMAK


- DEĞİM/LİYÂKAT ile HAK EDİŞ


- DEĞİŞİM

( ALTERATION )


- DEĞİŞİM:
ESMA'DA değil ESMA'NIN MÂNÂ'SINDA


- DEĞİŞİM:
KARARDA ile/ve/||/<> YAŞAMDA ile/ve/||/<> KİŞİDE


- DEĞİŞİM:
KİMYASAL ile/ve/||/<> FİZİKSEL


- DEĞİŞİM:
KIRILINCA ile/ve/||/<> KANDIRILINCA ile/ve/||/<> ÇOK FAZLA ŞEY ÖĞRENİNCE ile/ve/||/<> ÂŞIK OLUNCA


- DEĞİŞİM:
UZAYDA ile/ve DÜNYADA


- DEĞİŞİM'DE:
ÖZ ile/ve/<> HAL/LER ile/ve/<> HEM ÖZ, HEM HAL/LER


- DEĞİŞİM ile/ve/değil/||/<> [KÜTLE ve/||/<> AN ve/||/<> ENERJİ]'DEKİ DEĞİŞİMİN ORANI/DEĞİŞİMİ


- DEĞİŞİM = ALTERATION/VARIATION[İng.] = VARIATION[Fr.] = UNTERSCHIED[Alm.] = VARIAZIONE[İt.] = VARIACIÓN[İsp.]


- DEĞİŞİM ile/ve/> ANLAM KAZANMAK


- DEĞİŞİM ve/||/<> DEĞİŞİMDE DEĞİŞMEYEN ve/||/<> CANLI-CANSIZ ve/||/<> YERÇEKİMİ


- DEĞİŞİM ile DEĞİŞİNİM

( ALTERATION/VARIATION vs. MUTATION )


- DEĞİŞİM ile DEĞİŞİNİM/MUTASYON

( ALTERATION/VARIATION vs. MUTATION )


- DEĞİŞİM ve/< DEĞİŞMEZ/LER


- DEĞİŞİM ile/ve/değil DEVİNİM


- DEĞİŞİM ile/ve/değil EŞİK


- DEĞİŞİM ile HAREKET


- DEĞİŞİM ile/ve/<>/yerine/değil HEMEN DEĞİŞİM

( [not] ALTERATION vs./and/<>/but ALTERATION IMMEDIATELY
ALTERATION IMMEDIATELY instead of ALTERATION )


- DEĞİŞİM ve/||/<> İLKSELLİĞİN "İÇKİNLİĞİ/AŞKINLIĞI" ve/||/<> CANLILIK ve/||/<> YERÇEKİMİ


- DEĞİŞİM ile/ve KENDİ KENDİNE DEĞİŞİM

( ALTERATION vs./and ALTERATION SPONTANEOUSLY )


- DEĞİŞİM ile/ve KENDİNDE DEĞİŞİM

( ALTERATION vs./and CHANGING THE SELF )


- DEĞİŞİM ile/değil MAYALANMA


- DEĞİŞİM ile/ve/||/<> SÜREKLİLİĞİ


- DEĞİŞİM ile/ve/<> SÜREKLİLİK

( ALTERATION vs./and/<> CONTINUITY )


- DEĞİŞİM ile/ve/||/<> ZORUNLULUK


- DEĞİŞİMDE:
KATILAŞMIŞLIK değil/yerine AKILLANMIŞLIK


- DEĞİŞİMDE/METABOLE [ARISTOTELES'TE]:
| OLUŞ ile/ve/||/>< BOZULUŞ |
ve/||/<>
| NİCELİK ile/ve/||/<> NİTELİK ile/ve/||/<> YER DEĞİŞTİRME |


- Değişimin için DİNLE!!!


- Değişimin için KONUŞ!!!


- Değişimin için SUS!!!


- DEĞİŞİMİN:
KURBANI OLMAK değil/yerine/>< USTASI OLMAK

( [not] TO BE VICTIM OF CHANGE vs./but BEING MASTER OF CHANGE
BEING MASTER OF CHANGE instead of TO BE VICTIM OF CHANGE )


- DEĞİŞİMLERDE, DEĞİŞMEDEN KALAN ile DEĞİŞMEZ OLANLARIN, DEĞİŞİMLERDE ORTAYA ÇIKMASI

( LEFT BEHIND THE ALTERATION WITHOUT CHANGE vs. APPEARING OF CONSTANTS IN ALTERATION )


- DEĞİŞMEYEN ile/ve/>/değil/yerine DÖNÜŞÜMDE, DEĞİŞMEYEN


- DEĞİŞTİRMEK ile/değil/yerine DEĞİŞİM

( [not] TO CHANGE vs./but ALTERATION
ALTERATION instead of TO CHANGE )


- DEĞİŞTİRMEK ile/ve/değil/yerine DEĞİŞİME KATKIDA BULUNMAK


- DEKLARASYON değil/yerine/= BİLDİRİM


- DEMOKRATİK TOPLUMUN GEREĞİNDE:
ÖLÇÜLÜLÜK ve/||/<> ZORLAYICI TOPLUMSAL GEREKSİNİM ve/||/<> SON ÇÖZÜM İLKESİ


- DENEME ile/değil DENEYİM


- DENETLEME:
ÜRETİM ÜZERİNDEN ile/ve/değil/||/<>/< TÜKETİM ÜZERİNDEN


- DENETLENEMEZLİK ve/<> DÖNÜŞÜM


- DENEY BİLİMLERİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BİLİM


- DENEY ile/ve DENEYİM

( EXPERIMENT vs./and EXPERIENCE )


- DENEYİM YAŞAYAN BENLİK ile/ve/<> GÖZLEMLEYEN BENLİK

( SELF IN EXPERIENCE vs./and/<> SELF IN OBSERVATION )


- DENEYİM:
YAŞLANARAK değil YAŞAYARAK


- DENEYİM ile/ve/<> ANI


- DENEYİM ile/ve BİRİKİM

( EXPERIENCE vs./and ACCUMULATION )


- DENEYİM ile/ve/||/<> DENEYİMLENİLEN


- DENEYİM ile/ve/||/<>/> DÜZENLEYİCİ DENEYİM


- DENEYİM ile İLM-İ LEDÜN


- DENEYİM ve/||/<>/> KENDİLİK


- DENEYİM = TECRİP = EXPERIMENT, EXPERIENCE[İng.] = ERFAHRUNG, EXPERIMENT[Alm.] = EXPÉRIMENTATION, EXPÉRIENCE[Fr.] = EXPERIENTIA


- DENEYİM ile/değil/yerine/> ÜMİT


- DENEYİM ile/ve/||/<> ZİHİNSEL/OLGUSAL DENEYİM


- DENİZATI ile YOSUN BİÇİMİNDE DENİZATI

( SEA HORSE vs. SEA HORSE IN THE SHAPE OF MOSS )

( HIPPOCAMPUS HIPPOCAMPUS cum ... )


- DENKLİK ile İZDÜŞÜM


- DEONTOLOJİ(ÖDEV BİLİMİ) = İLM-İ VEZAİF = DEONTOLOGY[İng.] = DÉONTOLOGIE[Fr.] = DEONTOLOGIE[Alm.]


- DEPARTMAN değil/yerine/= BÖLÜM


- DEVİM DEVİNİM


- DEVİM/DİNAMİK ile/ve KİNETİK

( DYNAMIC vs./and KINETICS )


- DEVİM ile/ve/<> DEVİNİM


- DEVİM = MOTION[İng.] = MOUVEMENT[Fr.] = BEWEGUNG[Alm.] = MOTUS[Lat.]


- DEVİNİM ile/ve/||/>< DEĞİŞİM


- DEVİNİM ile DEVİR


- DEVİNİM ile DEVİR


- DEVİNİM ile/ve HIZ

( MOVEMENT vs./and SPEED )


- DEVİR/DEVRE değil/yerine/= ÇEVRİM


- DEVLET ile/ve/||/<> YÖNETİM/İDARE


- DEVLETİN (ÖNCELİKLİ/ZORUNLU) SORUMLULUKLARI:
EĞİTİM ve/||/<> SAĞLIK ve/||/<> GÜVENLİK ve/||/<> YARGI GÜVENCESİ


- DEVRİM "YAPMAK" ile/ve/<>/değil/yerine DEVRİM "YARATMAK"


- DEVRİM "YARATMAK" ile "ÇIĞIR AÇMAK"


- DEVRİM ile BAŞKALDIRI

( REVOLUTION vs. REBELLION )


- DEVRİM ile/ve/değil DARBE


- DEVRİM ile/ve/değil/yerine/<> DEĞİŞİKLİK


- DEVRİM ile/ve/değil/yerine/<>/> DEVİNİM

( [not] REVOLUTION vs./and/but/<>/> MOVEMENT
MOVEMENT instead of REVOLUTION )


- DEVRİM ile/ve/değil EŞİK


- DEVRİM ile/ve/>/değil/yerine EVRİM


- DEVRİM = İNKILÂP = REVOLUTION[İng.] = RÉVOLUTION[Fr.] = REVOLUTION UMWÄLZUNG[Alm.] = REVOLUCION[İsp.]


- DEVRİM ile/değil KEŞİF


- DEVRİMLER/DE:
FRANSIZ ile/ve/||/<> ALMAN ile/ve/||/<> İTALYAN ile/ve/||/<> BOLŞEVİK ile/ve/||/<> ANADOLU/TÜRK


- DEYİ ile DEYİM ile DEYİŞ

( KELÂM ile TÂBİR ile ÜSLÛP | İFÂDE )


- DEYİM ile DEĞİM


- DEYİM ile/ve/||/<> TERİM


- DEYİŞ ile/ve DEYİM


- DEYİŞ ile/ve/değil/<> DOĞUŞ


- L ile/ve İNSANBİLİM(ANTROPOLOJİ)

( LANGUAGE vs./and ANTHROPOLOGY )


- DİDİŞME ile DİDİŞİM

( ... avec ERİSTİK[< Yun.] )


- DİKİŞ ile SIÇANDİŞİ/ANTİKA/AJUR[: Fr. Gözenek.]


- DİKİŞ ile TEYEL

( BAHYE [BAHYE-ZEN: Terzi.] )


- DİL BİLİM(db.) ile/ve/<> DİL BİLGİSİ(dbl.)

( PHILOLOGY vs. GRAMMAR )


- DİL'DE:
BİÇİMCE ile/ve SOYCA


- DİL ile/ve İLETİŞİM


- DİL ile/ve BİÇİM


- DİL ile/ve BİLDİRİŞİM


- DİL ve ÜRETİM


- DİLBİLGİSEL ile DİLBİLGİSEL BİÇİMBİRİM ile DİLBİLGİSEL CİNS ile DİLBİLGİSEL DURUM ile DİLBİLGİSEL GÖRÜNÜŞ ile DİLBİLGİSEL KOŞULLAMA

( GRAMMATICAL vs. GRAMMATICAL MORPHEME vs. GRAMMATICAL GENDER vs. GRAMMATICAL CASE vs. GRAMMATICAL ASPECT vs. GRAMMATICAL CONDITIONING )


- DİLBİLİM/LİNGUİSTİK ile/ve/||/<> ÖRÜBİLİM/FİLOLOJİ


- DİLBİLİM ile/ve/||/<>/&lt;/&gt; MANTIK


- DİLBİLİM ve/>/ve/> DİL ve/>/ve/> TÜMELLER ve/>/ve/> TANIM ve/>/ve/>
ÖNERME ve/>/ve/> YARGI ve/>/ve/> ÇIKARIM ve/>/ve/> TASIM/KIYAS


- DİLİ-DAMAĞI (KURUMAK)


- DİLİM DİLİM (KESMEK)

( ŞERHA ŞERHA )


- DİLİM/PARÇA ile LOKMA/TİKE

( ŞERHA ile AZÂZ, ÜKLE[çoğ. ÜKEL] )

( SLICE/PIECE vs. BOLUS )


- DİLİM ile KATMAN

( SLICE vs. LAYER )


- DİLSİ KOROLLA, DİL BİÇİMİNDE KOROLLA = TÜVEYC-İ LİSÂNÎ = COROLLE RUBANÉE, COROLLE LIGULÉE


- DİN ile DOGMATİK TUTUM


- DİN ile/ve/> DÖNÜŞÜM


- DİN ve/||/<>/> DÖNÜŞÜM


- DİN ile/ve KURUMSAL DİN


- DİN ile/ve YORUM


- DİRENÇ ile DİRENİŞ


- DİRENİŞ ile/ve/||/<> BAŞKALDIRI


- DİRENİŞ değil/yerine DİRİLİŞ


- DİRİMBİLİM:
BİTKİLER ve/+/||/<>/> HAYVANLAR ve/+/||/<>/> İNSAN


- DİRİMBİLİM(BİYOLOJİ) ile/ve KİMYA

( BIOLOGY vs./and CHEMISTRY )


- DİRİMBİLİM = BIOLOGY[İng.] = BIOLOGIE[Fr.] = BIOLOGIE[Alm.] = BIOLOGIA[İt.] = BIOLOGÍA[İsp.]


- DIŞAVURUM ve/||/<>/< AHLÂK ve/||/<>/< İHLÂS


- DIŞAVURUM ile DIŞKI

( EXPRESSION vs. FECES/EXCREMENT )


- DIŞAVURUM ile HAYKIRIŞ

( EXPRESSION vs. SHOUT )


- DIŞAVURUM = İFADE = EXPRESSION[İng., Fr.] = AUSDRUCK[Alm.] = EXPRESIÓN[İsp.]


- DIŞAVURUM ile/ve/||/<> UZANTI


- DİVÂN EDEBİYATI DÖNEMLERİ'NDE:
KURULUŞ ile/ve/> GEÇİŞ ile/ve/> KLASİK ile/ve/> SEBK-İ HİNDÎ ile/ve/> YERLİLEŞME


- DİVİM ile/ve GİDİŞAT


- DİZGE ile DİZİLİM


- DİZİLİM


- DİZİLİM/SÖZDİZİMİ ile/ve ANLAM(BİLİM)

( NAHİV ile/ve ... )

( SYNTAX vs./and SEMANTICS )


- DİZİM AĞACI


- DOĞA ARAŞTIRMALARI ile/ve DOĞA FELSEFESİ ile/ve DOĞA BİLİMİ ile/ve DOĞAL TÜZE(HUKUK)


- DOĞA:
ÖZ ve/||/<> BİÇİMİN BİRLİĞİ


- DOĞA ile/ve GEREKSİNİM


- DOĞADA/BİLİMDE:
KARARSIZ değil YARI KARARLI/LIK


- DOĞADA/BİLİMDE:
ÖMRÜ değil YARI ÖMRÜ


- DOĞAL BİLİNÇ ile/ve/<> EYTİŞİMSEL BİLİNÇ


- DOĞAL DEĞİŞİM ile YAPAY/SUNİ DEĞİŞİM

( NATURAL ALTERATION vs. ARTIFICIAL ALTERATION )


- DOĞAL DİLLER ile BİÇİMSEL/FORMEL DİLLER ile ALAN DİLLERİ


- DOĞAL DURUM:
"DURMAK" değil HAREKET


- DOĞAL OLANLARIN:
REDDİ, YOK SAYILMASI değil/yerine DENETİM ALTINDA TUTULMASI


- DOĞAL SEÇİLİM ile/ve/||/<> EŞEYSEL SEÇİLİM


- DOĞAN ile DOĞAN GÖRÜNÜMLÜ ŞAHİN


- DOĞRU SEÇİM ile/ve/<> DENGELİ TÜKETİM


- DOĞRU/YANLIŞ ile/ve/değil İDEOLOJİK TUTUM

( [not] TRUE/FALSE vs./and/but IDEOLOGICAL ATTITUDE )


- DOĞRUSAL ile ÇEVRİMSEL


- DOĞUM/DOĞAN:
ANADAN ile/ve/<> EĞİTİMDEN ile/ve/<> KENDİNDEN


- DOĞUM ve/> BÜYÜME ve/> GELİŞİM


- DOĞUM ile DOĞUŞ


- DOĞUM ile/ve/değil EŞİK


- DOĞUM ile/ve/=/:/<> EVRENDOĞUM


- DOĞUM ile LAMAZE DOĞUM


- DOĞUM ile TÜREME


- DOĞUM ile/ve/||/<>/> YAŞAM ile/ve/||/<>/> ÖLÜM


- DOĞURMAK >< ÖLÜM


- DOĞUŞ ile/ve/<> BİÇİMLENİŞ

( BIRTH vs./and/<> TO SHAPE UP )


- DOKUNUM ile DOKUNUŞ

( LAMİSE ile TEMAS )


- DÖNGÜ ile/ve/||/<> DEVİNİM


- DÖNGÜ ile/ve/<> OLUŞUM


- DÖNÜŞÜM ile/ve/||/<>/> "SIÇRAMA"


- DÖNÜŞÜM ile/ve/<> DEĞİŞİM

( TRANSFORMATION vs./and/<> ALTERATION )


- DÖNÜŞÜM ile/ve/||/<> DEĞİŞKEN DÖNÜŞÜMÜ


- DÖNÜŞÜM ve/||/<>/> DOĞUM


- DÖNÜŞÜM ile/ve/değil/||/<>/< DÖNGÜ


- DÖNÜŞÜM ile/ve/değil EŞİK


- DÖNÜŞÜM ile/ve/<> ETKİNLİK

( TRANSFORMATION vs./and/<> ACTIVITY )


- DÖNÜŞÜM ile/ve/değil/yerine YERİNİ BULMA


- Dönüşümün için KONUŞ!!!


- DÖRT İSTEK:
AÇGÖZLÜLÜK ile/ve/||/<>/> ÇEKİŞME ile/ve/||/<>/> GÖSTERİŞ ile/ve/||/<>/> GÜÇ TUTKUSU


- DOYMAK(SINIRA GELMEK) ile/yerine GEREKSİNİM DUYDUĞUN KADARINI ALMAK


- DOYUM ve/||/<>/< BÜTÜNLÜK


- DOYUM ile/ve/> TEKRAR

( SATISFACTION vs./and/> REPETITION )


- DÜĞÜM ile/ve BOĞUM


- DÜĞÜM değil/yerine/>< ÇÖZÜM


- DÜĞÜM ile/değil/yerine DÜĞÜN


- DÜĞÜM ile/ve/değil EŞİK


- DÜĞÜM ile İLMİK


- DÜNYA TARİHİ ile/ve/||/<>/>/< DÜŞÜNCE TARİHİ ile/ve/||/<>/>/< FELSEFE-BİLİM TARİHİ


- DURAĞAN TOPLUM ile/değil/yerine/>< DEVİNGEN TOPLUM


- DURAĞANLIK ile/ve/değil/yerine/||/>< DEVİNİMSEL/LİK


- DURAN ADAM ve/||/<> OTURAN TOPLUM


- DURUM


- Durum ne kadarını gerektiriyorsa onu KONUŞ!!!


- DURUM/HAL ve/<>/|| GENİŞ/GELECEK ZAMAN


- DURUM/LAR ile/ve/||/<>/> KOŞUL/LAR ile/ve/||/<>/> KARAR/LAR


- DURUM ile/ve/<> ARADURUM


- DURUM ile BADİRE


- DURUM ile/ve/<> DURUŞ


- DURUM ile/ve/değil GEREKSİNİM

( [not] STATE/SITUATION vs./and/but NEED )


- DURUM ile/ve GÖRÜNTÜ

( STATE/SITUATION vs./and SPECTRE/PHANTOM/PHENOMENON )


- DURUM ile/ve/<> KONUM

( STATE/SITUATION vs./and/<> POSITION )


- DURUM ile/ve/<> OLGU

( STATE/SITUATION vs./and/<> FACT )


- DURUM ile/ve/değil/<> ÖTESİ


- DÜRÜM ile/değil SIKMA


- DURUM ile/ve/> SONUÇ

( STATE/SITUATION vs./and/> CONSEQUENCE/RESULT
Causality is in the mind.
One must not draw conclusions without understanding all the factors. )


- DURUM ile/ve/<> SÜREÇ

( STATE/SITUATION vs./and/<> PROCESS )


- DURUM ile/ve/||/<> SÜREDURUM/EYLEMSİZLİK


- DURUM = VAZİYET = SITUATION[İng., Fr., Alm.] = SITUS[Lat.] = SITUACION[İsp.]


- DURUMDAN/HALDEN ANLAMAK ve/||/<> GÖNÜL KIRMAMAK


- DURUMLAR(HALLER)'I


- Durumu KONUŞ!!!


- DURUMU/OLAYI BÜYÜLTMEYE:
"YAKIN" ile/ve/değil/<> "AÇIK"


- DURUMUNDA OLMAK ile/ve KONUMUNDA OLMAK

( BEING IN THE STATE OF vs. HAD TO IN THE STATE OF )


- DURUMUNDA OLMAK ile ZORUNLULUK

( BEING IN THE STATE OF vs. OBLIGATION )


- DURUŞ ile/ve TUTUM

( POSTURE/POSITION vs./and ATTITUDE )


- DÜŞÜNCE DÖNEMLERİNDE:
"BÜYÜSEL" ile/ve/değil/yerine/||/<>/> (")DİNSEL(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/> BİLİMSEL


- DÜŞÜNCE ile/ve/||/<> DUYGU ile/ve/||/<> DAVRANIŞ/TUTUM ile/ve/||/<> DENEYİM ile/ve/||/<> DEĞER ile/ve/||/<> DİL


- DÜŞUNCE ile EDİM


- DÜŞÜNCE ile/ve/||/<>/> İZLENİM


- DÜŞÜNÜŞ BİÇİMİ ile/ve/<> BİLGİ ÇERÇEVESİ


- DUYGU ODAKLI TERAPİDE:
DUYGU ŞEMALARI ile/ve/||/<> DUYGU DEĞERLENDİRME ile/ve/||/<> DUYGU DEĞİŞİM İLKELERİ


- DUYGULARIN KONUŞULMASI ile/ve/||/<> GEREKSİNİMLERİN GİDERİLMESİ


- DUYGUYA ODAKLANMADA:
VAROLUŞUMUZU SÜRDÜRMEK ile/ve/||/<> İLİŞKİLERİMİZİ DÜZENLEMEK ile/ve/||/<> SORUN ÇÖZMEK


- DUYU ile/ve/||/<>/> GEREKSİNİM


- DÜYÜM değil DÜĞÜM


- DUYUM ile/ve HAZ

( SENSE vs./and PLEASURE )

( SINNLICHKEIT mit/und VERGNÜGEN )


- DUYUM ile TAHMİN


- DUYURUMUZA/DAVETİMİZE:
"GERİ DÖNÜŞÜMLER OLUYOR" değil "GERİ DÖNÜŞLER OLUYOR"


- DUYUSAL-NESNE DÜRTÜSÜ ve BİÇİM DÜRTÜSÜ | ile/ve/||/<>/> OYUN DÜRTÜSÜ


- DÜZEN ve SIRADÜZEN/HİYERARŞİ ile/ve/||/<>/> DEĞİŞİM ve EŞİTLİK


- DÜZEN ile/ve DENGE ile/ve UYUM

( SETTING/ORDER/REGULARITY vs. BALANCE
Live an orderly life, but don't make it a goal by itself. )


- DÜZEN ve/<> GÜZELLİK ve/<> UYUM

( ORDER and/<> BEAUTY and/<> HARMONY )


- DÜZEN ile/ve UYUM

( ORDER vs./and HARMONY
To find order you must search within. )


- EDİM ile/ve EYLEM

( ACT vs./and ACTION )


- EDİM = FİİL, AMEL = ACT[İng.] = ACTE[Fr.] = AKT[Alm.] = ACTUS[Lat.] = ENERGEIA[Yun.] = ACTO[İsp.]


- EDİM ile/ve İŞLEV

( ACT vs./and FUNCTION )


- EDİMSEL/LİK = BİLFİİL = ACTUAL/ITY[İng.] = ACTUEL/ITÉ[Fr.] = AKTUELL, WIRKLICHKEIT[Alm.] = ACTUALITAS[Lat.] = EFECTIVO[İsp.]


- EDİMSELLİK:
DOĞADA ve/||/<>/> TİNDE


- EDİMSELLİK ve/||/<>/> OLUMSUZLAMA


- EDİNİM ile ÇIKARIM

( TO OBTAIN vs. INFERENCE )


- EĞİK DURUM

( OBLIQUE CASE )


- EĞİLİM ile/ve/<> EĞİTİM

( TENDENCY vs./and/<> EDUCATION )


- EĞİLİM ile/ve/||/<>/> EYLEM


- EĞİLİM = TEMAYÜL = INCLINATION[İng., Fr.] = NEIGUNG, ZUNEIGUNG[Alm.] = PROPENSIO, INCLINATIO[Lat.] = INCLINACIÓN[İsp.]


- EĞİLİM ile/ve/<> YÖNELİM

( SAMSKARA )


- EĞİM ile/ve/||/<> ALAN


- EĞİM ile EĞİN


- EĞİM ile UC


- EĞİM ile/ve/değil YÜKSEKLİK


- EĞİTİLMEK ile/ve/yerine EĞİTİMİ, KENDİ EĞİMLİLİĞİNDE TUTMAK


- EĞİTİM > ÖZGÜVEN ve/||/<>/> ÖZGÜVEN > ÜMİT ve/||/<>/> ÜMİT > BARIŞ


- EĞİTİM:
GERÇEKLERİN ÖĞRETİLMESİ ile/ve/değil/||/<>/< DÜŞÜNMEK İÇİN AKLIN EĞİTİLMESİ


- EĞİTİM:
SÜS ile/ve/||/<> SIĞINAK


- EĞİTİM ve/> ÇİLE


- EĞİTİM ve/||/<> ÇOK SESLİLİK


- EĞİTİM ile/ve/> DUYARLILIK

( EDUCATION vs./and/> SENSITIVENESS )


- EĞİTİM ile/ve/||/<> GÖRGÜ


- EĞİTİM ile/ve/<> KÜLTÜR

( EDUCATION withand/<> CULTURE )


- EĞİTİM ile/ve ÖĞRETİM

( EDUCATION vs./and INSTRUCTION
Needs time. WITH/AND Needs interest. )


- EĞİTİM ve/<>/|| TEDAVİ


- EĞİTİM = TERBİYE = EDUCATION[İng., Fr.] = ERZIEHUNG[Alm.] = EDUCAIÓN[İsp.]


- EĞİTİM ile/ve/= VAROLUŞTA SÜREKLİLİĞİ SAĞLAMAK


- EĞİTİM ile/ve/<> YÖNLENDİRME


- EĞİTİMİN:
KÖKLERİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/> MEYVESİ


- EKİM DEVRİMİ


- EKİN/KÜLTÜR ile/ve BİLİM


- EKLİPTİK[Fr./İng.] değil/yerine/= TUTULUM


- EKONOMİDE:
DOĞRUSAL ile/değil/yerine/> GERİDÖNÜŞÜMLÜ ile/değil/yerine/> DÖNGÜSEL

( [not] LINEAR ECONOMY vs./but/> RECYCLING ECONOMY vs./but/> CIRCULAR ECONOMY )


- EKSİKLİK ile/ve GEREKSİNİM

( DEFICIENCY vs./and NEED )


- EL SALVADOR'DA EĞİTİM:
ZORUNLU değil/yerine ÜCRETSİZ


- EL-BEYİN İLİŞKİSİ/EYTİŞİMİ ile/ve/<> DİL-DÜŞÜNCE İLİŞKİSİ/EYTİŞİMİ

( HAND-BRAIN RELATION/DIALECTIC vs./and LANGUAGE-THOUGHT RELATION/DIALECTIC )


- ELEKTRO-ZAYIF ETKİLEŞİM:
ELEKTROMANYETİK ETKİLEŞİM ve/+/||/<> ZAYIF ETKİLEŞİM


- ELEŞTİRİ ile YORUM

( CRITIQUE vs. INTERPRETATION/COMMENT )


- EMPATİ yerine EŞDUYUM


- EN ÇOK ŞEYE SAHİP OLMAK ile/değil/yerine/>< EN AZ ŞEYE GEREKSİNİM DUYMAK


- EN ESKİ YERLEŞİM MERKEZİ


- ENERJİ ile/ve/<> UYUM


- ENGEL değil/yerine/>< DEVRİM


- ENKARNASYON(GÖVDELENME) ile DOĞUM


- ENZİM değil/yerine/= ÖZGEN


- EPİLOG değil/yerine/= SONDEYİŞ


- ERDEM:
EĞİTİMLE ile/ve/||/<>/< ALIŞKANLIKLARLA ile/ve/||/<>/< DOĞAL


- EREKBİLİM


- EREKBİLİM = MEBHAS-I GAYAT = TELEOLOGY[İng.] = TÉLÉOLOGIE[Fr.] = TELEOLOGIE[Alm.]


- ERGONOMİ değil/yerine/= İŞBİLİMİ


- ERİL YALANCI EŞEYSEL BOZUKLUK ile DİŞİL YALANCI EŞEYSEL BOZUKLUK ile ANORMAL EŞEYSEL GELİŞİM

( HÜNSÂ-Yİ RECÛLÎ ile HÜNSÂ-Yİ NİSÂÎ ile HÜNSÂ-İ MÜŞKÎL )


- ERİM ile ERİM


- EŞ GÖNDERİM ile EŞ GÖNDERİMSEL


- EŞ ÖZDEŞİM ile TAMAMLAYICI ÖZDEŞİM


- ESKİ DURUMA DÖNME (RADÂ)


- ESNEK ile/ve GENİŞ


- ESNEMEK:
"OKSİJEN GEREKSİNİMİMİZDEN DOLAYI" değil BEYNİMİZİ SOĞUTMAK İÇİN


- ESTETİK ELEŞTİRİ ile İZLENİMCİ ELEŞTİRİ


- ETKİ <> TEPKİ ile/ve/değil ETKİ <> YORUM <> TEPKİ


- ETKİLEŞİM


- ETKİLEŞİM ile/ve DEĞİŞİM

( INTERACTION vs./and ALTERATION )


- ETKİLEŞİM ile/ve DÖNÜŞÜM

( INTERACTION vs./and TRANSFORMATION )


- ETKİLEŞİM ile/ve/değil/yerine ETKİNLEŞMEK

( [not] REACTIVE vs./and/but ACTIVE
ACTIVE instead of REACTIVE
[not] Emotional. WITH/AND/BUT Unconditional love. )


- Etkileşimli KONUŞ!!!


- ETKİLEŞİMLİ ve/||/<> DEVİNGEN


- ETKİLEYİŞ ile/değil ETKİLEŞİM


- ETKİNLİK/PERFORMANS =/ve İLETİŞİM =/ve GÜDÜLENME =/ve YETKİNLİK/LER


- ETKİNLİK ile/ve/değil/yerine/> ÜRETİM

( [not] ACTIVITY vs./and/but TO PRODUCE
TO PRODUCE instead of ACTIVITY )


- EUDOS ile/ve/||/<>/> SCHEMA/FORM ile/ve/||/<>/> MORPHE[/FİGÜR/ŞEKİL/BİÇİM]


- EVRENBİLİM(KOZMOLOJİ) ve PSİKOLOJİ ve GEOMETRİ/MANTIK


- EVRENBİLİM = KEVNİYAT = COSMOLOGY[İng.] = COSMOLOGIE[Fr.] = KOSMOLOGIE[Alm.] = COSMOLOGIA[Lat.] = KOSMOLOGIA[Yun.]


- EVRENDOĞUM = KİYANİYAT, TEŞEKKÜL-İ ÂLEM = COSMOGONY[İng.] = COSMOGONIE[Fr.] = KOSMOGONIE[Alm.] = KOSMO-GONIA[Yun.]


- EVRENİN OLUŞUMUNDA/GELİŞİMİNDE:
İLK PARÇACIKLAR ile/ve/>/> İLK YILDIZLAR [< BUGÜN]


- EVRENSEL BİLİM ile/ve/||/<> DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN BİLİMİ


- EVRENSEL BİLİM ile/değil EGEMEN BİLİM


- EVRİM:
DOĞAL SEÇİLİM KURAMI/ÖRNEĞİ ile/ve/değil/yerin/<>/>< DAYANIŞMA(SYMBIOSIS) KURAMI/ÖRNEĞİ


- EVRİM/EVOLASYON[İng. < EVOLUTION] ile DEĞİŞİNİM/MUTASYON

( EVOLUTION vs. MUTATION )


- EVRİM ile/ve/değil/yerine DEĞİŞİKLİK

( [not] EVOLUTION vs./and/but ALTERATION
ALTERATION instead of EVOLUTION )


- EVRİM ile/ve/değil/yerine DEĞİŞİM

( [not] EVOLUTION vs./but ALTERATION
ALTERATION instead of EVOLUTION )


- EVRİM ile/ve/değil/<> DOĞAL SEÇİLİM


- EVRİM ile/ve/<> ESKİME


- EVRİM ve/<> EVRENSELLİK


- EVRİM ile/ve/||/<> GELİŞİM

( EVOLUTION vs./and/||/<> PROGRESS/DEVELOPMENT )


- EVRİM = TEKÂMÜL = EVOLUTION[İng.] = ÉVOLUTION[Fr.] = ENTWICKLUNG, EVOLUTION[Alm.] = EVOLUTIO[Lat.] = EVOLUCIÓN[İsp.]


- EVRİŞİM


- EYİLİM değil EĞİLİM


- EYİM değil EĞİM


- EYLEMCİL ÇEKİM

( VERBAL INFLECTION )


- EYTİŞİM(DİYALEKTİK) ve/||/<> GÖRELİLİK ve/||/<> HOLOGRAFİK EVREN ve/||/<> SİBERNETİK ve/||/<> KUVANTUM


- EYTİŞİM(DİYALEKTİK) ile SÜREÇ(VETÎRE)

( DIALECTIC vs. PROCESS )


- EYTİŞİM(DİYALEKTİK) ile ZITLIK

( DIALECTIC vs. CONTRARINESS )


- EYTİŞİM/DİYALEKTİK:
DOĞAL ile/ve/||/<> TARİHSEL


- EYTİŞİM/DİYALEKTİK ile/ve/||/<>/> ÇATIŞKI[ANTİNOMİ] (VE GELİŞTİRİLMESİ)


- EYTİŞİM/DİYALEKTİK ile/ve/||/<>/> ÇOKLU EYTİŞİM


- EYTİŞİM/DİYALEKTİK ile/ve DEVİM/DİNAMİK

( DIALECTIC vs./and DYNAMIC )


- EYTİŞİM/DİYALEKTİK ile/ve/değil/yerine POLİ-DİYALEKTİK


- EYTİŞİM/DİYALEKTİK ile/ve/||/<> TARİH


- EYTİŞİM = FENN-İ MÜNAZARA, İLMİ- CEDEL, İLM-İ HİLAF Ü CEDEL = DIALECTIC[İng.] = DIALECTIQUE[Fr.] = DIALEKTIK[Alm.] = DIALEKTIKE[Yun.] = DIALECTO[İsp.]


- EYTİŞİM ile/ve KAVRAMSAL EYTİŞİM


- EYTİŞİM ve UZAKDOĞU KÜLTÜRÜ


- EYTİŞİM ve/||/<> YÖNTEMSEL KUŞKU


- EYTİŞİMSEL/DİYALEKTİK ile/değil KURGUL


- FABRİKA değil/yerine/= ÜRETİMLİK


- FAKSİYON değil/yerine/= KURUMLAR


- FARK ile/ve/değil DİZİLİM

( [not] DIFFERENCE vs./and/but STRING )


- FARKINDALIK ile/ve/<> İÇ GERİLİM


- FASİKÜL/CÜZ ile BÖLÜM


- FELSEFE-BİLİM TARİHİ ile/ve/||/<> ANADOLU'DA FELSEFE-BİLİM


- FELSEFE:
"YETENEKSİZLİK KONUSU" değil YETERSİZLİK DURUMU


- FELSEFE:
EĞİTİM ile/ve/değil/||/<>/> YETKİNLEŞTİRME


- FELSEFE ile/ve ANLAMBİLİM(SEMANTİK)


- FELSEFE ve BİLDİRİŞİM


- FELSEFE ile/ve/değil FELSEFE-BİLİM


- FELSEFE ve KİŞİSEL YÖNETİM


- FELSEFE ile/ve/||/<> YORUMBİLİM


- FELSEFESİZ ...:
BİLİM ile SANAT ile HUKUK/DİN ile YAŞAM


- FELSEFESİZ SANAT ve FELSEFESİZ BİLİM ve FELSEFESİZ FELSEFE


- FELSEFÎ ANLAYIŞ VE BİLİMSEL TUTUM/DURUŞ VE SANATSAL DUYARLILIK ve/< BEREKET


- FELSEFÎ SÖYLEM/DİSKUR ile/ve FELSEFÎ EDİM


- FELSEFÎ ile/ve BİLİMSEL


- FELSEFÎ ile/değil/yerine YORUMSAL


- FELSEFİ yerine YORUMSAL


- FELSEFİ değil YORUMSAL


- FERÂGAT ve DÖNÜŞÜM


- FİİL değil/yerine/= EDİM


- FİİL değil/yerine/= EYLEM/EDİM; YÜKLEM


- FİLOLOJİ değil/yerine/= ÖRÜBİLİM


- FİLOZOF BİLİM İNSANI ile TEKNİK BİLİM İNSANI


- FİZİK ve/||/<>/>/< DENEYİM


- FİZİKÖTESİ ile/ve/||/<> VAROLUŞBİLİMLER ile/ve/||/<> VAROLUŞBİLİM ile/ve/||/<> VAROLUŞBİLİM

( METAPHYSICS vs./and/||/<> ONTOLOGIES vs./and/||/<> ONTOLOGY vs./and/||/<> ONTOLOGY )


- FİZYOLOJİK GEREKSİNİMLER ile/ve/<> PSİKOLOJİK GEREKSİNİMLER

( PHYSIOLOGICAL NEEDS vs./and/<> PSYCHOLOGICAL NEEDS )


- FOLKLOR değil/yerine/= HALKBİLİM


- FONETİK:
DİLBİLİMSEL ile/ve/||/<> GENEL


- FONOLOJİ[Fr., İng. < Yun.] değil/yerine/= SESBİLİM


- FORM değil/yerine/= BİÇİM


- FORMASYON[Fr., İng.] değil/yerine/= YETİŞİM


- FOSİLBİLİM değil/yerine/= TAŞILBİLİM


- GAYRET ile GERİLİM


- GEÇİRİMLİ / BİRLEŞİMSEL ile/>< GEÇİRİMSİZ

( TRANSPARENT / COMPOSITIONAL vs./>< OPAQUE )


- GEÇİŞ ile AYRIM


- GEÇİŞ ile/ve/değil/||/<>/< EŞİK


- GEÇİŞ ile/ve/||/<> SÜREKLİLİK


- GEÇİŞLER/KAPILAR:
DAR değil/yerine GENİŞ


- GEÇİT ile GEÇİŞ


- GEÇMİŞE ODAKLILIK ile ÜST BİLİŞ

( PAST FOCUSED/RUMINATION va. METACOGNITION )


- GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİK/TEK YÖNDE DEĞİŞİM ile/ve/=/||/<> TERSİNEMEZLİK


- GELENEKSELLEŞME ile/ve/||/<>/< KURUMSALLAŞMA


- GELİR VERGİSİ ile KURUMLAR VERGİSİ


- GELİŞİM

( DEVELOPMENT )


- GELİŞİM VE DEĞİŞİM İÇİN:
ZORUNLULUK ile/ve/||/<> YOKLUK


- GELİŞİM/DEĞİŞİM:
YUKARIDAN, AŞAĞI ile/ve/değil/yerine/||/<> İÇTEN, DIŞA


- GELİŞİM ve/||/<> ARINMA ve/||/<> YOZLAŞMAMA


- GELİŞİM ile/ve/<> DERİNLEŞME

( DEVELOPMENT vs./and/<> DEEPEN )


- GELİŞİM = DEVELOPMENT[İng.] = DÉVELOPPEMENT[Fr.] = ENTWICKLUNG[Alm.] = SVILUPPO[İt.] = DESARROLLO[İsp.]


- GELİŞİM ile/ve DÖNÜŞÜM

( DEVELOPMENT/IMPROVEMENT/PROGRESS vs./and TRANSFORMATION )


- GELİŞİM ile/ve/||/<> GELİŞMEK

( DEVELOPMENT vs./and/||/<> EVOLVE )


- GELİŞİM ile/ve/> İLERLEME

( DEVELOPMENT/IMPROVEMENT vs./and/> PROGRESS )


- GELİŞİM ile/ve/||/<>/> OLGUNLAŞMA


- GELİŞİM ile/ve OLUŞUM

( DEVELOPMENT vs./and FORMATION/CONSTITUTION )


- GELİŞİM ile/ve SIRADÜZEN

( DEVELOPMENT vs./and HIERARCHY )


- GELİŞİM ile/ve TAMAMLANMA

( DEVELOPMENT vs./and TO GET COMPLETE, COMPLEMENT )


- GELİŞİM ile/ve/||/<>/> UYGARLIK


- GELİŞİM ve/||/<>/>/< UYGULAMA


- GELİŞİM ile/ve/> YENİLİK

( DEVELOPMENT/IMPROVEMENT vs./and/> INNOVATION/REFORM/NEWNESS )


- GELİŞİMDE:
ZORUNLULUK ile/ve/<> CESÂRET


- GENÇ GÖVDE, GÖVDECİK = RÎŞ = TIGELLE


- GENEL <> ÖZEL ile/ve/değil/yerine BİÇİM <> ÖZ


- GENEL ile/ve GENİŞ

( GENERAL vs./and EXTENSIVE )


- GENELLEME ile TOPTANCI TUTUM

( GENERALIZATION vs. WHOLENESS ATTITUDE )


- GENİŞ ile YAYVAN


- GEOMETRİ değil/yerine/= UZAMBİLİM


- GERÇEKLİK ile/ve/değil/yerine DURUMUN CİDDİYETİ

( [not] REALITY vs./and/but SERIOUSNESS OF THE SITUATION
SERIOUSNESS OF THE SITUATION instead of REALITY )


- GEREKLİLİK ile/ve GEREKSİNİM

( NECESSITY vs./and NEED )


- GEREKSİNİM DUYMAYACAKLARINI SATIN ALMAK > GEREKSİNİM DUYACAKLARINI SATMAK ZORUNDA KALMAK


- GEREKSİNİM/LER:
DİRİMSEL ile/ve/||/<>/> ZİHİNSEL


- GEREKSİNİM/LER/İMİZ ve/<>/>< DEĞER/LER/İMİZ


- GEREKSİNİM ile/ve BEKLENTİ


- GEREKSİNİM ile/ve/> DAVET

( NEED vs./and/> TO INVITE )


- GEREKSİNİM ve/||/<>/> DİLE GETİRMEK


- GEREKSİNİM ile/ve/<> DOYUM

( NEED vs./and/<> SATISFACTION )


- GEREKSİNİM ve/> EYLEM

( NEED and/> ACTION )


- GEREKSİNİM ile/ve GEREKLİLİK

( NEED vs./and NECESSITY
What you believe you need is not what you need.
What you need will come to you, if you do not ask for what you do not need.
You need nothing except to be what you are.
All you need is already within you. )


- GEREKSİNİM ile/ve İLERLEME

( NEED vs./and PROGRESS )


- GEREKSİNİM ile/ve/<> İŞE YARARLIK


- GEREKSİNİM ile İTİLİM


- GEREKSİNİM ile/ve/<> KİŞİ/İNSAN


- GEREKSİNİM ile MUTLAKLIK

( NEED vs. ABSOLUTENESS )


- GEREKSİNİM ile/ve/> UYGARLIK

( NEED vs./and/> CIVILIZATION )


- GEREKSİNİM ile ZORUNLULUK

( NEED vs. OBLIGATION )


- GEREKSİNİMLER [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]


- GEREKSİNİMLER [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]


- GEREKSİNİMLER ve İLİŞKİLER SIRADÜZENİ:
DİRİMSEL ve/||/<>/> BİLİŞSEL ve/||/<>/> DAVRANIŞSAL


- GEREKSİNİMLER:
ZARÛRÎ ile/ve/||/<>/> HÂCÎ ile/ve/||/<>/> KEMÂLÎ


- GEREKSİNİMLER ile/ve/||/<> DEĞERLER ile/ve/||/<> ANLAMLAR


- GERİ GİDİŞ ile/değil/yerine AŞKINLIK


- GERİBİLDİRİM'DE:
"HIIIIII" ile/değil/>< HMMM


- GERİBİLDİRİM ile/ve "GİT-GEL"


- GERİBİLDİRİM ve/<> DİRİMLİLİK

( FEEDBACK and/<> LIFE )


- Geribildirimli KONUŞ!!!


- GERİLİM ile/ve/||/<> GERİLİM YAYI/KEMERİ

( ... vs./and/||/<> TENSION ARC )


- GERİLİM ile/ve/değil/||/<> İKİLEM


- GERİOLUŞUM


- GİDİŞ ile/ve KURTULUŞ

( TO GO vs./and SALVATION )


- GİRİŞ ile/ve/||/<> ALTYAPI


- GİRİŞ ile ÇIKIŞ

( ENTRANCE vs. EXIT )


- GİRİŞ ile/ve/||/<>/> GELİŞME ile/ve/||/<>/> SONUÇ


- GİRİŞ ile/ve KAPI

( ENTRANCE vs./and DOOR )


- GİRİŞİM ile/ve PARLAMA

( ENTERPRISE vs./and TO SHINE/BRIGHTEN UP )


- GİRİZGÂH değil/yerine/= GİRİŞ


- GÖÇ ile GÖÇÜM

( ... avec TAKSİ )


- GÖKBİLİM = ASTRONOMY[İng.] = ASTRONOMIE[Fr., Alm.] = ASTRONOMIA[İt.] = ASTRONOMÍA[İsp.]


- GÖLGE ile İZDÜŞÜM


- GÖNÜLLÜLÜK:
ÜCRETSİZ YAPILAN İŞ/LER değil KARŞILIKSIZ GELİŞİM


- GÖRELİ ile/ve/||/<> DURUMA GÖRE


- GÖRÜ AKSİYONLARI ile/ve/||/<> ALGI ÖNGÖRÜLERİ ile/ve/||/<> DENEYİM ANALOJİLERİ ile/ve/||/<> AMPİRİK DENEYİMİN POSTULATLARI[genel]


- GÖRÜNEN UYUM ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GÖRÜNMEYEN UYUM


- GÖRÜNGÜBİLİM = PHENOMENOLOGY[İng.] = PHENOMÉNOLOGIE[Fr.] = PHÄNOMENOLOGIE[Alm.] = PHAINOMENON[Yun.]


- GÖRÜNTÜ ile/ve/değil GÖRÜNÜM


- GÖRÜNTÜ ile GÖRÜNÜM


- GÖRÜNÜM ile/ve/değil GÖRÜNGÜ


- GÖSTERGEBİLİM = SEMIOTIC[İng.] = SÉMIOTIQUE, SÉMIOLOGIE[Fr.] = SEMIOTIK[Alm.] = SEMA, SEMEION[Yun.]


- GÖSTERİ ile/ve/değil GÖSTERİM


- GÖSTERİM ile GÖSTERİŞ

( PROJECTION vs. DEMONSTRATING )


- GÖSTERİM ile GÖSTERİŞ


- GÖSTERİMİ OLAN ile GÖSTERİMİ OLMAYAN


- GÖSTERİMİ OLAN ile GÖSTERİMİ OLMAYAN


- GÖSTERİMSEL


- GÖTÜRÜ ile GÖTÜRÜM ile GÖTÜRÜŞ

( ... ile TAHAMMÜL )


- GÖZETİM ile/ve/<> DENETİM


- GÖZLEM ve/||/<>/> DENEY ve/||/<>/> ÖLÇÜM


- GÜÇ/KUVET:
| YAVAŞLATIR ile/ve/ya da/||/<> DURDURUR ile/ve/ya da/||/<> DÖNDÜRÜR ile/ve/ya da/||/<> YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİR ile/ve/ya da/||/<> BİÇİMİNİ DEĞİŞTİRİR ile/ve/ya da/||/<> HIZLANDIRIR |
ile/ve/ya da/||/<> />
| GERER ile/ve/ya da/||/<> BÜKER ile/ve/ya da/||/<> VURUR ile/ve/ya da/||/<> SIKAR |


- GÜÇLÜ ÇEKİRDEK ETKİLEŞİMİ ile/ve/+/||/<> ZAYIF ÇEKİRDEK ETKİLEŞİMİ


- GÜDÜMBİLİM/SİBERNETİK = CYBERNETICS[İng.] = CYBERNÉTIQUE[Fr.] = KYBERNETIK[Alm.] = KYBERNETIKE, KYBERNETES[Yun.]


- GÜN DEĞİŞİMİ


- HABER ALMA GEREKSİNİMİ ile/ve/değil/<> HABER ALMA HAKKI


- HABERLEŞME ile İLETİŞİM

( INFORM vs. COMMUNICATION )


- HÂCET(GEREK/SİNİM) YOK:
[ne] İNKÂR'A ve/ne de İKRAR'A


- HACİM/CİRİM[Ar.] değil/yerine/= OYLUM/SIYGI


- HAÇSI KOROLLA, HAÇ BİÇİMİNDE KOROLLA = TÜVEYC-İ SALÎBÎ = COROLLE CRUCIFORME


- HÂDİSE değil/yerine/= OLAY | DURUM


- HAK EDİŞ ile/ve/değil/> HAKKINDAN VAZGEÇEBİLMEK


- HAK EDİŞ ile/ve UYGUNLUK

( TO DESERVE vs./and APPROPRIATENESS )


- HAKİKAT ve/||/<>/> ÖZGÜRLÜK ve/||/<>/> DOYUM


- HAKİKAT ile YORUMLAR


- HAKİMİYET ile/yerine UYUM


- HAKKINI TESLİM ETMELİ!


- HÂLET değil/yerine DURUM


- HALK YÖNETİMİ ile/ve/||/<> ÜNİVERSİTE ile/ve/||/<> TİYATRO ile/ve/||/<> SPOR


- HALK[Ar.] değil/yerine/= AYMAK, TOPLUM


- HAREKET:
NESNENİN/DURANIN, KENDİNİ BULUNDUĞU DURUMDAN/NOKTADAN OLUMSUZLAMASI/DIŞARI ÇIKARMASI ile/ve/||/<>/> YENİDEN OLUMLAMASI/YAPILANMASI


- HAREKET/DEVİM ile/ve ETKİNLİK/DEVİNİM

( MOVEMENT vs./and ACTION )


- HAREKET ve/<> BİÇİM ve/<> UZAM


- HAREKET ile/ve/değil DEĞİŞİM

( [not] MOVEMENT vs./and/but ALTERATION )

( GAMANA ile/ve/yok/değil VIPARINAMA )


- HAREKET ile/ve ETKİLEŞİM


- HAREKETSİZ DİRENİŞ ile/ve/||/<> SESSİZ ÇIĞLIK


- HATA ile/ve/||/<> DENEYİM


- HATA ile TUTUM

( MISTAKE vs. ATTITUDE )


- HAWAII ADALARI'NIN OLUŞUMU:
5 MİLYON YIL ÖNCE ile/ve/<>/> 60.000 YIL ÖNCE


- HEGEL'DE:
MANTIK BİLİMİ = METAFİZİK


- HEMEN DEĞİŞİM ile/ve ÂNÎ DEĞİŞİM

( IMMEDIATELY ALTERATION vs./and SUDDEN ALTERATION )


- HER BİÇİMDEN/GÖRÜNÜŞTEN ÇÖZÜLME/UZAKLAŞMA ve/||/<>/> YENİ VE YENİDEN BİÇİMLENME


- HER HALÜKÂRDA değil/yerine/= HER DURUMDA


- HERMETİK EĞİTİM


- HEY'ET:
HEYULA ve/ SÛRET-İ CİSMİYE ve/ SÛRET-İ NEV'İYE ve/ ŞEKİL/BİÇİM ve/ SÛRET-İ VEHMİYE


- HİDROLOJİ değil/yerine/= SUBİLİM


- HİGROTROPİZM değil/yerine/= NEME YÖNELİM


- HIRS değil/yerine GEREKSİNİM


- HIZLI DEĞİŞİM (-İN FARKINDALIĞI) ile YAVAŞ DEĞİŞİM (-İN FARKINDALIĞI)

( (THE AWARE OF) FAST ALTERATION vs. (THE AWARE OF) SLOW ALTERATION )


- HİZMET ile/ve/<> DEVİNİM

( TO SERVE vs./and/<> MOVEMENT )


- HUB ile/ve/<> ANAHTAR ile/ve/<> YÖNLENDİRİCİ ile/ve/<> ERİŞİM NOKTASI


- HÜKÜMETİ/HÜKÜMETLERİ CİDDİYE ALMAK yerine DEVLETİN/VATANIN BÜTÜNLÜĞÜ VE GELECEĞİ İÇİN ÇABA HARCAMAK/ÜRETİMDE BULUNMAYA DEVAM ETMEK


- HUNİ BİÇİMİNDE/HUNİMSİ KOROLLA = TÜVEYC-İ KAM'Î = COROLLE INFUNDIBULÉE, COROLLE INFUNDIBULIFORME


- HUY ile/ve/değil/yerine TUTUM


- HUY ile/ve/değil/yerine TUTUM


- İBN NEDİM[v. 385/995] ve/<> HAYYAM et-TEVHÎDÎ[v. 400/1009] ve/<> YÂKÛT-ÛL HAMEVÎ[v. 629/1229]


- İÇ GÖZLEM ile/ve/||/<> İÇE DİKKAT ile/ve/||/<> ÖZ DÜŞÜNÜM

( INTROSPECTION vs./and/||/<> SELF-ATTENDING vs./and/||/<> SELF-REFLECTION )


- İÇERİK ile BİÇİM


- İÇERİK ve/||/<> BİÇİM ve/||/<> TEKNİK


- İÇERİK ile İÇERİM


- İDÂRE değil/yerine/= YÖNETİM/YÖNETME


- İDDİA ile/ve/değil/yerine ÖNESÜRÜM


- İHTİYAÇ ile/yerine GEREKSİNİM


- İHTİYOLOJİ değil/yerine/= BALIK BİLİMİ


- İHTİZAZ[Ar.]/VİBRASYON[Fr./İng.]/REZONANS[Fr./İng. < RESONANCE] değil/yerine/= TİTREŞİM/SESELİM/TINLAŞIM


- İKİ "YAN" ile/ve/değil İKİ SOYUTLAMA BİÇİMİ


- İKİLEM = KIYAS-I MUKASSİM = DILEMMA[İng., Alm., Yun.] = DILEMME[Fr.] = DILEMA[İsp.]


- İKİLİK(/DUALİTE) ile EYTİŞİM(DİYALEKTİK/CEDEL/ZÜLFİKÂR)

( SENEVİYE ile ÂDAB'UL-BAHS VE'L-MÜNÂZARA )

( DUALLY vs. DIALECTIC )


- İKİRCİK ile İKİRİM

( HESITATION vs./and INDECISION )


- İLERİ SÜRÜM ile/ve/değil OLAN


- İLERİ SÜRÜM ile/ve/değil ÖNGÖRÜ


- İLETİM DOKUSU = NESC-İ Vİ'ÂÎ = TISSU CONDUCTEUR


- İletişim için DİNLE!!!


- İletişim için SUS!!!


- İLETİŞİM İÇİNDE OLMALI!


- İLETİŞİM TÜRLERİ:
KİTLE İLETİŞİMİ ile/ve/değil/||/<>/< ÖRGÜTSEL DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< ÖBEKLERARASI DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİLERARASI DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİSEL DÜZEY


- İLETİŞİM:
AÇIK ile/ve/||/<> ÖRTÜK

( EXPLICIT vs./and/||/<> IMPLICIT :ON COMMUNICATION )


- İLETİŞİM ile/ve/> BAĞ

( COMMUNICATION vs./and/> RELATION/LINK )


- İLETİŞİM ile/ve BİLDİRİŞİM


- İLETİŞİM = COMMUNICATION[İng., Fr.] = KOMMUNIKATION[Alm.] = COMUNICAZIONE[İt.] = COMUNICACIÓN[İsp.]


- İLETİŞİM ile/ve/değil/önce/||/<>/< ETKİLEŞİM

( [not] COMMUNICATION vs./and/first/but/||/<>/< INTERACTION )


- İLETİŞİM ile KOORDİNASYON

( COMMUNICATION vs. COORDINATION )


- İLETİŞİM ile/ve PİKTOGRAFİ

( COMMUNICATION vs./and PICTOGRAPHY )


- İLETİŞİM ile TEKELLÜM


- İLGİ ile/ve/<> BELİRLENİM


- İLGİ ve/<> GEREKSİNİM


- İLİM ile/ve/||/<>/< DURUM/HÂL


- İLİŞKİ ile/ve/<> "GEÇİŞ"


- İLİŞKİ ile/ve EĞİLİM

( RELATION vs./and TENDENCY )


- İLİŞKİ ile/ve GEÇİŞ

( RELATION vs./and TRANSITION )


- İLK DOĞUM


- İLK NEDEN ile/ve/||/<>/> YÖNELİM


- İLK SİNEMA GÖSTERİMİ:
1895 ile/ve/||/<>/> 1896


- İLKE ile/ve/<> DÖNÜŞÜM

( PRINCIPLE vs./and/<> TRANSFORMATION )


- İLKELERİN:
VAROLMA SORUNSALI ile/ve İŞLEVSELLİĞİ ile/ve DEĞİŞİMİ ile/ve OLMAMASI ile/ve BİRLİĞİ ile/ve İNKÂRI


- İLKOKUL değil İLKÖĞRETİM (OKULU)


- İLMİ EĞİTİM ve/<> İRFÂNÎ TERBİYE


- İNAK/DOGMA ile/ve BELİRLENİM

( DOGMA vs./and DETERMINATION )


- İNANILACAK BİLİM değil/yerine GÜVENİLİR BİLİM


- İNDİRGEME ile/değil/yerine YORUM/LAMA

( [not] TO REDUCE vs./but TO INTERPRET
TO INTERPRET instead of TO REDUCE )


- İNDİRİM ile BİNDİRİM


- İNDÜKSİYON/INDUCTION değil/yerine/= İRGİTİM


- İNGİLİZ YARARCILIĞI ile/ve/||/<>/> EVRİMCİ DOĞACILIK ile/ve/||/<>/> AMERİKAN YARARCILIĞI


- İNİM İNİM (İNLEMEK)


- İNİŞ >< ÇIKIŞ ile/ve/||/<> GİDİŞ >< GELİŞ


- İNİŞ ile/ve/değil/<> YOĞUNLAŞMA


- İNKILÂP değil/değil/yerine/=/= DEVRİM


- İNSAN BİLİMİ/ANTROPOLOJİ ile İNSANIN GELİŞMESİ BİLİMİ

( BEŞERİYYÂT ile ... )

( ANTHROPOLOGY vs. EUGENICS )


- İNSAN BİLİMLERİ ile/ve FEN BİLİMLERİ


- İNSAN FELSEFESİNDE:
FİZİK ÖTESİ/METAFİZİK ve/<> VARLIKBİLİM/ONTOLOJİ ve/<> BİLGİBİLİM/EPİSTEMOLOJİ ve/<> ZİHİNBİLİM/PSİKOLOJİ ve/<> TOPLUMBİLİM/SOSYOLOJİ


- İNSAN GELİŞİMİ KURAMCILARINDA:
MARGARET MAHLER ile/ve/||/<> JOHN BOWLBY ile/ve/||/<> SIGMUND FREUD ile/ve/||/<> ERIK ERIKSON ile/ve/||/<> JEAN PIAGET ile/ve/||/<> DANIEL STERN


- İNSAN:
DOĞA VAROLANI ve/||/<>/> EĞİTİM VAROLANI


- İNSANBİÇİMCİLİK = MÜŞEBBİHE = ANTHROPOMORPHISM[İng.] = ANTHROPOMORPHISME[Fr.] = ANTHROPOMORPHISMUS[Alm.] = ANTHROPOS:İNSAN. MORPHE:BİÇİM[Yun.]


- İNSANBİLİM'DE:
FARKLILAŞMA ile BİREYLEŞME


- İNSANBİLİM = BEŞERİYAT = ANTHROPOLOGY[İng.] = ANTHROPOLOGIE[Fr., Alm.] = ANTHROPOS:İNSAN. LOGOS:BİLİM[Yun.] = ANTROPOLOGÍA[İsp.]


- İNSANBİLİM ile/ve/=/> EVRENBİLİM


- İNTERAKTİF yerine ETKİLEŞİMLİ


- İNTERNETTE:
GÖRÜNÜRLÜK ile/ve/||/<> ERİŞİM KOLAYLIĞI


- İNTIBÂ[Ar.] değil/yerine/= İZLENİM


- İŞ ve/<> (B)İLİM ve/<> İSTEK


- İŞÇİ ile BİLİMBİREYİ


- IŞIĞADOĞRULUM ile/<> IŞIĞAGÖÇÜM/IŞIKGÖÇÜM

( PHOTOTROPISM vs./<> PHOTOTACTISM )


- ISKONTO[İt.]/TENZİLÂT[Ar.] değil/yerine/= İNDİRİM


- İSLÂM FELSEFE-BİLİM TARİHİ'NDE 7 ETMEN


- İŞLERİ(MİZİ)/GEREKSİNİMLERİ(MİZİ)(EŞİMİZE/YAKINLARIMIZA/ÇALIŞANLARA/BİRİLERİNE/TOPLUMA/ÖTEKİNE):
"YIKMAK(/YIKILMAK)" ile/değil/yerine/>< (HER KOŞULDA) KONUŞMAK/KONUŞABİLMEK


- İŞLETİM SİSTEM(LERİ) ile PROGRAM(LARI)


- İŞLEV ile/ve/<> BİÇİM ile/ve/<> NİTELİK


- İŞLEYİŞ ile İŞLEV


- İŞLEYİŞ ile/ve ÖNGÖRÜ

( PROCESS vs./and TO GUESS )


- İSTATİSTİKSEL ANLAM/LILIK / YORUM ile/ve/<> TARİHSEL ANLAM/LILIK / YORUM


- İSTEK DIŞI/DOĞAL ÖLÜM ile/ve/değil/yerine/< İSTEYEREK ÖLÜM

( MEVT-İ TABİÎ ile/ve/değil/yerine/< MEVT-İ İRADÎ/İHTİYARÎ )


- İSTEK/LER ile/ve/değil/yerine GEREKSİNİM/LER

( [not] REQUEST/S vs./and/but NEED/S
NEED/S instead of REQUEST/S )


- İSTEK ile/ve/||/<>/> GEREKSİNİM(İHTİYAÇ) ile/ve/||/<>/> HİZMET

( WANT vs. NEED )


- İSTEME EDİMİ = VOLITION[İng., Fr.] = WOLLEN, WOLLENSAKT[Alm.] = VOLITIONE[Lat.]


- İSTENİLEN ile/ve/<>/değil/yerine GEREKSİNİM


- İSTİ'DÂD[Ar.] değil/yerine/= AKILLILIK | ANLAYIŞLILIK | DOĞAL EĞİLİM, BECERİ/KABİLİYET


- İVECEN/İVEĞEN/EVECEN/ACUL ile İVEDÎ/MÜSTACEL ile İVİNTİ ile İVME


- İYİ EĞİTİM ile/ve/||/<>/< İYİ ÖĞRETMEN/EĞİTİMCİ


- İYİLİĞE GEREKSİNİMİ OLANLAR ile/ve/||/<> İYİLİK YAPMAYA GEREKSİNİMİ OLANLAR


- İZ ile/ve/||/<>/> İZLENİM


- İZDÜŞÜM ile/ve/<> UZANTI


- İZLENİM ile ÇAĞRIŞIM

( IMPRESSION vs. ASSOCIATION )


- İZLENİM ile TESPİT

( IMPRESSION vs. TO DETERMINE )


- İZLENİM ile/değil YANILSAMA


- İZLENİMCİLK ile DIŞAVURUMCULUK

( EMPRESSIONISM vs. EXPRESSIONISM )


- İZOMER[Fr. < Yun. MEROS: Bölüm. | BAROS: Basınç.] ile EŞBÖLÜM


- İZOMORF değil/yerine/= EŞBİÇİM


- JEODEZİ[Fr.] değil/yerine/= YERÖLÇÜM


- JEODİNAMİK ile/ve/<> JEOFİZİK ile/ve/<> JEOKİMYA ile/ve/<> JEOLOJİ[Fr. < Yun. GEO: Yer. | LOGOS: Bilim.] ile/ve/<> JEOMORFOLOJİ


- KALIN ile/ve GENİŞ


- KALMA DURUMU

( LOCATIVE CASE )


- KALP ve/<> TEKALLÜB(DÖNÜŞÜM)


- KAMUSAL/LIK ile/ve/<> KURUMSAL/LIK


- KAN:
ACİL GEREKSİNİM ile/ve/<>/değil SÜREKLİ GEREKSİNİM


- KANIT ile/ve/||/<> BİLİMSEL BİLGİNİN OLANAĞI


- KAPASİTE ile "DURUM"

( CAPACITY vs. "STATE" )


- KAPİTALİZM ile/ve TÜKETİM TOPLUMU

( CAPITALISM vs./and CONSUMPTION SOCIETY )


- KÂR TUTUMLU OLMAK


- KARAKURUM:
HUNLAR ile/ve GÖKTÜRKLER ile/ve MOĞOLLAR


- KARBON ATOMU ETKİLEŞİM DERECELERİ:
+120 ºC ile -20 ºC arasındadır.


- KARMAŞA ile/ve DÖNÜŞÜM

( CONFUSION vs./and TRANSFORMATION )


- KARMAŞIK SAYILARIN GÖSTERİMİ


- KARŞILIĞI OLMAYAN DURUMLAR/OLGULAR/KAVRAMLAR/SÖZCÜKLER ile/ve/<> BAŞKA BİR DİLDE KARŞILIĞI OLMAYAN DURUMLAR/OLGULAR/KAVRAMLAR/SÖZCÜKLER


- KARŞITLIK ile/değil/yerine/>< EYTİŞİM


- KAVGA ile/ve/değil/yerine TUTUM

( [not] !FIGHT vs./and/but ATTITUDE
ATTITUDE instead of !FIGHT )


- KAVRAM ile/ve/<> ÇÖZÜM

( CONCEPT vs./and/<> SOLUTION )


- KAVRAM ve/<> KURUM


- KAVRAM ile/ve KURUM ile/ve KARŞILIK


- KAVRAM ve/<> KURUM ve/<> UYGARLIK ve/<> BULUNÇ/VİCDAN


- KAVRAM ve/||/<> SİMGE ve/||/<> İÇ DENEYİM


- KAVRAMLARIN OLUŞUMU ile/ve/||/<>/> SINIFLANDIRMA


- KAVRAMSAL/LIK ile/ve/<> KURUMSAL/LIK


- KAYBOLMA ile/yerine/değil DÖNÜŞÜM

( [not] TO DISAPPEAR vs./but TRANSFORMATION
TRANSFORMATION instead of TO DISAPPEAR )


- KAYGI ile/ve/||/<>/> BAŞA ÇIKMA TUTUMU


- KAYGI ile/ve/||/<> GEREKSİNİM


- KAYGI ile/değil/ne yazık ki/||/<>/> KAYGININ "YORUMU"


- KAYGI ile TUTUM

( ANXCIETY vs. ATTITUDE )


- KAZANÇ'TA:
TİCARET ile/ve/yerine ÜRETİM


- KAZANIM ile/ve ELDE EDİŞ

( BENEFIT vs./and TO GET/OBTAIN )


- KELEBEK BİÇİMİNDE/KELEBEKSİ KOROLLA = TÜVEYC-İ FERÂŞÎ = COROLLE PAPILIONACÉE


- KENDİ İÇİNDE BİRLİK ile DIŞ DÜNYA İÇİN AYRIŞMA (VE YÖNETİMİ)

( INTEGRITY IN THE SELF vs. SEPERATION TO OUT WORLD [AND MANAGEMENT] )


- KENDİ İÇİNDE BİRLİK ile DIŞ DÜNYA İÇİN AYRIŞMA (VE YÖNETİMİ)


- KENDİLİĞİNDENLİK ile/ve/||/<> YARATICILIK ile/ve/||/<> ÜRETİCİLİK ile/ve/||/<> KENDİNİ ÜRETİM(POLİTERASYON)


- KENDİLİK EDİMLERİ ile/ve/||/<> BAŞKALARININ TEPKİLERİNE ÖZGÜ BEKLENTİLER ile/ve/||/<> BAŞKALARININ EDİMLERİ ile/ve/||/<> KENDİLİĞİN, KENDİLİĞE KARŞI EDİMLERİ(İÇE YANSITMA)


- KENDİLİK ile/ve/||/<> DENEYİM ile/ve/||/<> DENEYİMLEYEN


- KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME GEREKSİNİMİ ile/ve/||/<>/> ONAYLANMA GEREKSİNİMİ


- KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME:
GEREKSİNİMİ ile/ve/||/<>/> EĞİLİMİ


- KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME:
GEREKSİNİMİ ile/ve/||/<>/> EĞİLİMİ


- KENDİNİ İSPAT (ETME ÇABASI) ile/değil/yerine KONUYU/DURUMU İSPAT


- KESİM ve/||/<>/> DİKİM


- KESİŞİM ile/ve/<> AYRIM


- KETLEMEK/ENGELLEMEK değil/yerine ÜRETİM/DÖNÜŞÜM


- KİLİSE:
KURUM değil DÜZEN


- KİM?:
DEĞİŞİM İSTER? ile DEĞİŞMEK İSTER?


- KİMLİĞİN ALGILANIŞ BİÇİMİ ve/<> DİL


- KİMYANIN İNCELEDİĞİ:
MADDE değil DEĞİŞİM


- KİP ile BİÇİM


- KIRMIZI ÖLÜM ile/ve BEYAZ ÖLÜM ile/ve YEŞİL ÖLÜM ile/ve SİYAH ÖLÜM


- KİŞİ DURUM


- KİŞİ ODAKLILIK ile/değil/yerine/>< OLGU(/DURUM/KAVRAM/BAĞLAM) ODAKLILIK


- KİŞİ/BİREY ile/ve/değil/yerine KAVRAM/DURUM/OLAY

( PERSON vs./and CONCEPT/EVENT )


- KİŞİ/İNSAN ve/<> DENEYİM

( HUMAN and/<> EXPERIENCE )


- KİŞİ/İNSAN ve/||/<> KÜLTÜR ve/||/<> TOPLUM ve/||/<> DİL


- KİŞİLİK ile/değil TUTUM

( [not] PERSONALITY vs./but ATTITUDE )


- Kişisel Gelişim'in için DİNLE!!!


- Kişisel Gelişim'in için KONUŞ!!!


- Kişisel Gelişim'in için SUS!!!


- KİŞİSEL GELİŞİM ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< KİŞİSEL YÖNETİM

( [not] SELF DEVELOPMENT vs./and/but/||/<>/>/< SELF MANAGEMENT
SELF MANAGEMENT instead of SELF DEVELOPMENT )


- KİŞİSEL YÖNELİM ve KİŞİSEL YÖNETİM

( PERSONAL INTENTION and PERSONAL MANAGEMENT )


- Kişisel Yönetim'in için DİNLE!!!


- Kişisel Yönetim'in için KONUŞ!!!


- Kişisel Yönetim'in için SUS!!!


- KİŞİSEL YÖNETİM ile/ve/<> İÇSEL YÖNETİM

( PERSONAL DEVELOPMENT vs./and/<> INNER MANAGEMENT )


- KİTAP BİLGİSİNİN EKSİKLİĞİ (VE BU DURUMUN GETİRDİĞİ BİLGİSİZLİK) ile KENDİ HAKKINDAKİ BİLGİSİZLİĞİ

( LACK OF KNOWLEDGE BY BOOK (AND THE IGNORANCE WHICH THIS SITUATION BRINGS) vs./and LACK OF KNOWLEDGE THE SELF (AND THE IGNORANCE OF IT) )


- KİTLELEŞME ile "KURUMSALLAŞMA"


- KIYAS ile/ve YORUM

( COMPARISON vs./and INTERPRETATION/COMMENT )


- KLİNİK BİBLİYOTERAPİ ile/ve/||/<> GELİŞİMSEL BİBLİYOTERAPİ


- KÖK ALBİÇİMLİĞİ

( ROOT ALLOMORPHY )


- KÖKEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/> OLUŞUM


- KOMA ile/<>/> "BİTKİSEL" "YAŞAM"/DURUM ile/<>/> KİLİT DURUM

( COMA vs./||/<>/> VEGETATIVE STATE )


- KOMÜNİKASYON değil/yerine/= İLETİŞİM


- KONGRÜENS değil/yerine/= EŞLEŞİM


- KONJONKTÜR değil/yerine/= TOPLU DURUM/GEÇERLİ DURUM


- KONTROL ile/ve ÖLÇÜM

( CONTROL vs./and MEASUREMENT )


- KONU/DURUM/BAŞLIK DEĞERLENDİRMEDE:
KOŞULLAR ve/||/<>/> OLANAKLAR ve OLANAKSIZLIKLAR ve/||/<>/> OLASILIKLAR ve/||/<>/> (ARA) ÇÖZÜMLER


- KONU/KAVRAM/DURUM:
TARTIŞILABİLİR ile/ve/değil/yerine/< TARTIŞILMAYA DEĞER


- KONU ile BİÇİM

( SUBJECT/TOPIC vs. FORM )


- KONU ile DURUM

( SUBJECT/TOPIC vs. SITUATION )


- KONUM:
MATEMATİK(SALTIK/MUTLAK)
ile/ve/||/<>
ÖZEL(GÖRELİ)


- KONUM ve/||/<>/> KARŞI KONUM ve/||/<>/> BİLEŞTİRME

( POSITION and/||/<>/> OPPOSITION and/||/<>/> COMPOSITION )


- KONUMUZ ile/ve/||/<> KONUMUMUZ


- KONUŞLAN(DIR)MAK ile/değil KONUMLAN(DIR)MAK


- KONUŞMA/DA:
"YORGUNLUK" ile/değil/yerine GELİŞİM/DÖNÜŞÜM


- KONUŞMAK ile/ve İLETİŞİM

( TO TALK vs./and COMMUNICATION )


- KOORDİNAT ile İZDÜŞÜM, KONAÇ/YERLEM


- KORKU ile/ve/||/<> DENETİM ODAKLI KORKU


- KORKU ile GERİLİM


- KOŞULLAR ile/ve/<> ZORUNLULUKLAR/DURUMLAR


- KÖTÜ GÜN/DURUM/HAL DOSTU (OLMAK) ile/ve/yerine İYİ GÜN/DURUM/HAL DOSTU (OLMAK)


- KREBS DÖNGÜSÜ değil/yerine/= ÜRETİM DÖNGÜSÜ


- KRİTER ile/ve BİLGİ BİRİKİMİ

( CRITERION vs./and KNOWLEDGE )


- KRONOLOJİ değil/yerine/= SÜREDİZİM


- KÜLTÜR EKONOMİSİ ve/||/<> KÜLTÜR POLİTİKASI ve/||/<> KÜLTÜR YÖNETİMİ


- KÜLTÜR ile/ve/||/<> GELİŞİM ODAKLI DEĞERLER KÜLTÜRÜ


- KUR'ÂN-I KERÎM:
FELSEFE değil BİLİM


- KÜRE ve YÖNETİM


- KÜRESELLEŞME:
[ne yazık ki]
"ULUSLARARASILAŞMANIN GENİŞLEMESİ" ile/ve/||/<> KURUMSAL ZORBALIK


- KURU KURU "ÜZÜLMEK" / "ÜZÜLÜYORUM" DEMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< YAPABİLECEĞİN BİR ŞEY/LER


- KURUM ile/ve/değil/yerine/< KURUL


- KURUM ve/<> TÖREN(MERÂSİM)


- KURUMSAL BİR KARARI(/A):
BENİMSEMEK ile/ve/değil/yerine/||/<> UYMAK


- KURUMSAL DEVLET ile KİŞİ DEVLET


- KURUMSAL DİN ile/ve BİREYSEL DİN


- KURUMSALLAŞMA YÖNETİMİNDE/ÖNDERLİĞİNDE, ÖNDER VE ÇALIŞANLAR:
BAŞLANGIÇTA ve/||/<>/> GEÇİŞTE ve/||/<>/> DENEYİMLİ ve/||/<>/> YETİŞMİŞ


- KURUMSALLAŞMALI!


- KUŞEVLERİNDE:
CAMİ BİÇİMİNDE OLANLAR ile/ve MEDRESE BİÇİMİNDE OLANLAR ile/ve KERVANSARAY BİÇİMİNDE OLANLAR

( UŞŞ/AŞŞ, VEKR, VEKN: Kuş yuvası. )

( ÂŞİYÂN/E, LÂNE/LÂNE-İ MÜRG: Kuş yuvası. | Mesken, ev. )


- KÜTLE ÇEKİMİ
ile/ve/+/||/<>
ELEKROMANYETİK ETKİLEŞİM
ile/ve/+/||/<>
GÜÇLÜ ÇEKİRDEK ETKİLEŞİMİ
ile/ve/+/||/<>
ZAYIF ÇEKİRDEK ETKİLEŞİMİ


- KÜTLE ile/ve/||/<> UZAY-ZAMAN ile/ve/||/<> EĞİM


- KUVANTUM'DA:
PARİS "ÇEVRESİ"/YORUMU ile/ve/>< KOPENHAG "ÇEVRESİ"/YORUMU


- LAKONİK[Fr. < Yun.] değil/yerine/= DEYİM


- LEKSİKOLOJİ[Fr., İng.] değil/yerine/= SÖZCÜKBİLİM/SÖZLÜKBİLİM


- LİSTE[İng. < LIST] yerine DİZİN/DİZELGE/DÖKÜM


- LİTOLOJİ[Fr., İng.] değil/yerine/= TAŞBİLİM


- LOB değil/yerine/= BÖLÜM


- LOJMAN[Fr. LOGEMENT] değil/yerine/= KURUM KONUTU


- MADDENİN:
3 DURUMU ile/ve/değil 15 DURUMU


- MAHMUZ BİÇİMİNDE PETAL = MİHMÂZ = PÉTALE CALCARIFORME


- MAHMUZ BİÇİMİNDE PETAL = VARAK-İ TÜVEYC-Î MİHMÂZÎ = PÉTALE CALCARIFORME


- MAHSUL[Ar.] değil/yerine/= ÜRÜN/VERİM


- MAKAMDA YÜKSELİŞ ile/ve/değil/yerine HİZMETTE YÜKSELİŞ


- MANOLYA[MAGNOL'un adından(bitkibilimci)] ile ...

( MAGNOLIA GRANDIFLORA )


- MANTIK ile EYTİŞİM


- MANTIK EYTİŞİMİ ile/ve/değil/yerine YAŞAM EYTİŞİMİ


- MANTIK ile/ve BİÇİMSEL MANTIK


- MANTIK ile/ve/<> BİÇİMSELLEŞTİRİLMİŞ MANTIK

( LOGIC vs./and/<> SHAPED LOGIC )


- MANTIK ile/ve EYTİŞİM/DİYALEKTİK


- MANTIK ile/ve İŞLEYİŞ


- MANTIK ve TÜMDENGELİM


- MANYETİK ETKİLEŞİM ile/ve/<> ZAYIF ETKİLEŞİM


- MARKA YÖNETİMİ ile/ve/||/<> MARKA İLETİŞİMİNİ YÖNETMEK


- MASUMİYET ile/ve/||/<> İLK DURUM


- MATEMATİK ile/ve BİLİM

( MATHEMATICS vs./and SCIENCE )


- MATEMATİK ve VARLIKBİLİM

( MATHEMATICS and ONTOLOGY )


- MATHESIS UNIVERSALIS = MATHESIS:BİLME, BİLİM[Yun.] - UNIVERSALIS:EVRENSEL[Lat.]


- MEDENİYET ve FELSEFE-BİLİM


- MEMÂT[Ar.] değil/yerine/= ÖLÜM


- MEME KANSERİNDE:
İLERİ EVRE / ÖLÜM değil/yerine TARAMA


- MERAK ile/ve GERİLİM


- METAFİZİK (ŞARTLAR) ile/ve FELSEFE-BİLİM


- METAFİZİK/DİN ile/ve/||/<> BİLİM


- METAFİZİK ile VARLIKBİLİM

( METAPHYSICS vs. ONTOLOGY )


- METAKOGNİTİF değil/yerine/= ÜST BİLİŞ


- METALURJİ değil/yerine/= METALBİLİM


- METODOLOJİ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= YÖNTEMBİLİM


- METRİK GEOMETRİ ile KONUM GEOMETRİSİ


- METROLOJİ ile ÖLÇÜMBİLİM


- MEYİL[Ar.] değil/yerine/= EĞİM


- MİĞFER BİÇİMİNDE PETAL = VARAK-İ TÜVEYC-Î MİĞFERÎ = PÉTALE GALÉIFORME, PÉTALE CUCULLIFORME


- MİKOLOJİ[Fr.] değil/yerine/= MANTARBİLİM


- MİMAR ve/ TERİM ve/ KURUM ve/ TEKKE/TARİKÂT


- MİNERALOJİ ile MİNERALBİLİM


- MİNVAL[Ar.] değil/yerine/= BİÇİM/YOL | BAĞLAM


- MİRAS ile İZDÜŞÜM

( INHERITANCE vs. PROJECTION )


- MOD:
NESNE ile/ve/||/<> ÜST BİLİŞ


- MODERN BİLİM ile/ve/değil/yerine ÇAĞDAŞ BİLİM


- MODERN BİLİM ile/ve/değil YENİ DOĞA FELSEFESİ

( COLINGWOOD'un DOĞA TASARIMI adlı kitabını da okumanızı salık veririz. )


- MOTIVATION[İng., Fr., Alm.] değil/yerine/= GÜDÜLENİM


- MÜBAŞERET[Ar.] değil/yerine/= GİRİŞİM


- MÜKELLEFİYET ile YÜKÜM/LÜLÜK


- MÜKEMMELLİK/KEMÂL ile/ve ÖLÜM


- MUKTESİT[Ar.] değil/yerine/= TUTUMLU


- MÜLTECİ ile KOŞULLU MÜLTECİ ile İKİNCİL KORUMA DURUMU


- MÜNÂDİM[< NEDÎM] ile MÜN'ADİM[< ADEM]


- MÜNHATT ile MÜNHEDİM[< HEDM] ile METRÛK[< TERK]


- MÜNHEDİM[< HEDM] ile MÜNHEZİM[< HEZÎMET | çoğ. MÜNHEZİMÎN]


- MURÂKABE[< RAKB] değil/yerine/= DENETLEME/DENETİM


- MÜREKKEPTE:
ISI ve/||/<> ARAP ZAMKI[İS/KURUM]


- MÜRTESEM/İRTİSAM[Ar.]/PROJEKSİYON[Fr., İng.] değil/yerine/= İZDÜŞÜM


- MÜŞEKKEL[Ar.] değil/yerine/= BİÇİM VERİLMİŞ | İRİ, GÖSTERİŞLİ


- MÜSTEDÎM[< DEVÂM] ile MÜSTEDÎN[< DEYN]


- MÜSTEŞRİK[Ar.]/ŞARKİYATÇI/ORYANTALİST[Fr., İng.] değil/yerine/= DOĞUBİLİMCİ


- MÜTEDAVİL[Ar.] değil/yerine/= ÇEVRİMDE/Kİ, YÜRÜRLÜKTE, DOLAŞIMDAKİ


- MUTLAK (KAVRAMLAR) ile/ve/değil EYTİŞİMSEL/DİYALEKTİK (KAVRAMLAR)

( [not] ABSOLUTE (CONCEPTS) vs./and/but DIALECTIC (CONCEPTS) )


- MUTLAK (KAVRAMLAR) ile/ve/değil EYTİŞİMSEL/DİYALEKTİK (KAVRAMLAR)


- MÜZİKOLOJİ/MÜZİKOLOG değil/yerine/= MÜZİKBİLİM/Cİ


- NEDENLERİN BİLİMİ ile/ve NEDENLERİN NEDENİNİN BİLİMİ


- NEDİM/E[Ar.] ile/ve/||/<> SAĞDIÇ


- NEDÎM ile ...


- NEDÎM ile Nedîm


- NESNE:
BİLİMDE ile/ve/<> SANATTA


- NESNEL/OBJEKTİF DUYGULAR ile/ve PAY ALMA/KATILMA DUYGULARI ile/ve DURUM (İÇERİKSİZ) DUYGULARI


- NESNENİN DURUMLARINDA:
KATI ile/ve AMORF KATI ile/ve SIVI ile/ve GAZ ile/ve PLAZMA ile/ve SÜPER AKIŞKAN ile/ve SÜPER KATI ile/ve DEJENERE KATI ile/ve NÖTRONYUM ile/ve GÜÇLÜ SİMETRİK NESNE ile/ve ZAYIF SİMETRİK NESNE ile/ve KUARK-GLUON PLAZMA ile/ve FERMİYONİK YOĞUNLAŞTIRMA ile/ve BOSE-EINSTEIN YOĞUNLAŞTIRMASI ile/ve ACAYİP MADDE


- NESNENİN, DURUM DEĞİŞİMİNDE:
ERİME ile/ve/||/<>/> DONMA ile/ve/||/<>/> BUHARLAŞMA ile/ve/||/<>/> YOĞUŞMA ile/ve/||/<>/> İNCELME/SÜBLİMLEŞME ile/ve/||/<>/> KIRAĞILAŞMA


- NETLEŞTİRME ile/ve/<> YÜZLEŞ(TİR)ME ile/ve/<> YORUMLAMA


- NİYET YÖNELİM


- NİYET'TE:
SAMİMİYET, İÇTENLİK, YAKINLIK
ve
TUTUM'DA:
RESMİYET, MESAFE, CİDDİYET

( SINCERELY, SINCERITY, NEARNESS :ON INTENTION and SOLEMNITY, DISTANCE, SERIOUSNESS :ON ATTITUDE )


- NİYET ile/ve EĞİLİM

( INTENTION vs./and TENDENCY )


- NİYET ile/ve/<> GEREKSİNİM

( INTENTION vs./and/<> NEED )


- NİYET ve/> GİRİŞİM


- NİYET ile/ve/||/<> İZLENİM


- NİYET ile/ve YÖNELİM

( INTENTION vs./and TO TEND )


- NİYET ve/||/<> YÖNELİM ve/||/<> BAĞLILIKLAR ve/||/<> YATKINLIKLAR


- NİYET ile/ve YÖNELİŞ


- NOKTA ile/ve/değil YOĞUN TİTREŞİM


- NOMOTETİK BİLİMLER ile/ve İDEOGRAFİK BİLİMLER


- ÖĞRENİM/ÖĞRETİM ÜNİVERSİTESİ ile/ve/değil/yerine ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ


- ÖĞRETİM BİLGİSİ = FENN-İ TALİM-Ü TEDRİS = DIDACTICS[İng.] = DIDACTIQUE[Fr.] = DIDAKTIK[Alm.] = DIDACTICA[Lat.] = DIDASKEIN[Yun.] = DIDÁCTICO/CA[İsp.]


- OLAĞAN GERİBİLDİRİM(REFLEKS) ile/ve/değil BEYİN TRAVMASI


- OLAĞANÜSTÜ DURUM/HAL ile/ve/<> SIKIYÖNETİM


- OLASI (BİR DURUM/SÜREÇ/YANLIŞLIK/KAZA/SONUÇ) ile/ve/değil/yerine OLASI(LIKLI) (BİR DURUM/SÜREÇ/YANLIŞLIK/KAZA/SONUÇ)


- OLAY/DURUM ile/ve/||/<> AYRINTI/LAR(I)


- OLAYLAR VE KİŞİLER ve/||/<> YÜKLENEN ANLAM ve/||/<> ALGI ve/||/<> YORUM | BİLİŞSEL ÇARPITMALAR


- OLGUN BİRİKİM ve/||/<> GENÇ ENERJİ


- OLGUN/LUK:
BİLGİ İTİBARİYLE
ve/||/<>
BİLGELİK İTİBARİYLE
ve/||/<>
DURUM/KOŞULLAR İTİBARİYLE
ve/||/<>
AYDINLATMA İTİBARİYLE

( KEMÂL-İ İLİM ve/||/<> KEMÂL-İ İRFÂN ve/||/<> KEMÂL-İ HÂL ve/||/<> KEMÂL-İ İRŞÂD )


- OLGUSAL/LIK ile/ve/||/<> EDİMSEL/LİK


- ÖLÜM ile/ve "IŞIK KAYBI" (SENDROMU)


- ÖLÜM ve/<> APTALLIK


- ÖLÜM >< AŞK


- ÖLÜM ile/ve/değil/< AYRILIK/MEHCÛR[Ar. < HİCR]/HİCRET


- ÖLÜM ile/değil COTARD SENDROMU


- ÖLÜM ile/ve/değil/yerine DAĞILMA/YAYILMA/AYRIŞMA

( MEVT ile/ve/değil/yerine NEŞR )


- ÖLÜM ile/ve/değil/yerine EMR-İ HAKK


- ÖLÜM ile/ve/değil EŞİK


- ÖLÜM ile/ve GÖMÜT/SİN OBRUĞU/MEZAR/MAKBER/E / MERKAD/MERKAT/METFEN[Ar.], GÛR[Fars.], MAŞATLIK[Yahudi mezarlığı], DARÎH/ZARÎH[Ar.]/NEKROPOL[Yun.]


- ÖLÜM ile İNTİHAR


- ÖLÜM değil İRTİHAL ETMEK


- ÖLÜM ile/değil İRTİHAL-İ DÂR-I BEKÂ


- ÖLÜM ile ISIL ÖLÜM


- ÖLÜM ile/ve KÜÇÜK ÖLÜM


- ÖLÜM ile/ve MATEM


- ÖLÜM ile ÖTANAZİ["ÖTENAZİ" değil!]

( RİHLET, İRTİHÂL, KÛS-İ RAHÎL, ZIYÂ-İ EBEDÎ ile ... )

( MERG ile ... )

( DEATH vs./avec [Fr.] EUTHANASIE )

( KUYRUĞU TİTRETMEK ile ... )


- ÖLÜM ile/ve/yerine RABITA-I MEVT


- ÖLÜM ile/ve/||/<>/> TEMEVVÜT[Ar. < MEVT]


- ÖLÜM ile/ve/||/<> UYKU


- ÖLÜM yerine/değil VEFÂT


- OLUMSUZ ÖZGÜRLÜK ve/= GEREKSİNİM

( NEGATIVE FREEDOM vs./and/= NEED )


- OLUMSUZLUK BELİRTİMİ ile/değil/yerine DURUM BELİRTİMİ

( [not] TO STATE THE NEGATIVENESS vs./but TO STATE THE SITUATION
TO STATE THE SITUATION instead of TO STATE THE NEGATIVENESS
I don't like. WITH I feel no love. )


- OLUŞUM AŞAMALARI


- OLUŞUM/TEŞEKKÜL[Ar.] ve/<> TEŞEKKÜR


- OLUŞUM ile/ve/||/<> BAŞLANGIÇ


- OLUŞUM ile/ve DEĞİŞİM

( FORMATION vs./and ALTERATION )


- OLUŞUM ile DEĞİŞİM


- OLUŞUM ile/ve/||/<> DÜZEN


- OLUŞUM ile/ve/<> OLUŞ


- OLUŞUM = TEŞEKKÜL = FORMATION[İng., Fr.] = BILDUNG[Alm.] = FORMACIÓN[İsp.]


- OLUŞUM ile/ve/||/<> TÜRÜM


- ÖNERİ ile/ve/<>/yerine ÇÖZÜM

( SUGGESTION vs./and/<> CONSEQUENCE
CONSEQUENCE instead of SUGGESTION )


- ÖNGÖRÜ ile/ve YORUM


- ÖNSÖZ ve/||/<> İLK BÖLÜM


- ONTOLOJİ değil/yerine/= VAROLAN BİLİMİ


- ORGANİZMA ile/ve EYTİŞİM


- OSTEOLOJİ/OSTEOLOGY[İng] değil/yerine/= KEMİK BİLİMİ


- ÖTEKİ DENEYİMLER/İ/M ile/ve/değil/||/<>/< ÖNCEKİ DENEYİMLER/İ/M


- OTOGESTİYON[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ÖZYÖNETİM


- OTURUM ile OTURUŞ


- OVAT YAPRAK, YUMURTANIN BOYUNA KESİTİ BİÇİMİNDE OLAN YAPRAK = VARAK-I BEYZÎ = FEUILLE OVALE


- OYLUM/HACİM ile/ve KAPASİTE

( VOLUME vs./and CAPACITY )


- OYLUM ile/ve/<> EKOYLUM


- ÖZ DIŞAVURUM

( ESSENCE
EXPRESSION )


- ÖZ ile BİÇİM

( ESSENCE vs. FORM )


- ÖZ ile/ve/||/<>/> GÖRÜNÜŞ ile/ve/||/<>/> EDİMSELLİK


- ÖZDEŞİM ile/ve/||/<> YANSITMALI ÖZDEŞİM


- ÖZDEŞLİK ile/değil BİLEŞİM


- ÖZDEVİM/OTOMASYON ile ÖZDEVİNİM/OTOMATİZM


- ÖZEL EĞİTİM ile/ve/+/||/<>/>/< KENDİNİ GELİŞTİRMEK


- ÖZET ile/ve/||/<> GİRİŞ


- ÖZGÜRLÜK ile/ve BELİRLENİM

( FREEDOM vs./and DETERMINATION )


- ÖZNE DURUMUNDAKİ KAVRAM ile/ve/||/<> YÜKLEM DURUMUNDAKİ KAVRAM


- PARA HARCAMAK:
"SAHİP OLMAK" İÇİN ile/değil/yerine DENEYİM KAZANMAK ÜZERE


- PARA:
GEREKSİNİM değil MASKELEME


- PARTİSYON değil/yerine/= BÖLME, BÖLÜM


- PATOJEN[Fr.] ile/ve/<> PATOLOJİ[Fr. < Yun. PATHOS: Sayrılık. | LOGOS: Bilim.]


- PAZARLIK PAYI ile/ve/değil/yerine İNDİRİM PAYI


- PEDOLOJİ[Fr. < Yun. PAİD: Çocuk. LOGOS: Bilim.] ile PEDOLOJİ[Fr. < Yun. PEDON: Toprak. LOGOS: Bilim.]


- PES ile/ve/||/<>/> TİZ ile/ve/||/<>/> UYUM


- PİŞMANLIK:
MERTEBE değil TEKALLÜB/DEVİNİM VE TÖVBE


- POZİTİF BİLİM yerine DENEY BİLİMİ

( POSITIVE SCIENCE instead EXPERIMENTAL SCIENCE )


- POZİTİF BİLİM ile/ve MANEVÎ BİLİM


- PROLOG[Fr.] değil/yerine/= ÖNDEYİŞ


- PSİKOLOJİ:
BİLİMSEL ve/||/<> SANATSAL


- PSİKOLOJİ ile/ve BİLİM ile/ve FELSEFE


- PSİKOSEKSÜEL EVRELER ile/ve/||/<>/> GELİŞİM EVRELERİ


- REDİF:
EK DURUMUNDA ile SÖZCÜK DURUMUNDA


- REKTÖR değil/yerine/= BİLİMBEY


- REVÂÇ[Ar.] değil/yerine/= SÜRÜM


- RİSK YÖNETİMİ ile/ve/||/<>/> KRİZ YÖNETİMİ


- RİVÂYET ile/ve YORUM


- ROTASYON[Fr./İng. < ROTATION] değil/yerine/= DÖNGÜ/DÜZENLİ DEĞİŞİM


- SABIR ve/<> TAVIR/TUTUM


- SABİT MİTLER:
KOZMOGONİK ile/ve/<> ÖLÜM | ile/ve/<> EROS


- SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR:
BİÇİMSİZ ile/ve/||/<> BELİRSİZLİK ile/ve/||/<> SALDIRI ile/ve/||/<> KONUNUN ÖZÜNÜ KAÇIRMA ile/ve/||/<> TARTIŞMALI NEDEN ile/ve/||/<> İSTATİSTİKSEL HATA ile/ve/||/<> ŞAŞIRTMA ile/ve/||/<> YETKEYE BAŞVURMA ile/ve/||/<> DUYGULARA BAŞVURMA ile/ve/||/<> KIYASLAMA HATALARI ile/ve/||/<> SINIFLANDIRMA HATALARI


- SAĞIN BİLİMLER/EXACT SCIENCES[İng.] ile ...


- SAHTE BİLİM ile/değil/yerine/>< BİLİM


- SALTIK/LIK ile/ve/||/<>/< ETKİLENMEYİŞ


- ŞAN[Ar.] ile ŞAN[Fr. < CHANT]


- Sana söylüyorum SUS!!!


- SANAT BİÇİMİNDE:
SİMGESEL ile/ve/||/<>/> KLASİK ile/ve/||/<>/> ROMANTİK


- SANAT NESNESİNE BİÇİM VERME ile/ve/||/<> KİŞİNİN, KENDİNE BİÇİM VERMESİ


- SANAT:
BİÇİM ile/ve/değil/||/<>/< BİÇİMİN İLKESİ/YASASI


- SANAT:
UYUM ve/||/<> ORGANİK ve/||/<> BİRLİK


- SANAT ve YORUMBİLİM/HERMENEUTİK


- SANATÇI ile/ve DEVRİMCİ


- SANAYİ/ENDÜSTRİ[< INDUSTRY]/URAN değil/yerine/= İŞLEYİM


- SANSÜR[Fr.] değil/yerine/= DENETLEME/DENETKİ/SIKIDENETİM


- ŞARKI/CI ile YORUM/CU


- SATILABİLİRLİK ile/ve/değil/<> DEĞİŞİM DEĞERLİLİK


- SAYGINLIK/PRESTİJ[Fr.,İng. < PRESTIGE] ile GÖSTERİŞ

( ... ile NÜMÂYİŞ )

( ... ile AFİLİ[Gösterişli, çalımlı.] )


- SEBT GÜNÜ:
DİNLENME GÜNÜ değil/yerine DİNGİNLİK/DÖNÜŞÜM GÜNÜ


- SEÇİM/SAYLAMA ile/ve/değil/yerine/<>/> YEĞLEME/TERCİH

( [not] TO CHOOSE vs./and/but/<>/> TO PREFER
TO PREFER instead of TO CHOOSE )

( ... ile/ve/değil/yerine/<>/> PROTIMO )


- SEÇİM ile/ve/değil/yerine/||/<>/< STRATEJİ


- SEDİMENTASYON | SEDİMENTOLOJİ[Fr./İng./Alm.] ile TORTULAŞMA | TORTUBİLİM


- ŞEKİL değil/yerine/= BİÇİM


- SEKSİYON[Fr., İng. SECTION] değil/yerine/= BÖLÜM


- SEMÂ:
DÖNÜŞ değil DÖNÜŞÜM


- SEMANTİK[Fr., < SEMANTIQUE / İng. < SEMANTICS] değil/yerine/= ANLAMBİLİM/ANLAMSAL


- SEMİYOLOJİ[Fr.]/SEMIOLOGY[İng.] değil/yerine/= GÖSTERGEBİLİM/BELİRTİ BİLİMİ


- SEN Mİ ÇOK "AKILLISIN"? ile BEN/BİZ Mİ, ÇOK "APTAL GÖRÜNÜYORUM/Z"?


- SEREBRAL PALSİ:
"HASTALIK" değil DURUM


- SERTİFİKA[Fr.]/DİPLOMA[Yun.] ile ÖĞRENİM BELGESİ


- SESBİLİM ile ...


- SESBİLİMSEL KOŞULLANMA ile ...


- SESBİLİMSEL ÖLÇÜT ile ...


- SESBİRİM/FONEM ile SESBİLİM/FONOLOJİ ile FONETİK


- SEVGİ ile/ve/değil/&lt; ÇEKİM

( [not] LOVE vs./and/but/< CONJUGATION )


- SEVGİ ve/||/<> İLETİŞİM


- SEVGİ ile/ve/<> ÖZDEYİŞ


- SEVGİ ile/ve/<> SEÇİM/SEÇİCİLİK

( LOVE vs./and/<> SELECTIVENESS )


- ŞEY'İN/BİLGİNİN/(B)İLİMİN/KİŞİNİN:
KENDİ ile/ve ZAMANI, MEKÂNI ve KOŞULLARI


- ŞEY ile/ve/+ YÖNELİM

( THING vs./and/+ TENDENCY )


- SEYİR ile GELİŞİM


- ŞEYLEŞME ile/ve/<> YİTİM


- SEYR-Ü-SEFER[Ar.]/TRAFİK[Fr., İng.] değil/yerine/= GİDİŞ-GELİŞ


- SEZARYEN ile/değil/yerine NORMAL DOĞUM

( İT'ÂM: İkiz doğurma. )

( BIRTH vs. HYSTEROTOMY )


- SEZGİ ile/ve YORUM

( INTUITION vs./and INTERPRETATION )


- SIFIR BİÇİM ile SIFIR TÜRETİM

( ZERO MORPH vs. ZERO DERIVATION )


- ŞİİR:
"GENİŞ" ve/<> "KIRMIZI"


- ŞİKÂYET ile/ve/<>/değil GEREKSİNİM/İHTİYAÇ


- SİLDİRME HAKKI ile/ve/||/<> ÇEVRİMİÇİ UNUTULMA HAKKI


- SİMGEBİLİM = SYMBOLICS[İng.] = SYMBOLIQUE[Fr.] = SYMBOLIK[Alm.]


- SİMGESEL DİL ile/ve/<> BİÇİMSEL DİL


- SİMGESEL ile/ve/<> BİÇİMSEL


- SİNDİRİM:
AĞIZDA ile/ve/> MİDEDE ile/ve/> İNCE BAĞIRSAKLARDA


- SİNDİRİM:
MEKANİK ile/ve/||/<>/> KİMYASAL


- SİNDİRİM'DE:
TÜKÜRÜK BEZİ ile/ve/<> İNCEBAĞIRSAK BEZİ ile/ve/<> PANKREAS ile/ve/<> KARACİĞER


- SİNDİRİM ile EMİLİM

( DIGESTION vs. ABSORPTION )


- SİNDİRİM ile/ve/<>/> ÖZÜMSEME


- SİNDİRİM ile/ve/||/<> SIĞAMSAL


- SINIF ile/ve/değil/yerine KESİM


- SINIRLANDIRMA ile/ve/değil/yerine KONUMLANDIRMA


- SINIRLI YORUM ile/ve/||/<> DAR YORUM


- SIR ve/=/||/<>/< BİLİM


- SİSMOLOJİ/SEISMOLOGY değil/yerine/= DEPREMBİLİM


- SİTOLOJİ[Fr., İng.] ile GÖZEBİLİM


- SİVİL TOPLUM < SİVİL İTAATSİZLİK


- SİYASAL FELSEFE ile/ve/||/<> SİYASET BİLİMİ


- SİYÂSET ile/ve/||/<> SİYÂSET(İN) YORUMU


- SKLEROZ[Fr. < Yun.] ile MULTİPLE SKLEROZ(MS)/ÇOKLU SERTLEŞİM


- SOĞUKTA/SERİNLİKTE GİYİNMEK:
GEREKSİNİM ile/ve/değil/||/<>/< TEDBİR


- SOLMAK ile KURUMAK

( WILT vs. WITHER )


- SOLUK ve/||/<> BESLENME ve/||/<> PSİKOLOJİ ve/||/<>
FİZYOLOJİ ve/||/<> EŞEYSELLİK ve/||/<> İLETİŞİM


- SOLUNUM ve/||/<>/> DOĞRU SOLUNUM ve/||/<>/> DİYAFRAMA ALMA


- SON BEKLEYİŞ


- SON BÖLÜM


- SON ÖLÜM


- SON YUDUM


- SONDAN BAŞA ile TÜMDEN GELiM


- SONUÇ ile/ve/değil TÜMDENGELİM


- SORGULAMA ile/ve YORUM ÇOKLUĞU(NA ULAŞMAK)


- SORGULAMA ile/ve/+/<> YORUMLAMA


- SORMASINDAN BELİRLİ ile SORUŞ BİÇİMİNDEN BELİRLİ


- SORU-YORUM ile/ve YORUM-SORU

( QUESTION-COMMENT vs./and COMMENT-QUESTION )


- SORU ile/ve YORUM

( QUESTION vs./and INTERPRETATION/COMMENT )


- SORULAR:
BİLİMİN TEMELLERİNİ İLGİLENDİRENLER ile/ve/||/<> BİLİMİN YÖNTEMİNİ İLGİLENDİRENLER


- SORUMLULUKLARIN AZALDIĞI DURUMLAR:
CİNNET ile/ve/||/<> SAĞIRLIK YA DA ÖTEKİ DUYU YİTİMLERİ ile/ve/||/<> BELLEK ZAYIFLIĞI ile/ve/||/<> UYKU ile/ve/||/<> SARA ile/ve/||/<> HASTALIK ile/ve/||/<> HATA


- SORUMLULUKLARIN, KISMEN AZALDIĞI DURUMLAR:
BİLGİSİZLİK ile/ve/||/<> SARHOŞLUK(SEKİR) ile/ve/||/<> HAFİFLİK(HEZEL) ile/ve/||/<> SEFAHET ile/ve/||/<> SEFER


- SORUMLULUKLARIN, KISMEN AZALDIĞI DURUMLAR:
KÖLELİK(RİKKİYET) ile/ve/||/<> İKRAH


- SORUMLULUKLARIN, KISMEN AZALDIĞI DURUMLAR:
KÜÇÜKLÜK ile/ve/||/<> BUNAMA(ATEH) ile/ve/||/<> ÂDET GÖRME(HAYIZ)


- SORUN/LAR ile/ve/<> İLETİŞİM KOPUKLUĞU


- SORUNLARI:
SORUN OLARAK KONUŞMAK ile/yerine/değil İLERLEME/GELİŞİM ARACI OLARAK KONUŞMAK/DEĞERLENDİRMEK

( [not] TO TALK THE PROBLEMS AS PROBLEMS vs. TO TALK PROBLEMS AS VEHICLE FOR DEVELOPMENT/PROGRESS
TO TALK PROBLEMS AS VEHICLE FOR DEVELOPMENT/PROGRESS instead of TO TALK THE PROBLEMS AS PROBLEMS )


- SOSYAL MEDYA (5C):
KONUŞMA/SÖYLEŞİ ve/+/||/<>/> ORTAKLIK ve/+/||/<>/> YORUM ve/+/||/<>/> İŞBİRLİĞİ ve/+/||/<>/> KATKI

( 5C: CONVERSATION and/+/||/<>/> COMMUNITY and/+/||/<>/> and/+/||/<>/> COMMENTING and/+/||/<>/> CONTRIBUTION and/+/||/<>/> COLLABORATION )


- SOSYOMETRİ değil/yerine/= UYUMÖLÇÜM


- SÖYLENCEBİLİM = İLM-İ ESATİR = MYTHOLOGY[İng.] = MYTHOLOGIE[Fr., Alm.] = MYTHOLOGIA[Yun.] = MITOLOGIA[İsp.]


- SÖYLENİLEN'İ:
YORUMLAMAK ile/değil/yerine DİNLEMEK[Kabul etmek anlamında değil!]

( EXPLANATION: TO INTERPRET vs. TO LISTEN[Not in the mean of acceptance!]
EXPLANATION: TO LISTEN instead of TO INTERPRET
Learn to look without imagination, to listen without distortion; that is all. )


- SÖYLENİLEN'İ:
YORUMLAMAK ile/yerine DİNLEMEK[Kabul etmek anlamında değil!]

( EXPLANATION: TO INTERPRET vs. TO LISTEN(Not in the mean of acceptance!)
EXPLANATION: TO LISTEN instead of TO INTERPRET )


- SÖYLENİŞ/SÖYLEYİŞ ile SESLENDİRİŞ

( TELÂFFUZ ile TASAVVUT[< SAVT] )

( PRONUNCIATION vs. PHONATE )

( ... avec PHONATION )


- SÖYLEYİŞ ile/ve/<> DEĞİNİ


- SÖYLEYİŞ ile SÖYLENİŞ


- SÖYLEYİŞ ve VURGU YANLIŞLARI


- SOYUT ile BELİRLENİMSİZLİK


- SOYUT ile/ve/> EYTİŞİM ile/ve/> KURGUL


- SÖZ(CÜK)LERİ/Nİ ve/||/<> TUTUMU/NU DEĞİŞTİR...
DÜNYA/N DEĞİŞSİN!


- SÖZ ile/ve/<> ÇÖZÜM

( RIGHT WORD vs./and/<> CONSEQUENCE )


- SÖZCÜK SEÇİMİ ANLAMDAN SÖZCÜĞE GİTMEK[SÖZCÜKTEN ANLAMA değil!]


- SÖZCÜK SINIFI ile SÖZCÜKBİÇİM ile SÖZCÜKSEL KOŞULLANMA ile SÖZDİZİM ile SÖZDİZİMSEL ÖLÇÜT


- SÖZCÜK/LER:
FELSEFEDE ile/ve/||/<> BİLİMDE ile/ve/||/<> YAZINDA/EDEBİYATTA


- SÖZEL KOD ile/ve DEĞİŞTİRİM KODU


- SÖZLÜ İLETİŞİM/BİLDİRİŞİM ile/ve SÖZSÜZ İLETİŞİM/BİLDİRİŞİM


- SÖZLÜK ile SÖZLÜK KÜTÜĞÜ ile SÖZLÜKBİRİM ile SÖZLÜKÇE ile SÖZLÜKSEL ile SÖZLÜKSEL BİÇİMBİLİM ile SÖZLÜKSEL KÜTÜK ile SÖZLÜKSEL BİÇİMBİRİM

( LEXICON vs. LEXICAL ENTRY vs. LEXEME vs. LEXICON vs. LEXICAL vs. LEXICAL MORPHOLOGY vs. LEXICAL ENTRY vs. LEXICAL MORPHEME )


- STANDART değil/yerine/= ÖLÇÜN/TEKBİÇİM


- STATİK[Fr. < Yun.]/STATOR[Lat.] değil/yerine/= DURUK/DURAĞAN/DEĞİŞMEZ[>< DEVİNİM]


- STATÜKO[Lat.] değil/yerine/= SÜRERDURUM/SÜREGİDEN DURUM SÜRERDURUM


- STRATİGRAFİ değil/yerine/= KATMANBİLİM


- SUDUR değil/yerine/= TÜRÜM


- SÜKSE[Fr.]/SUCCESS[İng.] değil/yerine/= BAŞARI | GÖSTERİŞ, İLGİ ÇEKECEK DURUM


- SUNUM ile/ve DEĞER


- SÜREÇ ile/ve/||/<> DENEYİM ile/ve/||/<> DUYGU


- SÜREÇ ile/ve DÖNÜŞÜM

( PROCESS vs./and TRANSFORMATION )


- SÜREÇ ve/||/<> EYTİŞİM/DİYALEKTİK


- SÜREÇ ile/ve/<> GELİŞİM


- SÜREÇ ile/ve OLUŞUM

( PROCESS vs./and FORMATION/CONSTITUTION )


- SÜREÇ ile/ve/||/<> TÜRÜM


- SÜREKLİLİK ile/ve/<>/][ DEĞİŞİM


- SURET ile GEOMETRİK BİÇİM


- SÜRFİLE[Fr.] değil/yerine/= (SEYREK VE ÇAPRAZ) DİKİŞ


- SUSMA HAKKININ TARİHÇESİNDE, DÖNÜM NOKTALARI:
JOHN LILBURNE'NİN TUTUMU ve/||/<>/>/< MIRANDA UYARILARI

( RIGHT TO REMAIN SILENT and/||/<>/>/< MIRANDA WARNING )


- TA'BÎR CAİZSE değil/yerine/= DEYİM YERİNDEYSE/DEYİŞ UYGUNSA


- TAANNÜT[Ar.] değil/yerine/= DİRENME, DİRENİM


- TAASSUB ile/ve/değil BİLGİ/DENEYİM EKSİKLİĞİ


- TABAKA ile BÖLÜM


- TABİR-İ CAİZSE değil/yerine/= DEYİM YERİNDEYSE


- TAHAVVÜL[Ar.] değil/yerine/= DEĞİŞME, DÖNÜŞÜM


- TAHLİL ile YORUM

( ANALYSIS vs. INTERPRETATION/COMMENT )


- TAKAS[Ar.]/CLEARING[İng.] değil/yerine/= DEĞİŞTOKUŞ/DEĞİŞİM


- TAKDİR ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GERİBİLDİRİM


- TAMLAYAN DURUMU ile ...


- TANRIBİLİM = İLÂHİYAT = THEOLOGY[İng.] = THÉOLOGIE[Fr.] = THEOLOGIE[Alm.] = TEOLOGIA[İsp.]


- TANSİYON[Fr.] değil/yerine/= KAN BASINCI | GERİLİM


- TARİH:
EYLEM ve/||/<> GEREKSİNİM


- TARİH:
GELECEK ve/||/<> GEREKSİNİM


- TARİH ile/ve/<> TOPLUM

( HISTORY vs./and/<> COMMUNITY/SOCIETY )


- TARİH ile/ve TOPLUM

( HISTORY vs./and COMMUNITY/SOCIETY )


- TARİHİ PERSPEKTİF ile/ve MEDENİYET PERSPEKTİFİ ile/ve FELSEFE-BİLİM


- TARİHSEL/LİK ile/ve/<> BİLİMSEL/LİK


- TASAVVUF ile/ve/=/||/<>/< DİNİN EDİMSELLİĞİ


- TEBEDDÜL[Ar.] değil/yerine/= BİR DURUMDAN, BAŞKA BİR DURUMA GEÇME, DEĞİŞME


- TEBELLÜĞ[Ar.] değil/yerine/= BİLDİRİMİ ALMA


- TECÂNÜS[Ar.] değil/yerine/= BİR BÜTÜNÜ OLUŞTURAN ÖĞELER ARASINDA UYUM BULUNMASI DURUMU


- TECİM/SEL / TİCARET/TİCARİ ile/ve ÜRETİM/SEL

( Exploration Screening Analysis Development Test phase Commercialisation
COMMERCE vs./and PRODUCTION )


- TEDAVİ ile/ve DÖNÜŞÜM


- TEDRİSAT[Ar.] değil/yerine/= ÖĞRETİM


- TEHLİKE ve/|| ÇÖZÜM


- TEK OTURUMLUK KİTAPLAR


- TELÂFFUZ[Ar.] değil/yerine/= SÖYLEN(/Y)İŞ


- TELEKOMÜNİKASYON değil/yerine/= UZİLETİŞİM


- TELEOLOJİ[İng.] değil/yerine/= EREKBİLİM


- TELEPATİ değil/yerine/= UZADUYUM


- TEMÂYÜL[Ar.] değil/yerine/= YÖNSEME/EĞİLİM


- TEMEL BİLİM = ESAS İLİM = SCIENCE FONDAMENTALE[Fr.] = GRUNDWISSENSCHAFT[Alm.]


- TEMEL BİLİMLER ile KLİNİK BİLİMLER


- TEMİZLENME ile/ve EVRİM


- TEOLOJİ:
TANRIBİLİM değil DİN BİLİMİ


- TEPE ile GERİŞ


- TEPKİ (VERMEK) ile/ve/değil/yerine GERİBİLDİRİM

( AKS-ÜL-AMEL ile/ve/değil/yerine ... )

( [not] REACTION vs./and/but FEEDBACK
FEEDBACK instead of REACTION )


- TEPKİ ile/ve/değil/yerine TUTUM

( [not] REACTION vs./and/but ATTITUDE
ATTITUDE instead of REACTION )


- TEPKİ ile/ve/değil/yerine TUTUM

( [not] REACTION vs./and/but ATTITUDE
ATTITUDE instead of REACTION )


- TER-Ü-TAZE[Fars.] değil/yerine/= ÇOK TAZE, KÖRPE | DİNÇ BİR BİÇİMDE


- TERBİYE(EĞİTİM) ile/ve/> TÂLİM(ÖĞRETİM/ALIŞTIRMA) ile/ve/> TE'DİB(EDEB)(DAVRANIŞ/TUTUM)

( TO TRAIN vs./and PRACTICE/EXERCISE/DRILL and/> MANNER
Behaviour-action. VS./AND Idea-knowledge. AND/> Compound.
Base on eye. VS./AND Base on ear. AND/> Behaviour.
Good-bad. VS./AND Right-wrong. AND/> Beautiful.
Needed example. VS./AND Needed teacher. AND/> To know the self.
Everywhere. VS./AND Define place. AND/> Everywhere and anytime.
Integral. VS./AND Hierarchical. AND/> Aesthetical. )


- TERMODİNAMİK'TE:
GERİDÖNÜŞÜMSÜZLÜK ile/değil TERSİNMEZLİK

( [not] ... vs./but IRREVERSIBILITY )


- TERS-ÇEVİRİM ile ...


- TERSİNİR DURUM DEĞİŞİMİ ile/ve/||/<> TERSİNEMEZ DURUM DEĞİŞİMİ


- TERTİBAT[Ar.] değil/yerine/= DÜZEN/DÜZENLENİŞ


- TEŞEBBÜS[Ar.] değil/yerine/= GİRİŞİM | GİRİŞME


- TEŞKİL[Ar.] değil/yerine/= OLUŞTURMA | OLUŞUM | ÖRGÜTLEME


- TETİKLE(N)ME ile/ve DÖNÜŞÜM


- TEVCÎH[< VECH] değil/yerine/= ÇEVİRME, YÖNELTME, DÖNDÜRME | SÖZ ATMA, BAKMA | ANLAM VERME, YORUMLAMA | RÜTBE, MEVKİ VERME


- TEVETTÜR[Ar. < VETR/VİTRET] değil/yerine/= GERİLME, GERGİN DURUMA GERME | GERİLİM


- TEVHÎD değil/yerine/= BİREŞİM


- TİCARET, BİLİM VS. ile SANAT ve FELSEFE


- TIP TIP = KÜÇÜK VE HAFİF BİÇİMDE


- TİTREM ile TİTREŞİM


- TİTREME ile TİTREŞİM

( VIBRATION vs./and FLUCTUATION )


- TİTREŞİM ile/ve/<> DÖNÜŞÜM


- TOHUMUN:
İLK DURUMU ile/ve/<> SON DURUMU


- TOPLANTI ile/ve OTURUM


- TOPLULUK ile/ve/<> TOPLUM

( COMMUNITY vs./and/<> SOCIETY )

( ... ile/ve/<> KOINONIA )

( CEMAAT/CEMİYET ile/ve/<> CEMİYET )


- TOPLUM BİLİMLERİ ile FEN BİLİMLERİ


- TOPLUM BİLİMLERİ yerine TARİH / TİN / EKİN(KÜLTÜR) BİLİMLERİ


- TOPLUM = CEMİYET = SOCIETY[İng.] = SOCIÉTÉ[Fr.] = GESELLSCHAFT[Alm.] = SOCIETAS[Lat.] = SOCIEDAD[İsp.]


- TOPLUM ile KALABALIK/KALABA[Ar. < ĞALEBE]


- TOPLUM ile/<> ÜLKE ile/<> EGEMENLİK


- TOPLUMBİLİM = İÇTİMAİYAT = SOCIOLOGY[İng.] = SOCIOLOGIE[Fr.] = SOZIOLOGIE[Alm.] = SOCIOLOGIA[İsp.]


- TOPLUMBİLİM ve KİMYA


- TOPLUMSAL İNSANBİLİM/ANTROPOLOJİ ile/ve FİZİK İNSANBİLİM/ANTROPOLOJİ


- TOPLUMSAL YAŞAM ile EĞİTİM


- TORBA GEREKSİNİMİ değil FİLE/SEPET (KULLANMAK)[NAYLON değil/yerine!]


- TÖRE ile/ve/<> KAVRAM ile/ve/<> KURUM


- TÖZ İKİLİĞİ(DUALİZMİ):
ETKİLEŞİMCİLİK ile/ve/||/<> EPİFENOMENALİZM ile/ve/||/<> PARALELİZM


- TRANSFORMASYON[Fr./İng.] değil/yerine/= DÖNÜŞÜM


- TRANSFORMİZM[Fr./İng.] değil/yerine/= DÖNÜŞÜMCÜLÜK


- TREND değil/yerine/= EĞİLİM


- TÜKETİM ile İSRAF


- TÜKETİM ve/ SIKILMA ve/ TÜKETİM


- TÜMDENGELİM ile/ve/||/<>/> AŞKINSAL/TRANSANDANTAL TÜMDENGELİM


- TÜMDENGELİM = TÂLİL = DEDUCTION[İng.] = DÉDUCTION[Fr.] = DEDUKTION[Alm.] = DEDUCTIO[Lat.]


- TÜMEL ile/ve/||/<> TÜMDENGELİM


- TÜMEVARIM ve/||/<> EKSİK BELİRLENİM


- TÜP BİÇİMİNDE/TÜPSÜ KOROLLA = TÜVEYC-İ ÜNBÛBÎ = COROLLE TUBULÉE, COROLLE TUBULEUSE


- TÜR ile BÖLÜM

( KIND vs. PART )


- TÜRETİM EKİ ile ...

( DERIVATIONAL AFFIX )


- TÜRETİMSEL BİÇİMBİRİM ile ...

( DERIVATIONAL MORPHEME )


- TÜRKOLOJİ değil/yerine/= TÜRKBİLİM


- TÜRÜM = SUDUR = EMANATION[İng., Alm.] = ÉMANATION[Fr.] = EMANATIO[Lat.]


- TUTKU ile/ve/değil/yerine TUTUM

( [not] PASSION vs./and/but ATTITUDE
ATTITUDE instead of PASSION )


- TUTUM NİYET


- TUTUM TAVIR


- TUTUM:
GELİŞMİŞ ile/ve/||/<> "ÖĞRENİLMİŞ" ile/ve/||/<> SİNMİŞ


- TUTUM:
ORTADAN KALDIRICI değil/yerine DÖNÜŞTÜRÜCÜ


- TUTUM/U BENİMSEMEK ile/ve/> ALIŞKANLIK OLUŞTURMAK


- TUTUM ile/ve TAVIR

( ATTITUDE vs./and MANNER )


- TUTUM ile TAVIR

( ATTITUDE vs. MANNER )


- TUTUM = ATTITUDE[İng., Fr.] = EINSTELLUNG/HALTUNG[Alm.] = ATTITUDINE[İt.] = ACTIDUD[İsp.]


- TUTUM ile/ve/değil EŞİK


- TUTUM ile/ve KARAKTER

( ATTITUDE vs./and CHARACTER )


- TUTUM ile/ve/< NİYET

( ATTITUDE vs./and/< INTENTION )


- TUTUM ile/ve NİYET

( ATTITUDE vs./and INTENTION )


- TUTUM ile/ve/||/<>/> SİYASET


- TUTUMLARI BELİRLEMEK ile/ve TUTUMLARDA TUTARLI OLMAK


- TUTUMLULUK ile/ve/değil PARA HARCAYAMAMAK


- TUZ ile ASİT TUZU ile BAZİK TUZLAR ile KAYA TUZU ile DENİZ TUZU[HİPERTONİK] ile KAN TUZU[İZOTONİK] ile BİLEŞİMİNDE HİDRAT BULUNAN TUZLAR

( SALT vs. ACID SALT vs. BASIC SALT vs. ROCK SALT vs. SEA SALT[HIPERTONIC] vs. BLOOD/BODY[ISOTONIC] SALT vs. HIDRATED SALTS )


- TÜZE ile/ve TOPLUMBİLİM

( LAW vs./and SOCIOLOGY )


- UC BİRİM ile UZANTI

( TIP UNIT vs. EXTENSION )


- UÇURUM ile/ve/değil EŞİK


- UÇURUM ile ŞARAMPOL[Macarca < SOROMPO] ile


- UÇURUM ile/ve YALI YAR/FALEZ[Fr. < FALAISE]


- ÜNİTE[İng. < UNIT] değil/yerine/= BÖLÜM | BİRİM, ÖLÇÜ, VAHİT


- ÜNİVERSİTE değil/yerine/= BİLİMTEY


- ÜNLÜ DEĞİŞİMİ ile ...


- UNUTMAK ile "BİLİYORUM" SANMAK

( TO FORGET vs. TO SUPPOSE "KNOW" )


- UNUTULMA HAKKI'NDA:
ANALOG ile/ve/<> ÇEVRİMİÇİ ile/ve/<> SİLDİRME ile/ve/<> DİZİNDEN ÇIKARMA(DELISTING)


- ÜRETİCİ GÜÇLER ile/ve/||/<> ÜRETİCİ ARAÇLAR ile/ve/||/<> ÜRETME BİÇİMİ


- ÜRETİM ARTIŞI ile/ve NİTELİK ARAYIŞI

( INCREMENT OF PRODUCTION vs./and SEARCH/LOOK FOR QUALITY )


- ÜRETİM:
ENDÜSTRİYEL ile/ve/<> ÖZEL


- ÜRETİM/İMALÂT ve/> DÖNÜŞÜM

( PRODUCTION and/> TRANSFORMATION )


- ÜRETİM ile "DOĞUM"


- ÜRETMEK/ÜRETİM ve/||/<> ÜLEŞMEK/ÜLEŞİM


- ÜRÜN ile/değil EDİM


- US/AKIL ile/ve/||/<>/> BİLİM/İLİM


- US <>/||/> İMGELEM <>/||/> DUYUM


- ÜSLÛP ile TUTUM


- ÜSTGEÇİŞ = YÜCELİM


- UYUM

( HARMONY )


- UYUM = AHENK = HARMONY[İng.] = HARMANIE[Fr.] = HARMONIE[Alm.] = HARMONIA[Yun. Zarafet ve uyum tanrıçası.] = ARMONÍA[İsp.]


- UYUM ve/<> BOŞLUK/ARA


- UYUM ile/ve/||/<>/> ÇATIŞMA ile/ve/||/<>/> ÇÖZÜLME


- UYUM ile/ve ÇELİŞKİLİ UYUM

( HARMONY vs./and CONTRADICTED HARMONY )


- UYUM ile/ve/<> DENGE

( HARMONY vs./and/<> BALANCE )

( SOPHROSYNE: İtidal. )

( RAJAS - SATTVA - TAMAS )


- UYUM ile/ve EŞZAMANLAMA

( HARMONY vs./and SYNCHRONIZATION )


- UYUM ile/ve/||/<> EŞZAMANLILIK


- UYUM ile/ve EYLEME GEÇMİŞ UYUM

( HARMONY vs./and HARMONY IN ACT
Religions show their true face in action, in silent action. )


- UYUM ile/ve PARALELLİK

( HARMONY vs./and PARALLELNESS )


- UYUM ile/ve/||/<> SENTEZ


- UYUM ile/ve/<> TEVHİD


- UYUM ile/ve TINLAMA

( HARMONY vs./and RESONANCE )


- UYUM ile/ve TUTARLILIK

( HARMONY vs./and CONSISTENCY )


- UYUM ile/ve UYGUNLUK

( ... ile/ve VEFK/TENÂSÜB[öteki ucu >< TENÂFÜR(< NEFRET)] )

( HARMONY vs./and APPROPRIATENESS )


- UYUM >< UYUMSUZLUK


- UYUM ile/ve YAKINLAŞMA

( HARMONY vs./and TO APROACH )


- UYUM ile/ve YETENEK


- UYUTUM = NEVM-İ SINAİ = HYPNOSIS[İng.] = HYPNOSE[Fr., Alm.] = HYNOS[Yun.]


- UZADEVİM(TELEKİNEZİ[Fr./İng.]) ile KALDIRMA(LEVİTASYON[Fr./İng.])


- UZAK:
GÖSTERİŞ ile ŞİRK


- UZAM ile/ve BİÇİM

( İMTİDÂD[< MEDD] ile/ve SÛRET )

( EXTENT vs./and SHAPE/MORPH )


- UZANTI ile/ve/<> GÖSTERİM/TEMSİL


- VADE değil/yerine/= ERİM


- VAR KILMAK ile/ve/değil BİÇİMLENDİRMEK


- VARLIK >< YOKLUK ile/ve/<> BAŞLANGIÇ >< BİTİŞ


- VARLIK BİLİM BİLGİ BİLİM


- VARLIK ile/ve BİÇİM

( EXISTENCE vs./and FORM )


- VARLIK ile/ve/<> YORUMLANMIŞ VARLIK


- VARLIKBİLİM ile/ve ARKETİPLER


- VARLIKBİLİM ile/ve FİZİK

( ONTOLOGY vs./and PHYSICS )


- VARLIKBİLİM ve HAKİKAT

( ONTOLOGY and TRUTH )


- VARLIKBİLİM = MEHBAS-İ VÜCUT = ONTOLOGY[İng.] = ONTOLOGIE[Fr., Alm.] = ONTOLOGIA[Lat.] = ON, ONTOS[Yun.]


- VARLIKBİLİM ile VARLIKDENEYİM

( ONTOLOGY vs. ONTOEXPERIMENT )


- VARLIKLAŞTIRMA ile/değil BİÇİMLENDİRME


- VAROLAN BİLİM(ONTOLOJİ) ile/ve VARLIK FELSEFESİ


- VAROLAN BİLİMİ ile/ve/||/<> UYGULAMALI VAROLAN BİLİMİ


- VAROLAN BİLİMİNDE:
ALAN ile/ve/||/<> ÜST SEVİYE


- VAROLAN'IN(MEVCUDUN) DÖRT NEDENİ:
MADDÎ ile SURÎ/BİÇİMSEL(FORMEL) ile FAİL/ETKER ile GÂÎ/SONSAL


- VAROLAN ile BELİRLENİM

( EXIST vs. DETERMINATION )


- VAROLAN ile BELİRLENİM


- VAROLAN ile/ve/||/<> TÜRÜM


- VAROLANBİLİMİ ile/ve/||/<>/> BİLGİBİLİMİ

( ONTOLOGY vs./and/=/||/<>/> EPISTEMOLOGY )


- VAROLUŞ:
TÖZ ile/ve/> ERK ile/ve/> ETKİ ile/ve/> EDİM ile/ve/> NEDENSELLİK


- VAROLUŞÇU MAHİYET ALGISI/YORUMU ile MAHİYET


- VAROLUŞUMUZ:
ANLAMLI! ve/||/<> YETERLİ!


- VARTA[Ar.] değil/yerine/= TEHLİKELİ DURUM


- VAZİYET değil/yerine/= DURUM


- VECİZE/KELÂM-I KİBAR/AFORİZMA değil/yerine/= ÖZDEYİŞ


- VERİM ile/ve BEREKET

( YIELD vs. ABUNDANCE )


- VERSİYON[Fr., İng. VERSION] değil/yerine/= SÜRÜM/UYARLAMA


- VOKALİST/HANENDE[Fars.] değil/yerine YORUMCU


- VOLTAJ[Fr.] değil/yerine/= GERİLİM


- YABANCI DİLDE EĞİTİM ile/değil/yerine YABANCI DİL EĞİTİMİ


- YABANCILAŞMA ile/ve/> YİTİM

( ALIENATION vs./and/> LOSS )


- YAKINLAŞMA ile/ve/||/<>/> UZAKLAŞMA GEREKSİNİMİ


- YALIN DURUM ile ...


- YANLIŞ YORUMLAMA ile/ve/değil/<> ÇARPITMA


- YAPIT ile/değil EDİM


- YARALANMA/TRAVMA SAĞALTIMI/TERAPİSİ BASAMAKLARI/NDA:
İŞLEYİŞ ile/ve/||/<> KAPSAMA ile/ve/||/<> GÜÇLENDİRME ile/ve/||/<> BİLİŞSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞİŞİM ile/ve/||/<> İÇGÖRÜSEL VE DİNAMİK DEĞİŞİM


- YARGI ile/ve/<> ÇÖZÜM


- YARGILAMA SIRASINDA, SUSMANIN ...:
YORUMLANMASININ GENİŞLİĞİ ve/||/<> KULLANILDIĞI AŞAMA ve/||/<> AVUKATININ, ORADA/YANINDA BULUNMASI ve/||/<> ZANLININ BİLGİLENDİRİLMESİ


- YARILMA ile/ve/<> DEVRİM


- YAŞ ile/yerine GÖRÜNÜM


- YASA ile/ve UYUM

( LAW vs./and HARMONY )


- YAŞAM ARAÇLARI ile/ve/||/<> YAŞAM BİÇİMLERİ


- YAŞAM:
YORUM ve/||/<> KELÂM


- YAŞAM(DA):
"ÇOK (ŞEY/İ) BİLMEK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< ÇOK (DURUMU) ANLAMAK


- YAŞAMIN YALINLIĞINDA:
BİLİM ile/ve/||/<> FELSEFE ile/ve/||/<> SANAT ile/ve/||/<> DİN


- YAŞLILIK ve/||/<> SAYRILIK ve/||/<> KITLIK ve/||/<> ÖLÜM


- YAYGIN EĞİTİM ile/ve/<> ÖRGÜN EĞİTİM


- YAYGIN ile GENİŞ


- YEDİ BİLİM:
ÜÇ İLİM ile/ve/<>/sonra DÖRT BİLİM DALI


- YEĞLEME/TERCİH ile/ve/> TUTUM

( PREFER vs./and/> ATTITUDE )


- YENİLİK ile/ve/||/<> DEVRİM


- YER ÇEKİMİ ile/ve/||/<>/< ELEKTROMANYETİK ÇEKİM


- YER DEĞİŞTİRME ile/ve/<> BİÇİM DEĞİŞTİRME


- YERİNE KOYMA ile/değil DÖNÜŞÜM

( [not] TO REPLACE vs./but TRANSFORMATION )


- YERLEŞİM ile/ve ÜRETİM

( TO LOCATE vs./and TO PRODUCE )


- YETENEK ile DURUM/HAL

( TALENT/CAPACITY vs. STATE )


- YETİM ile/ve ÖKSÜZ

( ORPHAN vs./and MOTHERLESS )


- YETİM ve SAGİR/SAGİRE


- YETİMLERİ/ÖKSÜZLERİ KOLLAMALI!


- YETKEYE BAŞVURMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
BİR BİLENE SORMA ile/ve/||/<> YETERSİZ KAYNAK ile/ve/||/<> İNANCA BAŞVURMA ile/ve/||/<> ORTAK TUTUMA BAŞVURMA ile/ve/||/<> ÖBEK BASKISI ile/ve/||/<> YARARCI ile/ve/||/<> BEĞENDİRME ile/ve/||/<> DAYATMA ile/ve/||/<> İÇİNDEKİ DEĞİL DIŞINDAKİ(ZARF-MAZRUF) ile/ve/||/<> "GENETİK"

( ARGUMENT TO AUTHORITY vs./and/||/<> FALLACY OF UNQUALIFIED SOURCE vs./and/||/<> APPEAL TO BELIEF vs./and/||/<> APPEAL TO COMMON PRACTICE vs./and/||/<> BANDWAGON, PEER PRESSURE vs./and/||/<> PRAGMATIC FALLACY vs./and/||/<> APPEAL TO PERSONAL INTERESTS vs./and/||/<> FALLACY OF "IS" TO "OUGHT" vs./and/||/<> STYLE OVER SUBSTANCE vs./and/||/<> "GENETIC" FALLACY )


- YILDIZ SARAYI'NIN YÖNETİMİ ile/ve DOLMABAHÇE SARAYI'NIN YÖNETİMİ


- YOK/LUK ile/ve BİÇİMSİZ/LİK

( NONEXISTENCE vs./and UNSHAPELINESS )


- YOKSUNLUK ile/ve/değil/> GEREKSİNİM

( [not] DEFICIENCY vs./and/but/> NEED )


- YOKSUNLUK ile/ve GEREKSİNİM

( DEPRIVATION vs./and NEED )


- YOL/YÖNTEM ile/ve İŞ ile/ve BİLGELİK

( WAY/METHOD vs./and BUSINESS vs./and WISDOM )


- YOL ile/ve İLETİŞİM

( WAY vs./and COMMUNICATION )


- YÖN DEĞİŞİMİ ile/ve/||/<> HIZ DEĞİŞİMİ


- YÖNELİM ile/ve/değil/<> DOĞRULUM/TROPİZM[Fr. < Yun.]


- YÖNELİM = INTENTION[İng., Fr.] = INTENTION[Alm.] = INTENTIO[Lat.] = INTENCIÓN[İsp.]


- YÖNELME DURUMU ile ...


- YÖNETİCİLER ile/ve/<> BİLİMBİREYLERİ

( UMERÂ ile/ve/<> ULEMÂ )


- YÖNETİM İŞLEMLERİNDE:
YETKİ ile/ve/||/<> BİÇİM ile/ve/||/<> NEDEN ile/ve/||/<> KONU ile/ve/||/<> AMAÇ


- YÖNETİM/İDÂRE TÜZESİ/HUKUKU ile/ve/||/<> KAMU TÜZESİ/HUKUKU


- YÖNETİM ile ...


- YÖNETİM ile/ve/<> ADÂLET

( MANAGEMENT vs./and/<> JUSTICE )


- YÖNETİM = MANAGEMENT[İng.] = DIRECTION[Fr.] = VERWALTUNG[Alm.] = DIREZIONE[İt.] = MANEJO[İsp.]


- YÖNETİM ile/ve/||/<>/> YÖNETİMİN SORUMLULUĞUNUN, TARİHSEL GELİŞİMİ


- YÖNETİMDE:
YETKİ ve/||/<> BİÇİM/ŞEKİL ve/||/<> NEDEN ve/||/<> KONU ve/||/<> AMAÇ


- YÖNETİMİN, KUSURSUZ SORUMLULUĞU:
"İLKE" değil/>< İSTİSNA OLMALI


- YÖNETİMSEL SORUMLULUĞUN TARİHSEL GELİŞİMİNDE:
MÜLK-DEVLET KURAMI ile/ve/||/<>/> POLİS-DEVLET ANLAYIŞI ile/ve/||/<>/> HAZİNE KURAMI


- YÖNETİMSEL:
İŞLEM ile/ve/||/<> EYLEM


- YÖNETİMSEL/İDARÎ İŞLEM ile/ve/||/<> YÖNETİMSEL/İDARÎ EYLEM


- YÖNTEM:
FELSEFÎ(EYTİŞİMSEL/DİYALEKTİK) ile/ve/||/<> KURGUL ile/ve/||/<> SALTIK


- YÖNTEM/USÛL ile/ve/||/<>/> İŞLEYİŞ


- YÖNTEM ile/ve/<> TUTUM

( METHOD vs./and/<> ATTITUDE )


- YÖNTEMBİLİM = USULİYAT = METHODOLOGY[İng.] = MÉTHODOLOGIE[Fr.] = METHODOLOGIE, METHODENLEHRE[Alm.]


- YÖNTEMLER:
AŞKINSAL ile/ve/||/<>/> KURGUL ile/ve/||/<>/> EYTİŞİMSEL/DİYALEKTİK ile/ve/||/<>/> OLGUSAL/FENOMENOLOJİK


- YORUM [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]


- YORUM [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]


- Yorum DİNLE!!!


- YORUM YAPMAK/YAPABİLMEK ile/ve BAĞLANTI KURMAK/KURABİLMEK


- YORUM:
"DOĞRU ANLAMA" UĞRAŞI ile/ve/değil/<> YANLIŞ ANLAMAMA ÇABASI


- YORUM:
[ne yazık ki]
YANLIŞ ile ÇILGINCA ile ZORLAMA


- YORUM:
TİKELE DAYALI değil TÜMELE DAYALI


- YORUM ile "BAKIŞ"

( INTERPRETATION/COMMENT vs. "LOOKING" )


- YORUM ile AÇIKLAMA

( INTERPRETATION/COMMENT vs. EXPLANATION )


- YORUM ile/ve/değil/yerine BAĞLAYICI OLMAYAN YORUM


- YORUM ile/ve/<>/= ÇEVRİ/TE'VİL[< Ar.]


- YORUM ile ÇIKARSAMA


- YORUM ile/ve/değil/yerine ÇOK ANLAMLILIK

( [not] INTERPRETATION/COMMENT vs./and/but MULTI MEANING
MULTI MEANING instead of INTERPRETATION/COMMENT )


- YORUM ile/değil DEDİKODU

( [not] INTERPRETATION/COMMENT vs./but GOSSIP )


- YORUM ile/ve DEĞERLENDİRME

( INTERPRETATION/COMMENT vs./and EVALUATION )


- YORUM ile/ve DÖNÜŞTÜRÜCÜ NİTELİKTE YORUM

( INTERPRETATION/COMMENT vs./and TRANSFORMER INTERPRETATION/COMMENT )


- YORUM ile/ve/<> DÖNÜŞÜM

( INTERPRETATION/COMMENT vs./and/<> TRANSFORMATION )


- YORUM ile/ve DÜŞÜNCE/FİKİR

( INTERPRETATION/COMMENT vs./and IDEA
Only what liberates you from desire and fear and wrong ideas is good. )


- YORUM ve ERDEM

( INTERPRETATION/COMMENT and VIRTUE )


- YORUM ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< GERİBİLDİRİM

( [not] INTERPRETATION/COMMENT vs./and/but/||/<>/>/< FEEDBACK
FEEDBACK instead of INTERPRETATION/COMMENT )


- YORUM ve/||/<>/> KILAVUZLUK


- YORUM ile/ve KURGU/SPEKÜLÂSYON

( INTERPRETATION/COMMENT vs. SPECULATION )


- YORUM = TEFSİR = INTERPRETATION[İng., Alm.] = INTERPRÉTATION[Fr.] = INTERPRETARE[Lat.] = INTERPRETACIÓN[İsp.]


- YORUM ve VAROLUŞ

( INTERPRETATION/COMMENT and EXISTENCE )


- YORUM ile/ve YÖNTEM

( INTERPRETATION/COMMENT vs./and METHOD )


- YORUM ile/ve YORUMUN ETKİSİ/EGEMENLİĞİ


- YORUMA AÇIKLIK ile/ve/değil/<> YORUMA MUHTAÇLIK


- YORUMA UYGUN/LUK ile/ve/değil/yerine YORUMA AÇIK/LIK


- YORUMBİLİM/HERMENEUTİK ile/ve DİL


- YORUMBİLİM ve SANAT

( HERMENEUTIC and ART )


- YORUMLAMA (TAABBUR)


- YORUMLAMA ile/ve DEĞİŞİM

( TO INTERPRET vs./and ALTERATION )


- YORUMLAMA ile/ve/||/<>/> DİRİLTME


- YORUMLAMA ile/ve YARATMA

( TO INTERPRET vs./and TO CREAT )


- YORUMLAMA ile/ve YENİDEN KURMA

( TO INTERPRET vs./and RE-ESTABLISH )


- YORUMLAMA ile/değil YORUMBİLİM

( [not] TO INTERPRET vs./but HERMENEUTIC )


- YORUMLAMAK ve DÖNÜŞTÜRMEK

( TO INTERPRET and TO TRANSFORM )


- YORUMLAMAK ile/ve SONUÇLANDIRMAK

( TO INTERPRET vs./and TO CONCLUDE )


- YORUMLAMAK ve/< YORULMAK


- YORUMLAR('I)


- YORUMLU HABER ile/değil/yerine HABER


- Yorumlu KONUŞ!!!


- YORUMSAMA = HERMENEUTICS[İng.] = HERMÉNEUTIQUE[Fr.] = HERMENEUTIK[Alm.] = HERMENEUTIKE < HERMENEUEIN[Yun.]


- Yorumsuz KONUŞ!!!


- YUDUM ile/ve LOKMA/SOKUM

( CÜRA, TECERRU'[< CUR'A][: Yudum yudum içme.], TECRÎ'[< CER'/CERE'] ile/ve LOKMA, TU'ME[çoğ. TUAM] )


- YÜKSELİM ile YÜKSELİŞ


- YÜKSELİŞ ile/ve KAYNAĞA DÖNÜŞ


- YUMURTA ve OLUŞUM


- YÜRÜME/"YOL ALMA"[GELİŞİM, DEĞİŞİM]:
AYAKKABI İLE değil AKIL İLE!


- ZAAF ile/ve/değil/yerine/<> EĞİLİM


- ZAMAN VE ENERJİ TÜKETİMİMİZ:
"NASIL GÖRÜNDÜĞÜMÜZ" ile/değil/yerine NASIL GÖRDÜĞÜMÜZ


- ZAMAN VE KOŞULLARIN DEĞİŞİMİ ve/<> YASALARIN DEĞİŞİMİ


- ZEHİRLENMELER:
SİNDİRİM YOLUYLA ile/ve/||/<> SOLUNUM YOLUYLA ile/ve/||/<> DERİ YOLUYLA


- ZERK[Ar.] değil/yerine/= İÇİTİM


- ZİHİN FELSEFESİ ile/ve YORUM FELSEFESİ


- ZOR ZAMANDA, YALNIZ BIRAKMAK değil/yerine/>< GEREKSİNİM ANINDA, YANINDA OLMAK


- ZORLANMA ve/||/<>/> DEĞİŞİM

( CHALLENGE and/||/<>/> CHANGE/ALTERATION )


- ZÜMRE değil/yerine/= KESİM


- ... OLMASINDAN/DURUMUNDAN (DA):
ANLAŞILACAĞI GİBİ ..." ile/ve/değil "HAREKET EDİLEBİLECEĞİ GİBİ ..."


- "DIŞ DÜNYA" ile/ve/değil/yerine TOPLUM


- "DOĞAL OLANI O/ŞU/BU" ile/ve/değil/yerine "DENGELİ/UYUMLU OLANI O/ŞU/BU"


- "DOĞUM" ile/ve GELİŞİM


- "DURUŞ" ile/ve/||/<> "BAKIŞ"


- "EL ELE TUTUNMUŞ" değil EL ELE TUTUŞMUŞ


- "EŞEYSELLİK SORUNU" / EŞEYSELLİK UYUMU


- "KILLIK" ile/değil (BİLİNÇLİ) TAVIR/TUTUM


- "ÖZELLİK" ile/ve/değil DURUM


- "SON NOKTA" ile DOYUM


- "SU UYUR, DÜŞMAN UYUMAZ" değil "SÜ(SUBAY/ASKER) UYUR, DÜŞMAN UYUMAZ"


- "UYUMLAŞMA" değil UYUMLULAŞMA


- "YATAK ODASI" değil/yerine UYKU/UYUMA ODASI


- "ZİHNİN BURUŞMASI" ile/değil/>< TENİN BURUŞMASI


- (")DOĞUŞ(") ile ORTAYA ÇIKIŞ


- (KİŞİSEL) YORUM ile/ve/değil/yerine/<> NESNELLİK


- (ULUSAL/ULUSLARARASI) ÖRGÜT ile (ULUSAL/ULUSLARARASI) KURUM


- [...'NIN ...]
... DUYUMSANDIĞI/HİSSEDİLDİĞİ ile/ve/değil/||/<>/< ... YANSIDIĞI


- [ne yazık ki]
AŞIRI DOYUM ve/||/<>/> KÜSTAHLIK


- [ne yazık ki]
BOŞ SÖZ ile/ve/||/<>/> YANLIŞ DAVRANIŞ-TUTUM


- [ne yazık ki]
ORANTISIZ YORUM ile AŞIRI YORUM


- [ne yazık ki]
ORTAK ALANDA:
"KİŞİSEL DAVRANIŞ" ve/||/<>/< "KEYFÎ TUTUM"


- [önce] YORUM ile/ve/sonra/> AŞIRI YORUM

( INTERPRETATION/COMMENT vs. EXCESSIVE INTERPRETATION/COMMENT )


- [SEVGİLİNLE/EŞİNLE] TEK KİŞİLİK YATAKTA, BİRLİKTE UYUMAK/YATMAK ile ÇİFT KİŞİLİK YATAKTA, BİRLİKTE UYUMAK/YATMAK


- 2./3./4.:
"MAHKEME" değil DURUŞMA


- 4 YÖN ile/ve/<> KOZMİK YÖN/2 KONUM


- ACİL DURUM ile/ve/||/<>/> ACİL TEDAVİ HİZMETLERİ


- AÇILIM ile DIŞAVURUM


- AÇILIM ile/ve OLUŞUM

( EXPANSION vs./and FORMATION )


- ADÂLET VE EŞİTLİK ve/||/<>/> UYUM VE DOSTLUK


- AHLÂK ile/ve/<> TUTUM

( MORALS vs./and/<> ATTITUDE )


- ALAY EDİLECEK TUTUM/DURUM ile/değil/yerine MUHABBET


- ALGILAMA SÜRECİNDE:
BELİRGİNLİK ile/ve/> KONUM ile/ve/> ŞİDDET ile/ve/> SÜRE


- ALIŞKINLIK ile/ve/> DUYUMSAMAMAK/HİSSETMEMEK

( TO BE HABBITED vs./and/> NOT TO FEEL )


- AMATÖR TUTUM ile ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK

( AMATEUR ATTITUDE vs. MODESTY )


- ANLAM ile/ve YORUM

( MEANING vs./and INTERPRETATION )


- ANLAYIŞ ile/ve OLUŞ

( COMPREHENSION/UNDERSTANDING/PARADIGM vs./and BEING )


- ARA İNANIŞLARDA:
TUTUM ile/ve/||/<> KURAL ile/ve/||/<> SAYILTI


- ATÂLET[Ar.] değil/yerine/= EYLEMSİZLİK/SÜREDURUM


- ATIF ile YORUM

( ATTRIBUTION vs. INTERPRETATION )


- BACIKURUM ile/ve BACIMALAY


- BAĞDAŞ KURMAK ile LOTUS OTURUŞU


- BAKIŞ AÇISI ile/ve/||/<>/>/< TUTUM


- BAKIŞ:
TAMAMLAYICI ile/ve/||/<> UYUMLANICI


- BAKIŞIM/SİMETRİ ile/ve UYUM

( TENÂZUR[< NAZAR] ile/ve TENÂSÜB[< NİSBET] )

( SYMMETRY vs./and HARMONY )

( SYMÉTRIE avec/et PROPORTION )


- BALE'DE:
5 AYAK DURUŞU ile/ve/||/<> PLIE ile/ve/||/<> ÇARPMA ADIMI(BEATEN STEP) ile/ve/||/<> KEÇİ SIÇRAYIŞI(CAPRIOLLES/CAPRIOLA[İt.])


- BARIŞ ve/<> KURTULUŞ


- BASKILAYICI TUTUM ile/değil/yerine SINIRLAYICI TUTUM


- BELLEK YİTİMİ ile DUYUM YİTİMİ ile ACI YİTİMİ ile SÖZ YİTİMİ ile HAREKETLERDEKİ DÜZENSİZLİK

( ZIYÂ-İ HÂFIZA ile ZIYÂ-İ HİSS ile ZIYÂ-İ ELEM ile ZIYÂ-İ KELÂM ile ZIYÂ-İ İNTİZÂM )

( AMNÉSIE avec ANESTHÉSIE avec ANALGÉSIE avec APHASIE avec ATAXIE )


- BELSUYU(MENİ) İZİ ile DİŞ MACUNU İZİ


- BEN:
"ŞUYUM/BUYUM, BU/ŞU KADARIM!" ile/ve/değil/yerine/||/<>/&gt;&lt;/>/< BEN'İM


- BİLEŞİK ÇİÇEK DURUMU, KAPİTULUM = EZHÂR-I MÜREKKEBE = CALATHIDE, CAPITULE


- BİLGİSİZLİK/CEHALET >< BİLİMSEL TUTUM ve BAĞNAZLIK >< FELSEFİ ANLAYIŞ ve GÜÇ/ŞİDDET >< SANATSAL DUYARLILIK


- BİLİMSEL BİLGİ ile/ve BİLİMSEL TUTUM


- BİLİMSEL TUTUM/DURUŞ ve/||/<> FELSEFÎ ANLAYIŞ ve/||/<> SANATSAL/ESTETİK DUYARLILIK ve/||/<> HAREKETLİ(SPORCUL) YAŞAM


- BİLİMSEL TUTUM ve/<> BİLİMSEL TARTIŞMA


- BİLİMSEL YÖNTEM ile/ve/değil/yerine/<>/< BİLİMSEL TUTUM


- BİLİNÇLENME ve VAROLUŞ

( TO BECOME CONSCIOUS and EXISTENCE )


- BİR OLAY/DURUM:
ÖNCESİNDEKİ DÜŞÜNCE/SÖZ/YORUM ile/değil/yerine SONRASINDAKİ DÜŞÜNCE/SÖZ/YORUM


- BİR ŞEY OLUŞ ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< OLUŞ

( [not] BEING SOMETHING vs./and/but/||/<>/>/< BEING
BEING instead of BEING SOMETHING )


- BİR ile/ve/<> UYUM

( UNIQUE vs./and/<> HARMONY )


- BİRLİK ile/ve UYUM

( UNITY vs./and HARMONY
The harmony(sattva) is pure and strong always.
Harmony pervades; its peace is rocklike; this peace and silence are my body.
Above all you need inner peace - which demands harmony between the inner and the outer.
When you create, vs. love and wisdom, and remain unattached to your creations, the result is harmony and peace. )


- BİSİKLET ve/<> UYUM


- BOĞUM ile ENDAZE[Fars.] ile İPLİK ile ÖRÜMCEKTELİ ile PARMAK


- BOHR KURAMI ile (BOHR) BREIT WIGNER ile (BOHR) SOMMERFELD KURAMI/ATOM MODELİ ile BOHR VAN LEEUWEN KURAMI ile BOHR WHEELER KURAMI ile BOHR MANYETONU ile (BOHR) KARŞILIKLILIK/UYUMLULUK İLKESİ/KURAMI


- BULUŞ

( INVENTION )


- BULUŞ ile YAKALAMA

( INVENTION vs. CATCH )


- BUNALIM ile/ve YORUM


- BUYURUM


- ÇEKİMSER/LİK ile/ve/değil/||/<>/< UYUMLU/LUK


- ÇEKİŞME değil/yerine/>< UYUM


- CELSE[Ar.] değil/yerine/= DURUŞMA/OTURUM


- ÇEŞİTLİLİK ile/ve/<> UYUMLULUK ile/ve/<>
EVRİM ile/ve/<> BİYOÇEŞİTLİLİK


- ÇEVİRİ ile/ve YORUM


- ÇOKLU ANLAM ile/ve ÇOKLU YORUM


- DAĞ OLUŞ/OROJENİ[Fr. < Yun. OROS: Dağ. | GNOS: Doğuş.] ile/ve DAĞCILIK/ALPİNİZM[Fr.]


- DAR YORUM ile/||/<>/>< GENİŞ YORUM


- DÂVÂ ile/ve/||/<>/> DURUŞMA

( CASE vs./and/||/<>/> TRIAL )


- DAVRANIŞ ile/ve TUTUM

( BEHAVIOUR vs./and ATTITUDE )


- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> UYUM

( PATIENCE vs./and/<> HARMONY )


- DEĞİŞİMDE/METABOLE [ARISTOTELES'TE]:
| OLUŞ ile/ve/||/>< BOZULUŞ |
ve/||/<>
| NİCELİK ile/ve/||/<> NİTELİK ile/ve/||/<> YER DEĞİŞTİRME |


- DERİN DÜŞÜNMEK(TEFEKKÜR) ile/ve UYUMAK

( CONTEMPLATION vs./and TO SLEEP
Even the darkness of sleep is refreshing and rejuvenating. )


- DİLBİLGİSEL ile DİLBİLGİSEL BİÇİMBİRİM ile DİLBİLGİSEL CİNS ile DİLBİLGİSEL DURUM ile DİLBİLGİSEL GÖRÜNÜŞ ile DİLBİLGİSEL KOŞULLAMA

( GRAMMATICAL vs. GRAMMATICAL MORPHEME vs. GRAMMATICAL GENDER vs. GRAMMATICAL CASE vs. GRAMMATICAL ASPECT vs. GRAMMATICAL CONDITIONING )


- DİN ile DOGMATİK TUTUM


- DİN ile/ve YORUM


- DIŞAVURUM ve/||/<>/< AHLÂK ve/||/<>/< İHLÂS


- DIŞAVURUM ile DIŞKI

( EXPRESSION vs. FECES/EXCREMENT )


- DIŞAVURUM ile HAYKIRIŞ

( EXPRESSION vs. SHOUT )


- DIŞAVURUM = İFADE = EXPRESSION[İng., Fr.] = AUSDRUCK[Alm.] = EXPRESIÓN[İsp.]


- DIŞAVURUM ile PAYLAŞIM

( EXPRESSION vs. SHARING )


- DIŞAVURUM ile/ve/||/<> UZANTI


- DIŞLAŞIM ile DIŞAVURUM


- DİVÂN EDEBİYATI DÖNEMLERİ'NDE:
KURULUŞ ile/ve/> GEÇİŞ ile/ve/> KLASİK ile/ve/> SEBK-İ HİNDÎ ile/ve/> YERLİLEŞME


- DOĞAL ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DOĞAYA UYUMLU


- DOĞRU TUTUŞ ile/ve/<>/>/< DOĞRU DURUŞ


- DOĞRU/YANLIŞ ile/ve/değil İDEOLOJİK TUTUM

( [not] TRUE/FALSE vs./and/but IDEOLOGICAL ATTITUDE )


- DOĞUM ve/> BÜYÜME ve/> GELİŞİM


- DOĞUM ile DOĞUŞ


- DOĞUM ile/ve/değil EŞİK


- DOĞUM ile/ve/=/:/<> EVRENDOĞUM


- DOĞUM ile LAMAZE DOĞUM


- DOĞUM ile TÜREME


- DOĞUŞ ile/ve/<> BİÇİMLENİŞ

( BIRTH vs./and/<> TO SHAPE UP )


- DOKUNMAK ile/ve DUYUMSAMAK/HİSSETMEK

( TOUCHING vs./and FEELING )

( SPARSA ile/ve ... )

( ... ile/ve QINGGAN[çoğ.: Hisler] )


- DOKUNUM ile DOKUNUŞ

( LAMİSE ile TEMAS )


- DÖNGÜ ile/ve/<> OLUŞUM


- DÖNÜŞÜM ve/||/<>/> DOĞUM


- DOYUM ve/||/<>/< BÜTÜNLÜK


- DOYUM ile/ve/> TEKRAR

( SATISFACTION vs./and/> REPETITION )


- DÜĞÜM ile/ve BOĞUM


- DURAĞAN TOPLUM ile/değil/yerine/>< DEVİNGEN TOPLUM


- DURAN ADAM ve/||/<> OTURAN TOPLUM


- DURUM


- DURUM - KARŞILAŞMA ile/ve/||/<>/> DURUŞ - KARŞILAMA


- DURUM ile/ve/<> ARADURUM


- DURUM ile BADİRE


- DURUM ile/ve/<> DURUŞ


- DURUM ile/ve/değil GEREKSİNİM

( [not] STATE/SITUATION vs./and/but NEED )


- DURUM ile/ve GÖRÜNTÜ

( STATE/SITUATION vs./and SPECTRE/PHANTOM/PHENOMENON )


- DURUM ile/ve/<> KONUM

( STATE/SITUATION vs./and/<> POSITION )


- DURUM ile/ve/<> OLGU

( STATE/SITUATION vs./and/<> FACT )


- DURUM ile/ve/değil/<> ÖTESİ


- DURUM ile/ve/> SONUÇ

( STATE/SITUATION vs./and/> CONSEQUENCE/RESULT
Causality is in the mind.
One must not draw conclusions without understanding all the factors. )


- DURUM ile/ve/<> SÜREÇ

( STATE/SITUATION vs./and/<> PROCESS )


- DURUM ile/ve/||/<> SÜREDURUM/EYLEMSİZLİK


- DURUM = VAZİYET = SITUATION[İng., Fr., Alm.] = SITUS[Lat.] = SITUACION[İsp.]


- DURUŞ SAHİBİ OLMALI!!


- DURUŞ ile/ve/||/<>/>/< OTURUŞ


- DURUŞ ve/<> SAYGI ve/<> SEVGİ


- DURUŞ ile/ve TUTUM

( POSTURE/POSITION vs./and ATTITUDE )


- DURUŞMA ile/ve/||/<> TENSİB DURUŞMASI/İSTİNÂBE


- DÜŞÜNCE ile/ve/||/<> DUYGU ile/ve/||/<> DAVRANIŞ/TUTUM ile/ve/||/<> DENEYİM ile/ve/||/<> DEĞER ile/ve/||/<> DİL


- DÜŞÜNME ile/ve/||/<>/>/< DUYUMSAMA


- DUYARLILIK ve/> ÖZ | OLUŞ

( SENSITIVITY and/> ESSENCE | BEING
Sensitivity is the beginning of the new openning in your being. )


- DUYMAK/DUYUMSAMAK ile/ve/||/<>/< ÖNEMSEMEK


- DUYU/M ile/ve ALGI

( SENSE/SENSATION vs./and PERCEPTION )


- DUYUM/SAMA = İHSAS = SENSATION[İng., Fr.] = EMPFINDUNG[Alm.] = SENSACION[İsp.] = SENTIO[Lat.]


- DUYUM ile/ve HAZ

( SENSE vs./and PLEASURE )

( SINNLICHKEIT mit/und VERGNÜGEN )


- DUYUM ile TAHMİN


- DUYUMSADIKLARIMIZ:
SOMUT değil SOYUT


- DUYUMSAMA ile/ve/||/<> DUYARLILIK


- DUYUMSAMA ile HEYECAN

( TO SENSE vs. EXCITEMENT )


- DUYUMSAMA ile/ve YANILSAMA


- DUYUMSAMAK ile/ve/<> KABUL ETMEK


- DUYUMSAMALI/HİSSETMELİ!


- DUYUMSATABİLMEK/DUYUMSAYABİLEN ile/ve/||/<>/> DUYUMSAYABİLDİĞİNİ, DUYUMSATABİLMEK/DUYUMSATABİLEN


- Duyumsayarak KONUŞ!!!


- DÜZEN ile/ve DENGE ile/ve UYUM

( SETTING/ORDER/REGULARITY vs. BALANCE
Live an orderly life, but don't make it a goal by itself. )


- DÜZEN ve/<> GÜZELLİK ve/<> UYUM

( ORDER and/<> BEAUTY and/<> HARMONY )


- DÜZEN ile/ve UYUM

( ORDER vs./and HARMONY
To find order you must search within. )


- DÜZEN ile UYUMSAL ORAN

( REGULARITY vs. HARMONIOUS PROPORTION )


- EĞİK DURUM

( OBLIQUE CASE )


- EKLİPTİK[Fr./İng.] değil/yerine/= TUTULUM


- ELEŞTİRİ ile YORUM

( CRITIQUE vs. INTERPRETATION/COMMENT )


- ELLERİ YIKAMADA:
YEMEKTEN ÖNCE ve UYUMADAN ÖNCE


- EMPATİ yerine EŞDUYUM


- EN YÜKSEK MAKAM ve/||/<> EN YÜKSEK HÂL/DURUM


- ENERJİ ile/ve/<> UYUM


- ENKARNASYON(GÖVDELENME) ile DOĞUM


- ERŞ[çoğ. URÛŞ] ile ERS[Fars.]


- EŞEYSELLİK/SEKS:
"GÜÇ KAYBETMEK" ile/değil/yerine DENGELENMEK/UYUMLANMAK/FABRİKA AYARLARINA GERİ DÖN(DÜR)MEK


- EŞİT/LİK ile/ve/<> UYUMLU/LUK


- EŞYA değil/yerine/= BUYUM, TÜYEK, ARIBERİ)


- EVLİLİK:
AİLE KARARI(GÖRÜCÜ) ile/ve/<> BEŞİK KERTMESİ ile/ve/<> DEĞİŞ-TOKUŞ


- EVRENDOĞUM = KİYANİYAT, TEŞEKKÜL-İ ÂLEM = COSMOGONY[İng.] = COSMOGONIE[Fr.] = KOSMOGONIE[Alm.] = KOSMO-GONIA[Yun.]


- EYTİŞİM(DİYALEKTİK) ve/||/<> GÖRELİLİK ve/||/<> HOLOGRAFİK EVREN ve/||/<> SİBERNETİK ve/||/<> KUVANTUM


- FELSEFE ile/ve DURUŞ


- FELSEFÎ ANLAYIŞ VE BİLİMSEL TUTUM/DURUŞ VE SANATSAL DUYARLILIK ve/< BEREKET


- GELİŞİM ile/ve OLUŞUM

( DEVELOPMENT vs./and FORMATION/CONSTITUTION )


- GENELLEME ile TOPTANCI TUTUM

( GENERALIZATION vs. WHOLENESS ATTITUDE )


- GEREKSİNİM ile/ve/<> DOYUM

( NEED vs./and/<> SATISFACTION )


- GERİOLUŞUM


- GİDİŞ ile/ve KURTULUŞ

( TO GO vs./and SALVATION )


- GİRDİLER DÖRTLÜSÜ ile/ve/<> YAŞAM DÖRTLÜSÜ ile/ve/<> UYUM DÖRTLÜSÜ ile/ve/<> DEĞERLER DÖRTLÜSÜ

( INPUT QUARTET vs./and/<> LIFE QUARTET vs./and/<> HARMONY QUARTET vs./and/<> VALUES QUARTET
Positive | Negative | Neuter | X [Indefinite]. WITH/AND/<> Business | Social | Family | Private. WITH/AND/<> Expectation | Environment/Ambience | Possibility | Time. WITH/AND/<> Vision | Mission | Notion | Gusto. )


- GÖRÜNEN UYUM ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GÖRÜNMEYEN UYUM


- GÜÇ:
SIÇRAYIŞ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SARSILMAZ DURUŞ


- GÜÇLÜ ile/ve/değil/||/<>/< UYUMLANAN


- GÜZELDE/GÜZELLİKTE ARANANLAR:
BAKIŞIM/LI(SİMETRİ/K) ve ORANTI/LI(EURYTMIE) ve UYUM/LU(HARMONİ/K)


- HACİM/CİRİM[Ar.] değil/yerine/= OYLUM/SIYGI


- HÂDİSE değil/yerine/= OLAY | DURUM


- HAKİKAT ve/||/<>/> ÖZGÜRLÜK ve/||/<>/> DOYUM


- HAKİMİYET ile/yerine UYUM


- HÂLET değil/yerine DURUM


- HALK[Ar.] değil/yerine/= AYMAK, TOPLUM


- HAREKET ve OLUŞ ve YOKOLUŞ


- HAREKET ile/ve/||/<> UYUMLULAŞTIRILMIŞ HAREKET


- HATA ile TUTUM

( MISTAKE vs. ATTITUDE )


- HORUL HORUL (HORULDAMAK, UYUMAK)


- HUY ile/ve/değil/yerine TUTUM


- HUY ile/ve/değil/yerine TUTUM


- İÇTEN BOZULUŞ ile/ve DIŞTAN BOZULUŞ

( INNER CORRUPTION/SPOIL vs./and OUTER CORRUPTION/SPOIL )


- İLK BULUŞ


- İLK DIŞARIDA YATMA/UYUMA


- İLK DOĞUM


- İLK DOKUNUŞ


- İMTİZÂC[< MEZC] ile KARIŞABİLME | BİRBİRİNİ TUTMA, UYGUNLUK | UYUM SAĞLAMAK, İYİ GEÇİNME


- İNSANLIK:
"KURUŞ" İLE ile/değil/yerine DURUŞ İLE


- IŞIĞADOĞRULUM ile/<> IŞIĞAGÖÇÜM/IŞIKGÖÇÜM

( PHOTOTROPISM vs./<> PHOTOTACTISM )


- İSTATİSTİKSEL ANLAM/LILIK / YORUM ile/ve/<> TARİHSEL ANLAM/LILIK / YORUM


- KAPASİTE ile "DURUM"

( CAPACITY vs. "STATE" )


- KARIŞIK-KURUŞUK (İŞLER YAPMAK)


- KAVGA ile/ve/değil/yerine TUTUM

( [not] !FIGHT vs./and/but ATTITUDE
ATTITUDE instead of !FIGHT )


- KAVRAM ve/<> KURUM


- KAVRAM ile/ve KURUM ile/ve KARŞILIK


- KAVRAM ve/<> KURUM ve/<> UYGARLIK ve/<> BULUNÇ/VİCDAN


- KAYGI ile TUTUM

( ANXCIETY vs. ATTITUDE )


- KAYGIYLA "BAŞA ÇIKMADA":
"SUÇLAYICI/LIK" ile/ve/||/<> "YATIŞTIRICI/LIK / KAÇINMA" ile/ve/||/<> İLGİSİZ/LİK || PATAVATSIZLIK ile/ve/||/<> "AŞIRI MANTIKLI/LIK" ile/ve/||/<> UYUMLU/LUK


- KEŞİF değil/yerine/= BULUŞ


- KİLİSE:
KURUM değil DÜZEN


- KİŞİ DURUM


- KİŞİ UYUMU ile ...


- KİŞİ/İNSAN ve/||/<> KÜLTÜR ve/||/<> TOPLUM ve/||/<> DİL


- KİŞİLİK ile/değil TUTUM

( [not] PERSONALITY vs./but ATTITUDE )


- KİTAP OKUMAK:
"UYUMAK İÇİN" değil UYANIK KALMAK/OLMAK ÜZERE


- KIYAS ile/ve YORUM

( COMPARISON vs./and INTERPRETATION/COMMENT )


- KÖKEN ve/||/<> DOĞUŞ


- KÖKEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/> OLUŞUM


- KOLAY OLMAYAN:
UYUYANI UYANDIRMAK değil UYUMA TAKLİDİ YAPANI UYANDIRMAK


- KOMA ile/<>/> "BİTKİSEL" "YAŞAM"/DURUM ile/<>/> KİLİT DURUM

( COMA vs./||/<>/> VEGETATIVE STATE )


- KONU ile DURUM

( SUBJECT/TOPIC vs. SITUATION )


- KONUM ve/||/<>/> KARŞI KONUM ve/||/<>/> BİLEŞTİRME

( POSITION and/||/<>/> OPPOSITION and/||/<>/> COMPOSITION )


- KONUŞ ve/||/<>/> EĞLEN ve/||/<>/> TARTIŞ ve/||/<>/> KORU


- KURTULUŞ ve/< ÖZEN/İMTİNÂ


- KURTULUŞ ve/> PAKLIK


- KURULUŞ ile/ve YIKILIŞ


- KURUM ile/ve/değil/yerine/< KURUL


- KURUM ve/<> TÖREN(MERÂSİM)


- KUŞ ile BURUŞUK BOYNUZ GAGA KUŞU


- KUSURSUZLUK ile/ve/<>/||/>< UYUMSUZLUK


- KUYUMCU ile SARRÂF

( ZERGER ile ... )

( JEWELLER vs. GOLD DEALER )


- MASUMİYET ile/ve/||/<> İLK DURUM


- MİMAR ve/ TERİM ve/ KURUM ve/ TEKKE/TARİKÂT


- MIŞIL MIŞIL (UYUMAK)


- MÜBÂDELE[Ar. < BEDEL | çoğ. MÜBÂDELÂT] değil/yerine/= DEĞİŞ-TOKUŞ


- MÜESSESE[Ar.] değil/yerine/= KURULUŞ


- MURAFAA[Ar.] değil/yerine/= DURUŞMA


- MÜREKKEPTE:
ISI ve/||/<> ARAP ZAMKI[İS/KURUM]


- NİSYÂN değil/yerine/= UNUTUŞ


- OLAĞANÜSTÜ DURUM/HAL ile/ve/<> SIKIYÖNETİM


- OLAY/DURUM ile/ve/||/<> AYRINTI/LAR(I)


- OLAY/OLGU/DURUM ile/ve/||/<>/>< YADSIMA


- OLGU/OLUŞ ile TESADÜF

( FACT/BEING vs. COINCIDENCE )


- OLGU/OLUŞ ile TESADÜF


- OLGU ile/ve OLUŞ


- OLMAK ile/ve/||/<>/> OLAN ile/ve/||/<>/> OLUŞ


- OLUMSUZ ile/ve/değil/||/<> UYUMSUZ


- OLUŞ ve/||/<> AKIŞ


- OLUŞ ile/ve BOZULUŞ

( KEVN ile/ve/<>/>< FESAD )

( BEING vs./and CORRUPTION/SPOIL )

( KOZMOS ile/ve/<>/>< KAOS )


- OLUŞ ve/<> NÛR


- OLUŞ ve NÛR


- OLUŞ ile/ve/||/<>/< ORUÇ


- OLUŞ = SAYRURET, TEKEVVÜN = BECOMING, GENESIS[İng.] = DEVENIR, GENÉSE[Fr.] = WERDEN, GENESIS[Alm.] = FIERI < IN FIERE: OLUŞ HALİNDE[Lat.] = GENESIS[Yun.]


- OLUŞ ve/||/<>/>/< SONSUZLUK


- OLUŞ ile/ve/<>/değil SÜREÇ


- OLUŞ ile/ve/değil SÜREKLİ OLUŞ

( [not] BEING vs./and/but CONTINUAL BEING
Being itself is knowledge.
To be, is to be distinguishable, to be here and not there, to be now and not then, to be thus and not otherwise.
What you seek is to express in action what you are.
Realise the momentariness of being and non-being and be free from both. )


- OLUŞ ile SÜREKLİ OLUŞ


- OLUŞ ile/ve SÜREKLİ OLUŞ


- OLUŞ ile/ve VAROLUŞ

( BEING vs./and ENTITY )


- OLUŞ ile VAROLUŞ


- OLUŞ ile/ve VAROLUŞ


- OLUŞ ile/ve YAŞAYIŞ


- OLUŞ ile YAŞAYIŞ


- OLUŞAN ile/ve/<> OLUŞ


- OLUŞUM ile/ve/||/<> BAŞLANGIÇ


- OLUŞUM ile/ve DEĞİŞİM

( FORMATION vs./and ALTERATION )


- OLUŞUM ile DEĞİŞİM


- OLUŞUM ile/ve/||/<> DÜZEN


- OLUŞUM ile/ve/<> OLUŞ


- OLUŞUM = TEŞEKKÜL = FORMATION[İng., Fr.] = BILDUNG[Alm.] = FORMACIÓN[İsp.]


- OLUŞUM ile/ve/||/<> TÜRÜM


- OMURGALI ile/ve BİR DURUŞU OLAN/OLABİLEN


- ÖNGÖRÜ ile/ve YORUM


- ONTOGENEZ değil/yerine/= BİREYOLUŞ


- ÖRTÜŞME ile/ve/<> UYUMLULUK


- ÖTEDUYUM/ÖTEGÖRÜ/UZADUYUM/RÂBITA/TELEPATİ ile/değil AYNI ŞEYİ DÜŞÜNMEK

( [not] TELEPATHY vs./but TO THINK SAME THING )


- ÖTEDUYUM/UZADUYUM(TELEPATİ) ile DURUGÖRÜ

( NAKL-İ MEVCE ile ... )

( TELEPATHY vs. CLAIRVOYANCE )


- ÖTEDUYUM/UZADUYUM(TELEPATİ) ile RÂBITA


- Öteduyumsal/uzaduyumsal/telepatik KONUŞ!!!


- OTURUM ile OTURUŞ


- OYLUM ile/ve/<> EKOYLUM


- ÖZ DIŞAVURUM

( ESSENCE
EXPRESSION )


- PES ile/ve/||/<>/> TİZ ile/ve/||/<>/> UYUM


- POZİTİF/LİK ile/ve UYUMLU/LUK

( POSITIVE/NESS vs./and HARMONIOUS/HARMONY )


- RİTİM TUTMAK değil/yerine/= VURUŞ TUTMAK


- RİTİM[Fr. < Yun.]/RHYTHM[İng.] değil/yerine/= DİZEM / TARTIM | DÜMTEK, VURUŞ


- RİTM ile EZGİ ile UYUM/ARMONİ


- RİVÂYET ile/ve YORUM


- SABIR ve/<> TAVIR/TUTUM


- SALDIRI SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
KARALAMA ile/ve/||/<> NİTELİKSEL ile/ve/||/<> "SEN / SEN DE ..." ile/ve/||/<> DOLDURUŞA GETİRME

( ARGUMENT AGAINST THE MAN vs./and/||/<> CIRCUMSTANTIAL AD HOMINEM vs./and/||/<> FALLACY OF "YOU / YOU ALSO" vs./and/||/<> POISONING THE WELL )


- SANAT:
UYUM ve/||/<> ORGANİK ve/||/<> BİRLİK


- SANSUALİZM[Fr.]/SENSÜALİZM[İng.] değil/yerine/= DUYUMCULUK


- SAYI UYUMU ile ...


- SEKENÂT[< SEKNE]:
DURMA/LAR, DURUŞ/LAR


- SEMÂ'DA:
DÖNÜŞ ve/<> DUYUŞ ve/<> HİTAB ve/<> OLUŞ


- SEREBRAL PALSİ:
"HASTALIK" değil DURUM


- SEZARYEN ile/değil/yerine NORMAL DOĞUM

( İT'ÂM: İkiz doğurma. )

( BIRTH vs. HYSTEROTOMY )


- SEZGİ ile/ve YORUM

( INTUITION vs./and INTERPRETATION )


- ŞİİR:
"DUYGULANMAK" İÇİN değil DUYUMSAMAK İÇİN


- SINIRLI YORUM ile/ve/||/<> DAR YORUM


- SIRADANLAŞMAK ile/ve/değil/yerine/<>/>< "UYUM SAĞLAMAK/GÖSTERMEK"


- SİVİL TOPLUM < SİVİL İTAATSİZLİK


- SİYANOJEN[Fr. < Yun. KYANOS: Mavi. | GENOS: Doğuş.] ile SİYANÜR[Fr. < Yun.]


- SOHBET:
VAROLUŞ ve/<> İNSAN ÜZERİNE


- SOLUNUM ve/||/<>/> DOĞRU SOLUNUM ve/||/<>/> DİYAFRAMA ALMA


- SON YUDUM


- SORU-YORUM ile/ve YORUM-SORU

( QUESTION-COMMENT vs./and COMMENT-QUESTION )


- SORU ile/ve YORUM

( QUESTION vs./and INTERPRETATION/COMMENT )


- SOSYAL MEDYA (5C):
KONUŞMA/SÖYLEŞİ ve/+/||/<>/> ORTAKLIK ve/+/||/<>/> YORUM ve/+/||/<>/> İŞBİRLİĞİ ve/+/||/<>/> KATKI

( 5C: CONVERSATION and/+/||/<>/> COMMUNITY and/+/||/<>/> and/+/||/<>/> COMMENTING and/+/||/<>/> CONTRIBUTION and/+/||/<>/> COLLABORATION )


- SOSYOMETRİ değil/yerine/= UYUMÖLÇÜM


- SÖZCÜKLERDE/TERİMLERDE:
KAYNAK ve/||/<>/> OLUŞ ve/||/<>/> SINIRLAMA ve/||/<>/> YAYILMA ve/||/<>/> YERLEŞME

( NEŞ'ET ve/||/<>/> TEKVÎN ve/||/<>/> TAHDÎD ve/||/<>/> İNTİŞÂR ve/||/<>/> İSTİKRÂR )


- SÖZE UYUMAK değil/yerine SÖZE UYMAK


- STATÜKO[Lat.] değil/yerine/= SÜRERDURUM/SÜREGİDEN DURUM SÜRERDURUM


- SÜKSE[Fr.]/SUCCESS[İng.] değil/yerine/= BAŞARI | GÖSTERİŞ, İLGİ ÇEKECEK DURUM


- SÜKÛN ve/<> UYUM, BÜTÜNLÜK

( QUIETNESS and/<> HARMONY, INTEGRITY )


- SUNUM ile/ve DEĞER


- SUNUŞ ile/ve ANLATMAK

( PRESENTATION vs./and TO TELL/TO EXPLAIN/TO DESCRIBE )


- SÜREÇ ile/ve OLUŞUM

( PROCESS vs./and FORMATION/CONSTITUTION )


- SUS! ve/>/< DİNLE! ve/>/< KONUŞ! ve/>/< YAZ!!!


- TAHLİL ile YORUM

( ANALYSIS vs. INTERPRETATION/COMMENT )


- TAKINTILI TUTKU ile/değil/yerine UYUMLU TUTKU


- TANI! ve/<> UYUMLU OL! ve/<> MUTLU YAŞA!

( RECOGNIZE! and/<> BE HARMONIOUS! and/<> LIVE HAPPY! )


- TARİH ile/ve/<> TOPLUM

( HISTORY vs./and/<> COMMUNITY/SOCIETY )


- TARİH ile/ve TOPLUM

( HISTORY vs./and COMMUNITY/SOCIETY )


- TATAVLA ile KURTULUŞ


- TECÂNÜS[Ar.] değil/yerine/= BİR BÜTÜNÜ OLUŞTURAN ÖĞELER ARASINDA UYUM BULUNMASI DURUMU


- TEHLİKE ve/> KURTULUŞ

( MUHÂTARA[< HATAR] ve/> NECÂT )

( DANGER and/> SALVATION )


- TEKEBBÜR[A. < KİBR] değil/yerine/= BÜYÜKLENME, KİBİRLENME, ÇALIM, KURUM


- TEKEVVÜN[< KEVN]:
VAR OLMA, MEYDANA GELME, OLUŞ


- TELEPATİ değil/yerine/= UZADUYUM


- TEMSİL ETMEK ile/ve/değil VAROLUŞ

( [not] TO REPRESENT vs./and/but EXISTENCE )


- TEPKİ ile/ve/değil/yerine TUTUM

( [not] REACTION vs./and/but ATTITUDE
ATTITUDE instead of REACTION )


- TEPKİ ile/ve/değil/yerine TUTUM

( [not] REACTION vs./and/but ATTITUDE
ATTITUDE instead of REACTION )


- TERBİYE(EĞİTİM) ile/ve/> TÂLİM(ÖĞRETİM/ALIŞTIRMA) ile/ve/> TE'DİB(EDEB)(DAVRANIŞ/TUTUM)

( TO TRAIN vs./and PRACTICE/EXERCISE/DRILL and/> MANNER
Behaviour-action. VS./AND Idea-knowledge. AND/> Compound.
Base on eye. VS./AND Base on ear. AND/> Behaviour.
Good-bad. VS./AND Right-wrong. AND/> Beautiful.
Needed example. VS./AND Needed teacher. AND/> To know the self.
Everywhere. VS./AND Define place. AND/> Everywhere and anytime.
Integral. VS./AND Hierarchical. AND/> Aesthetical. )


- TOPLANTI ile/ve OTURUM


- TOPLULUK ile/ve/<> TOPLUM

( COMMUNITY vs./and/<> SOCIETY )

( ... ile/ve/<> KOINONIA )

( CEMAAT/CEMİYET ile/ve/<> CEMİYET )


-