Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

-GA/GE/GI/Gİ/GU/GÜ
ile biten sözcüklerde

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!

(SÜREKLİ AYIRDINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mart - 23 Nisan 2024 arasında... ]

[23 Nisan 2024]
Bugün itibariyle yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart - 23 Nisan 2024 arasında... ]
( 0 yeni ekleme, 0 katkı(bilgi/açıklama) )


- !KAVGA ile !SAVAŞ


- !KAVGA ile/yerine TARTIŞMA

( ARBEDE ile/yerine MÜNÂZARA )

( !FIGHT vs. ARGUE
ARGUE instead of !FIGHT )


- "ANA OMURGA" değil "OMURGA"


- "ÇİZGİ" ile/ve/||/<> "OMURGA"


- ÇİP[İng. CHIP] değil/yerine/= YONGA


- DALGA ile/değil AKINTI


- DALGA ile/ve/<>/hem de/ne de PARÇACIK


- DALGA ile TSUNAMI

( AZİYY[çoğ. EZÂVÎ] ile ... )


- DAMGA ile/ve/değil MARKA


- DAMGA ile/ve MÜHÜR


- DENİZ ve/||/<> DALGA


- DUYARGA ile KÜÇÜK DUYARGA/ANTEN[Fr. < ANTENNE]

( ANTENNA vs. ANTENNULE )


- FIRTINA[İt. < FORTUNALE] ile KASIRGA

( ÂSIFE ile İ'SÂR )

( ... ile BÂD-GERD )

( STORM vs. HURRICANE )


- KABURGA ile GEĞREK


- KADIRGA ile/ve/<> KALYON


- KASIRGA ile SİKLON KASIRGA[Fr. < Yun.] ile VORTEKS[İng. < VORTEX] ile DENİZ ETKİSİ KAR(DEK)


- KASIRGA ile TAYFUN[İng. TYPHOON][ŞİDDETLİ KASIRGA]

( BÂD-GERD ile BERJ/BEVJ )

( HURRICANE vs. TYPHOON )


- KAVGA ile/ve/değil/yerine TUTUM

( [not] !FIGHT vs./and/but ATTITUDE
ATTITUDE instead of !FIGHT )


- KAVGA ile ZULÜM


- KÜREK ile SIYIRGA


- LEKENDE ile/ve OYULGA


- MÜZİK değil/yerine/= KÜY, KÜĞ, ÇIĞGA


- OMURGA ile HAYVAN OMURGASI

( BACKBONE vs. CARINA )


- PARÇACIK - DALGA


- RADYODA:
TAŞIYICI DALGA ile/ve MODÜLER DALGA


- SULB/SULP[Ar.] değil/yerine/= OMURGA


- VAHŞİ ile/ve/değil SALDIRGAN


- YARALANMALARDA:
GÖGÜS ile/ve/||/<> KARIN ile/ve/||/<> KAFATASI/OMURGA


- YONGA/KAMGA ile YONTU


- [ne yazık ki]
!MÜSTEMLEKE[Ar.] değil/yerine/= SÖMÜRGE


- | (")KÜLTÜRLÜ(") ya da (")HOCA(") |
ile/değil/yerine/<>/>
BİLGE


- AD/İSİM ve/<> İMGE


- AMBLEM[Fr. < EMBLEME] değil/yerine/= SİMGE, BELİRTGE/BELİRTKE


- ANLAM:
ALGI/DÜZEN ve/||/<> İMGE


- AYDINLANMIŞ ile BİLGE

( ENLIGHTENED vs. WISE )


- ÂYET ve/||/<>/< SİMGE


- BALANS[Fr., İng. < BALANCE] değil/yerine/= DENGE


- BATİK ile ÇİTENGE


- BELGE ile/ve/||/<> BİLGİ


- BELGE ile/ve KAYIT


- BELİRTEÇ ile GÖSTERGE


- BERÂH[Ar.]:
Açık, işlenmemiş ve ağaçsız bölge.


- BEYÂNNAME değil/yerine/= BİLDİRİ/BİLDİRGE


- BİLDİRGE ile/ve/değil PAYLAŞIM

( [not] DECLARATION vs./and/but TO SHARE )


- BİLGE ve/||/<> ALÇAKGÖNÜLLÜ

( ÂRİF ve/||/<> MÜTEVÂZI )

( WISE and/||/<> MODESTY )


- BİLGE ile/ve İLERİ GELEN

( el-HUKEMÂ ile/ve er-RUESÂ )


- BİLGİÇ ile BİLGİN ile BİLGE

( PEDANT vs. SCHOLAR )


- BİLGİN ile/ve/değil/<>/> BİLGE

( [not] SCHOLAR vs./and/but/<>/> WISE )


- BİLİNÇ'TE:
SÖZCÜK ve/<> İMGE

( WORD and/<> IMAGE :ON CONSCIOUSNESS )


- BİREŞİM ile/ve/||/<> DENGE


- BİSİKLET ve/<> DENGE


- BİTEK ile BİTELGE


- BÖLGE ile/ve/<> İÇBÖLGE


- ÇARE değil/yerine/= ÇÖZGE


- CÂRÛ/CÂRUB[Fars.] değil/yerine/= SÜPÜRGE


- ÇEKİRGE ile BÜRKAN/BİRKAN[Ar.]

( ... İLE Alaca çekirge. )


- ÇEKİRGE ile CADI ÇEKİRGESİ


- ÇEKİRGE ile CIRCIR BÖCEĞİ / CIRLAK

( CERÂDE/CERÂD[Çoğul] ile ... )

( MELÂH ile ... )

( GRASSHOPPER/LOCUST vs. CRICKET )

( ACRIDIUM | LOCUSTA cum GRYLLUS/GRILLUS DOMESTICUS/CAMPESTRIS )


- ÇEKİRGE ile KIR ÇEKİRGESİ


- ÇERÇEVE ile/ve/<> YÖRÜNGE


- ÇERGE = ÇADIR HAMAM


- CƏDVƏL[Azr.] = ÇİZELGE[Tr.]


- ÇÖKEK ile ÇÖKELGE


- ÇÖKELGE ile ÇÖNGÜL


- DAİRESEL YÖRÜNGE ile/ve/||/<>/> ELİPTİK YÖRÜNGE


- DEĞER ile/ve/<> SİMGE

( VALUE vs./and/<> SYMBOL )


- DENGE ve ADÂLET


- DENGE ile/ve/<> DİNGİNLİK


- DENGE ve/=/< DÖNGÜ

( BALANCE and/=/< TRANSFORMATION )


- DENGE ile EŞİTLİK


- DENGE ve/<> HUZUR


- DENGE ve/||/<>/> KONFOR[=> ÇÜRÜME] ve/||/<>/> SORUN ve/||/<>/> KARMAŞA ve/||/<>/> ÇÖZÜMLER/ÇARELER


- DENGE ve/||/<> SÜKÛNET


- DEVRİYE değil/yerine GEZGE


- DİL ile/ve GÖSTERGE


- DİL ile/ve/<>/= SİMGE


- DİNGİNLİK ve DENGE


- DİSİPLİN ile DİZGE

( DISCIPLINE vs. SYSTEM )


- DİZGE ile/ve/<> BÜTÜNLÜK

( SYSTEM vs./and/<> INTEGRITY
Each is the other, in truth. )


- DİZGE ile/ve/<> BÜTÜNLÜKLÜ DİZGE

( SYSTEM vs./and/<> SYSTEM IN INTEGRITY )


- DİZGE ile/ve ÇIKARSAMA

( SYSTEM vs./and INFERENCE )


- DİZGE ile DİSİPLİN


- DİZGE ile DİZİLİM


- DİZGE ile/yerine/değil DÜZEN

( [not] SYSTEM vs./but REGULARITY
REGULARITY instead of SYSTEM )


- DİZGE ile KURGU

( SYSTEM vs. FICTION )


- DİZGE ile SIRA

( SYSTEM vs. TURN )


- DİZGE = SİSTEM, MANZUME, MESLEK = SYSTEM[İng., Alm.] = SYSTÈME[Fr.] = SYSTEMA[Yun.] = SISTEMA[İsp.]


- DİZGE ile/ve SÜREÇ

( SYSTEM vs./and PROCESS )


- DİZGE ile SÜREKLİLİK

( SYSTEM vs. CONTINUITY )


- DİZGİ ile DİZGE


- DİZİ ile/ve DİZGE

( STRING vs./and SYSTEM )


- DİZİ ile/ve/||/<>/> DİZİN ile/ve/||/<>/> DİZGE ile/ve/||/<>/> TİN

( SERIAL vs./and/||/<>/> INDEX/LIST vs./and/||/<>/> SYSTEM vs./and/||/<>/> SPIRIT )


- DOĞA ve/<> DENGE


- DOĞA ve/>/ve/<> İMGE ve/>/ve/<> SİMGE

( NATURE and/> IMAGE and/<> SYMBOL )


- DOKÜMAN[Fr., İng. < DOCUMENT]["DÖKÜMAN" da değil!] değil/yerine/= BELGE


- DÖNGÜ ile DÜZEN/DİZGE

( CYCLE/CYCLONE vs. SYSTEM )


- DÜZEN ile/ve DENGE ile/ve UYUM

( SETTING/ORDER/REGULARITY vs. BALANCE
Live an orderly life, but don't make it a goal by itself. )


- DÜZEN ile DİZGE


- ERGEN/YENİYETME ile/ve/<>/> YETİŞKİN ile/ve/<>/> BİLGE


- FELSEFE ve/||/<> BİLGE


- FİLOZOF ile BİLGE


- GELENEK ile/ve DİZGE

( TRADITION vs./and SYSTEM )


- GENELGE ile/ve/||/<>/> YÖNERGE


- GERİLİM ile/ve/değil/yerine/||/<>/> DENGE


- GÖLGE ile EĞLEK


- GÖLGE ile/ve/değil/yerine/=/||/<>/< GÖVDE

( [not] SHADOW vs./and/=/||/<>/ BODY instead of SHADOW )


- GÖLGE ile İZDÜŞÜM


- GÖLGE ile/ve KUZ


- GÖLGE ile TAM GÖLGE

( SHADOW vs. UMBRA )


- GÖLGE ile/değil YANSIMA


- GÖLGE ile/ve/||/<> YARI GÖLGE

( UMBRA vs./and/||/<> PENUMBRA )


- GÖNDERGE ile GÖSTEREN ile GÖSTERİLEN

( ... vs. SIGNIFIER vs. SIGNIFIED )


- GÖSTERGE ile/ve BELİRTİ

( INDICATOR vs./and SIGN )


- GÖSTERGE ile/ve GARANTİ

( INDICATOR vs./and GUARANTY )


- GÖSTERGE = İŞARET = SIGN[İng.] = SIGNE[Fr.] = ZEICHEN[Alm.] = SIGNUM[Lat.] = SENAL[İsp.]


- GÖSTERGE ile/ve/||/<> PARAKETE[İt.]


- GÖSTERGE ile/ve/değil UZANTI

( [not] INDICATOR vs./and/but EXTENSION )


- GRAFİK değil/yerine/= ÇİZGE


- HÂDİSE ile/ve GÖSTERGE


- HAKİKAT ve DİZGE

( TRUTH and SYSTEM )


- İLKE ve/<> SİMGE

( PRINCIPLE and/<> SYMBOL )


- İMGE = HAYAL = IMAGE[İng., Fr.] = BILD, VORSTELLUNG[Alm.] = IMAGEN[İsp.]


- İMGE ile İÇGÖRÜ


- İMGE ile/>< İLKE


- İMGE ile/ve/<> İMGE

( IMAGE vs./and IMAGE )


- İMGE ile/ve/değil/<> SİMGE

( IMAGE vs./and/<> SYMBOL )

( XINGXIANG ile/ve/<> ... )


- İMGE ile/ve SİMGE

( IMAGE vs./and SYMBOL
IMAGE vs./and IMAGE
SYMBOL vs./and SYMBOL )


- İNHA[Ar.] ile YÖNERGE


- İNTİKAM ile/ve/değil/yerine/<> DENGE


- İPLİK ile/ve/<> ELEMGE


- KANIT/LAR ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GÖSTERGE/LER


- KARANLIK ile/değil GÖLGE


- KARİDES ile ÇEKİRGE

( ... ile MELÂH )


- KAVRAM ile/ve/<> İMGE

( CONCEPT vs./and/<> IMAGE )


- KAVRAM ile İMGE


- KAVRAM ile/ve/<> SİMGE

( CONCEPT vs./and/<> SYMBOL )


- KAVRAM ile/ve/<> SİMGE

( CONCEPT vs./and SYMBOL
Reduction. WITH/AND Increase. )


- KAVRAM ve/||/<> SİMGE ve/||/<> İÇ DENEYİM


- KAYGI BOZUKLUĞU ve/||/<> İMGE


- KOD ile SİMGE


- MAHREK[Ar.] değil/yerine/= YÖRÜNGE


- MANTIK SİLSİLESİ ile/ve/<> DİZGE


- MEKANİK DİZGE ile/ve ORGANİK DİZGE

( MECHANICAL SYSTEM vs./and ORGANICAL SYSTEM )


- MINTIKA[Ar.] değil/yerine/= BÖLGE


- MISIR ile/değil SÜPÜRGE


- MOTİF[Fr.] değil/yerine/= ÖRGE


- MURAHHAS[Ar. < RUHSAT] değil/yerine/= RUHSATLI, İZİNLİ | DELEGE


- MUVAZENE[Ar.] değil/yerine/= DENGE


- NESNE ile/ve/değil SİMGE


- NİTELİK ile/ve DENGE

( QUALITY vs./and BALANCE )


- NOTA değil/yerine/= KÜYGE, KÜĞGE, YÜĞGE


- ÖLÇÜLÜLÜK ile/ve/<> DENGE

( MODERATION vs./and/<> BALANCE )


- ÖNERGE ile/değil ÖNERME


- ORBİT/ORBİTAL ile/ve/değil/yerine/= YÖRÜNGE


- ÖZGE ile BAŞKA


- REGÜLASYON değil/yerine/= YÖNERGE | AYARLAMA, DÜZENLEME


- REMZ[Ar.] değil/yerine/= SİMGE


- RÖFLE ile MEÇ ile GÖLGE ile BALYAJ ile BOYA ile DİP BOYA


- SAĞDUYU ve/<> DENGE


- SANAT ile/ve/||/<>/> DAHA/EN SANAT/SİMGE


- ŞEMA değil/yerine/= ÇİZEM/DİZELGE


- SEVGİLİ ve/değil GÖLGE


- SİLÜET[Fr. < SILHOUETTE] değil/yerine/= GÖLGE/KARALTI/KARARTI


- SİMGE YAZI


- SİMGE ile/ve DUYU

( SYMBOL vs./and SENSE )


- SİMGE ile/ve/değil EŞİK


- SİMGE ile/ve/<> İŞARET

( SYMBOL vs./and/<> SIGN )


- SİMGE ile/ve/<> KAVRAM

( SYMBOL vs./and/<> CONCEPT )


- SİMGE ile KAVRAM

( SYMBOL vs. CONCEPT )


- SİMGE ile/ve/||/<>/> MAZMUN


- SİMGE = REMZ[çoğ. RÜMÛZ(ÂT)] = SYMBOL[İng., Alm.] = SYMBOLE[Fr.] = SYMBOLON[Yun.] = SIMBOLO[İsp.]


- SİMGE ile/ve SİMGE

( SYMBOL vs./and SYMBOL )


- SİYASETNAME ile/ve/değil/||/<> GENELGE


- SÖMÜRGE ile/değil SÖMÜRÜLGE


- SONUÇ ile/ve/değil GÖSTERGE

( [not] RESULT/CONSEQUENCE vs./and/but SIGN )


- SORU = QUESTION[İng.] = QUESTION[Fr.] = FRAGE[Alm.] = QUESTIONE[İt.] = CUESTIÓN[İsp.]


- TABLET[Fr. TABLETTE] değil/yerine/= BELGE


- TABLO[Fr. TABLEAU] değil/yerine/= DİZELGE


- TAM GÖLGE ile/ve ALA GÖLGE


- TAMİM[Ar.]/SİRKÜLER[Fr.] değil/yerine/= GENELGE


- TANIM ile/ve/||/<> GÖSTERGE


- TEK SİMGE


- TİMSAL[Ar.] değil/yerine/= SİMGE


- UYUM ile/ve/<> DENGE

( HARMONY vs./and/<> BALANCE )

( SOPHROSYNE: İtidal. )

( RAJAS - SATTVA - TAMAS )


- UZADUYUM GÖSTERGE


- VAR OLAN ve/<> GÖLGE


- VARLIK ile GÖLGE


- YANSIMA ile/ve GÖSTERGE

( REFLECTION vs./and SIGN )


- YASA ile YÖNERGE

( LAW vs. DIRECTIVE )


- YAŞANTI ve İMGE ve/||/<>/> TASARIM ve SİMGE


- YAZAR ile/ve/değil/yerine/||/<> BİLGE


- YÖRÜNGE ile/ve/değil EŞİK


- ZEKİ ile/ve/değil/yerine/<>/< BİLGE


- !ZULÜM/GADİR[Ar.] değil/yerine/= !KIYGI/KIYIN


- "FELSEFÎ KAYGI" ile/ve/değil FELSEFÎ YAKLAŞIM


- "ÖFKE" ile/ve/||/<>/> "KAYGI"


- "ÖNYARGI" ile/ve/değil/||/<>/> "SONUÇ ODAKLILIK"


- "SİZ" KULLANIMINDA:
SAYGI ile MESAFE ile ÇOĞUL


- "YARGI" ile/değil/yerine/>< BİLME


- [ne yazık ki]
BİLGİ YETERSİZLİĞİ ve/||/<>/> ÖNYARGI


- [ne yazık ki]
ÖNYARGI ile/ve/||/<> KUŞKU


- ALGI ile/ve/<> ANLAYIŞ

( PERCEPTION vs./and PARADIGM )


- ALGI ile/ve/> DEĞER ile/ve/> YARGI


- ALGI ile/ve ESTETİK ALGI

( PERCEPTION vs./and AESTHETIC PERCEPTION )


- ALGI = İDRAK = PERCEPTION[İng., Fr.] = WAHRNEHMUNG[Alm.] = PERCEPCION[İsp.] = PERCEPTIONIS[Lat.] = HE KATALEPSIS[Yun.] = el-İDRÂK el-HİSSÎ[Ar.] = İDRÂK-İ CUZ'Î[Fars.] = GEWAARWORDING, WAARNEMING[Felm.]


- ALGI ile KABUL

( PERCEPTION vs. ACCEPTANCE )


- ALGI ile KABUL


- ALGI ile/ve/<> KAVRAYIŞ

( PERCEPTION vs./and/<> COMPREHENSION )


- ALGI ile/ve/||/<>/> OLAY ile/ve/||/<>/> OLGU


- ALGI ile/ve/değil/<> OLGU


- ANALİTİK YARGI ile/ve SENTETİK YARGI


- AŞK ile/ve/> SAYGI

( FALL IN LOVE vs./and/> RESPECT )


- BAĞLANMA:
SAKİNLİK ve/||/<>/>< KAYGI


- BAMBU[Malezya yerlilerinin dilinden] ile/ve/değil KARGI

( BAMBUSA VULGARIS cum ARUNDO DONAX )


- BELLEK ile/ve/<> ALGI


- BİRİNE EĞİLMEK:
İBÂDET değil TÂZİM(SAYGI)


- BİSİKLET ve/<> SAYGI


- ÇEKİNCE ile/değil/yerine SAYGI

( [not] AVOID vs./but RESPECT
RESPECT instead of AVOID )


- ÇEKİRDEK DUYULAR ve/||/<> KAYGI ve/||/<> GÜVENLİK STRATEJİLERİ


- DİLBİLİM ve/>/ve/> DİL ve/>/ve/> TÜMELLER ve/>/ve/> TANIM ve/>/ve/>
ÖNERME ve/>/ve/> YARGI ve/>/ve/> ÇIKARIM ve/>/ve/> TASIM/KIYAS


- DİNİ İNANÇ ile/ve/değil "DİNİ KAYGI"


- DOGMA ile VARGI

( DOGMA vs. VERDICT )


- DOGMA ile YARGI

( DOGMA vs. JUDGEMENT )


- DÜRTÜLER ile/ve/||/<> KAYGI ile/ve/||/<> SAVUNMALAR


- DURUŞ ve/<> SAYGI ve/<> SEVGİ


- DÜRÜSTLÜK ile/ve/<> SAYGI

( TO BE HONEST vs./and RESPECT )


- DUYU/M ile/ve ALGI

( SENSE/SENSATION vs./and PERCEPTION )


- DUYU ve/||/<>/> ALGI ve/||/<>/> BETİMLEME ve/||/<>/> TASARIM


- EĞİLMEDE:
"ÇIKAR" / "ÜSTÜNLÜK" ile/değil/yerine SAYGI


- ENDOKRİN değil/yerine/= İÇSALGI


- EŞİKALTI ALGI ile/ve KOLAYLAŞTIRMA(PRIMING)


- ESTETİK ALGI ile ESTETİK DEĞER


- ESTETİK ALGI ile ESTETİK YARGI


- ESTETİK ÖNERME/YARGI ile/ve MANTIKSAL ÖNERME/YARGI


- ESTETİK ÖZNE ile/ve/> ESTETİK NESNE ile/ve/> ESTETİK TAVIR ile/ve/> ESTETİK HAZ ile/ve/> ESTETİK YARGI ile/ve/> DEĞER


- FETVÂ ile YARGI


- GAM ile/değil/yerine KAYGI


- GÜDÜLENMEDE:
ALGI ve/||/<>/> SEÇME ve/||/<>/> ÖZERKLİK ve/||/<>/> ÖZYETKİNLİK


- HAZ ile/ve YARGI

( PLEASURE vs./and JUDGEMENT )

( LAETIA cum/et ... )


- HORMON değil/yerine/= İÇSALGI, SALGI


- HÜZÜN VE ÜZÜNTÜ ile/ve ÜMİT VE KAYGI

( MELANCHOLY AND SORROW/GRIEF vs./and HOPE AND ANXIETY )


- İÇ SALGI ile DIŞ SALGI

( ENDOCRINE vs. EXOCRINE )


- İLTİHAP[Ar. değil/yerine/= YANGI


- KADER ile/değil YAZGI


- KAYGI BOZUKLUĞU ve/||/<> İMGE


- KAYGI ile/ve/değil/||/<>/< "CAN/İÇ" SIKINTISI


- KAYGI ile/ve/||/<>/> BAŞA ÇIKMA TUTUMU


- KAYGI ile/ve/||/<> BASTIRMA


- KAYGI ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< ÇABA


- KAYGI ile/ve/değil/||/<>/< DERT ETME


- KAYGI ve/||/<>/>/< DÜŞÜNCE GEVİŞİ


- KAYGI ile/ve/değil/yerine DUYARLILIK


- KAYGI ile/ve/||/<>/< GERÇEK YÜZ


- KAYGI ile/ve/||/<> GEREKSİNİM


- KAYGI ve/||/<>/> HUYSUZLUK


- KAYGI ile/ve/||/<>/> HUZURSUZ/LUK


- KAYGI ile İŞKİLLENMEK/VESVESE[Ar.]


- KAYGI ile/ve/||/<>/> KAÇINMA


- KAYGI ile/değil/ne yazık ki/||/<>/> KAYGININ "YORUMU"


- KAYGI ile KURUNTU

( ANXIETY vs. APPREHENSION )


- KAYGI ile/ve/||/<> PARÇALILIK KAYGISI


- KAYGI değil/yerine/>< SAYGI


- KAYGI ile/ve TEDİRGİNLİK/PERTÜRBASYON


- KAYGI ile/ve TELAŞ/LANMA


- KAYGI ile TUTUM

( ANXCIETY vs. ATTITUDE )


- KAYGI ile/ve/<> ÜRPERTİ


- KAYGI ile/ve/||/<>/>/< ÜST KAYGI


- KAYGIDA:
MEME ve/||/<> DIŞKI


- KİBİR ile/değil/yerine ÖZSAYGI

( [not] ARROGANCE vs./but SELF-ESTEEM
SELF-ESTEEM instead of ARROGANCE )


- KİŞİ/İNSAN ile/ve/<> SAYGI

( HUMAN vs./and RESPECT )


- KIVILCIM ile ÇINGI


- KORKU ile/ve/değil/||/<>/> KAYGI

( REV', REV'A, HAVF ile/ve/değil/||/<>/> GAMM )

( BÂK, PERVÂ ile/ve/değil/||/<>/> ENDİŞE[< Pehlevice/Farsça]: Düşünüyorum] )

( [not] FEAR vs./and/||/<>/>/but ANXIETY/CONCERN )

( METUS cum//et/./||/<>/> ... )


- KORKUYA DAYALI "SAYGI" ile/değil/yerine SAYGI


- KUŞKU ile/ve/||/<> KAYGI

( SUSPICION/DOUBT vs./and/||/<> ANXIETY )


- MELANKOLİ değil/yerine/= KARAKAYGI


- MİNDER[Ar.] ile YAYGI


- OLAYLAR VE KİŞİLER ve/||/<> YÜKLENEN ANLAM ve/||/<> ALGI ve/||/<> YORUM | BİLİŞSEL ÇARPITMALAR


- ÖNKABUL ile ÖNYARGI

( PRE ACCEPTANCE vs. PREJUDICE )


- ÖNYARGI ile/ve GENELLEME

( PREJUDICE vs./and GENERALIZATION )


- ÖNYARGI ile/ve/değil/yerine ÖN ANLAMA

( [not] PREJUDICE vs./and/but PRE-UNDERSTAND
PRE-UNDERSTAND instead of PREJUDICE )


- ÖNYARGI ile/değil ÖNYARGIYA ÖNYARGI


- ÖNYARGI = PEŞİN HÜKÜM, FİKR-İ BATIL, İTİKAT-I BATIL = PREJUDICE[İng.] = PRÉJUGÉ[Fr.] = VORURTEIL[Alm.] = PRAEJUDICIUM[Lat.] = PERJUICIO[İsp.]


- ÖNYARGI ile/ve SAPLANTI

( PREJUDICE vs./and OBSESSION )

( ... ile/ve ZHI )


- ÖNYARGI ile TESPİT

( PREJUDICE vs. TO DETERMINE )


- ÖZEN ile/ve/||/<> SAYGI

( EPIMELEIA ||/<> ... )


- ÖZGÜVEN ile/ve/<> ÖZSAYGI

( SELF CONFIDENCE vs./and/<> SELF ESTEEM )


- PANİK ATAK ile/ve/değil/||/<>/< KAYGI


- SALGI ile/ve YAYILMA


- SARGI ile BADERNA[< İt.]


- SARGI ile FASKA[Lat.]


- SAVUNMA ve/||/<> GÜDÜLENME ve/||/<> KAYGI


- SAYGI ile/ve/<>/< ASÂLET

( RESPECT vs./and/<>/< NOBILITY )


- SAYGI ile/ve/<> BAĞ


- SAYGI ve/||/<>/< CİDDİYET


- SAYGI ile/ve/<> DAYANÇ/SABIR

( RESPECT vs./and/<> PATIENCE )


- SAYGI ile/ve/<> DEĞER VERMEK

( RESPECT vs./and/<> TO ESTEEM/APPRECIATE )


- SAYGI ile/ve/||/> DÜRÜSTLÜK ile/ve/||/> GÜVEN ile/ve/||/> BAĞLILIK/SADÂKAT

( RESPECT vs./and//||/> HONESTY vs./and/||/> TRUST vs./and/||/> LOYALTY )


- SAYGI ile/ve/<> EDEB

( RESPECT vs./and/<> PERTINENCE )


- SAYGI ile/ve/<> EMPATİ

( RESPECT vs./and/<> EMPATHY )


- SAYGI ile EZİLİP-BÜZÜLME(/ME!)K


- SAYGI ile/ve/değil HAYRANLIK

( [not] TO RESPECT vs./and/but ADMIRATION )


- SAYGI = HÜRMET = RESPECT[İng., Fr.] = ACHTUNG[Alm.] = RESPECTO[İsp.]


- SAYGI ile/ve/<> İMAN

( RESPECT vs./and/<> FAITH )


- SAYGI ile/ve/<> KABUL

( RESPECT vs./and/<> ACCEPTANCE )


- SAYGI ile/ve/> KRİTER

( RESPECT vs./and/> CRITERION )


- SAYGI ile/ve/<> MESAFE


- SAYGI ile/ve/<> MUHABBET


- SAYGI ile/ve/< ÖZSAYGI

( HÜRMET ile/ve/< İZZET-İ NEFS )


- SAYGI ile/ve/> SELÂM


- SAYGI ve/||/<>/> SEVGİ ve/||/<>/> SELÂM


- SAYGI ile/ve/||/<>/> YÜKSEK SAYGI/TAZİMAT[Ar.]


- SAZ değil/yerine/= SAZ, ÇALGI


- SECCÂDE/NAMAZLIK değil/yerine/= YAYGI


- SEVGİ-SAYGI ile/ve/değil/||/<>/< SAYGI-SEVGİ

( LOVE-RESPECT vs./and RESPECT-LOVE )


- SEVGİ-SAYGI ile/ve/<> TESLİMİYET

( LOVE-RESPECT vs./and/<> SUBMISSION )


- SEVGİ ile/ve/<>/< SAYGI

( LOVE vs./and/<>/< RESPECT, REVERENCE )

( ... cum/et/<>/< VENERATIO )

( ... ile/ve/<> JING )


- SEZGİ ile İÇSEL ALGI

( INTUITION vs. INNER PERCEPTION )


- TAM ALGI = İDRAK-İ DAKİK = APPERCEPTION[İng., Fr., Alm.] = PERCIPERE[Lat.]


- TARAFLILIK ile/ve YANILGI

( SIDED vs./and ILLUSION )


- TASAVVUR(KAVRAM) ile TASDİK(YARGI)


- TEKNİK DİL/JARGON ile/ve ÖNYARGI

( JARGON vs./and PREJUDICE )


- UYGARLIK ve/<> SAYGI


- ÜZÜNTÜ ile KAYGI ile İNANÇ


- VARGI = NETİCE = CONSEQUENCE[İng.] = CONSÉQUENCE[Fr.] = KONSEQUENZ, FOLGERUNG[Alm.] = COMSEQUENTIA[Lat.] = CONSECUENCIA[İsp.]


- VARGI ile YARGI

( RESULT vs. JUDGE )


- YANILGI ile/ve/<> YANILTI


- YANLIŞ ile YANILGI

( MISTAKE vs. DEFICIT
It is your own imagination that misleads you. )


- YAPISAL ALGI ile/ve/<> DOĞRUDAN ALGI

( CONSTRUCTIVE PERCEPTION vs./and/<> DIRECT PERCEPTION )


- YARAR ve/||/<>/> SAYGI


- YARGI/HÜKÜM ile ÖNYARGI

( VERDICT vs. PREJUDICE )


- YARGI ile/ve/<> ÇIKARIM


- YARGI ile/ve/<> ÇÖZÜM


- YARGI = HÜKÜM = JUDGEMENT[İng.] = JUGEMENT[Fr.] = URTEIL[Alm.] = IUDICIUM[Lat.] = APOPHASIS[Yun.] = JUICIO[İsp.]


- YARGI ile İKİRCİK(TEREDDÜT)


- YARGI ile KANAAT


- YARGI ile/ve/||/<>/< SAVUNMA


- YARGI ve/||/<>/> TERİM ve/||/<>/> KAVRAM


- YARGI ile/ve/||/<>/> YÜRÜTÜM(İNFAZ)


- YASAMA ve/||/<>/> YÜRÜTME ve/||/<>/> YARGI

( LEGISLATIVE ORGAN and EXECUTIVE ORGAN and JUDICIAL ORGAN )


- YAYGI ile PALA


- YAYGI ile SUMAK


- YAZGI" ile/değil/yerine SALT, ÖZGÜR İSTENÇ/İRÂDE


- "ÇİZGİ" ile "DAMAR"


- "ÇİZGİ" ile/ve/||/<> "OMURGA"


- "GÜÇ" ile/değil/yerine/>< SEVGİ


- "KARMAŞA" değil/yerine/>< SEVGİ


- "KESİN BİLGİ" ile/ve/değil/yerine YETKİN BİLGİ


- "ORTAK (ALAN/PARA/BİLGİ vs.)" ile/ve/değil "TOPLAM (ALAN/PARA/BİLGİ vs.)"


- "ZAFER/YENİLGİ" değil/yerine SEFER


- (")SEVME/SEVGİ(") ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< İŞİNE YARAMA


- (")ÜMİTSİZLİK(") değil/yerine/>< SEVGİ


- [Ar.] EBED/Î, BENGİ ile/ve EZEL/Î[çoğ. AZAL]

( CÂVİDÂN ile/ve ... )


- [ne yazık ki]
!DEDİKODU ile/değil/yerine/>< BİLGİ


- [ne yazık ki]
"TEDBİR" ile/değil/yerine/>< SEVGİ


- | VERİ ve/> BİLİ(ENFORMASYON) ve/> BİLGİ | ile/ve/+/<>/>/<
FARKINDALIK | BİLGELİK(İRFAN/HİKMET) ile/ve/+/<>/>/< ZARİFLİK/ZARÂFET

( DATA vs./and/<>/>/< INFORMATION vs. KNOWLEDGE vs. WISDOM, AWARENESS )


- ACIMA ile/değil/yerine KORUYUCU SEVGİ


- ADAK ile/ve VERGİ


- ADÂLET:
SEVGİ ve/||/<> DÜŞÜNCE


- ADÂLET ile/ve/+/<> KUDRET ile/ve/+/<> HİKMET ile/ve/+/<> SEVGİ


- ADÂLET ve/<> SEVGİ

( JUSTICE and/<> LOVE )


- AKIL ile/ve/||/<> BİLGİ ile/ve/||/<> HİKMET

( REASON vs./and/||/<> KNOWLEDGE vs./and/||/<> WISDOM )


- AKIL ile/ve/<> SEZGİ


- AKLÎ BİLGİ ile NAKLÎ BİLGİ


- AKSİYOMATİK BİLGİ ile DİNÎ BİLGİ


- ALÂKA[Ar.] değil/yerine/= İLGİ


- ALÂLÂDE ile HERHANGİ


- ALGIDA/KABULDE:
TEK TANIM ile/yerine/değil PARANTEZ BİLGİ

( ON PERCEPTION/ACCEPTION: [not] UNIQUE DEFINITION vs./but INFORMATION IN PARENTHESIS
ON PERCEPTION/ACCEPTION: INFORMATION IN PARENTHESIS instead of UNIQUE DEFINITION )


- AŞIRI SEVGİ ile/yerine SEVGİ

( GARÂM ile/yerine MUHABBET )


- AŞK ile/ve/> SEVGİ

( FALL IN LOVE vs./and/> LOVE )


- BELGE ile/ve/||/<> BİLGİ


- BELGİ ile/ve/<> BELGİN

( ŞİAR/ALÂMET/NİŞAN ile/ve/<> SARİH )


- BELİRSİZ ile HERHANGİ

( INDEFINITE vs. ANY )


- BELLEK ile/ve/değil İLGİ


- BİLGELİK ve/||/<> SEVGİ


- BİLGİ

( KNOWLEDGE )


- BİLGİ/VERİ ile/ve/değil/yerine YAKLAŞIK BİLGİ


- BİLGİ ve/= "DİL"

( KNOWLEDGE and/= "LANGUAGE" )


- BİLGİ ile AHLÂK ile ESTETİK


- BİLGİ ile AHLÂK ile ESTETİK


- BİLGİ ile/ve/<> ANIMSAMA

( KNOWLEDGE vs./and/<> TO REMEMBER/RECALL
You take remembering to be knowledge. True knowledge is ever fresh, new, unexpected. )


- BİLGİ ile/ve ANIMSAMA


- BİLGİ ile/ve/||/<> BAĞDAT


- BİLGİ ile/ve BAĞLANTI

( KNOWLEDGE vs./and CONNECTION )


- BİLGİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/> BİLGELİK/HİKMET

( [not] KNOWLEDGE vs./and/but/||/<>/> WISDOM
WISDOM instead of KNOWLEDGE )


- BİLGİ ile/ve/<> BİLGİ

( INFORMATION vs./and/<> INFORMATION )


- BİLGİ ile BİLGİ OLMAYAN


- BİLGİ ile/ve/<> BİLİM

( BÜCDET )


- BİLGİ ile/ve/||/<> BİLİMLER

( KNOWLEDGE vs./and/||/<> SCIENCES )

( İLM ile/ve/||/<> ULÛM )


- BİLGİ ile/ve/<> BİLME

( INFORMATION vs./and TO KNOW )


- BİLGİ ile/ve BİRİKİM

( KNOWLEDGE vs./and ACCUMULATION )


- BİLGİ ve/<> BİTGİ/BİTKİ


- BİLGİ ile/ve/<> DAVET


- BİLGİ ve DEĞİŞİM

( KNOWLEDGE and ALTERATION )


- BİLGİ ve/<>/= DENEYİM

( KNOWLEDGE and/<>/= EXPERIENCE )


- BİLGİ ile/ve/||/<>/> DENEYİM ile/ve/||/<>/> YARATICILIK

( KNOWLEDGE vs./and/||/<>/> EXPERIENCE vs./and/||/<>/> CREATIVITY )


- BİLGİ ile/ve DÜŞÜNCE

( KNOWLEDGE vs./and IDEA )


- BİLGİ ile/ve/<> DUYURU

( INFORMATION vs./and/<> ANNOUNCEMENT )


- BİLGİ ve EDİM


- BİLGİ ve/<> EMEK/EYLEM


- BİLGİ ile/ve/= ERDEM

( KNOWLEDGE vs./and/= VIRTUE )


- BİLGİ ile/ve/<> GEREKÇELENDİRİLMİŞ BİLGİ(EPİSTEMOLOJİ)

( KNOWLEDGE vs./and/<> EPISTEMOLOGY )


- BİLGİ ile/ve HAL


- BİLGİ ve İLGİ ve EYLEM/TEPKİ

( KNOWLEDGE and INTEREST and ACTION )


- BİLGİ ile/ve/<>/= İLİŞKİ

( KNOWLEDGE vs./and/<>/= RELATION )


- BİLGİ ile/ve ISTIRAP

( INFORMATION vs./and SUFFER )


- BİLGİ ve/||/<>/> İYİLİK ve/||/<>/> KARARLILIK


- BİLGİ ve/||/<> KİŞİ


- BİLGİ = KNOWLEDGE, COGNITION[İng.] = CONNAISSANCE[Fr.] = die ERKENNTNIS, die KENNTNIS[Alm.] = COGNITIO[Lat.] = HË GNÕSIS[Yun.] = CONOCIMIENTO[İsp.]


- BİLGİ ile/ve MENSUBİYET


- BİLGİ =/||/<> NE YAPMAYABİLECEĞİNİN BİLGİSİ


- BİLGİ ve/||/<>/>/< NEDEN


- BİLGİ ile/ve/<> OLGU

( KNOWLEDGE vs./and/<> FACT )


- BİLGİ ve/= ORTADAN KALKMIŞ/LIK


- BİLGİ ile/ve SEÇENEK

( KNOWLEDGE vs./and ALTERNATIVE )


- BİLGİ ile/ve/> SEÇİM

( INFORMATION vs./and/> CHOICE )


- BİLGİ ve/<> SEVGİ


- BİLGİ ve/||/<> SEVGİ ve/||/<> ŞEFKÂT ve/||/<> MERHAMET


- BİLGİ ve/> SEVGİ ve/> VERGİ

( KNOWLEDGE and/> LOVE and/> DUTY
Whom cannot love if does not know. )


- BİLGİ ve/<> TAMLIK

( KNOWLEDGE and/<> COMPLETENESS )


- BİLGİ ile/ve/||/<>/> TAVTİA


- BİLGİ ile/ve VARLIK

( KNOWLEDGE vs./and EXISTENCE )


- BİLGİ ile/ve/yerine YÖNTEM

( INFORMATION vs./and METHOD
METHOD instead of INFORMATION )


- BİLGİYE ERİŞİM:
GÖZLEM ve/+/||/<>/>/< SEZGİ ve/+/||/<>/>/< FARKINDALIK


- BİLİM ile/değil/yerine BİLİMSEL BİLGİ


- BİLİM ile/ve SEVGİ


- BİLİMSEL BİLGİ ile/ve BİLİMSEL TUTUM


- BİLİNÇ ile/ve/<> SEZGİ

( CONSCIOUSNESS vs./and/<> INTUITION
There is a state beyond consciousness, which is not unconscious.
There can be no experience beyond consciousness.
Realise yourself as the ocean of consciousness in which all happens. )

( ... ile/ve/<> NOESIS )

( ... ile/ve/<> ZHIJUE )


- BİLİNSE DE, BİLİNMESE DE OLACAK BİLGİ ile/ve BİLİNMESİ GEREKEN BİLGİ

( KNOWLEDGE IN TO KNOW OR NOT TO vs. KNOWLEDGE IN THE NECESSITY TO KNOW
The known is infinite, but the Unknown is an infinitude of infinities.
Not to know, and not to know that one does not know, is the cause of endless suffering.
In fact, you know only your present moment. )


- BİLME ile/ve/||/<>/> ÖRTÜK BİLME/SEZGİ


- BİLMEK/BİLGİ ile/ve/+/||/<> GÖRGÜ


- BİLMEK ile/ve/<> SEVGİ


- BİLMEYİ BİLMEK ve/||/<> BİLGİ ÜRETİMİ ve/||/<> GÜVENİLİR BİLGİ ve/||/<> BİLGİNİN UYGULANMASI/KULLANIMI


- BİR KAP YEMEK ve/||/<> BİR KALP SEVGİ


- BİSİKLET ve/<> BİLGİ


- BİSİKLET ve/<> KOŞULSUZ SEVGİ


- BİSİKLET ve/<> SEVGİ


- BOYA/SI ile/ve/<> RENK/RENGİ


- BULANIK DENEYİMDEN BİLGİ ile/ve İMLERDEN VE SÖZCÜKLERDEN BİLGİ

( Knowledge of the first kind.
KNOWLEDGE BY FUZZY-EXPERIENCE vs./and KNOWLEDGE BY SIGNS AND WORDS )

( COGNITIO AB EXPERIENTIA VAGA )


- BÜTÜNSELLİK ile/ve/<> SEVGİ

( INTEGRITY vs./and/<> LOVE )


- ÇADIR ile/değil ÇERGE/ÇERGİ


- ÇANÇİÇEĞİ/MERYEMANAELDİVENİ ile MERYEMPELESENGİ

( CAMPANULA MEDIUM / CAMPANELLA cum CALOPHYLLUM CALABA )


- CANLILIK = TİRİGLİG = SERZENDEGÎ[Fars.] = el-HAYAVİYE/T[Ar.] = LIVELINESS[İng.] = VITALITÉ[Fr.] = VITALITAS[Lat.] = DIE BELEBUNG, DIE BELEBHEIT, DIE LEBENDIGKEIT, DAS LEBENDIGSEIN[Alm.] = HË EMPSÜKHË[Yun.] = VITALITA[İt.] = VIDALIDAD[İsp.] = LEVENDIGHEID[Fel.] = LIVLIGHED[Dan.] = JIVAYO SUŞŞESTVO[Rus.]


- ÇELME ile ÇELGİ


- DENEYLENEBİLİR BİLGİ ile/ve/değil/<> DENEYİMLENEBİLİR BİLGİ


- DERGİ ile/değil BELLETEN


- DERGİ ile/ve DERGİ-KİTAP


- DERGİ ile/ve KİTAP


- DERGİ ile/ve KİTAP DERGİ


- DEVRİK TÜMCE(/CÜMLE) ile/değil PARANTEZ BİLGİ


- DİL KULLANIMINDA:
BİLGİ ile/ve/<> BECERİ

( TO USE THE LANGUAGE: KNOWLEDGE vs./and/<> SKILL/ABILITY )


- DİNÎ BİLGİ ile/ve İLMÎ BİLGİ ile/ve İRFANÎ BİLGİ


- DİZGİ ile DİZGE


- DOĞA ve/<> BİLGİ ve/<> KILAVUZ


- DOĞRU ile/ve ÇİZGİ


- DOLAYIMLI BİLGİ ile/ve/<> DOĞRUDAN BİLGİ


- DURUŞ ve/<> SAYGI ve/<> SEVGİ


- DÜŞKÜNLÜK ile/ve/değil/yerine SEVGİ


- DÜŞÜNCE/FİKİR ile/ve/<>/< BİLGİ


- DÜŞÜNCE ve/||/<> BİLGİ ve/||/<> BELLEK


- EĞİLİM ile/ve/<> İLGİ

( TENDENCY vs./and/<> INTEREST )

( PROPENSI cum/et/<> ... )


- EKİN/KÜLTÜR ve/<> SEVGİ

( CULTURE and/<> LOVE )


- EKİN/KÜLTÜR ile/ve/<> SEZGİ

( CULTURE vs./and/<> INTUITION )


- EZBER ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< BİLGİ


- FARK ile İNCE ÇİZGİ


- FARKINDALIK ile/ve/<> SEVGİ

( AWARENESS vs./and/<> LOVE
Awareness is dynamic, love is being.
Awareness is love in action. )


- FAZLA BİLGİ ile FAZLADAN BİLGİ

( EXCESS INFORMATION vs./and EXTRA INFORMATION )


- FELSEFE'DE SEZGİ ile NIETZSCHE'DE SEZGİ


- FELSEFE ve SEVGİ


- FIKIH ile TARİHÎ BİLGİ


- FRENGİ/SİFİLİS[Lat.] ile FRENGİ


- GALİBİYET[Ar.] değil/yerine/= YENGİ


- GEÇERLİ BİLGİ ile GEÇERSİZ BİLGİ

( VALID KNOWLEDGE/INFORMATION/DATA vs. INVALID KNOWLEDGE/INFORMATION/DATA )


- GÖRMEK ile/ve/<> İLGİ

( TO SEE vs./and/<> INTEREST )


- GÖZLEMSEL BİLGİ ile/ve KATILIMSAL BİLGİ

( OBSERVAL KNOWLEDGE vs./and PARTICIPAL KNOWLEDGE )


- GÜVEN ve/||/<> DERİNLİK ve/||/<> SEVGİ


- HABER ile/ve/<>/hem de/değil/yerine BİLGİ

( PEYÂM ile/ve/<>/hem de/değil/yerine ... )

( [not] NEWS vs./and/<>/but/also INFORMATION
INFORMATION instead of NEWS )


- HAVA değil/yerine/= GÜNZEL, | EZGİ


- HAZIR BİLGİ ile/ve/değil/yerine YÖNLENDİRİCİ BİLGİ


- HEDİYE ile/ve/||/<> SEVGİ


- HER ile/ve HERHANGİ


- HUDURÎ BİLGİ ile/ve KESBÎ BİLGİ


- İHÂNET değil/yerine/>< SEVGİ


- İLGİ

( INTEREST )


- İLGİ ve/> (DÜZGÜN) UYGULAMA


- İLGİ ile/ve/<> BECERİ

( INTEREST vs./and/<> SKILL | ABILITY )


- İLGİ ile/ve/<> BELİRLENİM


- İLGİ ve/> BİLGİ ve/> ZEVK

( INTEREST and/> KNOWLEDGE and/> PLEASURE )


- İLGİ ve/<> GEREKSİNİM


- İLGİ ve/> İSTEK ve/> YÖNTEM ve/> EYLEM

( INTEREST and/> REQUEST and/> METHOD and/> ACTION )


- İLGİ ile/ve/<> SEMPATİ

( INTEREST vs./and/<> SYMPATHY )


- İLGİ ile/ve/<> SEVGİ


- İLGİ ile/ve TEPKİ

( INTEREST vs./and REACTION )


- İLGİ ile/ve/<> TEVECCÜH


- İLGİ ile/ve/<> ZEKÂ

( INTEREST vs./and/<> INTELLIGENCE )


- İLHAM ile SEZGİ

( INSPIRATION vs. INTUITION )


- İLHAM ile SEZGİ

( INSPIRATION vs. INTUITION )


- İLİŞKİ ile/ve BİLGİ

( RELATION vs./and INFORMATION )


- İLİŞKİ ile/ve/<> İLGİ

( RELATION vs./and/<> INTEREST )


- İMAN:
BİLGİ ve/+ SEVGİ


- İNANÇ ile/ve/<> SEVGİ ile/ve/<> BİLGİ

( BELIEF vs./and/<> LOVE vs./and/<> KNOWLEDGE )


- INFO yerine BİLGİ


- İRFAN ile ENTELEKTÜEL SEZGİ

( WISDOM vs. INTELLECTUAL INTUITION )

( ... ile/ve LIXING ZHIJUE )


- İYİLİKSEVER/LİK ile/ve SEVGİ


- İZİN ile/ve BİLGİ


- KATILIM ve/||/<>/< İLGİ


- KAVRAM ile/ve/<> TAM AYIRD EDİCİ (BİLGİ)

( CONCEPT vs./and/<> DISTINGUISHED (INFORMATION) )


- KESİNLİK ile/ve/değil BİLGİ

( [not] CERTAINTY vs./and/but KNOWLEDGE )


- KORKU ||/ve/yerine/|| CEHALET ||/ve/yerine/|| BİLGİ ||/ve/yerine/|| CESÂRET


- KORKU ile/değil/yerine SEVGİ

( [not] FEAR vs./but LOVE
LOVE instead of FEAR )


- KOŞULSUZ SEVGİ ile/ve SEVİYORSAN/SEVGİ VARSA KOŞULSUZ SEVGİ

( UNCONDITIONAL LOVE vs./and UNCONDITIONAL LOVE IF YOU LOVE / IF THERE IS LOVE )


- KURAMSAL BİLGİ ile/ve ESTETİK BİLGİ ile/ve DEĞER/AKSİYOLOJİK[Fr.] BİLGİ

( THEORICAL KNOWLEDGE vs./and AESTHETICAL KNOWLEDGE vs./and AXIOLOGICAL KNOWLEDGE )


- KURAMSAL(TEORİK) BİLGİ ile TEKNİK BİLGİ


- KUŞKU değil/yerine/>< BİLGİ


- KUŞKULU SEVGİ yerine KOŞULSUZ SEVGİ

( UNCONDITIONAL LOVE instead of SUSPICIOUS LOVE )


- KUŞKULU SEVGİ yerine KOŞULSUZ SEVGİ

( UNCONDITIONAL LOVE instead of SUSPICIOUS LOVE )


- KUŞKUSUZ SEVGİ ile/ve/||/<>/>/< KOŞULSUZ SEVGİ

( UNSUSPECTING LOVE vs. UNCONDITIONAL LOVE )


- MELODİ[Fr. < Lat. < Yun.] değil/yerine/= EZGİ


- MERG-A-MERGÎ[Fars.] ile MERG-İ-ŞÂDÎ[Fars.]


- MUHÂFAZA ile/ve için SEVGİ


- NAKLÎ BİLGİ ile/ve KEŞFÎ BİLGİ


- NEFRET ile/değil/yerine/>< SEVGİ


- NİMET değil/yerine/= ERGİ


- NOKTA ve/> ÇİZGİ


- NOKTA ile/ve/||/<>/> ÇİZGİ ile/ve/||/<>/> ÜÇGEN ile/ve/||/<>/> PİRAMİT


- OLAMAZ/OLMAMALI!:
ZEKÂSIZ VE AKILSIZ SEVGİ ile SEZGİSİZ ZEKÂ


- ÖNCELİK ile/ve/değil/<>/= İLGİ

( [not] URGENT vs./and/but/<>/= PRIOR )


- ÖVGÜ/YERGİ değil/yerine/>< OLGU


- ÖVGÜ ve/||/<> İLGİ ve/||/<> SEVGİ


- ÖZVARLIK'TA:
BİLİNÇ ve SEVGİ

( CONSCIOUSNESS and LOVE (IN SELF-EXISTENCE)
It is worthwhile to know what keeps you within the narrow confines of the known.
Love and will shall have their turn, but the ground must be prepared.
You have always the company of your own self.
First of all, establish a constant contact vs. your self, be vs. yourself all the time.
Begin as a centre of observation, deliberate cognisance, and grow into a centre of love in action. )


- PARA ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< BİLGİ

( [not] MONEY vs./and/but/||/<>/>/< KNOWLEDGE
KNOWLEDGE instead of MONEY )


- PATALYA[İt.] ile DİNGİ


- PERDE ile GERGİ


- QAYĞI[Azr.] = BAKIM, ÖZEN, İLGİ[Tr.]


- RİTM ile EZGİ ile UYUM/ARMONİ


- RUH ve/=/|| SEVGİ


- SAHİPLENMEK ile/değil/yerine SEVMEK/SEVGİ

( [not] TO CLAIM vs./but TO LOVE / THE LOVE
TO LOVE / THE LOVE instead of TO CLAIM )


- SANAT ve/||/<> SEVGİ ve/||/<> FELSEFE


- SANAT ile/ve/||/<>/> ÜRETKEN SEZGİ GÜCÜ ile/ve/||/<>/> ESTETİK SEZGİ


- SATİR[Fr.] değil/yerine/= YERGİ


- SAYGI/SEVGİ ve/> VEFÂ


- SAYGI ve/||/<>/> SEVGİ ve/||/<>/> SELÂM


- ŞEFKÂT ile/ve/<> KARŞILIKLI (KOŞULSUZ) SEVGİ


- ŞEKİL ve/< SEVGİ


- SELÂM ile/ve/<> SEVGİ

( SALUTATION/GREETING vs./and/<> LOVE )


- SENİ SEVMEYENE GÖSTERME!:
SABIR ve/||/<> FEDÂKÂRLIK ve/||/<> SEVGİ


- ŞERİT ile ÇİZGİ


- SEVDÂ ile SEVGİ

( PASSION vs. LOVE )


- SEVGİ KOŞULSUZ SEVGİ


- SEVGİ-SAYGI ile/ve/değil/||/<>/< SAYGI-SEVGİ

( LOVE-RESPECT vs./and RESPECT-LOVE )


- SEVGİ ve/<> AHLÂK


- SEVGİ ile/ve/<>/değil ALIŞKANLIK

( LOVE vs./and/<>/değil ADDICTION )


- SEVGİ ve/<> ANLAM

( LOVE and/<> MEANING/SENSE )


- SEVGİ ile/ve/<> ANLAYIŞ

( LOVE vs./and/<> PARADIGM )


- SEVGİ ile ARAYIŞ

( LOVE vs. SEARCHING/SEEKING )


- SEVGİ ile/ve BAĞIMLILIK

( LOVE vs./and DEPENDENCE )


- SEVGİ ve/<> BENZETME


- SEVGİ ve/<> BİLGİ

( LOVE and/<> KNOWLEDGE )


- SEVGİ ile/ve/değil/||/<> BİR BAŞKASINDA, KENDİ


- SEVGİ ve/||/<>/> BİREŞİM(TEVHÎD)


- SEVGİ ile/ve/değil/&lt; ÇEKİM

( [not] LOVE vs./and/but/< CONJUGATION )


- SEVGİ ile/ve/<> DAYANIŞMA

( LOVE vs./and/<> SOLIDARITY )


- SEVGİ ile/ve DİKKAT

( LOVE vs./and ATTENTION )


- SEVGİ ve/<> DİL


- SEVGİ ve/<> DÜZEN ve/<> İLERLEME


- SEVGİ ile/ve/<> ENERJİ

( LOVE vs./and/<> ENERGY
Energy flows from earnestness. )


- SEVGİ ile/ve/||/=/<>/>/< FEDÂKÂRLIK


- SEVGİ ve/<> GÜLÜMSEME :) ve/<> ADAMLIK ve/<> MUTLULUK


- SEVGİ ile/ve/<> GÜZELLİK


- SEVGİ ile/ve HAL


- SEVGİ ile/ve HAL


- SEVGİ ve/||/<> İLETİŞİM


- SEVGİ ile/ve/<> İLİŞKİ

( LOVE vs./and/<> RELATIONSHIP )


- SEVGİ ile/ve/<> İŞBİRLİĞİ

( LOVE vs./and/<> COOPERATION )


- SEVGİ ile/ve/||/<> KAYRA/LÜTÛF/İHSAN


- SEVGİ ve KEŞF ve SEZGİ

( LOVE and CONSCIENCE/CONSCIOUS and INTIUTION )


- SEVGİ ile/ve/değil/yerine KOŞULSUZ SEVGİ

( [not] LOVE vs./and/but UNCONDITIONAL LOVE
UNCONDITIONAL LOVE instead of UNCONDITIONAL LOVE )


- SEVGİ ile/ve/<> KUT/SAL

( LOVE vs./and/<> HOLY )


- SEVGİ ile/ve/değil MİNNET


- SEVGİ ve/> NEŞE

( LOVE and/> JOY )


- SEVGİ ile/ve/<> ÖZDEYİŞ


- SEVGİ ve/||/<>/>/< ÖZÜNE YOLCULUK


- SEVGİ ve/||/<>/< RIZÂ


- SEVGİ ile/ve/<>/< SAYGI

( LOVE vs./and/<>/< RESPECT, REVERENCE )

( ... cum/et/<>/< VENERATIO )

( ... ile/ve/<> JING )


- SEVGİ ve/<> SAYGI GÖSTERMEK


- SEVGİ ile/ve/<> SEÇİM/SEÇİCİLİK

( LOVE vs./and/<> SELECTIVENESS )


- SEVGİ ile/ve/<> SEVİ/ŞEFKÂT

( LOVE vs./and/<> COMPASSION )


- SEVGİ ve/<> SEVİNÇ


- SEVGİ ile/ve/değil/yerine ŞEVK/İŞTİYAK


- SEVGİ ile/ve/||/<> SEZGİ ile/ve/||/<> COŞKU

( LOVE vs./and/<> INTUITION vs./and/<> EXUBERANCE | EBULLIENCE )


- SEVGİ ve/||/<> SIĞINMA


- SEVGİ ile/ve/<> SÖZ

( LOVE vs./and/<> WORD/SPEECH )


- SEVGİ ve/||/<> SÜCÛD


- SEVGİ ile/ve/<> TAKDİR

( LOVE vs./and/<> TO APPRECIATE )


- SEVGİ >< TAKLİT


- SEVGİ ile TUTKU

( LOVE vs. PASSION )


- SEVGİ ile/ve/<> YAKINLIK

( LOVE vs./and/<> CLOSENESS )

( ... ile/ve/<> APARATVA )


- SEVGİ ve/||/=/<> YARAR/LILIK


- SEVGİ ile/ve ZORUNLULUK

( LOVE vs./and OBLIGATION )


- SEZGİ ile/ve APAÇIK GÖRMEK

( INTUITION vs./and TO SEE OBVIOUS )


- SEZGİ = HADS, TEHADDÜS = INTUITION[İng., Fr.] = ANSCHAUUNG[Alm.] = INTUITIO-INTUITUS < IN-TUERI:İÇİNİ GÖRME[Lat.] = NOESIS[Yun.] = INTUICIÓN[İsp.]


- SEZGİ ile İÇGÜDÜ

( INTUITION vs. INSTINCT )


- SEZGİ ile İÇSEL ALGI

( INTUITION vs. INNER PERCEPTION )


- SEZGİ ile/ve/değil SEZİNLEME


- SEZGİ ile TAHMİN

( INTUITION vs. TO GUESS/ESTIMATE )


- SEZGİ ile/ve TEVHİD


- SEZGİ ile VAHİY


- SEZGİ ile/ve YORUM

( INTUITION vs./and INTERPRETATION )


- SEZGİ ile ZAN

( INTUITION vs. SURMISE )


- SEZGİ ile/ve/<> ZEKÂ

( TAHADDÜS[< HADS/HUDÛS] ile ... )

( INTUITION vs./and/<> INTELLIGENCE )


- SİLECEK ile SİLGİ


- SİTEM ile/ve/< SEVGİ


- SONUÇ ile/ve BİLGİ

( RESULT/CONSEQUENCE vs./and KNOWLEDGE )


- TAHRİL[Ar. < TAHRİR] değil/yerine/= ÇİZGİ


- TAKINTI ile/ve/değil/yerine BİLGİ


- TANIM ile/ve/||/<> BİLGİ


- TECELLİ ile SEZGİ


- TEK YÖNLÜ SEVGİ ile/ve KOŞULSUZ SEVGİ


- TEVHİD ve SEVGİ


- TİCARET ile/ve BİLGİ


- ÜMİTSİZLİK =/ve/||/<>/> | YENİLGİ ve ÖLÜM |


- UMUT ile/ve/<> İMAN ile/ve/<> SEVGİ

( HOPE vs./and/<> FAITH vs./and/<> LOVE )


- UNUTULMA HAKKI'NDA:
BİLGİ ile/ve/||/<> ZAMAN


- USSAL BİLGİ ile/ve/<> SEZGİSEL BİLGİ

( RATIONAL KNOWLEDGE vs./and/<> INTUITIONAL KNOWLEDGE )

( COGNITIONEM SECUNDI GENERIS cum/et/<> SCIENTIA INTUITIVA )


- UYGULAMAYA YÖNELİK BİLGİ ile/ve SAF SOYUT BİLGİ

( PRACTICAL KNOWLEDGE vs./and PURE ABSTRACT KNOWLEDGE )


- VARLIK-VAROLAN-ANLAM/BİLGİ


- VARLIK-VAROLAN-ANLAM/BİLGİ


- VASIFLANDIRMA/TAVSÎF[Ar. < VASF] değil/yerine/= NİTELENDİRME, NİTELİKLERİNİ SÖYLEME | İLİM, BİLGİ


- VERGİ ile HARÇ

( BÂC )


- VERGİ ile/ve KİRA

( RÜSÛM[< RESM]: Vergiler, gümrük vergileri. | Usûl, merasim. İLE/VE ... )

( BÂC, BÂJ [vergi harç. | Gümrük vergisi.] ile/ve ... )


- VERGİ ile OKTRUVA[Fr.]


- VERGİ ile ŞEREFİYE


- VERİ ile/ve/> BİLİ ile/ve/> BİLGİ ile/ve/> FARKINDALIK

( DATA vs./and/> INFORMATION vs./and/> KNOWLEDGE vs./and/> AWARENESS )


- YALIN DÜŞÜNCE ve/||/<>/> SEZGİ ve/||/<>/> TASARIM ve/||/<>/> KAVRAM


- YAŞAMIN "ZORLUKLARINI" KOLAYLAŞTIRMADA:
AŞK ve/||/<> (KOŞULSUZ) SAYGI VE SEVGİ ve/||/<> SANAT


- YAYGIN BİLGİ ile/ve/<> ÖZEL BİLGİ ile/ve/<> BİLGİ

( COMMON INFORMATION vs./and/<> SPECIAL INFORMATION vs./and/<> INFORMATION )


- YEM ile YEYGİ


- YEMEK PİŞİRMEK ve/<> SEVGİ


- YETKİN BİLGİ ile/değil/yerine KESİN(YAKÎN) BİLGİ

( [not] PERFECT KNOWLEDGE vs./but DEFINITE/CERTAIN/EXACT KNOWLEDGE
DEFINITE/CERTAIN/EXACT KNOWLEDGE instead of PERFECT KNOWLEDGE )


- ZAMAN ile/ve/<> SEVGİ

( TIME vs./and/<> LOVE )


- ZEKÂ ve/||/<> SEVGİ


- ZİHİNSEL SEZGİ ile/ve/değil AKILSAL SEZGİ


- "DUYGU" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< NİYET


- "İDDİA" ile/değil OLGU


- [DURUM > DUYGU > DÜŞÜNCE > DAVRANIŞ >= ... ]
ile
[DURUM > DÜŞÜNCE > DAVRANIŞ > DUYGU >= ... ]
ile
[DUYGU > DURUM > DAVRANIŞ >= ... ]
ile
[DÜŞÜNCE > DAVRANIŞ > DURUM > DUYGU >= ... ]


- ALGI ile/ve/||/<>/> OLAY ile/ve/||/<>/> OLGU


- ALGI ile/ve/değil/<> OLGU


- ARAZ[Ar.]/SEMPTOM[Fr. < Yun.]/SYMPTOM[İng.] değil/yerine/= BELİRTİ


- ARMAĞAN ile SUNGU


- BAĞIRMA ile VURGU


- BİLGİ ile/ve/<> OLGU

( KNOWLEDGE vs./and/<> FACT )


- BİLİMKURGU ile ÖNGÖRÜ


- BİR ...:
SÖZCÜK ve/||/<> DUYGU ve/||/<> KİŞİ


- BİYONİK[İng. < BIONIC] değil/yerine DİRİMKURGU


- BULGU ile/ve/<> KANIT


- BULUNTU ile/değil BULGU


- CİDDİ/BÜYÜK HATA ile PİŞMANLIK DUYULACAK EYLEM/HATA/OLGU

( SERIOUS/BIG MISTAKE vs. MISTAKE/HAPPEN/BEHAVE IN REGRET )


- DİN:
(YAŞAMSAL BİR) OLGU ve/<> (BİR) YANSIMA/TECELLİ ve/<> (YÜKSEK BİR) ANLAYIŞ/İDRAK ve/<> (YÜCE/ULVÎ BİR) KEŞİF ve/<> (YÜCE/ÂLÎ BİR) DENEYİM


- DİZGE ile KURGU

( SYSTEM vs. FICTION )


- DURUM ile/ve/<> OLGU

( STATE/SITUATION vs./and/<> FACT )


- DÜŞÜNCE ile/ve/<> DUYGU


- DÜŞÜNCE ile/ve/||/<> DUYGU ile/ve/||/<> DAVRANIŞ/TUTUM ile/ve/||/<> DENEYİM ile/ve/||/<> DEĞER ile/ve/||/<> DİL


- DUYGU ile/ve/||/<> "BİR DUYGUNUN, BAŞKA BİR DUYGUYLA KARŞILANMASI/KAPATILMAYA ÇALIŞILMASI"


- DUYGU ile/ve SU

( EMOTION vs./and WATER )


- DUYGU ile/ve/||/<> BELLEK


- DUYGU ile/ve/=/||/<> BULANIK DÜŞÜNCE


- DUYGU ile/ve/<> COŞKU

( FEELING vs./and EMOTION
EMOTION vs./and EXUBERANCE | EBULLIENCE )


- DUYGU ve/||/<>/= DEĞİŞKİ


- DUYGU ile/ve DUYU/HİS

( EMOTION vs./and FEEL )

( MANAS ile/ve ... )


- DUYGU ile/ve/||/<>/>/< EYLEM EĞİLİMİ


- DUYGU = HİS = FEELING, SENTIMENT, (EMOTION)[İng.] = SENTIMENT[Fr.] = GEFÜHL[Alm.] = SENTIMIENTO[İsp.]


- DUYGU ile/ve TUTKU

( EMOTION vs./and PASSION )


- DUYGULARA BAŞVURMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
TEHDİT ile/ve/||/<> DUYGU ile/ve/||/<> ÖNYARGILI DİL ile/ve/||/<> MAZERET

( ARGUMENT FROM FORCE vs./and/||/<> ARGUMENT TO PITY vs./and/||/<> PREJUDICIAL LANGUAGE vs./and/||/<> FALLACY OF SPECIAL PLEADING )


- DUYU ve/||/<> DUYGU ve/||/<> AKIL

( SENSE and/||/<> EMOTION and/||/<> REASON )


- FELSEFE:
NİYET ve/||/<>/+ OLGU


- FİLMDE:
BELGESEL ile/ve/||/<>/> KURGU


- GERÇEK ile/değil/>< KURGU


- HAREKET ile/ve/||/<> DUYGU

( MOTION vs./and/||/<> EMOTION )


- İNŞÂ ile KURGU


- İSTİCVÂB[< CEVÂB] değil/yerine/= SORUP YANIT ALMA, YANIT ALMA AMACIYLA SÖYLETME | SORGU


- KALDIRIL(A)MAZ DUYGU ile/ve/||/<> DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ DUYGU


- KORKU ile/ve/değil/yerine OLGU

( [not] FEAR vs./and/but FACT
FACT instead of FEAR )


- KURGU ile "MİMARİ"


- KURGU ile/ve/||/<> ANLATIM


- KURGU ile/ve DİLE GETİRME


- KURGU ile/ve HAYAL GÜCÜ

( FICTION vs. IMAGINATION )


- KURGU ile KURUNTU


- MİZANSEN[Ar.] değil/yerine/= DÜZENTİ/KURGU


- MONTAJ[Fr.] değil/yerine/= KURGU


- NESNE/KAVRAM ile/ve/> OLAY ile/ve/> OLGU

( SUBJECT vs./and/> EVENT vs./and/> FACT )


- OLAY ile/ve OLGU

( EVENT vs./and FACT )

( EREIGNIS/VORFALL mit/und TATSACHE )


- OLGU

( FACT )


- OLGU ile DÜŞÜNCE/FİKİR

( FACT vs. IDEA )


- OLGU ile GERÇEK

( FACT vs. REAL/ITY )


- OLGU ile/ve/değil/<> GÖRÜNÜŞ


- OLGU ile OLGU HAKKINDAKİ DÜŞÜNCE

( FACT vs. IDEA ABOUT FACT )


- OLGU ile/ve OLUŞ


- OLGU = VAKIA = FACT[İng.] = FAIT[Fr.] = FAKTUM[Alm.] = FACTUM[Lat.] = HECHO[İsp.]


- ÖVGÜ/YERGİ değil/yerine/>< OLGU


- SAHTE ile KURGU

( FAKE vs. FICTION )


- SEKTE[Ar.] değil/yerine/= DURMA/DURGU


- ŞİVE[Fars.]/AKSAN[Fr./İng. < ACCENT] değil/yerine/= VURGU/ÖZÜN/AĞIZ


- SONURGU = COROLLARY[İng.] = COROLLAIRE[Fr.] = ZUSATZ[Alm.] = COROLLARIUM[Lat.]


- SONURGU ile SONURTU


- SPEKÜLASYON[Fr., İng.] değil/yerine/= KURGU


- SÜREÇ ile/ve/||/<> DENEYİM ile/ve/||/<> DUYGU


- UYARI ile/ve/<> VURGU


- VURGU ile/ve/değil "GÖNDERME"


- YAPAY ile/ve/değil/<> KURGU


- YASA ile/ve OLGU

( LAW vs./and FACT )


- ZİHİNDE:
OLGU değil [ya] NESNE [ya da] OLAY


- ...YA AİT ile/ve/değil ...YA ÖZGÜ


- "BURGAÇ/EĞRİM/GİRDAP"[Fars.] ile/ve/||/<> KISIR DÖNGÜ


- "KENDİNE ÖZEL" değil "KENDİNE ÖZGÜ"


- AÇMAZ/ÇIKMAZ/...(PARADOKS) ile/ve/değil DÖNGÜ


- AYNA değil/yerine/= GÖZGÜ


- BELGÜ


- BİLMEK/BİLGİ ile/ve/+/||/<> GÖRGÜ


- BÖLÜNGÜ ile BÖLÜNTÜ ile BÖLÜT


- ÇERÇEVE ile DÖNGÜ

( FRAME vs./and CYCLE/CYCLONE )


- ÇIKMAZ ile KISIR DÖNGÜ


- DENGE ve/=/< DÖNGÜ

( BALANCE and/=/< TRANSFORMATION )


- DOĞA:
VAROLUŞSAL ile/ve GÖRÜNGÜ


- DÖNGÜ ile ALIŞKANLIK

( CYCLE/CYCLONE vs./< HABIT )


- DÖNGÜ ile/ve ANKH

( CYCLE/CYCLONE vs./and ANKH )


- DÖNGÜ ile/ve BOKBÖCEĞİ/KHEBER[Mısır'da]

( CYCLE/CYCLONE vs./and SCARAB )

( ... cum GEOTRUPES STERCORARIUS )


- DÖNGÜ ile/ve/||/<> DEVİNİM


- DÖNGÜ ile DÜZEN/DİZGE

( CYCLE/CYCLONE vs. SYSTEM )


- DÖNGÜ ile/ve/değil EŞİK


- DÖNGÜ ile/ve/<> OLUŞUM


- DÖNGÜ ile/ve/||/<> SALINIM


- DÖNGÜ ile/ve/değil SÜREKLİLİK

( [not] CYCLE/CYCLONE vs./and/but CONTINUITY )


- DÖNÜŞÜM ile/ve/değil/||/<>/< DÖNGÜ


- DÜZGÜ = KAİDE, NUMUNE = NORME[İng., Fr.] = NORM[Alm.] = NORMA[Lat.]


- EĞİTİM ile/ve/||/<> GÖRGÜ


- ELEŞTİRİ/LER ile ÖVGÜ/LER


- ERDEM ile/ve/||/<> ÖVGÜ


- FASİT DAİRE[Ar.] değil/yerine/= KISIR DÖNGÜ


- FORMA değil/yerine/= KALIP, | ÜLGÜ


- GÖRENEK ile GÖRGÜ


- GÖRGÜ ile/ve/> UFUK


- GÖRÜNGÜ = HADİSE = PHENOMENON, APPEARANCE[İng.] = PHÉNOMÈNE[Fr.] = ERSCHEINUNG[Alm.] = PHAINOMENON[Yun.] = FENOMENO[İsp.]


- GÖRÜNÜM ile/ve/değil GÖRÜNGÜ


- GÖZ ile/ve GÖRGÜ


- HAS/MAHSUS[Ar.] değil/yerine/= ÖZE/ÖZGÜ


- KISIR DÖNGÜ = DEVR-İ BATIL, FASİT DAİRE = CERCLE VICIEUX[Fr.] = ZIRKELBEWEIS[Alm.] = CIRCULUS VITIOSUS[Lat.]


- KISIR DÖNGÜ ile/değil YAYILMA


- KİŞİYE ÖZGÜ ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİYE ÖZEL


- KIVRIM ile BÜZGÜ


- KONUNUN ÖZÜNÜ KAÇIRMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
KISIR DÖNGÜ ile/ve/||/<> İLGİSİZ AMAÇ ile/ve/||/<> İLGİSİZ SONUÇ ile/ve/||/<> İDDİAYI ZAYIFLATMA ile/ve/||/<> KONUYU SAPTIRMA

( BEGGING THE QUESTION vs./and/||/<> FALLACY OF IRRELEVANT PURPOSE vs./and/||/<> IRRELEVANT CONCLUSION vs./and/||/<> FALLACY OF STRAW-MAN vs./and/||/<> FALLACY OF RED HERRING )


- MALA[Fars.] değil/yerine/= SÜRGÜ


- MAYA TAKVİMİ'NDE:
KATUN ile/ve KISA DÖNGÜ ile/ve BAKTUN

( 5125:60=19.7 yıl. İLE/VE 5125:20=256.1 (13x19.7) yıl. İLE/VE 5125:13=394 yıl. )


- METH(İYE)/MEDİH[Ar.]/SENÂ[Ar.]/SİTAYİŞ[Fars.] değil/yerine/= ÖVME/ÖVGÜ


- MÜNHASIR[Ar.] değil/yerine/= ÖZGÜ


- NORM/E[İng./Fr. < Lat.] değil/yerine/= DÜZE/DÜZGÜ


- ÖRGÜ ve/||/<>/> GÖRGÜ


- ÖRGÜ ile/ve/<> ÖRÜ


- ÖRÜNTÜ ile/ve/||/<> DÖNGÜ


- ÖVGÜ ve/||/<> İLGİ ve/||/<> SEVGİ


- ÖVGÜ ile İLTİFAT


- ÖVGÜ = PRAISE[İng.] = LOUANGE[Fr.] = LOB[Alm.] = LAUS[Lat.]


- ÖVGÜ ile/ve/||/<>/>< SÖVGÜ, ŞETİM/ŞETM[Ar.]


- ÖVGÜ ile/ve/<> SÜS


- ÖYKÜ ile/ve/<> ÖVGÜ


- ÖZEL ile ÖZGÜ

( SPECIAL vs. PECULIAR )


- ÖZEL ile ÖZGÜ


- ÖZGÜ ile/ve ÖVGÜ


- ÖZGÜ ile ÖZGÜN


- SANAT:
KİŞİSEL/ŞAHSÎ ve/||/<> KİŞİYE ÖZGÜ/MUHTEREM


- SEFÂ ile/ve/||/<>/&gt;&lt;/< CEFÂ/ÜZGÜ


- SIKIŞIKLIK ile KISIR DÖNGÜ


- SONSUZLUK ile/ve/<> KISIR DÖNGÜ


- SÜREÇ ile/ve/<>/değil DÖNGÜ

( PROCESS vs./and/<> CYCLE )


- SÜRGÜ/TIRKAZ ile SÜRGÜ


- SÜRGÜ ile TAPAN


- SÜZGÜ ile SÜZGEÇ


- TEKERLEME ile/ve/||/<> DÖNGÜ


- TEKRAR ile/ve/değil/yerine DÖNGÜ

( [not] REPETITION vs./and/but VICIOUS CIRCLE
VICIOUS CIRCLE instead of REPETITION )


- YAYILMA ile ÖRGÜ
Bu sayfa 01 Ocak 2024 itibariyle 79 kez incelenmiş/okunmuştur.