... < ...
[KÖKEN]

 

( Toplam 37.000'in üzerindeki karşılaştırma içinde...
13591 başlıkta [ ... < ... ] )
( 6866 katkı/açıklama satırı )
( Tamamını görmek için üyeliğiniz gerekmektedir! )

( Kılavuz/Sözlük içi arama için: Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla(önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak) ve/veya(^/v) fareyle(mouse) sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )
* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )
 


- A = B < A > B [matematik]

- a/A < a [Dil]
( Türkçe abecesinin ilk yazacı(harfi). [sesbilim] Kalın ünlülerin, düz ve geniş olanını gösterir. İLE/<> Şaşma, anımsama, sevinme, acıma, üzülme, kızma gibi duyguları güçlendirir. Tümcenin, başında ya da sonunda, çoğu kez yinelenmiş olarak kullanılır. [A ne güzel! A sen burada mıydın?] | İkinci kişi çekimli eylemlerin sonuna gelir. [Alsana. Baksana.] İLE/<> Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sıralaması yazaç ile gösterildiğinde, ilk maddenin başına gelir. İLE/<> [müzik] Nota imlerini, yazaçla gösterme yönteminde, "la" sesini bildirir. )

- A < A [Dil]
( Amper. İLE/<> Anot. İLE/<> Argon. İLE/<> Angström.[10¯¹0][Santimetrenin yüz milyonda biridir. 0,1 nanometre ya da 100 pikometredir.][uzunluk birimi] )

- ABAD < AİHM [tuze]
( Avrupa Birliği Adâlet Divânı İLE/VE/<> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi )

- ABAK < ABAK MAHMUZU [YAPI]
( Sütun başlıklarının üstüne gelen, genişçe ve dışa taşkın tabla, başlık tablası, mahmel. Abakus, sütunla baştaban ya da kenar üzengisi arasında, yastık görevi yapar. İLE/VE/<> Bazı abakların köşelerinde yer alan kıvrımlara verilen ad. )

- ABARTMA < FAZLA ÖNEMSEME [Davranis-Tutum]

- ABARTMA < GÜZELLEME [YAZIN]

- ABARTMAK < AZALTMAK [Davranis-Tutum]

- ABARTMAK < DURMAYI BİL(E)MEMEK/BECEREMEMEK [Davranis-Tutum]

- ABAŞO[Rumca] < ALARGA[İt.] [Nesneler]
( Gemiyi, baştan ya da kıçtan halatla karaya bağlama. | Altta, aşağıda bulunan, alttaki. İLE/||/<> Açık denizde demir atmak. | Açık deniz, engin. | Uzaktan, açıktan | "Açıktan geç, yaklaşma" anlamında kullanılan bir seslenme sözü. )

- ABBE KIRILMA ÖLÇÜTÜ < ABBE KURAMI [Bilim]
( Sıvıların kırılma indisini ölçmek için kullanılan kırılmaölçer. VE/||/<> Gerçek bir görüntü elde edilecek bir mercek, cismin tüm kırınım saçaklarını geçirecek kadar büyük olmalıdır. VE/||/<>Bir teleskobun çözme gücü için açısal ayrılma λ/d'den küçük olmamalıdır. Burada λ gelen ışığın dalga boyu, d; objektifin yarıçapıdır. VE/||/<> Dik görüntü elde etmek için kullanılan, iki çift dik açılı prizmadan oluşan ve dört yansıma yapan düzen. VE/||/<> Dağıtıcı gücün tersi. VE/||/<> İyi bir ışık toplama özelliğine sahip, sayısal açıklığı 1.25 olan ve mikroskopide yaygın olarak kullanılan, basit iki mercekten oluşan düzenek. )

- ABECELERDE:
GÖKTÜRK < UYGUR
[Dil]

- ABES < AYIP [Davranis-Tutum]

- ABNEY OLAYI < ABNEY YASASI [fizik]
( Işıklılığı ve baskın dalga boyu değişmez kılınmış bir renk uyartısının, arılığının değişmesi ile oluşan renk türü değişmesi. İLE/VE/||/<> A ve B gibi iki renk uyartısının, parıltıları birbirinin aynı olarak algılanıyorsa ve C ve D gibi iki renk uyartısının da parıltıları aynı algılanıyorsa, A ve C ile B ve D'nin toplamsal karışımlarının parıltıları da aynı olur.
[Abney yasasının geçerliliği, gözlem koşullarına büyük oranda bağlıdır.] )

- ABRAHAM ABULAFIA < İBN ARABİ [kisiler]

- ABRAMS DENEYİ < ABRAMS KURALI [YAPI]
( Belirli bir taze beton kütlesinin, kendi ağırlığı altında biçim değiştirmesini ölçerek dayanım derecesini gösteren deney. VE/<>/< Önce 1892'de, Fransa'da, Ferret'nin, sonra da ABD'de, Duff Abrams'ın tanıtladığı kural. Bu kurala göre, bir beton ya da harcın dayanımı, karışıma giren suyun ağırlığının, çimento ağırlığına oranı ile ters orantılıdır. )
( SU/ÇİMENTO ORANI: Bir beton ya da harçla, su ağırlığının çimento ağırlığına oranı. Bir betonun ya da harcın dayanımı, karışımındaki su/çimento oranı ile ters orantılıdır. Çimentonun prizinin kimyasal etkileşimi için gerekli en az su/çimento oranı, yaklaşık olarak 0.25'tir. Ancak, kum ve çakılı ıslatmak için bundan biraz daha fazla su gereklidir. Su/çimento oranı, akışkanlaştırıcı bazı kimyasal katkılar sayesinde daha az su kullanılarak düşürülebileceği gibi, vakumlu betonda, dökümden sonra karışımdaki suyun emilmesi yoluyla da azaltılabilir. Böylece, beton, daha kolay işlenebilir ve sonuç itibariyle de daha iyi bir dayanım sağlanabilir. )

- ABU SIMBEL TAPINAĞI < NEFERTARI TAPINAĞI [Tarih]
( II. Ramses'in mezarının bulunduğu mağara tapınak. İLE/VE/||/<> Eşi Nefertari'nin mezarının bulunduğu mağara tapınak. )

- ACAYİPLİK < ACAYİPLİK KORUNUMU [Bilim]
( Hadronların taşıdığı yük sayısı. | Taneciklerin çok çabuk oluşumuyla [güçlü etkileşme] çok yavaş bozunması [zayıf etkileşme] arasında görülen dengesizlik. İLE/VE/<> Zayıf etkileşimlerle ihlâl edilen yalıtılmış bir düzendeki hadronların, acayiplik sayılarının toplamının sabit olması. )

- ACCESSION < RESERVATION [English]
( Antlaşmaya katılım. >< Çekince. )

- ACEM < ARAP OLMAYAN [Tarih]

- ACI ÇEKTİĞİMİZDE < KORKTUĞUMUZDA [Davranis-Tutum]
( Kendimize kızmayalım. VE/||/<> Kendimizi aşağılamayalım. VE/||/<> Kendimizi suçlamayalım. )

- ACI DUYABİLEN < (KENDİ)/(ONUN/ÖTEKİNİN) ACISINI DUYABİLEN [Oncelikliler]
( Canlı. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< İnsan. )
( )

- ACI/ISTIRAP:
KÖTÜLERİN ŞİDDETİNDEN < İYİLERİN SESSİZLİĞİNDEN
[Davranis-Tutum]

- ACI < HAZ [TIP]
( Hazzın bedeli. İLE/VE/||/<>/>< Acının ödülü. )
( Acı vererek haz alırsınız, haz alıyorum/veriyorum derken de acıtırsınız. [Haz ile acının bir olduğunu bilen kişi, huzur ve barıştadır.] )

- ACI < İYİ NİYET [Davranis-Tutum]
( Kuma yazılmalı. VE/||/<> Taşa kazınmalı. )

- ACI < SUSKU/SÜKÛT [Davranis-Tutum]

- ACIKMA/AÇLIK < SUSAMA/SUSUZLUK [Beslenme]

- ACILAR YOLU < 14 İSTASYON [Mekanlar]
( [Hz. İsa'nın] Kudüs'te, St. Sepulchre[Kutsal Naaş] Kilisesi'ne kadar çarmıhı sırtlanıp ölüme yürüdüğü yol.[VIA DOLOROSA] VE/<> Yol boyunca, düşe kalka, acı içinde kendi sonuna doğru yürürken durakladığı, aralarında son kez ekmek yediği ve şarap içtiği yerlerde bulunan 14 nokta. )

- ACIMA(MA) < AFFETME(ME) [Davranis-Tutum]
( ... İLE/VE/||/<> Acıma(ma) düşüncesi/duygusu barındırabilir de, barındırmayabilir de. )
( Tüm varolanlar için geçerli olabilir. İLE/VE/||/<> Sadece insan için geçerlidir. )
( Nesnesine ve/veya olgusuna, doğrudan ve/veya dolaylı etkisi olmayabilir/olmaz. İLE/VE/||/<> Kişisine ve/veya kendine, doğrudan ve/veya dolaylı etkisi/katkısı/artısı olabilir/olur. )

- ACIMA < CİDDİYE ALMAMA [Davranis-Tutum]

- ACİL DURUM < ACİL TEDAVİ HİZMETLERİ [hastahaklari]
( Ani gelişen hastalık kaza, yaralanma (her ne boyutta olursa olsun travma vakaları dahil) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen 32 parametre nedeniyle ortaya çıkan, hastanın her türlü komplikasyon, morbidite, sakatlık ya da ölümden korunması için müdahale edilmesi, ayrıca hastanın başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesini gerektiren tüm vakaları ifade eder. Acil durum, acil tedavi hizmetleri ve acil durum nedeniyle ortaya çıkan öteki sağlık sorunları için yapılacak tüm müdahale, tetkik ve tedaviler tamamlanıp hasta taburcu edilinceye kadar devam eder. İLE/VE/||/<>/> Acil durum nedeniyle herhangi bir sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi durumunda, hastanın müşahede altına alınması, yatışının yapılması ya da hastaya tıbbı müdahale (hastanın acil servise başvurmasını gidermeye yönelik soğuk uygulama, oksijen uygulama, dolaşım ve solunumu desteklemek için yapılan her türlü müdahale ve uygulamalar, her türlü medikal amaçlı suppozituvar uygulamaları ve acil servise başvuru ile ilgili şikâyetleri gidermeye yönelik her türlü enjeksiyon) yapılması; ayrıca hastanın başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesi ya da başka bir sağlık kuruluşundan sevkli gelmesi durumunu ifade eder. )

- ACİL YARDIM/TEDAVİ < İLK YARDIM [TIP]
( İlâçlı. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< İlâçsız. )
( Uzman. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Eğitimli/belgeli. )

- ACİL YARDIMDA:
BEBEK < ÇOCUK
[TIP]
( 0 - 1 yaş arası. İLE/VE/||/<> 1- 8 yaş arası. İLE/VE/||/<> 8 yaş üstü. )

- ÂCİZ/LİK < YOKSUN/LUK [Davranis-Tutum]

- ÂCİZ < ÂTIL [Davranis-Tutum]

- ACTA JURE IMPERII < ACTUA JURE GESTIONIS [tuze]
( Devletin, "egemenliğine dayanarak", yapmış olduğu eylemlerden doğan sorumluluğu. İLE/VE/||/<> Yönetimin, "egemenliğine dayanarak", yapmış olduğu eylemlerden doğan sorumluluğu. İLE/VE/||/<> Yargıcın, hukuktaki, doğrudan uygulama kuralları. )

- ACTION AT A DISTANCE < BUTTERFLY EFFECT [fizik]

- ACZİNİ BİLMEK < HADDİNİ BİLMEK [Oncelikliler]
( Âlim bildiğini bilir, Ârif Kendini/Bileni Bilir, Kâmil Aczini/Haddini Bilir! )

- ACZİYET < AŞK [Davranis-Tutum]

- ACZİYET < ATÂLET [Davranis-Tutum]

- AÇGÖZLÜLÜK < GEREKSİNİM [Oncelikliler]

- AÇI < YÖN [Genel]
( Geometride. İLE/VE/<> Mekânda. )

- AÇIK ARTIRMA < AÇIK EKSİLTME [Genel]

- AÇIK HAVA < BİSİKLET [bisiklet]

- AÇIK KAYNAK KOD KÜTÜPHANESİ < KODDEMY [Bilgisayar]
( http://libraries.io VE/||/<> www.koddemy.com )

- AÇIK MAVİ < KOYU MAVİ [Nesneler]

- AÇIK SİCİM < KAPALI SİCİM [fizik]

- AÇIK < ÂŞİKÂR/ECLÂ[Ar. < CELÎ]/BEYYİN[Ar.] [Oncelikliler]

- AÇIK < AYIK [Felsefe]

- AÇIKLAMA < ATIF [Oncelikliler]

- AÇIKLANABİLİRLİK < TÜRETİLEBİLİRLİK [Felsefe]

- AÇIKLIĞA KAVUŞTURMAK < AÇIK KILMAK [Felsefe]

- AÇIKLIK < GÖRÜNÜRLÜK [Genel]

- AÇILI IŞIKÖLÇER < AÇILI IŞINIMÖLÇER [fizik]
( Bir kaynağın, bir ışıklığın, bir ortamın ya da bir yüzeyin karakteristik ışıksal büyüklüğünün açısal dağılımını ölçmeye yarayan ışıkölçer. İLE/VE/||/<> Bir kaynağın, bir ışıklığın, bir ortamın ya da bir yüzeyin karakteristik ışınımsal büyüklüğünün açısal dağılımını ölçmeye yarayan ışınımölçer. )

- AÇIMLAMA < GÖSTERME [Dil]

- AÇIT < AÇMA [YAPI]
( Pencere ya da kapı boşluğu. İLE/<> Girilecek ya da çıkılacak yer. )

- AÇMAZ/PARADOKS:
["GÖRÜNÜŞTE"]
KABUL EDİLEBİLİR ÖNCÜL < KABUL EDİLEBİLİR AKIL YÜRÜTME
[Felsefe]

- AÇMAZ/PARADOKS < ALAYSILAMA/İRONİ [Felsefe]

- AD KOYMADA, DOĞUMUN:
ZAMAN/I < YER/İ
[Felsefe]
( Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, çocukların adları, doğdukları yer ve zamana göre konuluyor. [Mbonsol: Ağacın altı. | Maseke: Dere kıyısı.] )
( Kişi, ahırda doğdu diye at olmadığı gibi, "nereli" olduğunun ve/veya adının ne konulduğunun da belirleyiciliği yoktur/olmaz! )

- AD(İSİM):
VAROLANLARA VERİLİŞİNE GÖRE < VAROLANLARIN SAYISINA GÖRE
[Dil]
( Özel ad. | Tür adı. İLE/VE/<> Tekil ad. | Çoğul ad. )

- AD/İSİM < EYLEM/İCRAAT [Oncelikliler]

- AD/İSİM < İMGE [Dil]
( Dışarıdan. VE/<> İçeride/zih(n)inde. )

 

Bu sayfanın devamı ve 13591 başlıktaki <'nın [ve 6866 katkı/açıklama satırının] tamamını görmek için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to continue and to see 13591 topics and 6866 explanations on this page!... )

Kullanıcı Adı / Username


Şifre / Password
 • Yeni Üyeliğinizi/Katılımınızı başlatmak için burayı tıklayınız...
  ( Click here to start your membership/participation... )
 •  

   

  Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 14 kez incelenmiş/okunmuştur.

   

   

  FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
  grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
   

  6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

  Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!