... İLE ...
[karıştırılmamalı!]

( Toplam 57854 karşılaştırma içinde ...
40981 başlıkta [ ... ile ... ] )
( 24342 katkı/açıklama satırı )
( Tamamını görmek için üyeliğiniz gerekmektedir! )

( Kılavuz/Sözlük içi arama için: Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla(önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak) ve/veya(^/v) fareyle(mouse) sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )
* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )
 


- A ile (Davranis-Tutum)
( SAYGI[Çince'de] )

- A = B ile A > B (matematik)

- A CAPELLA ile ()
( Çalgı eşliği olmayan koro. )

- A, A'dır ile A (Mantik)

- A.M. ile P.M. (Genel)

- A'DÂD[< ADED] ile A'DÂD[< ADAD, ADUD] (lugat)
( Sayılar. İLE Sâidler, bâzular, kollar. | Havuz kenarındaki büyük ve düş taşlar, duvarlar. İLE Kolu ince, kısa kollu kişi. )

- A'FET ile ÂFET (lugat)
( Solak. | Pek akılsız kişi. | En güç şey. İLE Büyük felâket, belâ. | [mec.] Çok güzel insan. )

- A'KAL[< AKIL ] ile ÂKAL[Fars.] (lugat)
( [daha/çok/pek] Akıllı. İLE Çer-çöp. )

- A'LÂF[< ALEF] ile ÂLÂF[< ELF] (lugat)
( Hayvan yemleri. | Otlar, samanlar. İLE Binler. )

- A'MÂL-ÜL-MA'DEN ile ()
( Metalurji. )

- A'RÂK ile A'RÂK[< IRK] (lugat)
( Ter. | Üzüm ve çeşitlerinden çekilip elde edilen ispirto, rakı. İLE Kökler, damarlar. İLE Rakı. İLE [daha/çok/pek] İnce. )

- A'RÂS[< URS] ile A'RÂS (lugat)
( Nikâh törenleri. | Düğünler. | Evliler. İLE Arsalar, boş topraklar. İLE Yorgunluk, bitkinlik. )

- A'RÂZ[< ARAZ] ile ARAZ (lugat)
( İşâretler, alâmetler. | Tesâdüfler, hastalık alâmetleri. | Kazalar, felâketler. İLE İşâret, alâmet. | Tesâdüf. | | Kaza, felâket. | [Felsefede] Kendi kendine varolmayıp başka bir cevherle meydana gelen hal ve keyfiyet. İLE Irzlar, namuslar. )

- A'SÂM[< USME] ile A'SAM (lugat)
( Gerdanlıklar. | Tasmalar. İLE Ön ayakları sekili olan hayvan. İLE Sağır, işitmez. | Söz işitmez. | Sert, güç, tahammül edilmez. | Arap yazısında, ikinci ve üçüncü kökünde, uzun harf bulunan bir fiil. İLE Kolay. )
( SEKİ: Atın ayağında genellikle bileğe ya da dize kadar çıkan beyazlık. )

- A'SAM ile A'SÂM-ÜL YÜMNÂ (Hayvanlar)
( Ön ayakları beyaz olan at, geyik ya da koyun. İLE Sağ ayağı beyaz olan at, geyik ya da koyun. )

- A'TAF[< ATF] ile A'TÂF[< ATF] (lugat)
( En âtıfetli, pek şefkatli, çok merhametli. İLE Merhametler, şefkatler. | Meyiller, atmalar. )

- A'YAN ile A'RAZ (Mantik)

- A'YEN ile ÂYEN, ÂHEN[Fars.] (lugat)
( Büyük, iri gözlü. | Bakılan yer. | Çok açık, pek belirli. İLE Demir. )

- A'ZÂ[< UZV] ile ()
( ÖRGENLER, ÜYELER )

- A'ZÂ[< UZV] ile AZÂ' (lugat)
( Örgenler/organlar, uzuvlar, üyeler. İLE Sabır. | Cenâze alayı. | Başsağlığı ziyareti. )

- A'ZÂR[< ÖZR] ile ÂZÂR[Fars.] (lugat)
( Bahaneler, engeller, özürler. İLE Mart ayı. İLE İncitme, azarlama/tekdîr, kırılma. )

- a/A ile a (Dil)
( Türkçe abecesinin ilk yazacı(harfi). [sesbilim] Kalın ünlülerin, düz ve geniş olanını gösterir. İLE/<> Şaşma, anımsama, sevinme, acıma, üzülme, kızma gibi duyguları güçlendirir. Tümcenin, başında ya da sonunda, çoğu kez yinelenmiş olarak kullanılır. [A ne güzel! A sen burada mıydın?] | İkinci kişi çekimli eylemlerin sonuna gelir. [Alsana. Baksana.] İLE/<> Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sıralaması yazaç ile gösterildiğinde, ilk maddenin başına gelir. İLE/<> [müzik] Nota imlerini, yazaçla gösterme yönteminde, "la" sesini bildirir. )

- AD ile EŞİK (Esik)
( AD/IM/IZ üzerine... )

- A=A ile A, A'dır. (Bilim)

- á=Acute accent ile à=Grave accent (Dil)

- A ile A (Dil)
( Amper. İLE/<> Anot. İLE/<> Argon. İLE/<> Angström.[10¯¹0][Santimetrenin yüz milyonda biridir. 0,1 nanometre ya da 100 pikometredir.][uzunluk birimi] )

- AB ile (Doga)
( Su. )

- ABÂ ile ÂBÂ (lugat)
( Yünden yapılmış kaba kumaş. | Bu kumaştan yapılmış bol, geniş giyecek. İLE Babalar. | Gök küreleri, gezegenler, seyyâreler. [ÂBÂ-İ KENÎSÂİYYE: Kilise ileri gelenleri.] İLE Yükler, ağırlıklar. | Sorumluluklar, mes'ûliyetler. | Çift denk ya da sandık. )

- ÂBÂD[< EBED] ile ÂBÂD[Fars.] (lugat)
( Sonsuz gelecek zaman. İLE Mâmur, bayındır. | Şen, rahat. | Çokluk bildirir. [ŞEMS-ÂBÂD: Güneşi bol olan yer.] İLE Köleler. İLE Koltuk altları. )

- ABAD ile AİHM (tuze)
( Avrupa Birliği Adâlet Divânı İLE/VE/<> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi )

- ABAK[Fr. ABAQUE | Lat. ABACUS] ile ABAK (Nesneler)
( Sütun başlıklarının üstüne gelen, genişçe ve dışa taşkın tabla, başlık tablası, mahmel. Abakus, sütunla baştaban ya da kenar üzengisi arasında, yastık görevi yapar. İLE Eski Türklerde, ölmüş ataların, yani abaların, tapılan suret ve heykelleri. Bir totem niteliğinde olan bu abaklar, çoğunlukla, bir direğin başına oyularak, evlerin ve çalardırın önüne dikilirdi. )

- ABAK ile ABAK MAHMUZU (YAPI)
( Sütun başlıklarının üstüne gelen, genişçe ve dışa taşkın tabla, başlık tablası, mahmel. Abakus, sütunla baştaban ya da kenar üzengisi arasında, yastık görevi yapar. İLE/VE/<> Bazı abakların köşelerinde yer alan kıvrımlara verilen ad. )

- ABAKUS ile ABAKULUS/TESSERA (YAPI)
( Sütun başlıklarının üstüne gelen, genişçe ve dışa taşkın tabla, başlık tablası, mahmel. Abakus, sütunla baştaban ya da kenar üzengisi arasında, yastık görevi yapar. İLE Döşeme ve duvar mozaiği yapımında kullanılan, küçük bir küp biçiminde cam, pişmiş toprak ya da taş parçası. )

- ÂBÂR[< Bİ'R] ile ÂBÂR[Fars.] (lugat)
( Su kuyuları. İLE Hesap defteri. )

- ABARTI ile KABARTI (Davranis-Tutum)
( Bir şeyi/olayı, olduğundan büyük ya da çok gösterme, mübalağa. İLE Tümsek, çıkıntı, kabarmış yer. )

- ABARTI ile PALAVRA (Davranis-Tutum)

- ABARTMA ile AĞDALAMA (Genel)

- ABARTMA ile FAZLA ÖNEMSEME (Davranis-Tutum)

- ABARTMA ile GAYRETKEŞLİK (Oncelikliler)

- ABARTMA ile GÜZELLEME (YAZIN)

- ABARTMA ile İDEALLEŞTİRME (Oncelikliler)

- ABARTMA ile KABARTMA (Oncelikliler)
( Zihinde[vehmin olumsuz kullanımıyla]/olaylarda/olgularda/kavramlarda. İLE Nesnelerde. )

- ABARTMA ile ÖNE ÇIKARMA (Oncelikliler)

- ABARTMAK ile "ALTINI ÇİZMEK" (Genel)

- ABARTMAK ile "KAÇIRMAK" (Genel)

- ABARTMAK ile "KÖPÜRTMEK" (Dil)

- ABARTMAK ile AZALTMAK (Davranis-Tutum)

- ABARTMAK ile DURMAYI BİL(E)MEMEK/BECEREMEMEK (Davranis-Tutum)

- ABARTMAK ile SAPTIRMAK (Oncelikliler)

- ABAŞO[Rumca] ile ALARGA[İt.] (Nesneler)
( Gemiyi, baştan ya da kıçtan halatla karaya bağlama. | Altta, aşağıda bulunan, alttaki. İLE/||/<> Açık denizde demir atmak. | Açık deniz, engin. | Uzaktan, açıktan | "Açıktan geç, yaklaşma" anlamında kullanılan bir seslenme sözü. )

- ABD ile KUL (Tasavvuf)
( KUL )

- ABDAL ile Abdal (Tasavvuf)
( Eskiden, bazı gezgin dervişlere verilen ad. İLE Safeviler döneminde, İran'da yaşayan önemli Türk oymaklarından biri. | Anadolu'da yaşayan, bu addaki bir oymak. [Geygel Abdalları] )

- ABDÜLLÂTİF ile ABDULLAH (Tasavvuf)

- ABECESEL DİL ile İMGESEL/RESİMSEL DİL (Dil)

- ABES ile AYIP (Davranis-Tutum)

- ABHAVA ile (Dil/UZAKDOGU)
( Varolmama, -olumsuzluk-. )

- ÂBÎ[< İBÂ] ile ÂBÎ[Fars.] (lugat)
( Çekinen, nazlanan, sakınan; tiksinen. İLE Ayva. | Suda yaşayan ve suda oluşan. | Açık mavi. )

- ÂBİD[< İBÂDET] ile (Tasavvuf)
( İBÂDET EDEN )

- ÂBİD[çoğ. EVÂBİD] ile ÂBÎD[Fars.] (lugat)
( Mesel, yanıltmaç. İLE Kıvılcım. İLE Kullar, köleler. İLE İbâdet eden, tapınan. [çoğ. ÂBİDÎN] )

- ÂBÎDÂT[yanlış olarak ÂBİDE'nin çoğulu] ile ÂBÎDÂT (lugat)
( Anıtlar. İLE İbâdet eden, inanmış kadınlar. )

- ÂBİDE[çoğ. EVÂBİD (ÂBİDÂT yanlıştır!)] ile ÂBİDE[< ABD] (lugat)
( Anıt, yâdigâr kalacak eser. İLE Köleler. )

- ÂBİDE ile NUMÛNE (Nesneler)

- ABİENİNİK ASİT ile ABİYETİK ASİT (Bilim)
( Formülü, 10 C13H20O2, mol kütlesi 208,2 g. olan bir asit. İLE Formülü, C20H30O2 e.n. 161 °C olan, kolofan ve çam reçinesinden elde edilen, suda çözünmeyen bir çam asidi. )

- ÂBİR[< UBÛR, çoğ. ÂBİRÛN, ÂBİRÎN] ile ABÎR (lugat)
( Bir yerden geçen. İLE Bir ilâç karışımı. | Güzel koku. )

- ÂBİS ile ÂBİS (lugat)
( Alaycı, saygısız. İLE Asık yüzlü, yüzü ekşi. )
( ABÛS[< UBÛSET]: Somurtkan. )

- ABİS ile FONDA (Doga)
( Okyanusların en derin yeri. İLE/VE Deniz dibi. | Geminin, demir attığı yer. | Demir atma komutu. )

- ABİSTA ile (Beslenme)
( Abhazya'da, mısır unundan yapılan bir yiyecek. )

 

Bu sayfanın devamı ve 40981 başlıktaki ile'nin [ve 24342 katkı/açıklama satırının] tamamını görmek için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to continue and to see 40981 topics and 24342 explanations on this page!... )

Kullanıcı Adı / Username


Şifre / Password
 • Yeni Üyeliğinizi/Katılımınızı başlatmak için burayı tıklayınız...
  ( Click here to start your membership/participation... )
 •  

   

  Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 22 kez incelenmiş/okunmuştur.

   

   

  FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
  grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
   

  6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

  Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!